Skip to main content

Full text of "Sailm Dhaibhidh maille ri Laoidhean o'n scrioptur naomha, chum bhi air an seinn ann an aoradh Dhia, air an leasachadh, agus air an cuir a mach reir seolaidh, iarrtuis, agus ughdarais Seanaidh Earra-ghaeil. /"

See other formats


HTh'ft.'j.ib. SAILM 

DHAIBHIDH, 

MAILLE RI 

LAOIDHEAN 

SCRIOPTUK XAOMHA, CHUM BUI AIR AN SEINN -ANN AN AORADII BUI J 

tir an leasachadh, agus air an cuir a mack n/' V ' se0 }f dh > 
iarrtuis, agus ugkdarais Seanaidh Ear? /' 9 
Le I. smith, ifi 3 - 
GLASGOW: FRANCIS ORE & SONS, 

blishers of Bibles, Testaments, Psalm Books, Catechisms, &c. <bc^ 
in Gaelic and English. 


f3 iSr 


At Inverary, the 8th- day of August, 
one thousand seven hundred and 
eighty-three years, Sessio 5ta, hora 
8va, ante meridiem. 

After Prayer, Roll called, and marked; 

The Synod of Argyle being met, and duly 
constituted ; and having resumed the consi- 
deration of the Psalmody approved by the 
General Assembly 1781, and translated into 
Gaelic, at the desire of the Synod, by Mr 
John Smith, one of their number, they 
agreed that the same should now be revised 
and examined in a Committee of the whole 
Synod ; which being done, the Synod un- 
animously declared themselves well satisfied 
with the translation, and appointed the Mo- 
derator, in their name, to thank Mr Smith 
for the great pains he has taken in executing 
it in so faithful and beautiful a manner ; and 
being convinced that the publication thereof 
will be of general use throughout the High- 
lands of Scotland, they recommended to the 
Translator to prepare a copy for the press. 
And being further sensible that the editions 
of the Gaelic version of the Psalms of David 
now used, stand in need of some corrections, 
they further recommended to Mr Smith to 
take the charge of publishing a new edition 
of the same, with the emendations which he 
submitted to the consideration of the Synod, 
and which they approved, in order that the same may be offered to the public; together 
with the translation of the new Psalmody. 
And the Synod being desirous that this edi- 
tion, so corrected, as well as the version of 
the Paraphrases, may meet with the appro- 
bation of their brethren within the bounds of 
their Synods in the Highlands, they recom- 
mended to circulate, without loss of time, a 
few copies among them for their inspection 
and remarks. And, as the Synod hopes, 
that what they have thus, upon mature de- 
liberation, approved, will give general satis- 
faction, and be of common utility, they did, 
and do hereby earnestly recommend the same 
to the countenance and encouragement of the 
several Synods within whose bounds the Gaelic 
language is spoken ; and also to the counte- 
nance and encouragement of the Honourable 
the Society in Scotland for Propagating Chris- 
tian Knowledge. Extracted by Duncan Campbell^ 
Synod Clerk* SAILM 

DHAIBHI SALM I. 1 'g beannatcht' an duine sin nach 

An comhairle nan daoi, [jgluais 

An slighe fhiar nam peacacli baoth, 

'Na sheasamh fos nach bi ; 
An caithir fanoid luchd an spors 

Nach togair suidh' gu brath * 

2 Ach 'gam bheil toil do naomh-reachd, 

5 Ga smuainteach' oidhch' is la. [Dhe r 

3 Mar ur-chrann uaine bithidh e 

Aig uisge seimh a' fas, 
A bheir 5 na aimsir toradh trom, 

Gun duille chall no blath. 
Soirbhichidh leis gach ni d'an dean : 

4 Ni h-amhluidh sin a bhios 

Na daoine peacach ; ach mar mholl 
Air 'fhuadachadh le gaoith. 

5 Fa'n aobhar sin cha seas a suas 

Na h-aingidh anns a' bhreith, 
No peacaich ann an comunn naomh 
Nam fireanach air leth. 

6 Oir 's fiosr9.ch Dia air slighe ghloin 

Nam fireanach air fad ; i SALM II. 

Ach sligiie fhiar nam pe&cach baoth, 
Di-mhilltear i gu grad. 

SALM II. 

1 C arson a ghabh na Cinnich boiP, 

'Sna sloigh le cheile cruinn, 
A'smuaineachadhbeairtdhiomhanaich, 
Nach feudar chur an suim ? 

2 Righrean natalmhainn dh'eirich suas, 

'Sna h-uachdarain gu leir ; 
'N aghaidh Iehobhah chruinnich iad ; 
5 N aghaidh aoin ungta Dhe. 

3 'Nis bristeamaid an cuibhreach dhinn, 

(Thubhairt iad sud air fad,) 
Na boinn a b'aill leo iadhadh oirnn, 
Dhinn tilgeamaid gu grad. 

4 An Ti air neamh 'na shuidh a ta, 

Ni esan gaire riu ; 
Is mar chuis mhagaiclh bithidh iad 
Do Thighearn ard nan dul. 

5 'N sin labhraidh e am briathraibh borb 

'Na chorruich riu gu garg, 
Is cuiridh e gu cabhaig iad, 
Le lasan is le feirg. 

6 Gidheadh do dh' ungadh learn mo High 

Gu fior air Sion caomh ; 
Is chuir mi e 'na uachdaran 
Suas air mo thulaich naoimh. JSALM II. 7 

7 Cuiream an ceill an t-ordugh ud ; 

(Thubhairt Iehobhah rium,) 
Is tu Hio mhac-sa ; 's ann an diugh 
A ghineadh thusa learn. [dhuit 

8 Iarr orm, 's mar oighreachd bheiream 

Na fineacha gu leir ; [dhuit, 

'S mar sheilbh ro-dhileas bheiream 
Fad iomall crich' gach tir. 

9 Nithear le slait do'n iarunn chruaidh, 

Gu luath am bristeadh leat ; 
'Nam bloidibh beaga pronnar iad, 
Mar phota ere le d' neart. 

10 Righrean, uime sin a nis 

Gabhaibh-sa ciall gu leir ; 
A Bhreitheamhna na talmhainn fos 
Grad-fhoghlumaibh deadh-bhous. 

11 Do'n Tighearna Iehobhah mor 

Aoraibh-sa sios gu ceart, 
Le h-eagal deanaibh seirbhis mhaith 

Do Thighearna nam feart. 
'S le ball-chrith deanaibh gairdeachas 

12 Do'n mhac is thugaibh pog, 

Air eagal gu las 'fhearg-san ruibh, 
G'ur milleadh anns an rod. 

An uair a bhitheas corruich air 

Ag lasadh aeh gu beag, 
Is beannaicht' iad, gach uile neaeh, 

An dochas air do leag. \ SALM III. 

1 N ACH lionmhoriadmonaimhd',aDhia, 

Sior-dhol am meud gach la ? 
Is luchd mo thrioblaid iomad iad, 
Ag eirigh rium do glina. 

2 Ri m'anam iomad their nach 'eil 

Aon fhurtachd aig an Dia ; 

3 Ach 's tu fear-togalach mo chinn, 

Mo ghloir, is tu mo sgia. 

4 Air Dia do ghairm mi fein le m' ghuth, 

Dh' eisd as a thulaich naoimh : 

5 Luidh, chaidil, agus mhosgail mi, 

Chum Dia mi suas gu caomh. 

6 Ni h-eagal learn deich mile sluaigh, 

Ged chuairticheadh iad mi. 

7 Mo Thighearn eirich suas gu luath, 

Is cuidich learn, a Dhe : 

Mo naimhde bhuail thu air an gial ; 
Bhrist fiacla fos nan daoi. 

8 'S le Dia an fhurtachd : air do shluagh 
s Do bheannachd tha gun dith. 

SALM IV. 

1 O thusa Dhia ud m'ionracais 

Eisd rium tra eigheam riut ; 
5 S tu dh'fhuasgail orm 's mi ann an 
Foir orm, is eisd mo scread. [teinn ; 

2 Mo ghloir cia f had, a chlann nan daoin', 

Gu naire chaochluidh's sibh ? SALM IY. 9 

A' tabhairt graidh do dhiombanas, 
Is leanas breugan ruibh ; 

3 Biodh agaibh fios gu'n d' roghnuich 

Dha fein an duine naomh ; [Dia 
Tra eigheam ris, bheir e gu beachd 
Gu grad fa'near mo ghlaodh. 

4 Biodh eagal oirbh 's nadeanaibhlochd: 

Labhraibh ri'r cridhe fein, 
Gu h-uaigneach air 'ur leapaiehibh 
Bibh tosclach mar an ceudn\ 

5 Deadh iobairt thaitneach thugaibh 

Do'n ionracas do ghna ; [uaibh 

S 'ur doohas cuiribh ann an Dia, 
Ag earbsa ris gach la. 

6 Ni maith co nochdas duinn a nis ? 

(Tha nioran ac' ag radh :) 
Ach dealradh glan do ghnuis, a Dhe, 
Tog oirnne suas do ghna. 

7 'S mo chuir thu dh'aoibhmeas ami am 

No'nuairislionmhoir' coirc', [chridh' 
No, aca sud, is saoibhre fion 
A' cinneachduin gun aire. 

8 An sith-shaimh luidhidh mi faraon, 

Is caidlidh mi le suain : 
O's tus' a mhain bheir dhomh, a Dhe, 
Fo dhidein, comhnuidh bhuan. 10 SALM V. 

1 Do m'bhriathraibhtabhair air', a Dhe, 

Is beachdaich air mo smuain. 

2 Eisd guth mo ghlaoidh, mo righ 's mo 

Oir gnidheam orfc gu dian. [Dhia, 

3 Mo ghuth do chluinnear leat, a Dhe, 

Air maduinn gach aon la : 
Gu moch do dheanam urnuigli riut 
Is dearcam ort do ghna. 

4 Cha tus' an Dia le 'm miann an t-olc; 

Is lochd ni'n caidir thu : 

5 Cha seas an t-amadan a'd' lath'r ; 

'S fuath leat luchd-uilc nach fiu. 

6 Do sgriosar leatluchd-labhairtbhreu g: 

Is grain le Dia faraon 
An duine fuileachdach, 's an ti 
Chum cealgaireachd a chlaon. 

7 Ach mise, thig mi chum do theach, 

Thaobh meud do ghrasa caomh: 
Is ann ad eagal aoram dhuit, 
M'aghaidh ri cVtheampull naomh. 

8 Fa chuis mo naimhde, treoraich mi, 

A'd' cheartas naomh, a Dhe, 
Is deansa romham air gach ball, 
Do shlighe direach reidh. 

9 Oir cha 'n 'eil cinnt no ceart 'nam beul, 

Fior-aing'eachd annta ta ; 
An sgornan fosgailte mar uaigh, 
Le miodal teanga tla. SALM VI. II 

10 Le'n ctimliairlibh leig tuiteam dhoibh, 

Sgrios iad, a Dhe, 'nan lochd: 
'Nam peacaibh lionmhor fuadaich iad, 
Oir rinn iad ceannairc ort. 

11 Ach aoibhneas air gach neach gu robh 

Ni barant' dhiot 'nan aire : 
Is deanadh iad buan-ghairdeachas, 

rinn thu dhoibh cul taic : 
Biodh annad ait,na ghradhaicht'ainm, 

12 Oir beannaichidh tu, Dhe, 
Am firean : ni thu le do ghras 

A chuairteach', mar le sge. 

SALM VI. 

J^ thigheakn, aim ad chorruich mhoir 

Na cronuich mi gu garg ; 
Na dean mo smachdachadh gu geur, 

An uair a lasas t'fhearg. 

2 Dean trocair orm, a Dhia nan gras, 

Oir lag ataim gun cheist : 
Dhia, slanuich mi a nis a'm' fheum, 
Oir tha mo chnamhan brist'. 

3 Tha m'anam air a chradh gu geur: 

Ach thus', a Dhe, cia fhad ? 

4 Pill, fuasgail m'anam ; agus foir 

Le trocair orm gu grad. 

5 Oir orts', a Thighearna, sa' bhas, 

Cha chuimhnichear gun cheist : 32 SALM VII. 

Co bheir dhuit buidheachas sail uaigh, 
No bheir ort luaidh am feasd ? 

6 Taim sgith le m' osnaich, feadh na h- 

A' cur mo leab' air snamh : [oidhch' 
Le deuraibh m'uirigh uisgicheam 
San am bu choir dhomh tamh. 

7 Mo shuil a ta air failneachadh 

Fa chuis mo bhroin gach tra ; 
Is ta ag dol gu h-aois, air son 
M' uil' eascairde do ghna. 

8 A luchd na h-aingidheachd gu leir, 

I.michibh uam am fad : 
Oir chuala Dia gu trocaireach 
Ard-ghuth mo chaoidh gun stad. 

9 An atchuinge do chuir mi suas, 

Chuala Iehobhah i ; 
Is gabhaidh e gu toileach uam 
An urnuigh a ni mi. 

10 Air m' eascairdibh gu robh air fad 
Nair' agus curadh geur ; 
Is pilleadh iad air 'n ais gu luath 
Le masladh mor gu leir. 

SALM YIL 

1 O Dhia, mo Thighearn, earbam riut ; 
Orm furtaich agus foir, 
Is saor mi fos o sharuchadh 
Mo namh tha orm an toir, SALM VII. 13 

2 Air eagal, mar ni leomhan treun, 

Gu reubar m'anam leis : 
A' deanamh liodairt air gu rain, 
Gun neach do m' fhuasgladh as. 

3 Iehobhah Dhe, ma rinn mi so, 

Ma ta lochd air mo laimh ; 

4 Ma dh'ioc mi olc do'n fhear a blia 

An siochaint dhomh, 'san daimh; 
(Ni h-amhluidh sin, ach rinn mi'n ti 

A theasairginn gu bla 
A bha gun aobhar is gun chuis 

'Na namhaid dhomh gach la.) 

5 Leanadh an namhaid m'anam fein, 

Glacadh se e, 's gu lar 
Saltradh mo bheatha, leagadh fos 
M'onoir san dus le tair. 

6 Eirich, a' d'fheirg, tog suas thu fein, 

Fa chorruich m' eascair threin ; 
Is chum na breith a dh'orduich thu 
Mosgail fa'm chuis, a Dhe. 

7 Mar sin ni coimhthional an t-sluaigh 

Do chuairteachadh gun tamh ; 
Is uime sin fa'n cuis, a Dhe, 
Pill fein air ionad ard. 

8 Breith air a' phobull bheir thu, Dhia ; 

Reir m'ionracais dean breith, 
Do reir mo neo-chiont' fein, a Dhe, 
Gu teann cuir as mo leth. 14 SALM VII. 

9 thigeadh crioch air olc nan daoi, 
Ach daingnieh daoine coir : 
'S fear-sgrudaidh cridh', is rannsaich 
Dia cothromach na gloir'. [aim' 

10 5 S e Dia mo sgiath, 's e dh'fhurtaicheas 

Air luchd a' chridhe cheart. 

11 Breitheamh luchd-corach Dia, gach la 

Am feirg ri luchd droch-bheart. 

12 Ma 's e 's nach pill an daoi air ais, 

A chlaidheamh liomhaidh Dia : 
Air lagh a bhogha chuir gu teann, 
Gu caitheamh ullamh dian. 

13 Fior-acfuin agus inneal mairbh, 

Sin dheasaich e dha fein ; 
Is leig e 'shaighde corrannach 
An aghaidh luchd dhroch-bheus. 

14 Feuch, ghabh e olc mar thorrachas, 
$ Do'n aimhleas tha e Ian ; 

A' chealg a ghinaadh, rugadh lgis, 
Gun aobhar, gun chion-fa. 

15 Chladhaich e slochd, is threachail e, 

Is thuit san dig a rinn : 

16 Thig 'aimhleas air a chlaigionn fein, 

Is 'fhoirneart air a cheann. 

17 Do reir a cheartais molaidh mi 

An Tighearn, air gach am : 
Do ainm Iehobhah seinnidh mi, 
'se is airde t'ann. SALM VIII. 15 

1 Jehobhah Dhia, cia mor tha t'ainm 

Air feadh gach uile thir ! 
Do ghloir do shocraich thu os ceann 
Nam flaitheas is nan speur. 

2 A beul nan ciochran oga maoth 

Bhrigh t'eascair dh'orduich neart, 
An namhaid chum, gu caisgeadh tu, 
'S an dioghaltach mi-cheart. 

3 Do speuran tra thug mi fa'near, 

Obair do mheura fein ; 
A' ghealach is na reuita glan, 
A dh'orduich thu le cheil' : 

4 Duine" ciod e ? gu cuimhnichte ? 

No 'mhac gu fiosraicht' leat ? 

5 Do'n inbhe, 's beag a chum thu uaith, 

Air 'n d'fhuair na h-aingil ceart ; 

Oir chuir thu coron aluinn air 3 
Le mais is gloir thar chach. 

6 Air oibribh fos do lamh air fad, 

Thug uachdranachd gu brath. 
Gach duile chuir fo 'chasaibh dha, 
A chruthaich thusa riamh : 

7 Caoraich, is buar, 's gach ainmhidh fos, 

Tha 'g imeachd air an t-sliabh. 

8 An eunlaith tha san adhar shuas, 

An t-iasg a ta sa' chuan, 
'S na shiubhlas air sligh' tuinne fos, 
Sin thug thu dha gu buan. 16 SALM IX. 

9 A Dhia, ar Tighearn is ar Dia'nn, 
T'ainmsa cia h-uasal e, 
Air feaclh gach talaimh is gach tir 
Is mor e sud, a Dhe. 

SALM IX. 

1 Le m'uile chridhe bheiream dhuit, 

Ard-mholadh binn, a Dhe ; 
Is t'oibre miorbhuileach air fad 
Sior-chuiridh mi an ceill. 

2 Fos ni mi annad aoibhneas ait, 

Is gairdeachas gu mor : 
Do t'ainmsa seinneam moladh binn, 
Eigh a's airde gloir. 

3 A ris tra phillear air an ais, 

Mo naimhcle, theid gu lar ; 
Oir tuitidh iad is theid dhoibh as, 
A' d'fhianuis fein gun dail. 

4 Mo choir rinn thusa sheasamh dhomh 

Gu daingean is gu treun : [shuas, 
A'd' chaithir chothroim shuidh thu 
Mar bhreitheamh ceart am binn. 

5 Is thug thu air na cinnich smachd ; 

Sgrios thu na daoine daoi : 
An ainm do chuir thu as gu glan, 
linn gu linn a chaoidh. 

6 (0 namh, chaidh crioch air sgrios am 

Leag thusa bailte treun ; [feasd ;) SALM IX. 17 

An iomradh-san 's an cuimhne fos 
Do theirig sin leo fein. 

7 Ach mairidh Dia gu bunaiteach : 

Chuir caithir suas chum breith. 

8 Bheir air an domhan cothrom ceart, 

Le coir do'n t-sluagh fa leith. 

9 Mar dhaingneach bithidh Dianamfeart 

Do'n ti a ta fo leon : 
An trioblaid, tearmunn dileas e, 
Hi faicinn neach fo bhron. 

10 Gach neach 'gam bheil air t'ainmsa 

Ni dochas diot, is bun : [fios 

Oir mheud 's a ta 'ga d'iarraidh, Dhe, 
Cha treig thu iad gu tur. 

11 Do'n Triath d'an comhnuidh Sion 

Seinnibhse cliu gu binn; [naomh, 
Aithrisibh fos am measg an t-sluaigh 
Na gniomharan a rinn. 

12 Tra ni e rannsachadh air full, 

'N sin cuimhneach orra ta ; 
Cha leig airdearmadglaodhnambochd, 
A ghairmeas air do ghna. 

13 Foir orm, a Dhe, is amhairc air 

Mo thrioblaid o luchd m'fhuath ; 
A Dhe, a ta 'ga m' thogail suas 
dhorsaibh bais gu luath. 

14 An dorsaibh Nighean Shioin chaoimh 

Gu sgaoilinn d'uile chliu: 18 SALM IX. 

Is ni mi gairdeachas air sgath 
Na slaint' a dheonaich thu. 

15 Thuit sios na cinnich amis an dig 

A chladliaich iad do chach ; 
Is anns an lion a dh'fholuich iad, 
Tha'n cosa fein an sas. 

16 Aithnichear Dia sa' bhreith a ni, 

Tra thuiteas daoi san drip ; 
Is aim an gniomh a laimhe fein 
Teann ghlacar e san rib. 

17 Pillear luchd uilc is aingidheachd 

Gu h-ifrinn sios gu leir ; 
'S na fineachan nach cuimhnich Dia, 
Pillear iad sios le cheil'. 

18 An t-ainnis truagh cha teid am feasd, 

Air dearmad no air dith ; 
Air doclias fos an duine bliochd 
Gu brath cha'n fhaicear claoidh. 

19 A Thighearn eirich, 's na leig buaidh 

Le neach d'an dual am bas ; 
Breith thugar air na cinneachaibh 
A' d'fhianuis amis gach cas. 

20 Cuir eagal orra-san gu mor, 

Iehobhah Dhia nam feart ; 
Gu'n aithnicheadh na sloigh gu leir 
lad fein nan daoine meat'. SALM X. 19 

1 C I0I) uime 'n seas thii fad o laimh, 

Ieliobhah laidir threin ? 
'S an ainisir teinn is trioblaid mhoir 
An dean thu d'fholach fein ? 

2 Tha'n droch dhuine 'na ardan borb 

Gu dian air toir nam boehd ; 
Ach glacar iad sna h-innleachdaibh 
A dhealbh iad fein chum lochd. 

3 Oir ni an droch-dhuin' raiteachas 

A miann a chridhe fein ; 
'S na daoine sanntach molaidh e, 
Ge beag air Dia am mein. 

4 An droch dhuin'ann fior-ardan gruaidh 

Cha ghoir e air an Triath ; 
'Na chridhe cha 'n 'eil uair air bith 
Gne smuaineachaidh air Dia. 

5 Tha 'uile shlighe doilghiosach, 

shuilibh 's ard do bhreith : 
A' seideadh pluic gu fanoideach, 
M'a eascairdibh gach leth. 

6 'Na chridhe fein do labhair e, 

Am feasd cha ghluaisear mi : 
Oir cha tig amhghar orm gu brath, 
No trioblaid fos do m' chlaoidh. 

7 Do'n iogan, mhallachadh, 's do gho, 

A bheul-san a ta Ian : 
Tha donas mor is diomhanas 
Fo 'theangaidh-san do ghna. 20 SALM X. 

8 An diomhaireachd nan bailte beag 

Ghna suidhidh e gun fhios : 
Th a'shuil air bochd's air neo-chiontach, 
D'am mort an uaignidheas. 

Ta 'shuile nimhneach mar an ceudn', 
Ro-ghuineach geur gu lochd, 

A'.dearcadh aim an diomhaireachd 
Air sgrios an f hirein bhochd. 

9 Mar leomhan luidh' am foill a ta, 

'Na thamh an garadh dion, 
Ghabhail nam bochd: 5 gan glacadh fds, 
'S 'gan tarruing aim a lion. 

10 Crubaidh, is cromaidh e gu lar, 

Chum dha nach mothaich neach : 
Le laochraibh chum gu leagadh e 
Am bochd a' gabhail seach. 

11 A dubhairt e 'na chridhe fein, 

Dhi-chuimhnich Dia gun cheist : 
Seadh dh'f holuich e a ghnuis an cein 9 
Cha leir dha sud am feasd. 

12 lehobhahj eirich suas an aird, 

A Dhia ta neart-mhor treun, 
Togsuasdolamhr'snadearmaidchaoidh 
Na deoraidh bhochd 'nam feum. 

13 Na daoine dona c'uim an dean 

lad tailceas ort, a Dhe ? 
An neach ad thuirt 'na chridhe fein, 
Cha'n fhiosraichear leat a SALM XL 21 

14 Chunnaic thu sin, oir dhuit is leir 

Gacli dochair is gach spid, 
A chum le d'laimh gu toir thu dhoibh 

Comain an uilc a ni : 
'S ann ortsa dh'fhag an duine bochd 

E fein a chur fo dhion, 
O's tu fear-cuidich agus neart 

Nan dilleachdan gun mhaoin. 

15 Gairdean an droch-dhuin' is an daoi 

Leon thus', is brist, a Dhe ; 
Is rannsaich 'uile lochd gu geur, 
Gu ruig nach faighear e. 

16 Gu suthainn is gu siorruidh fos, 

Iehobhah ta 'na High : 
Sgriosadh na cinnich as gu tur, 
Is ghlanadh as a thir. 

17 Miann nan daoin' unihal chuar thu^ 

An eridhe ni thu gleust' ; [Dhe ; 
Is bheir thu air do chluais gu beachd 
An gearan-san gu'n eisd : 

18 A chumail ceart ri dilleachdain, 

18 ri daoinibh bruite truagh, 
A chum nach d'thugadh duin' o'n uir 
Ni 5 s mo air foirneart luaidh. 

SALM XL 

1 M° dhochas chuir mi ann an Dia; 
Ciod uime 'n abradh sibh 22 SALM XL 

Ri m'anam, chum mo chuir air gheilt, 
Teich as mar eun gu d' shliabh ? 

2 Feuch chuirnah-aingidhbogh' airlagh, 

Air sreing an saighde ghleus, 
Thilgeadh san dorch' an ti ta ceart 
'Na chridh' agus 'na bheus. 

3 Ma theid na bnnaite air dhith, 

Ciod ni an duine coir ? 

4 Tha Dia 'na theampull naomh, air 

Tha 'chaithir Ian do ghloir : [Neamh, 
Is leir d'a shuilibh-san gach duil, 

San domhan mhor a ta ; 
Le rosgaibh clann nan daoin' air fad 

Rannsaichidh e do ghna. 

5 Rannsaichidh Dia na fireanaich ; 

Ach luchd na h-aingidheachd 
Is fuath le 'anam, is gach neach 
Thug speis do ragaireachd. 

6 Air daoinibh droch-mhuint' doirtidh 

Nuas ribeachan gun dith : [Dia 

Is teine, pronnasc, 's doinionn gharbh, 
Cuibhrionn chup' dhoibh do ni. 

7 Oir Dia ta cothromach is ceart, 

Is ionmhuinn leis a' choir : 
Ag amharc air na fireanaibh 
Le deadh-ghnuis Ian do ghloir. SALM XII. 23 

1 O Font, is cuidich leiim, a Dha, 

'S gun deadh-dhuin' idir aim : 
Na treibh-dhirich measg clann nan 
Ri 'm faghail tha ro-ghann. [daoin 5 

2 Labhraidb gach neach r'a choimhears- 

A 1 bhreug le xnioclal beil ; [nacb 
Le cridhe dubailt Ian do cheilg 
Sior-labhraidh iad ri cheil'. 

3 Gach beul tha Ian do ghabhann tla ? 

D'an gna bhi leam is leat ; 
An teanga bhruidhneach ardanach 
Sgathar le Dia nam feart. 

4 A thubhairt, orra bheir sinn buaidh 

Le'r teangaidh fein a mach ; 
'S leinn fein ar beul: co e an Triath 
A chuireas sinn fo smachd ? 

5 Ri saruchadh nan deoradh truagh, 

Ri osnaich dhaoine bochd, 
Nis eiream, (arsa Dia,) d'an dion, 
O'n dream ta bagradh lochd. 

6 Is fior-ghlan focal Dhe gu dearbh; 

Amhluidh mar airgiod e, 
A leaghadh is a ghlanadh fos 
Seachd uaire 'n suacan ere. 

7 Coimhididh thus' iad rale, Dhe, 

Dionaidh tu iad do ghna 
O'n ghinealachs' a nis a t'ann, 
'S o sin a mach gu brath. 24 SALM XIII. . 

8 Gluaisidhgachaontaobhluchd an uilc, 
Is togaidh iad an ceann ; 
An t-am an cuirear suas gu h-ard 
Na daoin' a's suaraich t'ann. 

SALM XIII. 

1 QiA fhad a dhearmadar mi leat 

A Dhia, an ann gu brath ? 
Cia fhad a cheileas tu do ghniiis 
Gu coimheach uam gach tra ? 

2 Cia fhad bhios imcheist ann am chom, 

Le cridhe troni gach la ? 
Cia fhada chuirear tharum suas 
An ti bha dhomh 'na namh ? 

3 Tabhair fa'near, is freagair mi, 

A Thighearna mo Dhia ; 
Soillsich mo shuiie, cadal trom 
Chum bais nach caidleadh mi. 

4 Eagal gu'n abradh rium mo namh, 

Chaidh again air a nis, 
'S gu'n deanadh m'eascar gairdeachas, 
San uair an aomar mis\ 

5 Ach dh'earb mi as do ghras, is bidli 

Mo spiorad ait a'd' shlaint' : 

6 Is seinnidh mi gu binn do Dhia, 

Air son a phailteis ghnaicht'. SALM XIV. 25 

1 ']S[a chridhe deir an t-amadan, 

Cha'n 'eil ann Dia air bith: 
Ta'd truaillidh, 's oillteil fos an gniomh, 
Cha'n 'eil ann neach ni maith. 

2 An Tighearn dh'amhairc e o neamh, 

Air cloinn nan daoine nuas' ; 
A dh'fheuchainn an robh tings' aig 
Na dh'iarradh Dia nan gras. [neach 

3 Ach chlaon an t-iomlan diubh a thaobh 

Ro-shalach ta'd gu leir : 
Cha ? n 'eil aon neach a deanamh maith, 
Cha'n ? eil fiu aon fo'n spenr. 

4 'Mbheil tuigs' air bith aig drocli- 

Ta 'g itheadh suas gu dian [dhaoine? 
Mo phobull-sa, mar aran blasd', 
'S nach 'eil a' gairm air Dia. 

5 An sin do ghabh iad eagal mor, 

Air son gu bheil gu fior 
Dia ann an gmealach is linn. 
Nam fireanach do shior. 

6 Comhairl' an truaghain naraich sibh, 

Chionn Dia 'na thearmunn da : 

7 A Sion gu tigeadh mach 

Slaint' Israeil gach la ! 

An tra bheir Dia air ais o bhruid 

A phobull fein le cheil', 
Air Iacob bithidh aoibhneas mor, 

'S aiteas air Israel. 26 SALM XV. 

1 Co dh'fhanas ann ad phailliun shuas ? 

A Thighearna, coe? 
Co 5 n ti sin leat air do chnoc naomh 
A chomhnuicheas gach re ? 

2 An ti do ghluais gu treibh-dhireach, 

Is ionracas a chleachd, 
Labhras an fhirinn sin a mach 
A ta 'na chridhe steach. 

3 An ti nach dean air neach air bith, 

Cul-chaine 'm feasd le 'bheul, 
Nach dean aon loehd d'a choimhears- 
5 S nach tog air fos droch sgeul. [nach, 

4 A ni trom-thailceas air an daoi : 

Ach onoir dhoibh a bheir 
D'an eagal Dia: 's nachcaochailmionn 
Ged thigeadh calldach air. 

5 Airgiod air ocar nach do chuir ; 

An aghaidh fos nan saoi 
Brib nach do ghabh : cha ghluaisear o 
Gu brath mar sin a ni. 

SALM XYI. 

1 Dhia, coimhid mi, oir annad fein 

A ta mo dhoigh gu fior ; 

2 m'anam, thubhairt thu ri Dia, 

Is tu mo Thriath gu sior. 

3 Mo mhaitheas ortgu dearbh charuig; 

Ach air na naoimh a ta SALM XYL 27 

Air thalamh, 's air na flaithibh fior, 
'G am bheil mo ghean 's mo ghradh. 

4 Mor-mheudaichear an doilghios doibh, 

A dheifricheas gu luath 
Air lorg dee eile choimhieh bhreig', 

A' cur ri crabhadh truagh : 
An iobairt-dhibhe ta do fhuil 

Cha 'n ofrail mi gun cheist, 
Is air an ainmibh ann am bheu 

Cha toir mi luaidh am feasd. 

5 Cuibhrionn mo chirp' is m'oighreachd 

'S tu sheasas dhomhmo chrann.[Dia. 

6 An aitibh aoibhneach thuit mo lion : 

3 S learn oighreachd bhreagh nach gann. 

7 Do bheiream buidheachas do Dhia. 

Thug comhaiii' orm a'm' fheum : 
Tha m'airne fos an am na h-oidhch' 
Ga m' theagasg mar an ceudn\ 

8 Do chuir mi romham, anns gach cuis, 

An Tighearn mor do ghna ; 
O's air mo dheas-laimh gu bheil e, 
Cha ghluaisear mi gu brath. 

9 Mo chridhe ni aoibhneas uime sin, 

Ni gairdeachas mo ghloir ; 
Ni m' fheoil fos comhnuidh fhoistineach 
Le dion an dochas mor. 

10 Oir anns an uaigh cha'n fhagar leat 
Shios m'anam, air aon achd : 28 SALM XVII. 

? S chaleig thufosdod'sheircinn naomh 
Truaill'eachd am feasd gu faic. 
11 Dhomh sligh' nabeatha feuchaidh tu : 
A'd' lath'r Ian aoibhneas ta, 
Is aig do dheas-laimh fein, a Dhe, 
Mor-shubhachas gu brath. 

SALM XYII. 

1 E ISI) thus' a Thighearn ris a' choir, 

Mo ghlaodh thoir aire dha ; 
Is cluinn an urnuigh thig a mach 
m' bheul gun bhreug gun gho. 

2 Mo bhreith o d' fhianuis thigeadh i : 

Le d' shuilibh leirsinneach, 
Feuch air na nithibh sin, a Dhe, 
Ta ceart is cothromach. 

3 Dhearbh thu mo chridhe, is dh'f hiosraich 

San oidhche, d'f hionn gu geur ; [thu 
Cha d'fhuair thu maoin ; oir b'e mo run 
Nach peacaichinn le m 5 bheul. 

4 Fa thimchioll oibre dhaoine fos, 

Ghleidh mi mi fein gu beachd, 
Le guth do bheil, o cheumanaibh 
Luchd-braid is ragaireachd. 

5 Cum m' imeachd suas, a Dhe nam feart, 

A'd' shlighibh ceart gu treun ; 
A'd' roidibh direach cum mi suas, 
Nach sleamhnuich uam mo cheum. SALM XVII. 29 

6 Do ghoir mi ort, a Dhe, a cliioim 

Gu'n eisdear leatsa rium ; 
Do chlaas do m'ionnsuidhcrom aiiuas. 
Is fos mo ghearan cluinn. 

7 Taisbein do chaoimhneas iongantach 

Ta gradhach Ian do chliu ; 
Do shaor thu le do dheas-laimh fein 

An dream d'an dochas thu, 
Uatha 'nan aghaidh thogas ceann. 

8 coimhid mi gu treun, 

Mar chloich do shul : dean folach orm, 
Fo sgail do sgiatha fein. 

9 O'n droch-dhuin' tlia ri foirneart orm, 

naimhdibh sgriosach treun, 
A ta ga m' chuairteachadh gach taobh, 
Mo choimhead uatha dean. 

10 'Nan saill a ta iad druidte suas, 

Cainnt uaibhreach tha 'nam beul. 

11 Chrom iad gu lar, is dhearc le'n suil; 

Is chuairtich iad ar ceum: 

12 Mar leomhan gionach togarach 

Chum cobhartaich do ghna, 
Mar leomhan og an diomhaireachd 
Ei foill-fholach a ta. 

13 Eirich, a Dhe, is caisg mo namh, 

Leag sios gu ta ] amh e : 
O'n droch-dhuin' tha 'na chlaidhe 
Saor m'anam bochd, a Dhe. [dhuit, 30 SALM XVIII. 

14 O'n dream tha dhuits', a Dhe, mar 

dhaoinibh saoghalt' dan, [laimh, 
'G am bheil an cuibhrionn is an cuid 

Sa' bheatha so a mhain. 
D'am bheil thu tabhairt Ian am bronn 

As t'ulaidh dhiomhair fos : 
Tha'n gineil lionmhor, is am maoin 

Fagaidh d'an leanbaibh og. 

15 Ach air mo shon-sa, dearcam air 

Do ghnuis am fireantachd : 
Air mosgladh dhomh lan-dhiolar mi, 
A Dhe, le d' chosmhalachd. 

SALM XYIII. 

1 Mo chion ort fein, a Dhia, mo threis. 

2 Mo charraig Dia gu ceart, 

Mo dhaingneach, is mo shlanuighear : 
Mo Thighearn, is mo neart : 

An ti an cuiream dochas fos, 
Mo thargaid is mo sgia, 

Adhare mo shlainte e gu beachd, 
Mo bhaideal ard 's e Dia. 

3 Nis gaiream air an Tighearna, 

D'an dlighear moladh sior ; 
Mar sin o m'oascairdibh gu loir 
Coimhidear mi gu fior. 

4 Chuir tuilteach dhroch-dhaoin' eagal 

Chaidh umam guin an eig. [orm, SALM XVIII. 81 ■ 

5 Pian ifrinn agus eangach bais, . 

Romham 's gach aite feuch. 

6 A'm' eigin ghair mi air mo Thriath, 

Dh 5 eigh mi gu h-ardle m'ghlaodh : 
Is as a theampull naomha fein 

Dh'eisd e mo ghuth gu caomh. 
'Na fhianuis is 'na eisdeachd fein, 

Mo ghlaodh do rainig sua's ; 

7 An talamh air gach ceum an sin 

Do chriothnaich, chrathadh, ghluais: 

lochdar nan cnoc agus nam beann, 
Do ghluaiseadh sin gu garg, 

Do cbriothnaicheadh is chrathadh iad, 
A chionn gu robh air fearg. 

8 Chaidh deatach as a shroin a mach : 

Is teine lois^each mor 
Chaidh as a bheul, is lasadh leis 
Do eibhlibh ni bu leor. 

9 Do liib e fos na neamha fuidh 7 , 

5 S a nuas do thuirling e : 
Pior-dhorchadas is dubh-aigein 
Bha sin fo chosaibh Dhe. 

10 Air Cherub mharcaich e gu h-ard: 

Air iteig fos do chaidh* ; 
Is bha e luath ag itealaich, 
Air bharraibh sgiath na gaoithe. 

1 1 Dubh-dhorchadas mar dhiomhai'reachd 

Do chuir e uime fein : 32 SALM XYIII. 

Bu phubull da na h-uisge dorch', 
Is neulta thigh' nan speur. 

12 Do chaidh a neulta t^ngb, 1 le cheil', 

Is claclia meallain fos, 
Is dealanach, air thoiseach air, 
O'n dealradh bha 'na ghnuis. 

13 Binn Dia sna speuraibh tairneanach, 

Do leig an Ti a's aird' 
A ghuth a mach, le cloieh-shneachd 
Is dealanaich's gach ait. [chruaidh, 

14 A shaighde leig e chuc' a mach, 

Is sgaoil se iad air fad, 
Tein-adhair orra thilg gu mor, 
Is chlaoidheadh iad gu grad. 

15 Aigein an uisge chunncas ris, 

Bha grund an domhain nocht' ; 
Le d'anail as do shroin, a Dhe, 
Le d' achmhasan is smachd. 

16 As 'ionad ard do chuir e nuas, 

Is bhuin e mis' a mach, 
Is rinn mo tharruing mar an ceudn' 
A h-uisgibh iomarcach. 

17 m'eascar thulchuiseach is threun 

Thug e domh fuasgladh caomh, 
'S o luchd mo mhi-ruin agusm'fhuath, 
Tha laidir air gach taobh. 

18 An la mo thrioblaid is mo theinn, 

Thug ionnsuidh orm gun fhios : SALM XYIII. 33 

Ach tha mo Dhia km thaice dhomh, 
Cha sleamhnuich uam mo chos. 

19 Gu h-ionad farsaing agus reidh 

A mach thug esan mi : 
Mo theasairgin do rinneadh leis, 
Oir ciatach bha e dhiom. 

20 Reir m'ionracais, is glome lamh, 

Do chuidich Dia maith rium : 

21 Air seacliran uaith cha deachaidh mi; 

Choimhdeadh a shlighe learn. 

22 Oir 'uile bhreith tha aim am lath'r : 

A statuin uam nior chuir. 

23 Bu treibh-dhireach 'na fhianuis mi : 

m' aing'eachd fein do sguir. 

24 Heir m'ionracais is glome lamh, 

An sealladh beachd a shul, 
Do rinneadh mise chuideachadh 
Gu caomh le Dia nan dul. 

25 Do'n duine ghrasail grasmhor thu, 

Direach do'n treibh-dhireach. 

26 Glan thu do'n duine ghlan, is fiat' 

Do'n duine fhiat' fa seach. 

27 Na daoine tha fo tlirioblaid mhoir, 

Lan-shaoraidh tu 'sgach ait : 
Ach bheir thu nuas a' mhuinntir sin 
5 G am bheil an sealladh ard. 

28 Oir lasaidh tu mo choinneal domh, 

Is ni mo Dhia 's mo Righ 34 SALM XVIII. 

Mo dhorchadas a shoillseachadh, 
Chum soilleir glan gu 'm bi. 

29 Mor-mhal-shluagh,le do threis', a Dhe, 

Do bhristeadh learn air fad : 
Le neart mo Dhia thar balla leum, 
Is chaidh mi fein gun stad. 

30 Ach Dia, a ta a shlighe ceart : 

Do dhearbhadh focal De ; 
Don dream gu h-uile dh'earbas as, 
D'an dion is targaid e.. 

31 Oir cia 's Dia, ach Iehobhah ann ? 

Cia 's carraig ach ar Triath ? 

32 An neach a ni mo shlighe ceart, 

'S a bheir dhomh neart, 's e Dia. 

33 Marchosaibhfeidh ta luath chum ruith 

Mo chosa do rinn e, 
Air m'aitibh ard' ga m'shocrachadh, 
A chum nach giuaisteadh mi. 

34 Gu comhrag theagaisg e mo lamh : 

Ionnus gu d'thug mi buaidh, 
'S gu d' bhrist mi fos le m' ghairdsan- 
Bogha do'n stailinn chruaidh. [aibh 

35 Thug thusa sgia do shlainte dhomh, 

Do dheas-lamh chum mi suas ; 
Thug orm do chaoimhneasisdo ghradh 
Gu h-inbhe mhoir gu'n d'fhas. 

36 Mo cheuma rinn thu farsaing fum 

Sin domh mar f huaradh thus' ; SALM XVIII. 35 

Ionnus gur socrach sheasas mi, 
Cha sleamhnuieh uam mo chos. 

37 Lean mi mo naimhde, 's amis an ruaig, 

Orra do rug gu cas : 
Is gus 'n do chlaoidheadh iad gu leir, 
Nior phill mi fein air m'ais. 

38 Gun cliomas eiridh lot mi iad, 

Is thuit iad sios fo m' chois. 

39 Le neart chum cath' 's tu chrioslaicli 

Na dh'eirich rium leag thus', [mi ; 

40 Air mhuinealthugthu dhomhmo namh: 

Luchd m'f huath gu'n claoidh gu leir. 

41 Ghlaodh iad, 's d'am furtachd charobh 

Ri Dia, 's cha d'fhreagair e. [neach : 

42 Amhluidh mar dhus a' dol le gaoith, 

Gu min do phronn mi iad ; 
Is thilg mi iad a mach a ris 
Mar chlabar air an t-sraid. 

43 strl nan daoine sliaor tliu mi, 

Rinn ceann nam fineach dliiom ; 
Na daoine riamh nacli b'aithne dhomh, 
Ri seirbhis dhomh do chim'. 

44 Air cluinntinn dhoibh-san iomradh 

Geillidh iad dhomh gun stad ; [orm, 
Do ni dhomh coigrich mar an ceudn' 
An isleach' fein air fad. 

45 Lan-sheargaidh is dubh-chrionaidh as, 

Iarmad nan allmharach ; 36 SALM XIX. 

Ag teachd le h-eagal 's uamhunn mhor 
On garadh fein a mach. 

46 Dia bed a ta, beannaicht' gu robh 

Mo charraig fein gu brath : 
Is Dia mo shlainte bitheadh e 
Air ardachadh do ghna. 

47 Mo dhioghaltas, 's mo leasachadh, 

'S e Dia a bheir a mach : 
5 S e fos a chuireas dhomh fo smaehd 
Na sloigh gu h-iomadach. 

48 'Se dh'fhuasglas mi o m' eascairdibh, 

'S tu thog mi thar gach neach 
A dh'eirich rium ; is thug mi saor 
fhear na h-eucorach. 

49 Am measg nan Cinneach, uime sin, 

Do bheiream dhuit, a Dhe, 
Mor-bhuidheachas ; do t'ainmsa fos 
Ard-mholadh seinnidh mi. 

50 Do bheir e fuasgladh mor d'a righ : 

Le pailteas ni e gras 
Air Daibhidh, neach do ungadh leis, 
Is air a shliochd gu brath. 

SALM XIX. 

1 GrLoiRDhelan-fhoillsichidhna neamh, 

'S na speura gniomh a lamh. 

2 Tha la a' deanamh sgeil do la, 

Is oidhche dh'oidhch' gun tamh SALM XIX. 37 

A' teagasg eolais, anns gach ait. 

3 Oir cha'n 'eil ionad ann, 

No cainnt, no uirigill air bith, 
Nach cual an guth gach am, 

4 Chaidh'm fuaim air feadh gach tlr a 

Am focal chaidh an cein [mach 
Gu crich na cruinne, chuir e annt' 
Buan-phailliun ard do'n ghrein : 

5 Neach tha mar nuadh fhear-posda 

sheomar fein a mach, [teachd 
Ta ait, mar ghaisgeach treun a' ruith 
A reis' gu togarach. 

6 A' dol a mach o chrich nan speur, 

M'an cuairt g'an ci»ich do ghna : 
3 S ni 'm foluichear o theas na grein', 
Aon ni sa' chruinne ta. 

7 Is iomlan lagh Iehobhah mhoir ; 

An t-anam iompoidh e : 
Teisteas an Tighearna ta dearbh ; 
An simplidh glic 'se ni. 

8 Tha statuin fos an Tighearn ceart, 

'G cur aoibhneis anns a' chridh' ; 
Glan aith 'nta De a' soillseachadh, 
Nan sul nach maith a chi. 

9 Eagal an Tighearn fior-ghlan e, 

buan-mhaireachduin do ghna : 
Fior agus cothromach air fad, 
A bhreitheanais a ta. 38 SALM XX. 

10 Is fearr ri'n iarraidh iad na'n t-dr, 

An t-dr a's fearr air bith : 
Ni s millse na a' mliil a ta'd, 
No cir mheala r'a h-ith. 

11 A' faghail rabhaidh fos a ta 

T'oglach-sa uatk' do ghmL 
'S 'nan coimhead curamach gu dearbh 
Mor-thuarasdal a ta. 

12 Co thuigeas ui-le sheachrain fein ? 

Glan o lochd diomhair mi. 

13 pheacaibh danadais air ais 

Cum t'ogiach fein, a Dhe ; 
Na bitheadh ac' ard-cheannas orrn : 

An sin biom treibh-dhireach, 
Is fos o'n pheacadh mhor bidh mi, 

Fior-ionraic neo-chiontach. 

14 Dhia, mo neart 's mo shlanuighear, 

An deadh-thoil gabh nam fein, 
Na smuainte ta a'm' chridh' a stigh, 
Is briathra glan mo blieil. 

SALM XX. 

1 Gu freagradh Dia thu ann an la 

Do thrioblaid, is do pliein ! 
Gu deanadh ainm Dhe lacoib fos 
Sior choimhead ort a'd' fheum : 

2 Gu cuireadh chugad comharadh, 

Trath, as a theampull naomh : SALM XX. 39 

Is deanadh e do neartachadh 
A Sion fein gu caomh. 

3 Cuimhnicheadh e gu grasmhor dhuit 

T'uil' ofraile gu grad, 
Is gabhadh e gu taitneach uait 
T'iobairte loisgt' air fad. 

4 Do reir deadh-ruin do chridhe fein 

Tiubhradh e dhuit gu maith ; 
Coimhlionadh e gach comhairle 
Ta ann ad chridh' a stigh. 

5 Ni sinne aoibhneas ami ad shlaint 

Ts ann an ainm ar Dia, 
Suas togaidh sinn ar brataichean 
Dia dheonach' t'uile mhiann. 

6 'Nis 's fiosrach mi gu teasairg e 

An ti do ungadh leis : 
Is le neart-saoruidh deas-laimh De 
neamh gu'n eisdear ris. 

7 Tha cuid ag earbs' a carbadaibb, 

Is cuid a h-eachaibh ard' ; 
Ach ainm an Tigbearna ar Dia 
Cuimhnichidh sinn 's gach ait. 

8 Dh' islicheadh iadsan, 's thuit iad sios: 

Ach dh'eirich sinne 's sheas. 

9 Dhia, foir, is eisdeadh ruinn an Pugh, 

Tra ni sinn gearan ris. hr 40 SALM XXL 

1 Am meud do neirtsa, Dhe nan dul, 

Bidh aoibhneas air an Rigli : 
Is ann ad shlainte throcairich 
Solas cia mor do ni ? 

2 Lan-mhiann is run a chridhe fein 

Do bhuilich thusa air: 
Aon athchuinge do dh'iarr a bheul, 
Cha d' rinn thu air a cleith. 

3 Oir beannachadh a' mhaitheis mhoir 

Sin thug thu dha gu moch : 
Is chuir thu coron ard m'a .cheann, 
Do'n or a's deirge dreach. 

4 Do dh' iarr e ortsa beatha bhuan, 

Sin thug thu dha gu iior : 
Is thug thu sineadh saoghail dha, 
A chum bhi bed gu sior. 

5 Do thaobh na slainte thug thu dha, 

Is mor a ghloir gach am ; 
Ard-onoir agus moralachd 
Chuir thusa air a cheann, 

6 Oir rinneadh leat ro-bheannaicht' e 

Air feadh gach re gu beachd ; 

Is rinn thu e lan-aoibhneach fds 

Le d' ghniiis an trocaireachd. 

7 Oir ann an Dia Iehobhah mor 

Earbaidh an righ do ghna : 

Trid trocair fos an Ti a's aird\ 

Cha ghluaisear e gu brath. SALM XXII. 41 

8 Aimsidh do glilac air t'uile namh ; 

Air t'eascar do lamh dheas. 

9 Mar amhuinn theinntich ni thu iad, 

An aimsir t'fheirg' g'an sgrios : 

'Na chorruich mhoir ni Dia gu fior, 

An slugadh sios air fad, 
Is nithear orra railleadh fos 

Le teine mor gu grad. 

10 An toradh sgriosaidh tu o'n tir 

'S an siol o dhaoinibh as. 

11 Oir chum iad thugad feall : is dhealbh 

Do-bheart nach d'fheud' cuir leis : 

12 Is uime sin le d' shaighdibh gleust' 

Air sreing ri 5 n aghaidh sud, 
Bheir orra pilleadh air an ais, 
5 S gu racbadh iad air cul. 

13 Ardaich thu fein, a'd' chumhachdaibh, 

A Thighearna nam feart : 
Mar sin sior-chanaidh sinn do chliu, 
Is molaidh sinn do neart. SALM XXII. 

Mo Dhia, mo Dhia, c'uim' threig thu 
Le d'fhurtachd uam an cein ; fmi ? 

bhriathraibh goirt mo bhuiridh ard, 
Gun f huasgladh orm a'm' f heum ? 42 SALM XXII. 

2 Mo Dhia, cha d' thug thu freagradh 

San la 'n do ghair mi ort ; [dhomh, 

An uair bu choir dhomh tamh san 

Cha'n'eil mi fein a'm' thosd. [oidhch 7 

3 Gidheadh tha thusa fior-ghlan naomh, 

A Dhe, os ceann gach sgeil, 
A'd' chomhnuidh amis an aros sin, 
Am bheil cliu Israeil. 

4 Asadsa rinn ar sinnsir bun ; 

Is shaor thu iad mar dh'earb. 

5 Do ghlaodh iad riut, is shaoradh iad : 

Dh'earb riut, gun aghaidh dhearg. 

6 Ach mise fos cha duin', ach cnuimh ; 

Grain dhaoin', is tair nan slogh. 

7 Cuis crathaidh cinn, is casaidh beil, 

Spors do na chi mo dhoigh. 

8 Ag radh, Do rinn e bun a Dia, 

Chum fuasgladh air 'na f heum : 
Nis deanadh e a theasairginn, 
thug e dha lan-speis. 

9 Ach 's tus' an ti do bhuin a mach 

A broinn mo mhathar mi ; 
Is tu bu bharrant' dochais dhomh, 

5 N tra bha mi air a' chich. 
10 O'n bhroinn do thilgeadh ortsa mi, 

Air bhith dhomh og is maoth ; 
thainig mi o'n bhroinn a mach, 

Is tu mo Dhia ro-chaomh. SALM XXII. 43 

11 A Dhe na bi-sa fada uam, 

Oir 's dlu dhomh trioblaid theann ; 
'S gun agam neach do m' chuideach- 
No urr' a chuireas learn. [adh ? 

12 Do chuairtich umam moran tharbh, 

Mu m' tliimchioll air gach laimh ; 
Dh'iadh umam tairbh ro-laidir bhorb 
Am Basan bha 'nan tamh. 

13 Gu farsaing dh'fhosgail iad am beul, 

Mar leomhan allta garg ; 
A' tabhairt sithidh reubaidh orm, 
Le buireadh fiadhaich borb. 

14 Mar uisge dhoirteadh mis' a mach, 

Mo chnamhan sgaint' o cheiP : 
Mo chridh' a'm' chom an taobh a stigh, 
Air leaorhadh ta mar cheir. o 15 Air tiormachadh mar phot a ere 

A ta mo neart, a Dhe ; 
Mo theang' air leantuinn dluri m' ghial, 
Gu h-uir bhais thug thu mi. 

16 Oir dh'iadh iad umam madraidh gharg, 

Bhuail umam thall 's a bhos [eachd ; 
Mor bhuidheann luchd na h-aingidh~ 
Lot iad mo lamh 's mo chos. 

17 Mo chnamhan uile feudaidh mi 

An aireamh aon seach aon : 
Gu geur a ta'd ag amharc orm, 
A' dearcadh orm gach taobh. 44 SALM XXII. 

18 Mo thrusgan eatorra do roinn, 

Croinn chuir iad air mo bhrat. 

19 Ach fad o m' chobhair, Dhia mo neirt, 

Na fan, ach deifrich ort. 

20 Do m'anam tabhair fuasgladh deas 

O'n chlaidhe sgaiteach gheur ; 
Is m'aon ghradh caomh gu saorar leat, 
neart nam madradh treun. 

21 bheul nan leomhan laidir borb, 

Dhe, fuasgail orm gun stad : 
adharcaibh nam buabhull treun ; 
Oir chual thu mi gu grad. 

22 Do m' bhrathraibh cuiream t'ainms' an 

San eireachd molam thu. [ceill ; 

23 Shiol Iacoib, 's a luchd eagail De, 

Gloir thugaibh dha is cliu : 
Oirbhs' iarmad Israeil air fad, 
Biodh eagal-san gu mor: 

24 Oir tarcuis riamh cha d'rinn air bochd, 

\S nior ghabh e grain d' a leon : 

Cha d'fholuich, 'scha docheil a ghnuis 
D'a threigsinn ann a theinn; 

Tra rinn e glaodh is gearan ris, 
Thug eisdeachd dha gu binn. 

25 5 S ann ortsa bhios mo mholadh ard 

SaV choimhthional, a Dhe : 
Mo bhoidean iocam fos an lath'r, 
Na dream d'an eagal e. SALM XXIII. 45 

26 Na daoine sin tha macanta 

Ithidh, is gheibh an sath : 
Na dh'iarras Dia ard mholaidh e ; 
Bhur cridh' bidh bed gu brath. 

27 Pillidh ri Dia gach iomall tir, 

Is cuimhnichidh iad air : 
Seadli sluagh nam fineacha gu leir 
Dhuit geill is urrani bheir. 

28 Air son gur le lehobhah mor 

An rioghachd le coir cheart : 
5 S am measg nam fineachan air fad 
5 S leis uachdranachd is neart. 

29 Na daoine reamhar anns gach tir, 

Ithidh, is geillidh dha : 
Dha cromaidh sios na theid san uaigh, 
Cha chum neach 'anam bed. 

30 Thig sliochd is seirbhis ni do Dhia, 

Dha measar iad mar linn. 

31 Innsidh a cheart do'n al ri teachd, 

Gu b'esan sud a rinn. 

SALM XXIII. 

1 Is e Dia fein a's buachaill dhomh, 

Cha bhi mi ann an dith. 

2 Bheir e fainear gu'n luidhinn sios 

Air cluainibh glas le sith : 
Is fos ri taobh nan aimhnichean 
Theid seachad sios gu mall, 46 SALM XXIY. 

Tha e gach uair 'gam threorachadh, 
Gu min reidh anns gach ball. 

3 Tha 'g aisig m'anma dhomh air ais : 

5 S a' treorachadh mo cheum 

Air slighibh glan na fireantachd, 

Air sgath dheadh-ainme fein. 

4 Seadh fos ged ghluaisinn eadhon trid 

Ghlinn dorcha sgaiP a' bhais, 
Aon olc no urchuid a theachd orm 
Ni h-eagal learn 's ni 'n cas ; 

Air son gu bheil thu learn do ghm\th, 
Do lorg 's do bhata treun, 

Ataid a' tabhairt co-fhurtachd 
Is fuasglaidh dhomh a'm' fheum. 

5 Dhomh dheasuich bord air beul mo 

Le h-ola dh'ung mo cheann; [namh: 
Cuir thairis tha mo chupan fos 
Aig meud an Ian a t'ann. 

6 Ach leanaidh maith is trocair rium 

An cian a bhios mi bed ; 
Is comhnuicheam an aros De, 
Hi fad mo re 's mo Id. 

SALM XXIV. 

1 'S le Dia an talamh, is a Ian : 

An domhan, 's na bheil ann. 

2 Oir shocraich e air cuantaibh e, 

Air sruthaibh leag gu teann. SALM XXIT. 47 

3 Co e am fear sin a theid suas 

Gu tulaich naomha Dhe ? 

Is co 'na ionad naomha-san, 

A sheasas leis gu reidh ? 

4 An ti 'g am bheil na lamhan glan, 

Is cridhe neo-chiontach ; 
'Anani nior thog ri diomhanas, 
5 S nior lugh mionn ioganach. 

5 An ti sin beannachadh o Dhia 

Gheibh e gu saoibhir pailt, 
Is ionracas faraon o'n Dia 
'S bun slainte dha 5 na aire. 

6 'S i sin a' gtdnealacb. 's an dream 

A dh'iarras e gu mor ; 
Ta 5 g iarraidh d'aghaidh is do ghnuis, 
Iacoib, mar is coir. 

7 Togaibh, a gheatachan, 'ur cinn, 

Is eiribh suas gu h-ard, 
dhorsa siorruidh ; Righ na gloir' 
Gu tigeadh e g'a ait. 

8 Co e sin fein Ard Righ na gloir' ? 

An Tigliearn laidir treun, 
Iehobliah neart-mhor,cruaidh an cath, 
Rheir buaidh a mach dha fein. 

9 Togaibh, a gheatachan 'ur cinn, 

Is eiribh suas gu h-ard, 
dhorsa siorruidh ; Righ na gloir' 
Gu tigeadh e g'a ait. 48 SALM XXV. 

10 Co c sin fein Ard Righ na gloir' ? 
Iehobhah mor nan slogh, 
'Se fein is Righ na gloir' a t'ann, 
Gun choimeas idir dha. 

SALM XXY. 

1 Dhia, togam m'anarn riutsa suas. 

2 Mo Dhia, mo mhuinghin dheas ; 
Do m' ionnsuidh na leig aobhar nair' , 

Do m' eascar gairdeachas. 

3 Fo nair' is mhasladh na leig neach 

D'an gnath bhi feitheamh ort : 
Ach naire gu robh air an dream 
A ni gun aobhar lochd. 

4 Foillsich do rod-sa dhomh, a Dhe ; 

A'd' shlighe teagaisg mi : 

5 Is treoraich mi a' d'fhirinn ghloin, 

5 S rno theagasg dean, a Dhe : 
Oir 's tu a's Tighearn ann gu dearbh, 

5 S tu 's slainte dhomh do ghnath, 
Is ort ataim a' feitheamh fos 

Le foighid mhoir gach la. 

6 Cuimhnich, a Dhe, do throcair chaomh, 

Do ehaoimhneas Ian do ghradh : 
chian nan cian a ta iad ann, 
San aimsir fad o'n la. 

7 Na cuimhnich peacaidh m'oige dhomh : 

'S na lochdan a rinn mi ; SALM XXV. 49 

A reir do throcair cuimhnich orm, 
Air sgath do ghrais, a Dhe. 

8 Is maith 's is direach Dia nan dul : 

Is air an aobhar ud 
Do nithear leis na peacaich thruagh 
A theagasg anns an rod. 

9 Treoraichidh e na daoine ciuin 

Am breitheanas gu ceart : 
'S na daoine mine teagaisgidh 
'Na shlighe, Dia nam feart. 

10 An trocair is an fhirinn reidh 

Sud slighe ar Dia 's gach ball ; 

Dhoibhsan a chumas gealladh ris, 

'S nach leig a tlieist air chall. 

11 Sgath d'ainmsa, lagh mo chionta fos, 

Oir tha sud mor, a Dhe. 

12 Co 'm fear d'an eagal Dia ? San rod 

'S ion-roghnuidh seolaidh e. 

13 An seasgaireachd ni 'anam tamh, 

5 S le 'shliochd le ceart an tir. 

14 Tha run an Tighearn aig an dream 

D'an eagal e gu fior : 
Is nithear leis a chumhnant fos 
Fhoillseachadh dhoibh gu ceart. 

15 A ta mo shuile fein do ghnath 

Ri Tighearna nam feart. 

Air son gu r n spionar leis mo chos 
Gu h-aithgearr as an rib. 50 SALM XXVI. 

16 Pill thugam, is dean trocair orm : 

A'm' aonar taim, 'e fo dhrip. 

17 Tha teinn mo chridh' a' dol am meud; 

Saor mi o m'amhghar geur. 

18 Feuch air mo phein, is m'anshocair, 

5 S mo pheacaidh lagh gu leir. 

19 Mo naimhde guineacli thoir fainear, 

Oir tha iad lionmhor arm ; 
Fuath nimhneach agus mi-runach 
Tha aca dhomh gach am. 

20 Dhia ? coimhid m'anam 's furtaich orm: 

Na leig fo naire mi ; 
Mo dhochas uile leig mi ort, 
Air son gur tu mo High. 

21 Nis deanadh ionracas is coir 

Mo dhion ; 's mi feitheamh ort. 

22 Dhia, fuasgail air cloinn Israeil 

O'n uile amhghar goirt. 

SALM XXVI. 

1 Thoir ormsa breth, a Dhia nan diil, 
A'm' neo-chiont ghluais mi fein, 
rinn mi dochas maith a Dia, 
Cha sleamhnuich uam mo cheum. 

2 Dhia, fionn mo chridh', is m'airne fos, 

Fidir is ceasnuich mi. 

3 Oirdearcamairdo chaoimhneasgraidh: 

A'd' fhirinn ghluais mi, Dhe. SALM XXYIL 51 

4 Le cuideachd dhiomhain riamh nior 

Chasiubhlam le luchd-saoibh. [shuidh ; 

5 Is beag orm coimhthional an uilc : 

5 S cha "suidh mi sios le baoibh. 

6 An neo-chiont glanaidh mi mo lamh, 

Is cuairticVm t'altair, Dhe ; 

7 Gu foillsichinn le moladh ard, 

Do mhiorbhuile gu leir. 

8 Comlmuidh do teach is ionmhuin learn 

A Thighearn is a Dhe, 
Gnath-aite bunaidh t'onorach 
Is learn ro-ionmhuin e. 

9 Le peacaichibh, luehd-deanamh uilc, 

Na cruinnich m'anam bochd, 
Na cuir mo bheath' 'nan cuideachd sud 
Tha fuileachclach gu lochd. 

10 'G am bheil an donas mor 'nan glaic : 

Duais-bhratha 'nan laimh dheis. 

11 Ach gluaiseams' ami am neo-chiont 

A'd' throcair saorsa mis'. [fein, 

12 *Na seasamh ta mo chos gu beachd 

Air ionad comhnard reidh ; 
Is ann an coimhthional nan naomh, 
Beannaicheam thusa, Dhe. 

SALM XXYII. 

1 Se Dia mo sholus, is mo shlaint', 
Co chuireas eagal orm ? 52 SALM XXVII. 

5 S e neart mo bheatha Dia nan dul, 
Co chuireas fait'cheas fum ? 

2 Mo naimhde, m'eascairde, luehd-uilc, 

Tra thainig orm gu bras, 
Gu gionach dh'itheadh m'fheola suas 
Fhuair tuisleadh, thuit gu cas. 

3 Sluagh namhaid ge do theisdeadh mi, 

Ni h-eagal le mo chridh' : 
D^an eireadh cogadh m' aghaidh fos, 
As so mo bhun do ni. 

4 Aon ni do mhiannaich mi o Dhia, 

Gun minic iarram e : 
A bhi a'm' chomhnuidh feadh mo la 
An tigh 5 s an aros De ; 

A chum gu faicinn fein gu glan 

Maise lehobhah mhoir, 
Gu fiosraichinn ? s gu faighinn sgeul, 

'Na theampull mar is coir. 

5 Oir ni e m'fholach 'n am na h-airc 

? Na phubull : dion do ni 
An diomhaireachd aphailliuin dhomh; 
Air carraig Guiridh mi. 

6 Os ceann mo naimhde ta fa m' chuairt, 

Nis togar suas mo cheann : 
Glan iobairt aoibhneis uime sin 

g'a phubull bheirear learn : 
Is seinnidh mi gu togarach, 

Seadh, canam fos gu binn, SALM XXVII. 53 

Ceol agus moladh ard do Dhia 
Air feadh mo re 5 s mo linn. 

7 Le guth mo bheoil tra eigheam riut, 

Thoir eisdeachd dhomh, a Dhe : 
Le iochd dean trocair orm, is foir, 
Gu grasmhor freagair mi. 

8 larr m'aghaidh, 'nuair a thuirt thu 

An sin thuirt m'anam leat, [rium, 

D'aghaidh 's do gbnuis, a Dhia nan 

Sin iarram fein gu h-ait. [g^s, 

9 Na folaich uam do ghnuis, am feirg 

Na dibir t'oglaeh fein : 
5 S tu chuidich learn : a Dhe mo shlaint' 
Na fag-sa mi 's na treig. 

10 Tra threigeas m'athair mi gu tur, 

'S mo mhathair fos faraon, 
Do ni an Tighearna an sin 
Mo thogail suas gu caoin. 

11 Dhia, teagaisg dhomh do shlighe fein 

Is treoraich mise, Dhe, 
Fa chuis mo naimhde mi-runach, 
Air ceumaibh direach reidh. 

12 Do mhi-run m'eascairde ro-gheur 

Na tabhair thairis mi : 
Oir dh'eirich rium luchd-fianuis bhreig, 
Is dream a bhruchdas nimh. 

13 Rachadh mo mhisneach uil' air cul, 

Mur creiclinn maitheas De, 54 SALM XXVIII. 

Gu faiciim sin an tir nam beo, 
Do m' fhuasgladh ann am fheum. 
14 Fuirich gu foighidneach ri Dia, 
Glac thugad misneach mhor, 

Is bheir e spionnadh cridhe dhuit : 
Fuirich ri Dia na gloir\ 

SALM XXVI1L 

i A Dhia, mo charraig, eigheam riut, 
A'd' thosd na bi-sa uam : 
Eagal le d' thosd, gur cosmhuil mi 
Eiusan theid sios do'n uaigh. 

2 Guth m' athchuinge, tra eigheam riut, 

Eisd thus' an sin, a Dhe : 
Tra thogas mi mo lamhan suas 
Gu d' theampull naomha fein. 

3 Le luchd an uilc 's na h-eucorach, 

Na tarruing mi gu brath ; 
Ri'n coimhearsnaich a labhras sith, 
Ach olc 'nan cridhe ta. 

4 A reir an oibre, tabhair dhoibh, 

Do reir an ruin chum lochd : 
Is diol-sa riu droch ghniomh an lamh, 
Amhluidh mar thoill iad ort. 

5 Do bhrigh nach tuig iad oibre Dhe, 

No gniomh a laimhe fos, 
Do ni e milleadh orr' is claoidh', 
'S cha dean an togail suas. SALM XXIX. 55 

6 Air son guth m' athchuinge gu d'eisd, 

Mor-bheannaicht' gu robh Dia. 

7 Do chuir mo chridh' a dhochas ann ; 

'S e Dia mo neart 's mo sgia. 

Ataim a' faghail cuideach' uaith, 

Mar sin le dochas ait 
Mo chridh' tha Ian ; 's le m'oran binn 

Sior-mholam e gu pailt. 

8 'Se Dia is neart, 5 s is treise dhoibh, 

Oir tha e fein gu deas 
'Na neart, 's'naspionnadh slainte dluth 
Do'n ti do ungadh leis. 

9 Dhia furtaich air do phobull caomh, 

Is beannaich d'oighreachd fein ; 
Dhoibh tabhair beath 5 , is teachdantir, 
Tog iad am feasd, a Dhe. 

SALM XXIX. 

1 Thugaibh a laochraidh laidir threun, 

Do Thighearna nam feart, 
Thugaibh do'n Tighearn ud faraon 
Gloir, urram, agus neart. 

2 A' ghloir a's cubhaidh fos d'a ainm,, 

Thugaibh do'n Dia ro-threun : 
Sleuchdaibh do'n Tighearna faraon 
Am mais' a naomhachd fein. 

3 Tha guth Dhe air na h-uisgeachaibh 

Is fos ni Dia na' gloir 5G SALM XXIX. 

Ard-thairneanach, is suidhidh e 
Air uisgibh laidir indr\ 

4 Tha guth an Tighearna gu beachd 

Mor-chumhachdach is treun : 
Tha guth an Tighearna faraon 
Lan moralaehd ann fein. 

5 Brisidh an Tighearna le 'ghuth 

Na seudair a ta fas ; 
Is brisear seudair Lebanoin 
Le 'ghuth-san aig a chruas. 

6 Do bheir e orra leum gu clist', 

Amhluidh mar ghamhuinn bo : 
Sliabh Shirioin is Lebanoin, 
Mar bhuabhull meargant' og. 

7 Sgaoilidh guth Dhe an dealanach ; 

Am fasach crathaidh e ; 

8 Seadh fasach Chadeis mar an ceudn' 

5 S e Dia a chrathas e. 

9 Bheir guth Dhe fos air aighibh allt' 

Grad-sgaraehdainn r' an laoigh ; 
Is lomaidh sud na coillte dluth, 
A' rusgadh bharr nan craobh : 

Is ann a theampull naomha-san, 
Cuiridh gach neach an ceill 

Gloir agus onoir mhor ar Dia ; 
G' a mholadh-san d'a reir. 
10 Tha Dia 'na chomhnuidh air an tuil ; 
'S 'na shuidh' am feasd 'na High. SALM XXX. 57 

11 Bheir Dia d'a phobull neart ; is bheir 
Dhoibh beannachadh le sith. 

SALM XXX. 

1 Dhta, molam thu, oir thog thu mi, 

Gair' m'eascair cha d'rinn dhiom. 

2 A DhiamoThigheam,ghlaodhmiriut, 

Is shlanuich thusa mi. 

3 Do thogadh m' anam leatsa, Dhe, 

Glan as an uaigh a nios ; 
Is ghleidh thu mi gu sabbailt' bed, 
Do'n t-slochd nach rachainn sios. 

4 Do'n Tighearn ard gu ceolmhor binn 

Semnibh, a naomh-shluagh fein, 
Hi cuirnhneach' air a naomhachd-san 
Sgaoilibh a chliu an cein. 

5 Oir'fheargchamhairachmionaidbheag; 

5 Na dheadh-ghean beatha ta : 
Tra feasgair ge do robh ann bron, 
Thig aoibhneas leis an la. 

6 A'm' shocair thubhairt mi mar so, 

Cha ghluaisear mis am feasd : 

7 Le d 7 throcair thug thu air mo chnoc 

Gu daingean suas gu'n d' sheas : 
A Dhe, do cheil thu orm do ghnuis, 
Chuir sin gu trioblaid mi. 

8 Dhia, riut do ghlaodh : is rinn ri Dia 

Mo ghearan is mo chaoidh. 58 SALM XXXI. 

9 Ciod i an tairbh' a'm' fhuil-sa fca, 
Taireis mo chur sail uaigh ? 
Am molar thusa leis an uir ? 
An toir air d'f hirinn luaiclh ? 

10 Eisd rium a nis, a Dhia nan dul, 

Dean trocair orm is gras ; 
Is bi-sa Dhe d'fhear-cuid'idh learn 
Tra tharlas dhomh bhi 5 n sas. 

11 Mo bhron gu dannsa chaochail thu, 

Is m'eudach saic faraon 
Do sgaoil thu dhiom, is chrioslaich mi 
Le h-aoibhneas air gach taobh. 

12 Mo ghloir gu seinneadh dhuit-sa cliu, 

Gun idir bhi 'na tosd : 
A Dhia mo Thighearn, bheiream dhuit 
Mor bhuidheachas am feasd. 

SALM XXXI. 

1 Asadsa, Dhe, ni mise bun ; 

Nair' orm na leig am feasd : 
Dean fuasgladh dhomh a' d'ionracas, 
thrioblaid is o cheist. 

2 Do chluas a m'ionnsuidh crom a nuas 

Is furtaich orm gu dian : 
A'd' charraig tuinnidh bi-sa dhomh, 
Tigh-tearmuinn chum mo dhion. 

3 O's tu a's carraig dhileas dhomh, 

*B mo dhaingneach laidir treun, SALM XXXI. 59 

Is uime sin sgath d'ainm-sa, Dhe, 
Treoraich, is stiuir mo cheum. 

4 Saor as an rib a dh'fholaich iad 

Buin mis' a mach, a Dhe : 
Air son gur tus' an ti a mhain 
A's neart 's a's treoir dhomh fein. 

5 A'd' laimhs, a mhain, a Dhia nan dill, 

Mo spiorad tiomnam suas : 
A Dhia na firinn is mo Thriath, 
'S tu dh'fhuasgail air mo chruas. 

6 Is fuath learn iad a bheir fainear 

Na breuga diomhaineach : 
Ach dochas ann an Dia nan gras 
Chuir mi gu muinghinneach. 

7 A'd'throcairbiomguh-aoibhneach ait: 

Oir thug thu, Dhe, fainear 
Mo thrioblaid; 's m'anam ann an teinn 
Bha thusa fiosrach air. 

8 Cha d'rinneadhleatmodhruideadhsuas 

An laimh mo namhaid threun : 
An aite farsaing shocruich thu 
Mo chosan is mo cheum. 

9 ta mi, Dhe, an trioblaid mhoir, 

Dean trocair orm gu cas : 
Mo shuile, m'anam, is mo bholg, 
Le bron air seargadh as. 
10.0ir chlaoidheadh m'anam as le bron, 
5 S mo bhliadhna fos le caoidh : 60 SALM XXXI. 

Do bhrigh mo lochd chaidh as do m' 
Mo chnamhan air an claoidh'. [neart ? 

11 Mar aobhar fanoid tha mi fos 

Do m' eascairdibh gu leir, 
Gu sonraichte do m' choimhearsnaich 

Mar mhasladh tha mi fein ; 
Is do luchd m'eolais fos ataim 

A'm' aobhar geilt is fuath : 
Gach neach a chi mi air an t-sraid, 

A' teicheadh uam gu luath. 

12 Mar dhuine marbh air dol a cuimhn' ; 

Mar shoitheach briste mi : 

13 Oir chualas toibheum morain dhaoin' ; 

Eagal gach taobh do bhi : 
A'm' aghaidh 'nuair a chruinnich iad, 
Dhealbh iad mo bheatha sgrios : 

14 Ach dhiotsa, Dhe, do rinn mi bun ; 
Is tu mo Dhia, deir mis'. v ? 15 Tha m'aimsirean a'd' laimhsa, Dhe, 

Orm furtaich agus foir 
laimh mo naimhdean, is o'n dream 
Ta leanmhuinn orm an toir. 

16 Do ghnuis is d'aghaidh dealraicheadh 

Air d'oglach dileas fein : 
Air sgath do ghrasa earthannach, 
Mo shaoradh dean gu treun. SALM XXXI. 61 

17 Na leig fo naire mhaslaidh mi, 

A Dhia, oir ghairm mi ort : 
Ach naire biodh air luchd an uilc ; 
Biodh iad san uaigh 'nan tosd. 

18 Cuir beil nam breug, a Dhe, 'nan tamh, 

Labhras gu h-ardanach, 
'N aghaidh nam firean spreigeadh 
Gu spideil tailceasach. [cruaidh 

19 Cia meud domhaithathaisgthudhoibh 

D'an eagal thu faraon ; 
'S a rinn thu do na dh'earbas riut, 
Am fianuis chloinn nan daoin' ! 

20 ailghios dhaoine ni thu 'n dion, 

Fo dhiomhaireachd do ghnuis ; 
'S am pailliun fas, o stri nan teang', 
Ni didein dhoibh 'nan cuis. 

21 Dia gu ma beannaichte gu brath, 

Oir dh'fhoillsich e dhomh fein 
A chaoimhneas cairdeil iongantach, 
An caithir laidir threun. 

22 Thubhairt mi m' dheifir, Scaitht' ataim 

bheachd do shul a mach : 
Ach chual' thu'nuaira ghlaodh miriut, 
Guth m'asluich ghearanaich. 

23 Gradhaichibh Dia, naoimh, air fad: 

Oir Dia do'n treibhdhireach 

Do ni sar-dhion, is diol gu pailt 

Do'n uaibhreach ailghiosach. 62 SALM XXXII. 

24 Sibhse a chuir an Dia nan gras 
'Ur dochas mar is coir, 
Bibh misneachail, is cuiridh e 
Neart ann 'ur cridh' is treoir. 

SALM XXXII. 

1 'S beannaicht' an duine sin a fhuair 

Na pheacadh maitheanas ; 
A fhuair le trocair folach air 
A chiont' is eusaontas. 

2 ?S beannaicht' an ti nach agair Dia 

'Na sheachranaibh ni's mo ; 

Is ann a spiorad fos nach 'eil 

claon-chealgaireachd no go. 

3 Ag fantuinn dhomh gu fad a'm' thamh, 

Luidh air mo chnamhaibh aois ; 
Is b'amhluidh sin gach la mo chor, 
Le dol do m'bhuireadh suas. 

4 Oir ormsa bha do lamh gu trom, 

Air feadh gach oidhch 5 is la : 
Mo bhrigh gu tart an t-samhraidh theith 
Air atharrachadh ta. 

5 Lan-fhoillsich mi mo pheacadh dhuit, 

Nior cheil mi m'aingidheachd : 
Nim' aideachadh (thuirt mi) do Dhia, 
Is mhaith thu cron mo lochd. 

6 So fa mu'n guidh riut gach aon naomh, 

San am am faighear thu : SALM XXXIII. 63 

G-u dearbh an tuil nan uisgeach mor,, 
Cha ruig iad air gu dluth. 

7 Tha thusa d'ionad foluich dhomh, 

Ni coimhead orm o theinn ; 
Is nithear leat mo chuairteachadh 
Le h-oran saorsa binn. 

8 Fior-theagaisgearn is seolam dhuit 

Am bealach is an t-iuil, 
San tigeadh dhuitsa triall gu ceart \ 
Sin seolam dhuit le m' shuil. 

9 Na bibh mar mhuilidh, no mar each r 

Na h-ainmhidhean gun chiall : 
Bi'n cuirear, chum nach tig iad ort, 
Teann-sparrag srein 'nan gial. 

10 Is lionmhor bron aig luchd an uilc : 

Ach neach d'am barrant' Dia, 
Tha 'throcair dol m'a thimchioll-san, 
D'a dhidein mar ni sgia. 

11 A dhaoine treibhdhireach, an Dia 

Bibh aoibhneach agus ait : 
Is deanaibh gairdeachas, gach neach 
'G am bheil an cridhe ceart. 

SALM XXXIII. 

1 O'sibhse ta 'nur fireanaibh, 
Biodh aiteas oirbh an Dia : 
Gir 's cubhaidh do na daoine coir 
Bhi tabhairt cliu do'n Triath. 64 SALM XXXIII. 

2 Air clarsaich tliugaibh moladh dha : 

Is air an t-saltair ghrinn, 
Air irmeal ciuil nan teuda deich 
Seinnibh do Dhia gu binn. 

3 Is c&naibh dha-san oran nuadh : 

Ard-seinnibh fonn gun stad. 

4 Oir's ceart a reachd : am firinn fos 

Ta 'oibre deant' air fad. 

5 Is ionmhuinn leis-san coir is ceart : 

Lion maitheas De gach tir. 

6 Einn focal De na neamh', 's an sluagh, 

Rinn guth a blieoil gu leir. 

7 Mar thorr a ta e carnadh suas 

Uisge na fairge moir' : 
A' coimhead fos na doimhne suas, 
Gu dileas an tigh-stoir. 

8 Nis roimh an Tighearna gu mor 

Biodh eagal air gach tir ; 
Is air na dh'aiticheas an saogb'l 
Biodh ogluidheachd gu leir. 

9 Gir labhair Dia, is rinneadh e : 

Dh'orduich, is chuir air chois : 

10 Chuir comhairle nan sluagh air cul : 

Is innleachd dhaoin' air ais. 

11 Tha comhairle Iehobhah mhoir 

Gu seasmhach buan am feasd ; 
Smuaintean a chridhe mar an ceudn' 
linn gu linn gun cheist. SALM XXXHI. 65 

12 'S beannaicht' am fine sin 'g am bheil, 

Mar Dhia leliobhah treun : 
'S am pobull fos do roghnuich e 
Mar oighreachd bhuan dha fein. 

13 Air chloinn nan daoine seallaidh Dia, 

neamh nan speur a nuas. 

14 'S leir dha gach neach sa' chruinne- 

ionad comhnuidh shuas. [ehe, 

15 An cridh' air aon doigh chumadli leis: 

Thug e fainear an gniomh. 

16 Cha tearuinn High le meud a shluaigh' 

Do'n laoch neart mor, cha dion. 

17 An t-each an comhrag 's diomhain e, 

A dheanamh furtachd leis ; 
No dheanamh fuasglaidh ri am feum 7 
Ge mor a luth 's a threis\ 

18 Feuch suilean De gu furachair 

Air a luchd eagail fein, 
Is air an droing sin as a ghras 
Ni muinighinn gu treun : 

19 An anam chum a dhion o'n bhas, 

'S o'n ghort an cumail bed. 

20 Ar n-anam feithidh e air Dia : 

Ar neart, 's ar sgia gach Id. 

21 Oir ann-san ni ar cridh' a stigh 

Ur-ghairdeachas gun dith : 
Is cuiridh sinn 'na ainm ro-naomh 
Ar muinighinn gu soir. 66 SALM XXXIV. 

22 Do throcair gu robh oirnn gu caomh, 
A Thighearna, gach la, 
Do reir mar chuir sinn annad fein 
Ar dochas treun do ghnath. 

SALM XXXIY. 

1 Iehobhah beannaicheam gu h-ard 

Gach aimsir is gach tra : 
A chliu 's a mholadh aim am bheul 
Gu h-iomraiteach do ghnath. 

2 Is aims an Tighearna ro-threun 

Ni m'anam uaill is gloir : 
Tra chluinneas sud na daoine seimh 
Ni'd gairdeachas ro mhor. 

3 Ardaichibh leamsa Dia nam feart, 

Molamaid ainm le cheiF : 

4 Dh'iarr mise Dia, chuaP e, is bhuin 

Mi as gach gabhadh geur. 

5 Dh'amhairc iad air, is dhealraich iad; 

Gun naire air an gruaidh. 
G Do ghlaodh am bochd, is dh'eisd ris Dia, 
Is dh'fhuasgail as gach truaigh. 

7 Ta aingeal De ag campachadh 

M'un dream d'an eagal e, 
D'am fuasgladh is d'an teasairginn 
O'n trioblaidibh gu leir. 

8 blaisibh agus faicibh so, 

Gur maith, 's gur milis Dia : SALM XXXIV. 67 

Am fear sin 's beannaicht' e gubeachd 
A dh'earbas as an Triath. 

9 Fior eagal De, biodh oirbh, a naoimh ; 
Oir uireasbhuidh no dith, 
Ni bheil air a luchd eagail-san, 
Fior-chrabhadh dha do ni, 

10 Bidh easbhuidh air na leomhnaibh og, 

Is ocras air gach leth ; 
Ach air an dream a dh'iarras Dia 
Cha cheilear aon ni maith. 

11 Thigibh, a chlann, is eisdibh rium: 

Dhuibh seolam eagal De. 

12 Co'm fear le'm b'aill bhi fada bed, 

Chum maith gu faiceadh e ? 

13 Coimhid do theanga fein o'n olc, 

'S o labhairt ceilg do bheul. 

14 Seachainn an t-olc, is dean am maith : 

Iarr siochaint, fg lean gu geur. 

15 Tha suile Dhe air fireanaibh, 

'S a chluas ri'n glaodh gu fior. 

16 Tha gnuis Dhe 'n aghaidh daoi, a 

An cuimhn' a sgrios a tir. [chum 

17 Do ghlaodh na fireana ri Dia, 

Is dh'eisd e riu gu grad ; 
Thug furtachd agus fuasgladh dhoibh 
O'n amhgharaibh air fad. 

18 Do'n mhuinntir 'g am bheil cridhe 

Ro-dhluththaDia gun cheist: [bruit', 68 SALM XXXY. 

Ni esan furtachd fos do'n dream 
5 G am bheil an spiorad brist'. 

19 Is lionmhor trioblaid agus teinn 

Thig air an fhirean choir ; 
Ach asd 5 air fad ni Dia nan gras 
A theasairginn fadheoidh. 

20 A chnamhan uile coimhidh e : 

Cha'n 'eil a h-aon diubh brist'. 

21 Ach marbhaidh olc an duine daoi, 

Is claoidhear e gun cheist : 
Is luchd an fharmaid, tha toirt fuath 

Do dhaoinibh coir is ceart, 
Mor-chiontach fagar iad 'nan lochd, 

Di-mhilltear iad gu beachd. 

22 Anam a mhuinntir fein gu leir 

Saor-fhuasglaidh Dia gach am, 
Cha mhillear idir neach dhiubh sud 
Chuireas an dochas ann. 

SALM XXXV. 

1 Tagaie, a Dhia, ri luchd mo strl ; 

Cuir troid air luchd mo chath'. 

2 Glac fein do thargaid, is do sgia, 

Eirich, dean comhnadh maith. 

3 Glac fos do shleagh, % air luchd mo 

Am bealach druid gu teann : £thoir 
Hi m'anam abair fein mar so ; 
Is mi do chomhnadh ann. SALM XXXV. 69" 

4 Trom-nair' is masladh gu robh dhoibh 

Ta 'g iarraiclh m'anam bochd : 
Is pilleadh iad le h-amhluadh geur, 
Ta smuaineach' thugam lochd. 

5 Biodh iad mar mhuillnein dol legaoith: 

Biodh aingeal De 'nan toir. 

6 Biodh aingeal De 'g an ruith gu teann, 

Dorch sleamliuinn biodh an rod. 

7 Oir eangach dh'fholuich iad san dig, 

Gun aobhar no cion-fa ; 
Sin chladhaich iad gun chuis air bith, 
Chum m'anam chuir an sas. 

8 Gun fhios, gu'n tigeadh dorainn air, 

Is glacar e san lion 
A dh'fholuich e : san dorainn cheudn' 
Tuiteadh e fein gu dian. 

9 Ni m'anam gairdeachas an Dia ; 

5 S 5 na fhurtachd solas mor. 

10 Is their mo chnamhan uile, Dhe, 

Cia choimeas nuts' is coir ? 
Ni teasairginn do'n duine bhochd 

O'n neach ta air ro-threun, 
An t-ainnis is am bochd o'n ti 

Le'm b'aill a chlaoidh gu leir. 

11 Luchd fianuis bhreige dh'eirich rium, 

Is chuir iad as mo leth 
Na nithe sin, gu h-eucorach, 
Nach b' fhiosrach mi am bith. 70 SALM XXXV. 

12 Olc dhiol iad rium an eiric maith 

Chum m'anam chur fo leon. 

13 Ach mis', air bhi dhoibli sucl gu tinn, 

ghabh umam culaidh bhroin : 

M'anam le trasgadh dh'umhluich mi, 
5 S phill m'urnuigh ann am clirios. 

14 Mar charaid, brath'r, no fear-caoidh 

Gubronachcromghluaismis'^math'r 

15 Ach. chruinnich iad, is bha iad ait, 

Air bhi dhomh ann an teinn : 
Gun fhios domh, chruinnich prascan 
Gun tamh mo reubadh rinn. [grand', 

16 Le cealgairibh gu fanoideach, 

'Nam feisd rinn sporsa dhiom, 
Do chasadh leo am fiacla rium, 
Bi magadh orm gu dian. 

17 Cia fhad is leir dhuit so, a Dhe ? 

Saor m'anam fein gu cas 
O'm milleadh-san : mo sheircin fos, 
Tearuinn o leomhnaibh bras. 

18 Lan-bhuidheachas do bheiream dhuit 

Am measg an tionail mhoir ; 
'Sammeasg ant-sluaigh tra's lionmhor 
Ard-mholam thu le gloir. [iad, 

19 Mo naimhde ta gun aobhar rium, 

Nior robh ac' aoibhneas dhiom : 
Do'n dream a thug dhomh fuath gun 
A'm' chaogadh sul na biom. [chiiis. SALM XXXV. 71 

20 Oir ann an sith cha'n 'eil an tlachd, 

Ach ann am beartaibh claon, 
An aghaidh dhaoine ciuin na tir, 
'Gr am buaireadh air gach taobh. 

21 Gu farsaing dh'fhosgail iad am beul 5 

Is rium, ha, ha, a deir, 
Do chi a nis ar siiil an ni 
Bu mhiannach leinn teachd air. 

22 Ach chunnaic thusa so, a Dhia, 

Na bi a'd' thosd a'm' fheum : 
A Thighearn is a Dhia nam feart, 
Na fuirich uam an cein. 

23 Tog ort, is mosgail chum mo cheirt, 

Fa m' chuis, mo Dhia, 's mo Eigh. 

24 Dhia, dean a reir do cheartais breth, 

Is dhoibh nior b'aoibhneas mi. 

25 'Nan cridh' na h-abradh iad riu fein 5 

Ha, ha, 5 se sud ar miann : 
Is fos na h-abradh iad a chaoidh, 
Do shluig sinn e gu dian. 

26 Biodh orra nair', is tairngear iad 

Gu h-amhluadh mor le cheil', 
A ta gu suilbhir is gu h-ait, 
Hi faicinn m'amhghair gheir : 

Is biodh iad air an sgeudachadh 

Le masladh is le nair', 
Tha 'g iarraidh urraim mhoir dhoibh 

A'm' aghaidh-sa gun tarnh. [fein 72 SALM XXXVI. 

27 Biodh aoibhneas orra, 's gairdeachas. 

A sheasas dhomh mo choir • 
Is abradh iad, Mor-chliu gu robh 
Do Thighearna na gloir, 

Tha gabhail tlachd do shonas buan 
A sheirbhisich do ghnath. 

28 Is air do cheartas thig mo bheul, 

Is air do chliu gach tra. 

SALM XXXYI. 

1 Detr eusaontas an droch-dhuin' so, 

A'm' chridh' is aim am chliabh, 
Fior-cagal De am beachd a shul 
Cha 'n 'eil, is cha robh riamh. 

2 Oir ni e brionnal baoth ris fein 

Do reir mar thaitneas ris ; 
A chionta gus am foillsichear 
Mar aobhar fuath d'a sgrios. 

3 Fior-chluaintearachd is eucoir mhor. 

Sud cainnt a bheoil gu trie : 
Do sguir e fos o dheanamh maith, 
Is leig e dheth bhi glic. 

4 Aimhleas ? na leabaidh tha e dealbh ; 

San t-slighe nach 'eil maith 
'Gashuidheachadh's'gashocruch'fein; 
Ni h-oillteil leis beart shaith. 

5 Do throcair tha sna neamhaibh shuas, 

A Thighearn is a Dhe : SALM XXXYI. 73 

Gu ruig na neoil is aird'nan speur, 
Lan ruigidh d'fhirinn reidh. 

6 Do cheartas mar na sleibhtibh ard ; 

Do bhreithmar dhoimhneaclid mhoir; 
Air duine 's ainmhidh ni thu, Dhe, 
Deadh-choimhead agus foir. 

7 Dhia ! is priseil onorach 

Do chaoirnhneas gradhach caoin : 
Fo sgail do sge ni uime sin, 
Lan dochas claim nan daoin'. 

8 Le saill do theach is d'arois phailt 

Sasuichear iad gu mar ; 
As d'amhainn lan do sholasaibh 
Deoch bheir thu dhoibh r'a h-ol. 

9 Tobar na beatha ta. gu dcarbh 

Agads' a Dhia nan dul ; 
Is ann ad sholus dealrach gian, 
Chi sinne solus iuil. 

1 Maireadh do chaoirnhneas graidh,a Dh6, 

Do'n dream chuir eolas ort : 
Is buanaich d'ionracas faraon 
Do luchd a' chridhe cheirt. 

11 Na leig do chois an ardain bhuirb 

A'm' aghaidh teachd, a Dhe : 
Is lamh an droch-dhuin' aingidh fos 
Gu brath na tulgadh mi. 

12 An sin do thuit luchd-deanamh uilc \ 

Is leagadh iad a sios, 74 SALM XXXVII. 

Ag diobhail spionnaidh agus luith. ; 
Cha tig iad tuille nios. 

SALM XXXVII. 

1 Lasan no campar na biodh ort 

Mu dhaoinibh aingidh olc, 
Is na gabh farmad ris an dream 
A bliios a' deanamh lochd. 

2 Oir arahluidh mar is dual do'n fheur 

Glan-sgathar iad gu grad, 
Is amhluidh mar na lusa maoth 
Orion-seargaidh iad air fad. 

3 Cuir-sa clo dhochas ami an Dia, 

Is deanar maitheas leat, 
Mar sin sior-mheallaiclh tu an tir, 
'S beathaicliear thu gu beachd. 

4 Gabh tlachd an Dia, is bheir e dhuit 

Lan run do chridh' a cliaoiclh. 

5 Do shlighe tabhair suas do Dhia ; 

Earb ris, is bheir gu crich. 

6 Foillsichidh e clo choir 's do chearfc. 

Mar sholus glan nan tra ; 
Is amhluidh mar arcl-mheadhon-la 
Do bhreitheanas do ghnath. 

7 Gu samhach fan ri Dia nan dul, 

Is feith le foighid leis ; 
An ti 'na shligh' a shoirbhicheas, 
Na gabh-sa farmad ris ; 


SALM XXXVII. 75 

Fa chuis an f hir a bheir gu buil 
A dhroch-bheart innleachdacli. 

8 Leig corruich dhiot. treig fearg : chum 

Na bi-sa frionasach. [uilc 

9 0irdroch-dhaoin'isluchd-deanamhuilc 

Glan-sgathar as gu leir : 
Ach lion 'g am bheil an suil ri Dia, 
Buan-mheallaidh iad an tir. 

10 Oir feith-sa gu foil re h-uair bhig, 

'S an droch-dhuin' ni 'm bi ann: 
'S 'na ionad fos, ma bheir fain ear, 
Cha bhi e fein no 'chlann. 

11 Ach meallaidh daoine seimh am feasd 

Am fearann is an tir : 
Lan-sholas bheirear dhoibh faraon, 
An saoibhireachd na sith. 

12 Tha 'n t-aingidh cumadh lochd do'n 

'S a' casadh 'fhiacla ris. [t-saoi, 

13 Ni Dia air fanoid : oir da 's leir 

Gur dluth air la a sgrios. 

14 Na h-aingidh nochdadh iad an lann ; 

Is chuir am bogh' air^ghleus, 
A leagadh aim-beartach is bhochd, 
'S a mharbhadh luchd deadh bheus 

15 An claidhe theid 'nan cridhe fein, 

Theid air am bogha claoidh. 

16 'S fearr beagan aig an duine choir, 

Na saoibhreas mor nan daoi. 76 SALM XXXVH. 

17 Oir gairdeana nan droch-dhaoine 

Min-bhristear air an cruas ; 
Ach daoine coir is fireanach 
Ni Dia an cumail suas. 

18 Air aimsiribh nam fireanach 

Is fiosrach Dia gun cheist : 
An oighreachd is am bunadh fos, 
Dhoibh 's maireannach am feasd. 

19 Cha chuirear iad gu rudhadh gruaidh 

5 S an aimsir ghabhaidh olc : 
Oir gheibh iad uiP an sath gu leor 
An laithibh gainne Is goirt. 

20 Acli sgriosar droch-dhaoin ; naimhde 

Bidh iad mar shaill nan uan : [Dke, 
Lan-mhilltear iad is thcid dhoibh as, 
Mar dheataich nach 'eil buan. 

21 An iasachd gabhaidh daoine daoi 

'S cha diol a ris air ais ; 
Am firean tha e trocaireach, 
Is nithear pailteas leis. 

22 Oir meud 's a fhuair a bheannachd-san, 

Sior-mheallaidh iad an tir : 
'S an dream a gheibh a mhallachd-san, 
Lom-sgriosar iad gu leir. 

23 Tha Dia a' stiuradh ceumanna 

An duine naomha choir : 
Is tha e gabhail tlachd is toil 
D'a shlighe-san gu mor. : SALM XXXYII. 77 

24 Nan tarladh dha gu'n tuiteadli e, 

Cha tilgear uil' e sios : 
Oir tlia an Tighearna le 'laimh 
'G a chumail suas a ris. 

25 Blia mise og, 's a nis an aois ; 

Is riamh cha'n fhaca mi 
'Na dhiobrachan an duine coir, 
No 'shliochd ag iarraidh bidh. 

26 Sior-thruacant' e, is coinghioilach : 

Beannaicht' a shliochd a ta. 

27 Seachainn an t-olc, is deari am maith, 

Is comhnuidh gabh gu brath. 

28 Is toigh le Dia ceart bhreitheanas, 

A naoimh cha treig e chaoidh ; 
Sior-choimhdear iad : ach sgathar sios 
Droch shliochd nan daoine daoi. 

29 Meallaidh na fireana an tir ; 

Buan chomhnuidh ni iad innt\ 

30 Thig beul an t-saoi air gliocas glan, 

A theang' air rogha cainnt. 

31 Tha lagh a Dhia a stigh 'na chridhe : 

Cha sleamhnuich uaidh a cheum. 

32 Tha'n droch-dhuin' feitheamh air an 

G'a mharbhadh is g'a theum. [t-saoi, 

33 Cha 'n fhag an Tighearn e 'na laimh 

A dheanamh air droch -bheirt ; 
Cha'n fhagar ris e ann am binn, 
Tra chuirear e fo cheirt. 78 SALM XXXVIII. 

34 Feith thus' air Dia, is gluais 'na rod, 

Is arduichear leis thu, 
An tir gu meal thu ; is droch dhaom' 
'G am milleadh chi do shuil. 

35 An duine malluicht' chunnaic mi 

An neart, 's an inbhe mhoir, 
'Ga sgaoileadh fein a mach mar 
A' fas gu dosrach ur ; fchraoibh, 

36 Ach chaidh e seach, is feuch cha 

Dh'iarr, is cha d'fhuaras e. [robh ; 

37 Amhairc is feuch gur sith is crioch 

Do'n duine dhireach reidh. 

38 Ach sgriosar luchd an eusaontais, 

Is theid dhoibh as faraon : 
Di-mhilltear agus sgathar sios 
Crioch dheireannach dhroch-dhaoin' 

39 Ach furtachd fhior nam firean fos, 

Thig sin o Dhia nan dul : 
Is amis an aimsir thrioblaidich, 
'Se's barrant air an cul. 

40 Thig treis is furtachd thuc' o Dhia, 

Le fuasgladh an deadh am ; 
Saorar leis iad o dhaoinibh olc, 
Oir chuir iad muinghinn ann. 

SALM XXXVIII. 

1 O Thighearn, ann ad chorruich 
Na cronuich mi gu garg ; [mhoir SALM XXXVIII. 79 

Na dean mo smachdachadh gu geur, 
An uair a lasas d'fhearg. 

2 Oir tha do shaighde guineach geur 

Saitht' annam fein gu dluth : 
Is orm a ta do lamh gu trom, 
'G am leagail anns an uir. 

3 Cha'n 'eil maoin fhallaineaehd a'm' 

Air son do chorruich gheir ; [fheoil, 

A'm' chnamhaibh cha'n 'eil tamh no 

Air son mo pheacaidh fein. [fois, 

4 Oir chaidh mo pheacaidh os mocheann; 

Taid orm nan eire thruim. 

5 Mo chreuchda ta ro-lobhta, 's breun ; 

Mo ghoruich 's coiretich rium. 

6 Tha mi gu craiteach, euslan, crom ? 

A' triall gach la le bron. 

7 Mo leasraidh Ian do ghalar grand' : 

Gun fhallaineaehd am' fheoil. 
S Taim lag is bruit' : a' buireadh fos 

Trid mi-shuaimhneis mo chridh'. 
9 A'd' lath'r, a Dhe, tha m'uile mhiann : 

Ni'm foluicht' ort mo chaoidh. 

10 Mo chriclhe ta sior-phloscartaich, 

Mo neart dh'fhag mi gu glan ; 
An taic ri fradharc geur mo shul, 
Sin again fos cha d'fhan. 

11 Tha luchd mo ghaoil 's mo chairde 

A' seasamh fad o m' bheum, [caomh 80 SALM XXXVIII. 

Mochoimhearsnaich is luchd rnophairt 
A' teicheadh uam an cein. 

12 Sealg orm a ta luchd iarraidh m'anm': 

Luchd iarraidh m'uilc a ghnath ; 
A' labhairt nithe aimhleasach, 
'S a' smuaineach ceilg gach la. 

13 Ach mise, amhuil bodhar mi, 

Nach cluinneadh guth no sgeul ; 
Is cosmhuil mi ri duine balbh, 
Gun chomas fosglaidh beil. 

14 Mar sin mar dhuine mi nach cluinn, 

Gun achmhasaii 'na bheul. 

15 Oir dh'earb mi riut, a Dhe mo Thriatli : 

Dhia, freagraidh tus' a'm' fheum. 

16 Oir (thuirtmi)chum nach maoidheadh 

Thoir freagradh dhomh gu cas ; [iad, 
A chum nach dean iad gairdeachas 
5 N tra shleamhnuicheas mo chas. 

17 Oir 's dluth chum claonaidh mi, 's mo 

A'm' fhianuistha do ghnath. [bhron 

18 Mo lochd clo innseam, is fo m' chiont', 

Mot aimheal orm a ta. 

19 Ach 's lionmhoire na gruag mo chinn 

Mo naimhde gun chion-fa ; 
Seadh'slionmhoir'iad nam' fhuilteine 
Gun aobhar air gach laimh. 

20 9 S iad sin a's naimhde dhomh gu fior, 

Luchd-diolaidh rnaith le h-olc ; SALM XXXIX. 81 

Air son gu bheil mi leanmliuinn air 
An ni ta maith gun lochd. 

21 Na treig mi, Thighearna : mo Dhia 

Na bi-sa uam an cein. 

22 Dhia, greas a chum mo chuideachaidh, 

Oir 's tu mo shlainte fein. 

SALM XXXIX. 

1 Thubhairt mi, bheir mi fein fainear 

Mo shlighe ; 's ni mi fos 
Mo theang' a choimhead marie sreih, 
Air bhith do'n daoi a'm' choir. 

2 Dh'fhan mi gu tosdach balbh a'm' 

O'n ni sin fein bu mhaith, [thamh, 
Mhosgail mo thrioblaid is mo bhron 
Annam gu mor a stigh. 

3 Air bhith dhomh smuaineach' trie mar 

Do ghabh mo chridhe teas : [so, 

Do las an teine : is mar so 
Le m' theangaidh labbair mis. 

4 Thoir fios, a Dhe, dhomh air mo chrich, 

Tomhas mo la ciod e : 
Gu faighinn eolas agus fios 
Cia h-anmhunn gearr mo re. 

5 Feuch rinn thu marleud bois'molaith' ; 

Mar neo-ni agad m'aois : 
Gach neach d'a fheabhas, e gu fior 
5 S ni diomhanach jgcun phris. 82 SALM XXXIX. 

6 An samhladh br£ig' a' siubhal fos 

Gach duino ta gu dearbh : 
Gun suaimhneas taid 'gam buaireadh 
An diomhanas gun tairbh' : [fein 

A' torradh nithe, 's cuir le cheil' 
Moir-bheartais air gach doigh, 

Gunfhios co 'n t-oighre chruinnicheas, 
No mhealas iad fadheoidh. 

7 Ciod nis ri'm feitheam fein, a Dhe ? 

Mo dhochas dhiot do niom. 

8 Saor mi o m'uile lochd ; 's na dean 

Ball-maslaidh an-daoin' dhiom. 

9 Dh'fhan mi a'm' thosd, gun fhosgladh 

Oir's leatsa rinneadh e. [beil 

10 Tog dhiom do bhuille, Dhe : le beum 

Do laimh-sa chlaoidheadh mi. 

11 Tra chronuichear leat neach m'a lochd, 

Mar chnuimh theid as d'a shnuadh. 
Gu deimhin fein 's fior-dhiomhanas 
Gach duin' air bith do'n t-sluagh. 

12 Dhia, eisd ri m'urnuigh, is ri m'ghlaodh, 

Ri m' dheoir a'd' thosd na bi ; 
Oir coigreach agad, is fear-cuairt, 
Mar in athraibh uile mi. 

13 Dhia, coigil agus caomhain mi, 

Gu faighinn neart ri m' bhed, 
Mu'n teid mi thart' ag dol do'n eug, 
'S nach bithinn ami ni 's mo. SALM XL. 88 

1 Dii'fheith mile foighidmhaith ri Dia, 

Chrom thugam, dh'eisd mo ghuth : 

2 Is thug e a slochd uamhunn mi, 

A clabar criadha tiugh : 
Air carraig chomhnaird chuir mo chas, 
Mo cheum do shocruich e. 

3 Is oran nuadh do chuir a'm' blieul, 

Gu b'e sud moladh Dhe : 

Chi moran e, 's fo eagal bi'd, 
Is earbaidh iad a Dia. 

4 'S beannaicht' an duine sin gu dearbh 

Ni dochas as an Triath, 
Is nach gabh tlachd no toil air bith 

Do luchd an ardain mhoir, 
No fos do'n droing a theid a thaobh 

Gu ceilg, le saobhaclh gloir. 

5 Is lionmhor t'oibre iongantach, 

A Thighearn is a Dhe, 
'S do smuaintean oirnn : ni airmhear 

An ordugh dhuit gu reidh : [iad 

Na'n cuirinn iad an ceill gu min, 

No fos na % innsinn iad, 
An aireamh rachadh thar mo neart, 

Aig lionmhoireachd is meud. 

G Ofrail ni miann no iobairt leat, 
Dh'fhosgail thu fein mo chluas : 
Lochd-iobairt agus iobairt-loisgt* 
Cha d'iarr thu dhuit chur ouas. 81 SALM XL. 

7 An sin a dubhairt mise, feuch 
A nis a ta mi teachd : 
An roP an leabhair onus a fos 
Sud sgriobhta tha gu beachd : 

8'Se sud mo thlachd 's mo mhiann, a 
Do thoil gu deanta learn : [Dhe, 
Do reachd gu dearbh a ta gu buan 
AW chridh' a stigh, 's a'm' chom. 
9 Air d'fhireantachd sa' choinneamh 
A Dhe, do rinn mi sgeul : [mhoir, 
Oir feuch, a Dhe, mar \s aithne dhuit, 
Nior choisg mi fein mo bheul. 

10 D'fhirinn a'm' chridhe eha do cheil, 

Do dhilseachd chuir mi'n ceili ; 
Do shlaint', 's do chaoimhneas cinnteach 
O'n t-sluagh nior cheilmi fein.[caorah 

11 Do throcair chaomh na cum-sa uam, 

A Thighearna gu brath, 
Do chaoimhneas gradhach, d'f hirinn fos 
Do m' choimhead fein do ghnath. 

12 Oir is do-aireamh iad na h-uilc 

Ta 'g iadhadh orm mu'n cuairt ; 
Do ghlac mo pheacaidh mi co teann 

'S nach feud mi sealltuinn suas. 
O's lionmhoir' iad no folt mo chinn, 

Do threig mo chridhe mi. 

13 Dhia, gu ma toil leat furtachd orm, 

Grad-chuidich learn, a Dhe. SALM XLL 85 

14 Biodh nair' is amhluadh dhoibh faraon 

Do m'anani dh'iarras claoidh : 
Ruaig orr' air ais, is rudhadh gruaidh, 
Le 'm b'aill mo chur gu di. 

15 Gun aird gun aiteach' gu robh iad, 

Mar thuarasdal d'an nair', 
A thubhairt rium gu fanoideach, 
Aha, aha, le gair\ 

16 Aoibhneas is aidhear do gach neach, 

'Ga d'iarraidh fein a ta : 
Is abradh iad le'n toigh do shlaint' 
Dia gu ma mor do ghnath. 

17 Ach mis' ge h-ainnis bochd ataim 

Do smuainich orm an Triath : 
M'fhear cobhair thu 's mo Shlanuigh- 
Moille na clean, a Dhia. [ear ; 

SALM XLL 

1 '$ beannaicht' an duine bheir gu glic 

Fainear an duine bochd, 
An uair a thrioblaid is a theinn 
Bheir Dia e saor o'n olc. 

2 Ni Dia a dhion, 's a chumail bed, 

Is beannaicht' e san tir -. 
Gu toil a naimhde mi-runach 
Na tabhair e gu sior. 

3 Air leab' a thinneis iarganaich 

Bheir Dhia dha neart is treoir : 86 SALM XLL 

A leaba ni thu cilia air fad 
Ri h-am a thinneis inhoir. 

4 Thubhairt mi, deansa trocair orm, 

A Thighearna 's a Dhe ; 
Is leighis m'anam euslan bochd, 
Oir d' aghaidh pheacaich mi. 

5 Tha'n dream sin a's fior-naimhde 

A' labhairt orm le beum : [dhomh 
c'uin a sgriosar ainm-san as, 
'S a theid e sios do'n eug. 

6 Ma tliig e m'amharc, labhraidh e 

Cainnt dhiomhanach le 'bheul : 
Ta 'chridh' a' torradh nimli a stigh, 
: S a muigh a' deanamh sgeul. 

7 Sior-chogarsaich an cluais a cheil' 

Luchd m'fhuath a ta air fad : 
A' smuaineachadh 's a' cumadh lochd 
A'm' aghaidh fein gun stad. 

8 Droch thinneas (deir iad) tha gu dluth 

A' leantuinn ris r'a bheo t 
Nis air bhith dha 'na luidli gu tinn, 
Cha'n eirich e ni's mo. 

9 Am fear bu charaid dileas domh, 

Ri'n earbainn gach ni b'aill, 
'S a chealaich m'aran air mo bhord, 
A'm' aghaidh thog e 'shall. 
10 Ach thusa, Dhe, dean trocair orm. 
Is tog mi ris an aird, SALM XLIL 87 

Gu'n tugainn codhail chuimseach 
Is comain cheart gun dail. [dhoibh,, 

11 Trid so is fiosrach mi gu beachd 

Gur ionmhuinn leatsa mi : 
Airsonnachd'thugmonaimhdebuaidh, 
'S nach d'rinneadh leo mo chlaoidh. 

12 Ach mise, ami am ionracas 

'S tu she as as mi do ghnath i 
Am fianuis fos do ghnuis, a Dhe, 
Ga m' shocrucliadh gu brath. 

13 lehobhah Dia cloinn Israeil. 

Beannaicht' gu robh e fein, 
aois gu li-aois gu suthain sior, 
Amen, agus amen. 

SALM XLIL 

1 Mae tbogras fiadh na sruthain uisg' 

Le buireadh ard gu geur, 
Mar sin tha m'anam ploscartaich 
Ag eigheach riuts', a Dhe. 

2 Tha tart air m'anam 'n geall air Dia, 

'S ann air an Dia ta bed : 
c'uin a bheirear mi 'na lath'r, 
An lathair Dhia na gloir' ? 

3 Gach la is oidhch' is iad mo dheoir 

Is cuibhrionn dhomh 's is biadh : 
An uair a deir iad rium do ghnath, 
Ca bheil a nis do Dhia ? 88 SALM XLII. 

4 Tlia m'anam air a dhortadh mach 

Tra chuimhnicheam gach ni ; 
Oir chaidh mi leis a' chuideachd mhoir, 
Dol leo gu teampull De ; 

Seadh chaidh mi leo le gairdeachas, 

Is moladh fos le cheil', 
'S aim leis a' chuideachd sin a bha 

A' coimhead laithe feill\ 

5 m'anam ! c'uim' a leagadh thu 

Le diobhail misnich sios ? 
Is c'uim' am bheil thu'n taobh stigh 
Fo thrioblaid is fo sgios ? [dhiom 

Cuir dochas daingean ami an Dia, 

Oir fathast molam e, 
Air son na furtachd is na slaint' 

Thig dhomh o 'eudan reidh. 

6 Thuit m'anam annam sios, a Dhe, 

Ghrad-chuimhnich mi 'n sin ort ; 
thalamli lordain, Hermoin aird, 
Mhisar fos nan cnoc. 

7 Le fuaimneach d'fheadain uisg', a Dhe, 

Ta doimhn' air dhoimhne gairm z 
Do shumainne, 's do thonnan ard 
Dol tharum tha le toirm. 

8 Orduichidh Dia d'a ghrasaibh dhomh 

A chaoimhneas aims an Id : 
San oidhche ni mi guidhe 's ceol 
Hi Dia a chum mi bed. SALM XLIII. 89 

9 Mo charraig, c'uim' a threig thu mi ? 
Hi Dia a deiream fein : 
Is c'uim' am bheil mi triall fo bhron 
Bhrigh f oirneirt m'easeair threin ? 

10 Mar lann a'm' chnihnhaibh,m'eascairde 

Toirt toibheim dhomh a ta : 
'Nuair their iad rium gu fanoideach, 
Ca bheil do Dhia ? gach la. 

11 m'anam c'uim' a leagadh thu, 

Le diobhail misnich sios ? [dhiom 
Is c'uim' am bheil thu'n taobh stigh 

Fo aimheal is fo sgios ? 
Cuir dochas daingean aim an Dia ; 

Oir molam e do ghnath, 
'se a's slainte do mo ghnuis, 

Is e mo Dhia gu brath. 

SALM XLIII. 

1 Cum cothrom rium, is tagair feiu 

Mo chuis, o'n fhineach olc, 
O'n eucorach, 's o fhear na ceilg, 
Dhe, saor-sa mi o'n lochd. 

2 Car son a thilg thu mise uait ? 

'S gur tu mo Dhia 's mo threoir; 
Car son bhrigh foirneirt m'eascalrde, 
An siubhlam fein fo bhron ? 90 SALM XLIV. 

3 Dhia, d'fhirinn is do sholus glan 

Leig thugam sud a mach : [naomh, 
Do m' sheoladh chum do thulaich 
'S mo thabhairfc chum do theach. 

4 'N sin racham dh'ionnsuidh altairDhe, 

An Dia sin m' aoibhneis mhoir : 
Air clarsaich bhinn do mholam thu, 
Dhia, mo Dhia na gloir. 

5 m' anam, c'uim' a leagadh thu 

Le diobhail misnich sios ? 
Is c'uim' am bheil thu'n taobh stigh 

Po aimheal is fo sgios ? [dhiom 

Cuir dochas daingean ann an Dia ; 

Oir molam e do ghnath, 
'se a's slainte do mo ghniiis, 

? S gur e mo Dhia gu brath. 

SALM XLIY. 

1 Le'r cluasaibh chuala sinn, a Dhe ? 

Ar sinnsir chuir an ceill 
Na gniomhara do rinneadh leat, 
'Nan aimsir, fad o chein. 

2 Le d' laimh mar thilg thu mach na 

Is iadsan chuir 'nan ait : [sloigh, 
Mar rinn thu air na cinnich claoidh, 
? Gan tilgeadh as do iath'r. 

3 0irsealbhsantirchad'fhuairdoshluagh 

Le'n claidheamh no le'n loinn. SALM XLIY. 91 

Ni mo a rinn an gairdean fein 
An teasairginn 'nan teinn: [bhuaidh, 

Ach deas-lamh Dhia thug dhoibh a 
Do ghairdean neartmhor treun, 

Is solus glan do ghnuis, a chionn 
Gu'n d' thug thu dhoibhsan speis. 

4 Oir 's tusa fein, a Dhia nam feart, 

Mo Thighearn is mo High * 
Furtachd do Iacob orduich uait, 
Ts fuasgail air gun di. 

5 'S ann trid do neart-sa leagar sios 

Na h-uile 's naimhde dhuinn : 
Trid d'ainm-sa saltraidh sinn gu lar 
An dream a dh'eireas ruinn. 

6 Oir as mo bhogh' cha dean mi bun, 

Cha'n fhurtachd dhomh mo lann. 

7 Ach 5 s tusa nairich luchd ar fuath, 

O'r naimhdibh chuidich leinn. 

8 Air feadh an la 's ann ann an Dia 

A ni sinn uaill is gloir : 
Is d'ainm-sa fos air feadh gach linn 
Ard-mholaidh sinn gu indr. 

9 Ach rinn thu nis ar tilgeadh dhiot, 

Is nairich thusa sinn : 
'S a mach le'r n-armailtibh'sle'r feachd 
Cha'n 'eil thu fein dol leinn. 
10 Gu teicheadh chuir thu sinn air ais, 
O'n namhaid gheur sa chath : 92 SALM XLXV. 

Is luchd ar mi-ruin tha dhoibh fein 
A' deanamh creich' is sgath'. 

11 Mar chaoraich thug tlm sirm'narbiadh; 

Measg fhineach sgaoileadh sinn. 

12 Reic thu do phobull fein gun fhiach, 

'S gun mheud air maoin d'an cionn. 

13 Do rinn thu toibheum dhinn gu truagh 

D'ar coimhearsnaich gu leir j 
Ball-abhachd do na bheil mu'n cuairt, 
? S ball-magaidh mar an ceudn'. 

14 Am measg nan Geintileach air fad 

Gnath-fhocal rinn thu dhinn : 
'S am measg a' phobuill aims gach ait 
5 Nar n-aobhar crathaidh cinn. 

15 Tha in amhluaclh is mo mhasladh geur 

A'm' fhianuis fein do ghnath, 
Rinn nair is rudhadh fos mo ghruaidh 
M'fholach gu truagh gach la. 

16 J S e sin mo chor thaobh guth an fnir 

A chaineas mi gu h-olc, 
'S a spreigeas mi : ? s a thaobh an namh ? 
'S an dioghaltaich gu lochd. 

17 Sud uile ge do thainig oirnn, 

Nior dhearmaid sinne thu ; 
Cha d'rinnsinnbreugno briseadhclaon 
'N aghaidh do chunnraidh dhluth. 

18 Cha d' aom ar n-aigne uaitse riamh, 

Ar cridhe cha deach air cul : SALM XLIY. 9S 

(T sliliglie cha do chlaon ar cos, 
'S cha deach air seachran iuil. 

19 Is ge do phroim thu sinn gu min 

Mar uabheistean an sas, 
Is ge do dh'fholuich thusa sinn 
Le sgaiF is dubhar bais, 

20 Ma 's e gu'n leig sinn as ar cuimlin' 

Ainm uasal arcl ar Dia, 
No gu dia eile coimheach breig' 
Ar lamh ma shin sinn ri'amh : 

21 Nach rannsuich Dia so fein a mach ? 

Oir, aige ta lan-fhios 
Air diomhaireachd a' chridh' a stigh, 
Gach car a t'ann is cleas. 

22 Oir, air do slionsa niharbhadh sinn 

Air feadh an la gu leir, 
'S mar chaoraich tha sinn air ar meas, 
A chasgaireadh gu geur. 

23 Mosgail, c'ar son an coidleadh tu ? 

Dhia, fairich as do shuain ; 
Gu brath na tilg-sa sinn a mach, 
Na triall-sa fada uainn. 

24 Ciod uim' am foluich thu do ghnuis ? 

Ciod uim' an dearmaid thu 
Ar n-amhghar, is ar n-eigin mhor 
Air iadhadh oirnn gu dluth ? 

25 Oir chrom ar n-anam sios do 'n uir, 

Ar bru ri talamh theann. 94 SALM XLV. 

26 A'd' throcair eirich, cuidich leinn, 
Is furtaich oirnn san am. 

SALM XLY. 

1 Deadh aobhar drain naoimh is ciiiil 

Ag deachdadh ta mo chridh' : 
Is labhram air na nithibh sin 

Do rinn mi fein mu'n High : 
Mar pheann an laimh fir-sgriobhaidh 

A chuireas sios gu luath, [dheis, 
Is amhluidh sin, mo theanga ta 

Air d'onoir ard a' luadh. 

2 Is maisich' thu na claim nan daoin' ; 

Gras dhoirteadh ann ad bheul : 
Is air an aobhar sin rinn Dia 
Do bheannachadh gach ial. 

3 Deasuich do chlaidheamh air do leis, 

thus' a ghaisgich mhoir : 
Le d' chumhachd is le d' mhoralachd, 
Le greadhnachas is gloir. 

4 Bhrigh firinn, suairceis, agus ceirt, 

Marcuich gu buadhach ard, 
Is nithe uamhor teagaisgidh 
Do dheas-lamh dhuit 's gach ait. 

5 Rachadh do shaighde geur gu cridh' 

Gach eas-caraid an Righ : 

Trid sin am pobull tuitidh fid 

Is nithear leat an claoidh. SALM XLY. 95 

6 Gu suthain is gu siorraiclli ta 

Do chaithir ard, a Dhe : 
Slat-shuaicheantais clo Rioghachcl 
Is slat ro chothrom i. [mhoir 

7 O's ionmhuinn leatsa coir is ceart, 

Is thug thu fuath do'n olc, 
Os ceann do chompanach chuir Dia 5 
Do Dhias' ol' aoibhneis ort. 

8 Do'n Alos, Mhirr, is Chasia, 

d'eudach boladh theid : 
Leo sucl clo chuir iad aoibhneas ort, 
d' luchairt geal mar clheud. 

9 Am measg clo mhnathan onorach 

Ta Nigheana nan High : 
'S an or na h-Ophir, air do dheis, 
Do bhan-righ seasaidh i. 

10 A nighean, eiscl is amhairc fos, 

Is crom-sa sios clo chluas ; 
Tigh d'athar, is do mhuinntir fein 
Na cuimhnich a so suas. 

11 Gabhaidh mar sin an Righ lan-toil 

Do d'aille thlachdmhoir fein ; 
Oir 's e do Thighearn is do Thriath, 
Thoir urram dha is geill. 

12 Thig Nighean Thiruis thugad fos > 

Le tiodhlacadh gu trie, 
'S na daoine saoibhir tha 'nam measg 
Ag asluch' grais is iochd. 96 SALM XLYI. 

13 Nighean an High gu dearbh a stigh 

Tha uile Ian do ghloir : 
Tha culaidh eudaich uimpe fos, 
Air oibreachadh le h-or. 

14 Am brat do obair ghreis le snaith'd 

Bheirear i gus an High : 
Thig thugad luchd a coimheadachd, 
'S a maighdeana 'na deigh. 

15 Theid iad gu cuirt an High a steach, 

Ait, aoibhneach bheirear iad. 

16 Air son do shinnsir bidh do chlann, 

Mar phrionnsaibh anns gach ait. 

17 D'ainm glormhor do gach lkin a thig, 

Air chuimhne cuiridh mi : 
Ts amhluidh bheir am pobull duit 
Ard-mholadh feadh gach re. 

SALM XLYI. 

1 'Se Dia is tearmunn duinn gubeachd, 

Ar spionnadh e ? s ar treis : 
An aimsir carraid agus teinn 
Ar cobhar e ro-dheas. 

2 Mar sin ged ghluaist' an talamh trom, 

Ni h-aobhar eagail duinn : 
Ged thilgteadh fos na sleibhte mor 
Am builsgein fairg' is tuinn. 

3 Na h-uisgeacha le beucaich bhuirb, 

Ged rachadh thar a cheil' : SALM XL VI. 97 

Le'n ataireachd ged bhiodh air chrith 
Na beanntan ard gu leir. 

4 Ta amhainn ami, le sruthan seinxh, 

Ni caithir Dhe ro-ait ; 
Fior-aite naomh an ti a"s aird' 
Am bheil sior-chomhnuidh aig\ 

5 Tha Dia 'na meadhon innt' a stigh ; 

Mar sin cha ghluaisear i ; 
Oir cuideachadh is comhnadh leath 7 
'S e Dia gu moch a ni. 

6 Na sloigh ghabh boile, agus ghluais 

Na rioghachda gu cas : 
Air cur do Dhia a ghuth a mach, 
Do leagh an talamh as. 

7 Leinne tha Dia nan sluagh do ghnath; 

Dia Iacoib 5 s tearmunn duinn. 

8 Thigibh, is feuchaibh oibre De, 

Gach sgrios air talamh rinn. 

9 Gu h-iomall fds an domhain mhoir 

An cogadh ni se chosg : 
Am bogha bhrist, an t-sleagh do 
An carbad cogaidh loisg. [ghearr, 

10 Bibh samhach, 's tuigibh gur mi Dia : 

Arduichear mi gu sior 
Am measg; nan sluagh, biom onorach 
Air feadh gach uile thir\ 

11 Tha Dia nan sluagh ri comhnadh Icinn, 

'S an comhnuidh air ar crann : 98 SALM XLVIL 

'Se Dia ud Iacoib 's tearmunn duiim, 
D'ar furtachd aims gach am. 

SALM XLYII. 

1 Buailibh 'ur basan, uile shloigh, 

Ta chomhnuidh amis gach ait ; 
Le guth la le gairdeachas do Dhia 
Suas togaibh iolach ard : 

2 Oir Dia ro-ard is uamhuim e ; 

Righ mor os ceann gach tir'. 

3 Am pobull cuiridh e fo'r smachd, 

Fo'r cois na sloigh gu leir. 

4 Mar oigreachd, morachd Iacoib ud, 

(D'and' thuge gradh) dhuinn thagh : 

5 ChaidhDiale buaidh-chairmarda suas, 

Le trompaid 's fuaimneach bladh. 

6 Seinnibh do Dhia, seinn moladh: seinn 

D'ar Righ, seinn moladh binn. 

7 Oir's Righ Dia mor os ceann gach tiv\ 

Seinn da gu h-eolach grinn. 

8 Tha Dia 'na shuidh' 'na chaithir 

'Se 's Righ air finibh aim. [naomh; 

9 Prionnsa nan sluagh do chruinnich iad 

Pobull De Abrahaim ; 
Air son gur le Iehobhah mhain 

Sgiath dhidein do gach tir : 
'Se fein is aird' 's is urramaich, 

'S dha dlighear moladh sior. SALM XLYIII. 99 

1 Is radr Iehobhah, Dia nam feart, 

An caithir aird ar Dia ; 
Is air sliabh ard a naomhaclid fein, 
Ion-mholta chaoidh an Triath. 

2 Beinn Shioin's breagh' a suidheachadh, 

Aoibbneas gach fearainn i ; 
Is dluth dhi air an taobh mu thuath, 
Tha caithir an Arcl-Righ. 

3 Aithnichear Dia 'na luchairtibh, 

Mar thearmunn anns gacb aire. 

4 Oir feuch, tra bha na Righre cruinn, 

Le cheile ghabh iad thart'. 

5 Chunnaic iad sud, is b'iongnadh leo, 

Le cabhaig dheifrich as. 

6 Ghlac eagal iad an sin, is pian, 

Mar mhnaoi ri saoth'r gu cas. 

7 Cabhlach Tharsis le gaoith an ear, 

Min-bhristear leat gu luath. 

8 Mar chuala, 's amhluidh chunnaic sinn, 

Am baile Righ nan sluagh, 
Am bail' ar Dia ; 's e Dia gu brath 
Ni daingean e le neart. 

9 A'd' theampull, air do chaoimhneas 

Dhiasmuainichsinnguceart.[caomh, 

10 Mar d'ainm, is amhluidh sin do chliu, 
Gu crich na talmhainn ta : 
Do dheas-lamh Ian do fhireantachd, 
Dhia, amis gach beart do ghnath. 100 SALM XLIX. 

11 Beinn Shioin gu ma h^aoibhinn i 

Is Nighean Iudah ait, 
Air son do bhreitheanais, a Dhe, 
Ta cothromach is ceart. 

12 Siubhlaibh mu thimchioll Shioin 

Mu'n cuairt di airgach taobh:[naoimh, 
Airmhibh a baideala gu dluth, 
5 S a turaite gach aon. 

13 Thugaibh fainear a babhuin bhreagh', 

5 S a caisteil ard le beaclid : 
Chum sin gu cuireadh sibh an ceill 
Do'n al a ta ri teachd. 

14 Oir 's e an Dia so fein ar Dia 

Gu siorruidh is gu brath ; 
5 S e fos a stiuras sinn gu ceart 
Gu h-uair is am ar bais. 

SALM XLIX. 

1 Eisdibhse so gach uile shluagh, 

Na bheil sa' chruinne-che : 

2 Is cluinnibh eadar mhor is bheag, 

Ma's bochd no beartach e. 
8 Air tuigse smuainichidh mo chridh', 
Air gliocas thig mo bheul. 

4 Aomaidh mo chluas gu parablaibh : 

Nochdam cainnt dhorch air teud, 

5 Droch laithean c'uim' am b'eagal learn 

Gu'n cuirinn iad an suim, SALM XLIX. 102 

Mor-aingidheachd is lochd mo slial 
Tra dh'iadh iacl orm gu cruinn ? 
6'Na daoine sin 'nan saoibhreas mor 
Ta deananih doigh is treis', 
Is ann an lionmlioireachd an stoir 
A ta ro-bhosdail leis. 

7 A bhrath'r cha'n fhuasgail neach 

A gabhadh no a pern, [dhiubh sud 
A thabhairt eiric as do Dhia 
Ni f heudar leis 'na f heum : 

8 (Oir saors' an anama 's priseil e, 

Sguiridh e 'm feasd gu beachd :) 

9 Gu maireadh e gu siorruidh bed, 

5 S nach faiceadh truaillidheachd. 

10 Oir cbi e fos na daoine glic, 

5 S an dream air dhiobhail ceill; 
'S na li-iimaidh, fagail toic do chach, 
Is faghail bais iad fein. 

11 'S e 'n smuaineachadh gu mair an tigh, 

'S an comhnuidh feadh gach re, 
A' tabhairt air am fearann ainm, 
Do reir an ainme fein. 

12 Gidheadh, an duin' an onoir mhoir 

Cha mhair e ann gu buan : 
Ach amhluidh mar an t-ainmhidli truagh 
Chum bais a shiubhlas uainn. 

13 An slighe sud ge gorach i, 

Taitnidh an cainnt r'an sliochd. 102 SALM XLIX. 

14 Mar chaoraich dol san uaigh a taid, 

'Nam biadh do'n bhas gun iochd : 

Na fireanaich gheibh os an ceann 
Ard-uachdranachd gu moch, 

'S 'nan comhnuidh seargaidh anns an 
An ailleachd is an dreach. [uaigh, 

15 Bheir Dia do m'anam fuasgladh saor 

chumhachd bais is uaigh, 
Oir gabhaidh e mi thuige fein, 
'Ga m' theasairginn le buaidh. 

16 An uair a nithear saoibhir neacli, 

Na glacadh faitchios thu ; 
? S an t-am a chinneas gloir a theach, 
na cuireadh sud ort thu. 

17 Oir 'nuair a shiubhlas e do'n eug, 

Aon seud cha toir e leis : 
'S an uair a theid e sios do'n uaigh, 
A ghloir cha lean i ris. 

18 Seadh 'anam fein ged bheannaich e 

Am feadh a bha e bed. 
('S thusa, ma ni thu maith dhuit fein, 
dhaoine gheibh thu gloir.) 

19 Gu h-al a shinnsir siubhlaidh e, 

Solus cha'n fhaic gu brath. 

20 An duin' an onoir, 's e gun chiall, 

Mar ainmhidh e gheibh bas. SALM L. 103 

1 Labhair an Dia Iehobhah treun, 

An talamh ghairm gu leir, 
O'n aird an ear gu h-aird an iar, 
eiridh gu luidh' grein'. 

2 A Sion ard a's foirfe mais', 

Do dhealruich Dia nam feart. 

3 Oir thig ar Dia 's cha bhi 'na thosd, 

Ach labhraidh e le neart : 

Theid teine millteach roimh a ghnuis, 

A' lasadh suas gu garg : 
'S m'a thinichioll-san gu doinionnach, 

Bidh e 'na chaoiribh dearg'. 

4 Air talamh, is air neamh nan neul, 

Ard-ghairmidh e gu treun, 
Gu'n tugadh e ceart-bhreitheanas 
Air uile phobull fein. 

5 u Do m'ionnsuidh cruinnichibli mo 

Is tionalaibh an dream [naoiinh : 
A rinn gu dileas is gu dluth, 
Le h-iobairt, cumhnant learn." 
G A cheart-san, do ni neamh nan neul 
A chur an ceill 'na am . 
Oir 'se Iehobhah fein gu beachd 
Is aon ard-bhreitheamh ann. 

7 Mo phobull Isra'l, eisdibh rium, 
Is labhraidh mi gu ceart : 
A'd' aghaidh togam fianuis fhior, 
5 S mi Dia, do Dhia gu beachd. 104 SALM L. 

8 Mu d' ofrailibh ni agram thu, 

No fos mu d'iobairt loisgt', 
Air son nach d'thug thu iad do ghnath, 
? S nach d'fhuaras iad gun fhois. 

9 Oir as do thigh cha ghabhainn uait 

Mar iobairt biorach bo ; 
'S cha ghabhainn gabhar fhirionn fos 
Mar ofrail as do chro. 

10 Gach ainmhidh bed d'am bheil an coill 

Is leamsa sin gu leir. 
5 S na h-uile spreidh air mhile cnoc, 
Ta 'g ionaltradh air feur. 

11 An eunlaith 's aithne dhomh air fad, 

Ta 'g itealaich feadh bheann : 
'S learn gach fiadh-bheathach uile fos 
Feadh gharbhluich agus ghleann. 

12 Geur-ocras nam biodh orm no gort, 

Cha chuirinn duits' an ceill, 
Oir 's learn an domhan mu'n iadh grian, 
Is na bheil ann gu leir. 

13 Fuil ghabhar 'n e gu'n olainn uait ? 

Feoil tharbh an ithinn i ? 

14 Ioc iobairt buidheachais do Dhia, 

5 S do bhoiclean do'n Ard-Righ. 

15 An la do thrioblaid is do theinn, 

Gair orm an sin gu ceart : 
Ort fuasglam, is bheir thusa gloir 
Do m'ainms' a chuidich leat. SALM L. 105 

16 Acliris androch-dhuin' labhraidh Dia, 

Mo statuin chur an ceill 
Cha bhuineadh dhuit, no ghabhail fos 
Mo chumhnaint ann ad bheul. 

17 Do m' achmbasan o thug thu fuath, 

5 S an speis riamh e nior chuir ; 
Ach thilg mo bhriathran air do chul, 
'G an diultadh nam gu tur. 

18 Tra chunnaic tbu an gadaich dan, 

Dh'aontaich thu leis 'na olc : 
'S le luchd an adhaltrais a ris, 
B'fhear-comuinn thu 'nan lochd. 

19 Do theanga thug thu chumadh breig, 

Chum uilc thug thu do bheul. 

20 Do d'bhrathair shuidh thu thabhairt 

5 S do mhac do mhathar beum. [guth; 

21 Na nithes' uile rinneadh leat, 

Is dh'fhanas dhiot a'm' thosd ; 
Is shaoil thu mar a ta thu fein 

Gu b'amhluidh mi gach achd : 
Ach cronaicheam do pheacaidh dhuit, 

A' d' amharc cuiream iad ; 
A chum gu faiceadh do dha shuil, 

Nach forebear orm-sa bcud. 

22 sibhs'a dhreamnachcuimhnich Dia, 

Nis tuigibh so 'na am ; 
Mu'n dean mi liodairt oirbh gu cas, 
Gun neach d'ar furtachd ann. 106 SALM LI. 

23 An ti bheir lobairt molaidh uaith, 
'Se sin bheir dhomhsa gloir : 
Oir nochdam slainte Dhe do'n fhear 
A ghluaiseas mar is coir. 

SALM LI. 

1 Dean trocair orm, a Dhia nan gras, 

Gu h-iochdmhor saorsa mis', 
Reir lionmhoireachd do throcair 
Glan as m'uil' eusaontas. [chaoimh, 

2 Gu h-iomlan ionnail mi o m' lochd, 

Glan mi o m chiont' a'd' ghradh. 

3 Oir tha mi'g aidmheach' m'eusaontais, 

'S leir dhomh mo lochd do ghnath. 

4 A' d'aghaidh, d'aghaidh fein a mhain, 

Do pheacaich mi gu trom, 
Is aim ad fhianuis fein, a Dhe, 

An t-olc so rinneadh learn : 
Do chum air labhairt duit a mach 

Gu biodh tu cothromach ; 
'S gu biodh tu glan tra bheir thu breth, 

Is ceart neo-eucorach. 

5 Am peacadh,feuch,do dhealbhadh mi, 

Is ann an cionta fos 
Do ghabh mo mhathair mi 'na broinn, 
Tra ghineadh mi o thus. 

6 An taobh a stigh do'n chridhe, feuch, 

An f hirinn 's ionmhuinn leat : SALM LI. 107 

San ionad fholuicht' bheir thu orm 
Gu'n tuig mi giioeas ceart. 

7 Le hisop dean-sa mise glan, 

Is bitheam glan gu beach d ; 
Dean in'ionnlad fos, mar sin bidli mi 
Ni 's gile dhuit na sneachd. 

8 Guthsubliachaisthoirorm gu'n cluinn, 

Is fonn an aoibhneis ait, 
Mar sin ni gairdeachas gu mor, 
Na cnamhan bhriseadh leat. 

9 m' pheacadh is o m'eusaontas 

Foluich do ghnuis, a Dhe ; 
Mo slieachrain is m'uil' eucoir fos 
Glan thusa uam gu reidh. 

10 Dhia ? cruthaich. annam cridhe glan ; 

Ath-nuadhaich spiorad ceart. 

11 Na tilg o d' shealladh mi ; 's na buin 

Do spiorad naomha leat. 

12 Is aisig dhomh ur-ghairdeachas 

Do shlainte chairdeil fein ; 
Is dean-sa fos mo chumail suas, 
Le d' spiorad saor gu treun. 

13 'N sin teagaisgeam do shlighe, Dhe, 

Do'n dream a bhris do reachd, 
A chum le aithreachas gu'm pill 
Na peacaich thruagh gu beachd. 

14 cliionta fola saor-sa mi, 

Dhia. a Dhe mo shkunt' : 108 SALM LII. 

Seinnidh gu h-ard air d'fhireantachd 
Mo theanga anns gach ait. 
15 Mo bhile, ta air druideadh suas, 
Fosgail, a Dhe nan gras ; 
An sin do mholadh le mo bheul 
Cuiream an ceill gu h-ard. 

10 Oir iobairtean cha'n iarrar leat, 
No bheirinn duit gach re : 
An ofrail loisgte fos air bith 
Cha 'n 'eil do thlachd, a Dhe. 

17 An spiorad briste, tuirseach, trom, 

Sud iobairt Dhe nan dul : 
Ei cridhe briste bruit, a Dhe, 
Gu brath cha chuir thu cul. 

18 A'd' dheadh-ghean dean-sa maith, a 

Air Sion do chnoc fein : [Dhia, 

Balla lerusaleim gu luath, 
Tog suas le d' laimh gu treun. 

19 'N sin taitnidh iobairt cheartais leaf 

Ofrail, 's Ian ofrail loisgt' ; 
5 N sin bheirear colpaich dhuit-sa suas. 
Air d'altair naomh gun fhois. 

SALM LII. 

1 CiODuime'n dean thu, ghaisgichthrein, 
Uaill as an olc gu mor ? [chrioch, 
Mairidh am feasd gun cheann gun 
Deadh-mhaitheas Righ na gloir. SALM LIL 109 

2 Do theang' a' dealbh an airuhleis chla- 

Chum ceilg' mar ealtuinn gheir.[oin; 

3 Is annsa leat an t-olc na maith, 

Is breug na briathra fior. 

4 A theanga chealgach, 's ionmhuinn 

Gach focal millteach olc. [leat 

5 Ni Dia gu siorruidh mar an ceudn' 

Lan-sgrios a tharruing ort, 
Glan-sgathar thu, is as do theach 

Grad spionar thu gu tur, 
A talamh is a tir nam bed 

Buainear do fhreumh a bun. 

6 Sud chi am firean, gabhaidh fiamh, 

Is ni e gaire fos : 

7 Feuch, so am fear nach d'earb a Dia ? 

Mar dhaingneach is mar threoir : 
Ach ann an lionmhoireachd a stoir 

A dhochas chuir gu treun, 
5 Na shaoibhreas is 'na olc gu beachd, 

Do neartaich se e fein. 

8 Ach 's amhuil ur-chrann oladh mis' 

An aros De do ghnath : 
Mo dhochas cuiridh mi 'na ghras, 
Hi fad mo re 's mo la. 

9 Gu siorruidh suthain molam thu, 

Bhrigh sud gu d' rinneadh leat : 
Feitheam air d'ainms', oir tha e maith, 
An lath'r do naomh gu beachd. 110 SALM LIIL 

1 N A chridhe deir an t-amadan, 

Cha'n 'eil ami Dia air bith : 
Taid truaillidh, 's graineil fos an lochd : 
Cha'n 'eil ami neacli ni maith. 

2 Dh'amhairc an Tighearna o neamh. 

Air cloirm nan claoine nuas, 
A dh'fheuchairm an robh tuigs' aig 
A dh'iarradh Dia nan gras. [neacli, 

3 An t-iomlan diubh chaidh air an ais, 

Ro-slialach iad gn leir : 
Cha'n 'eil aon neacha'deanamhmaith, 
Cha 'n 'eil fiu aon fo speur'. 

4 'M bheil tuigs' air bith aig droch- 

Ta 'g itheadh suas gu dian,[dhaoine? 
Mo phobuill-sa mar aran blasd', 
'S nach 'eil a' gairm air Dia. 

5 An sin do ghabh iad eagal mor, 

Gun aobhar eagail ami : 
Sgaoil Dia a chnamha-san o cheil\ 

Chuir seisdeadh ort gu teann ; 
Is mar an ceudna chuir thu iad 

Gu rudhadh gruaidh is nair', 
Do bhrigh gu 'n chuitich riutha Dia 

Trom-tharcuis agus tair. 

6 sud mo ghuidh' is m' athchuinge, 

Gu'n tugadh Dia nam feart 
Cobhair d'a phobull Israel, 
A Sion fein le neart! SALM LIV. Ill 

An tra bheir Dia air ais o bhruid 

A phobull fein le cheiP, 
Air Iacob bithiclh aoiblmeas mor, 

'S aiteas air Israel. 

SALM LIV. 

1 Trid t'ainm-sa teasairg mise, Dhe, 

Cum cothrom rium le d' neart. 

2 Eisd m'urnuigh, thoir fainear, a Dlie, 

Briathra mo bheil gu ceart. 

3 Oir dh'eirich coigrich rium a suas, 

Luchd-foirneart tha gu dian 
An toir air m'anam ; 's cha do ehuir 
lad Dia fa'n comliair riamh. 

4 Ach feuch, 's e Dia m'fhear-cuidea- 

chaidli, 

Gu m'sheasamh aims gaeh cruas : 
Bithidh lehobhah leis an droing 
A chumas m'anam suas. 

5 Aimhleasdom'naimhdibhdiolaidhDia. 

A'd' fhirinn dean an sgath. 

6 Gu toileaeh bheiream iobairt dhuit : 

Dhe molam d r ainm, ta maith. 

7 Oir rinn e saors' is fuasgladh dhomh 

m'uile theinn gu treun : 
lonnus gu faca mi mo mhiann 
Air m'eascairdibh gu leir. 112 SALM LY. 

1 Ri m'urnuigh eisd : 's o m' glmidhe, 

Na foluich thus' thu fein. [Dhe, 

2 Thoir aire 's freagradh dhomh, ta caoidh 

Le bron 's le buireadh geur : 

3 Air son guth m'eascairde gu leir, 

Is foirneart fos nan daoi. 
Oir aing'eachd thilg iad orm, am feirg 
Dhomh thug iad fuath gun di. 

4 Mo chridh' a'm' chom tha craiteach 

Thuit uamhunn orm a' bhais. [goirt ; 

5 Crith, oillt, is uamhunn thainig orm, 

Ga m' shlugadh is mi 'n sas. 

6 'N sin thuirt mi, 'S truagh gun agam 

Sgiath calmain gu dol as ! [fein 

Theichinn air falbh ag itealaich, 
Is gheibhinn tamh is fois. 

7 Feuch, rachainn fos air anradh fad, 

Chum taimh am fasach chruaidh ; 

8 Is dheanainn deifir gu dol as 

dhoinionn gharbh na gaoith'. 

9 Dhia, sgrios an teang', is sgaoil : oir 

Foirneart sa' bhail' is stri. [chim' 

10 Taid dol m'a bhallaibh oidhch' is la : 

Ta aimhleas ann is caoidh. 

11 Aing'eachd ro-mhor is olc a ta 

'Na mheadhon sud gun cheist : 
Seadh feall r'a shraidibh agus cealg 
A' dealachadh cha 'n 'eil. . SALM LV. 113 

12 Cha b'e mo namh thug masladh dhomh 

Oir dh 5 f huilginn sud gu reidh : 
Cha b'e fear m'fhuath a dh'eirich rium, 
Oir dhionainn uaith mi fein. 

13 Ach thusa, fear bu choimpir dhomh, 

Fear m'eolais, is fear m'iuil; 

14 Bu bhlast' ar comhahT, dol le each, 

Gu h-aros Dhe nan dul. 

15 Sealbh gabhaidh orr' am bas gu grad 

'S gu h-ifrinn theid iad bed : 
Oir aing'eachd tha 'nan comhnuidh 
'S'nambuilsgeangachaonld.[ghnath, 

10 Ach mise, glaodhaidh suas ri Dia, 
Saoraidh lehobhah mi. 

17 Glaodh ard, is urnuigh ni mi ris, 

Moch, feasgar, 's meadhon-la. 
Is eisdidh e gu grad ri m 5 ghlaodh : 

18 M'anam 's e shaor an sith, 

O'n chath 's o'n chomhraig dh'eirich 
Is moran learn ri stri. [rium, 

19 Cluinnidh an Dia ta laidir bed, 

? S bheir doruinn orra 's pian : 
Seadh fos an Dia air mairionn ta, 

'S a bha o chian nan cian. 
Is air an aobhar ids nach 'eil 

Caochladh air bitli 'nan staid, 
Eagal an Tighearn uime sin 

Do thilg iad dhiubh air fad. 114 SALM LVL 

20 A lamh do shin 'nan aghaidh sud 7 

A bha an siochaint leis : 
A chumhnant is a nasgadh dluth, 
Gu fealltach orra bhris. 

21 Bu shleamhnabriathra'bheil na'n t-im, 

Ach cogadh cruaidh 'na run : 
Bu bhuig' a chainnt na oladh thlath, 
'S i ghnath mar ehlaidheamh ruisgt'. 

22 Ach tilg-sa d'eallach trom air Dia, 

'S e ni do chumail suas : 
Cha leig e 'm feasd do'n f hirean choir, 
'shocair fein gu'n gluais. 

23 Ach thus', a Thighearna nam feart, 

A'd' chorruich cheart gu geur, 
An slochd d'am milleadh tilgidh tu 
An aitim ud gu leir : 

Na daoine sligheach fuileachdach 5 
Cha mhair iad leth an laith' : 

Ach annad cuiridh mise, Dhe 
Mo dhochas fein gu brath. 

SALM LVL 

1 Okmsa dean iochd, a Dhia nan gras, 

Mun sluig mo namh mi suas : 
Esan a tha ga m' sharuchadh 
Gach la le cogadh cruaidh. 

2 Seadhb'aill le m'eascairdibh gun iochd 

Mo shlugadh suas gach la : SALM LVL 1152 

9 S ro-lionmhor iad tha cogadh rium 
Gun aobhar no cion-fa. 

3 An laithibh m'eagail earbam riut, 

thus' a High a's aird' ; 

4 Is d'fhocal molaidh mi, mo Dhia, 

Mo dhochas thu gu brath. 
Cha ghabh mi gealtachd uime sin, 

'S am feasd ni h-eagal learn, 
Na dh'fheudas feoil a dheanamh onn 

Do lochd, le iomairt theann. 

5 Mo bhriathra taid a' fiaradh fos, 

Gach la mar 's toileach lco : 
Chum doilgheis agus dochair dhonlh 
Ta 'n smuainte-san gach Id. 

6 Tha iad le cheil' a' eruinneachadh, 

Is iad 'gam folach fein, 
A' feitheamh m'anam', airbhithdhoibh 
Ro-fhurachair mu m'cheum. 

7 Gu saor an teid iad as mar sin 

Le'n eucoir mhoir gun tamh ? 
A' d'f heirg-sa leag an sluagh a sios, 
A Thighearna le d' laimh. 

8 Mo sheachrain air an aireamh leat t 

A'd' shoireadh taisg mo dheoir : 
Nach 'eil iad ann ad leabhar shios, 
Air chuimhne sgriobht' gach uair ? 

9 Mo naimhde pillidh air an ais, 

Tra ghaiream ort gu teann : 116 SALM LYII. 

Is aithne dhomhsa so gu beachd ? 
Oir tha Iehobhah learn. 

10 An Dia, a bhriathar molaidh mi : 

Molam, an Dia, a reach d ; 

11 An Dia do chuireadh learn gu treun 

Mo dhochas fein gu beachd. 

Is air an aobhar ud, a Dhe, 

Ni h-eagal idir learn 
Na dh'fheudas duin' a dheanamh orm, 

Nach 'eil dheth fein ach fann. 

12 Do blioide ta iad ormsa, Dhe : 

Is iocam dhuit-sa cliu. 
13 -Oir m'anam bochd gu saor o'n bhas, 
Gu grasmlior dh'f huasgail thu : 

Nach fuasgail thu mo chosa fos 
Gun tuisleadh dhoibh ni 's mo ? 

Gu'n gluaisinn aim am fianuis De 
An solus dhaoine bed. 

SALM LVIL 

1 Dean trocair orm, a Dhia nan gras ? 

Dean trocair orm gach re, 
Oir annadsa tha m'aiiam truagh 

A 5 cur a dhoigh gu leir : 
Is gabhaidh mi fo sgail do sge 

Mo thearmunn is mo neart, 
Gu ruig an uair sin aims an teide 

Na h-uilc ud uile thart 5 . 


SALM LVIL 117" 

2 Eigliidh mi ris an Dia a's aircP ; 

Ri Dia ta laidir treun, 
A chuireas learn gach cuis gu crich, 
Mar clii e ormsa feum. 

3 Cuiridh e neart o neamh, do m' dhion 

bheum an fhir le'm Vaill 
Mo shlugadh ; cuiridh Dia a mach 
'Fhirinn ? s a ghras gun dail. 

4 Tha m'anam bochd an comhnuidh fos 

Am builsgean leomhan garg, 
Am measg na droing 1 am luidh' a taim 

Air lasadh ta le feirg : 
Daoine ? 'g am bheil am fiacla fos 

Mar shleagh 's mar shaighde geur; 
Marchlaidheamhguineachj'samliluidh 

An teanga-san gu leir. [sin 

5 Dhia tog thu fein os ceann nan neamh ; 

Os ceann gach tir do ghloir. 

6 Air son mo cheuma ghleus iad lion, 

Chrom m'anam sios gu lar : 
Slochd romham thochail iad, is thuit 
lad fein san t-slochd a rinn. 

7 'S gleusta mo chridhe, 's gleust', a Dhe, 

Dhuit canam moladh binn. 

8 Mosgail mo ghloir, 's a shaltair fos, 

A chlarsaich duissf an aird : 
Air maduinn mosglam fein gu moch, 
Is seinneam ceol gti h-ard. 118 SALM LYIIL 

9 Dhia, measg a' phobuill, molam thu ; 
Dhuit seinneam measg an t-sluaigh : 

10 Oir d'fhirinn is do throcair rnhor, 

Gu neamh nan neul chaidh suas. 

11 Arduichear thusa, Dhia nam feart, 

Os ceann ard-neamh nan speur : 
Is togar suas do ghloir gu h-ard 
Os ceann gach tlr gu leir. 

SALM LVIII. 

1 An labhair sibhs', a choimhthionail, 

An fhirinn cheart neo-chlaon ? 
'S an tabhair sibh gu cothromach, 
Breth cheart, a chlann nan daoin' ? 

2 Is ann bhur cridhe tha sibh dealbh 

Mor aingidheachd gun tkmh : 
'S air talamh tha sibh tomhas fos, 
Foireigin chruaidh 'ur lamh. 

3 Luchd-uilc, o thig iad as a' bhroinn, 

Siubhlaidh air slighe f hiar : 
'N tra bheirear iad, air seachran theid, 
A' labhairt bhreug gach ial. 

4 An nimh mar nimh na nathrach ta : 

Mar nathair dhruid a cluas ; 

5 Ri guth nan draoidh tha eagnaidh 

Nach eisd, is fos nach gluais. [seolf, 

6 Am fiacla bris, a Dhe, 'nam beul: 

A Thighearn laidir threin, SALM LIX. 119 

Pronn fiacla agus tuisg ro-mhor 
Nan leomhan 6g gu leir. 

7 Gu'n leaghadh iad, a' sileadh sios ? 

Mar uisge ruith le gleann : 
'S a shaighde brist, tra chuireas e 
A bhogh' air lagh gu teann. 

8 Mar sheilcheig bhios a' leagadh as, 

Rachadh iad as gu dian ; 
Mar thorraicheas an-abuich mna 
Na faiceadh iad a' ghrian. 

9 Mu'm mothaich seadh 'ur coireachan 

choille chrionaich teas, 
Ni Dia, 's iad bed, 'na chorruich gheir 
Le cuairt-ghaoith clhian an sgrios. 

10 Bidh aoibhneas air an fhirean choir, 

Tra chi e 'n dioghaltas : 
Is ann am fail luchd-aingidheachd, 
Nighidh e fos a chos. 

11 Their duine 'n sin, gu bheil gun cheist, 

Deadh dhuais aig daoine coir ; 
*S gu bheil air talamh fos, gu beachd, 
'Na bhreitheamh Dia na gloir. 

SALM LIX. 

1 Teasaikg, is saor mi, o mo Dhia, 

m' naimhdibh dh'eireas rium. 

2 luchd an uilc ta fuileachdach, 

Dion mis', is cuidich loam. 120 SALM LIX. 

3 Feucli 'n aghaidh m'anam' luidh arnfa, 

Is chruinnich daoine treun : 
Ni h-ann, a Dhia, air son mo lochd, 
No cron a rinn mi fein. 

4 A'ruith tha iad, gun cliron a'm' thaobh, 

'S gu h-ullamh dol air ghleus : 
Chum teachd do m'fhurtachd mosgail 
Is thoir fainear am beus. f tra 

5 Dhe nan sluagh, Dhe Israeil, 

Mosgail 's gu fiosraicht leat 
Na cinnich : s na dean iochd air neach 
Gu h-aingidh bhrist do reachd. 

6 Air teachd do'n f heasgar pillidh iad . 

A' donnalaich gu h-ard, 
Mar ehoin,m'anbhair a'cuairteachadh, 
Is amhluidh sin tha iad. 

7 Feuch, bruchdaidh iad a mach le'm 

'Nam bilibh claidheamh geur ; [beul : 
Co chluinneas sin, no bheir fainear? 
'Se sud is cainnt dhoibh fein. 

8 Ach thusa, Dhia Iehobhah mhoir, 

Ni gaire fanoid riu ; 
Is mar bhall-magaidh bithidh fos 
Na Cinnich aim ad shuil. 

9 Air son gur mor 's gur maith do neart, 

Sior-fheitheams' ort do ghnath . 
Dobhrigh gu bheil dhomh Dia nan dul. 
'Na dhidein dluth gu brath. SALM LIX. 121 

10 Bidh Dia o'n tig mo thrdcair chaomh, 

Dol romham air gach ccum : 
'S eDiabheir dhomh air m'eascairdibh 
Mo run gu faic mi fein. 

11 Mu'm bi mo phobull di-cliuimhneach ? 

Na marbh an aitim ud : 
Dhia ar sgia, sgaoil iad le d' neart, 
Is leag gu h-iosal fu'd. 

12 Fa lochd an teang', is cainnt am beil, 

'Nan ardan glacar iad : 
Pa chuis nam mallachd, is nam breug 
A labhair iad os aird\ 

13 Sgrios iad a d'fheirg, sgrios iad gu tur, 

Is theid iad as gu dian ; 
Is tuigidh 'n sin gach uile thir 
High Iacoib gur e Dia. 

14 'S air teachd do'n fheasgarpilleadkiad, 

A' donnalaich gu h-ard, 
Marchoin 5 m'anbhaira'cuairteachadh, 
Is amhluidh bitheadh iad. 

15 Ag iarraidh heath' gu seaehranach, 

's gu luaineach ann an teinn ; 
A' deanamh gearain anns an oidhch', 
Mur bi an sath 'nam broinn. 

16 Ach mise molar learn do neart ; 

Gu moch a' seinn do ghrais, 
Air son gur tu mo thearmunn treun, 
'S mo dhaingneach fein 's gach cas. 122 SALM LX. 

17 'S tu fein mo neart, dhuit canam fonn 7 
'S e Dia mo dhidein treun : 
'Se'n Dia sin fein rinn trocair orm, 
'8 a cliuiclich learn a'm' fheum. 

SALM LX. 

1 Dhia naomha thilg thu sinne uait, 

Dh' fhuadaich thu sinn air fad, 
Oir bha thu ruinn an corruich gheir ; 
Pill ruinn thu fein gu grad. 

2 Chuir thus' an talamh trom air chrith ; 

Is fos do bhrist thu e : 
Slanuich a bhriseadh, oir gu beachd 
Air criothnachadh tha e. 

3 Do thaisbein thusa nithe cruaidh 

Do'n t-sluagh a's leat le coir : 
Fionbuaireasach chuir uamhunn oirnn 
Thug thusa dhuinn r'a ol. 

4 Ach thug thu bratach ard, a Dhe, 

Do'n droing d'an eagal thu : 
A chum gu sgaoilteadh sud a mach, 
Bhrigh firinn duit le cliu. 

5 dhaorsa chum gu saorar leat 

Do phobull ionmhuinn fein : 
Eisd rium, is slanuich mi gu grad 
Le d' dheas-lainih laiclir threin. 

6 'Na naomhachd labhair Dia nam feart, 

Bidh aoibhneas orm nach gann : SALM LXL 123 

Air Sechem ni mi roinn gu ceart, 
Gleann Sucot toimhsear learn. 

7 'S learn Gilead le dlighe cheart, 

Manaseh 's learn gu beachd, 
? S i treubh Ephraim neart mo chinn, 
Bheir Iudah mach mo reachd. 

8 Bidh Moab domh 'na thraill fo m' 

'SEdomfodhaorsachraaidh:[smachd, 
Is amhluidh ni mi caithream binn, 
Thar Palestin le buaidh. 

9 Co bheir do 'n chaithir dhaingein mi? 

5 S gu Edom bheir gu ceart ? [sinn ? 

10 Nach tusa, Dhia, le 'n d' threigeadh 

'S nach deachaidh mach le 'r feachd? 

11 Othrioblaid tabhair comhnadhdhuinn, 

Oir 's diomhain furtachd dhaoin'. 

12 Trid Dhia ni sinne treubhantas, 

'S e shaltras naimhde fuidh'n. 

SALM LXI. 

1 Ri glaodh mo ghearain eisd, a Dhe, 

Is m'urnuigh thoir fainear. 

2 iomall talmhainn eigheam riut, 

'S mo chridhe trom fo smal : 
Dhia, treoraich chum na cairge mi 
A's airde na mi fein. 

3 Bu tearmunn thu, 'sbuchaisteal dhomh 

m' eascairdibh gu leir. 124 SALM LXII. 

4 A'd' phubull naomha ni mi tamh 

Gach aimsir is gach tra : 
Mo dhoigh fo dhubhar sgail' do sge, 
Cuiridh mi fein gu brath. 

5 Oir chuala tu, mo bhoide naomh, 

'S an gealladh a thug mi : 
Oigbreachd na muinntir thug thu 
D'an eagal d'ainm, a Dhe. [clhomh 

6 Buan shaoghal agus aimsir chian 

Bheir thusa, Dhia, do'n Righ : 
Mar iomadh ginealach is linn, 
A bhliadhna-sa )s tu ni. 

7 Mairidh e buan am fianuis De, 

Gu bunaiteach 's gu brath : 
Trocair is firinn deasaich dha, 
G'a choimhead-san gach tra. 

8 Mar sin gu siorruidh seinneam cliu 

Do d'ainm ro-usal ard, 
'S mo bhoide naomha diolam riut, 
la gu la gu brath. 

SALM LXII. 

1 Le foighidinn tha m'anam bochd 

Feitheamh air Dia gu beachd : 
? S ami uaith' tha furtachd agus foir 
Orm air gach taobh a teachd. 

2 'Se mhain is carraig dhidein dhomh 

Is m'fhurtachd e ro-dheas : SALM LXIL 125 

Mo thearmunn dileas e faraon, 
Gu mor cha ghluaisear mis'. 

8 Cia fhad a dhealbhar aimhleas leibli ? 
Lan-mharbhar sibh gu beachd, 
Mar bhall' air chrith, 's mar gharadh 
Thaleagadh oirbha' teachd.[dh'aom, 
4- onoir ard g'a m'thilgeadh sios 
Tha 'n comhairlean a' ruith, 
'Si's miann leo breug: beannachd'nam 
Ach mallachd an taobh stigh. [beul, 

5 m'anam feith gu foighidneach. 

Ri Dia a mhain mar chleachd : 
Oir ann-san tha mo mhuinghin threun, 
'S mo dbochas fein gu beachd. 

6 'Se mhain is carraig dhileas dhomh, 

'S e mhain mo shlainte dheas : 
Mo thearmunn daingean e faraon, 
Mar sin cha ghluaisear mis\ 

7 Mo shlainte ta 's mo ghloir an Dia, 

Eis earbam fein do ghnath : 
Carraig mo neirt, 's mo thearmunn 
'S e Dia, gu buan 's gu brath. [treun 

8 phobuill, cuiribh aim an Dia 

Bhur dochas amis gach am, 
'Na fhianuis cloirtibh mach 'ur cridh': 
'S e Dia ar tearmunn ann. 

9 'S ni diomhain daoine beag gu iior, 

Tha daoine mor 'nam brei^ : 126 SALM LXIIL 

Air meidh ri'n tomhas, 's eatruim' iad 
Na diomhanas gu loir. 

10 Na h-earb a foirneart, 's na dean uaill 

A reubainn no droch-bheart : 
Na socruich fos do chridh' air stoir, 
'N tra chinneas saoibhreas leat. 

11 Do labhair Dia aon uair a mach : 

Sud chualas uair no dha, 
Gur leis an Dia ta cumhaehdach 
Treis' agus neart gach la. 

12 Trocair, a Thighearn, buinidh clhuit, 

Is grasa mor faraon : 
Oir bheir thu reir a ghniomhara, 
A luigheachd do gach aon. 

SALM LXIIL 

1 O Dhia, is tu mo Dhia, gu moch 

Do iarram thu gach la: 
Ro-thartmhor a ta m'anam bochd, 

An geall ort fein do ghnath ; 
Tha miann, is ciocras mor air m'fhedil, 

An geall ort fein gach am, 
An tir ro-thioram, thartmhoir, theith, 

Gun uisg' air bith bhi ann. 

2 Do chumhachd chum gu faiceadh mi, 

'S do ghloir a ta ro-chaomh ; 
A reir mar chunncas roimhe thu, 
Le cliu a' d'aros naomh. SALM LXIIL 127 

3 Air son gur fearr na beatha fos 

Do chaoimhneas gradhach caoin : 
Ard-mholadh dhuit le h-iomadh cliu 
Mo bhile bheir faraon. 

4 Mar sin an cian a bhitheam bed, 

Beannaicheam thu do ghnath : 
Is ann ad naomh-ainm togam suas 
Mo lamhan riut gach tra. 

5 Sasuichear m'anam mar le smior, 

5 S le saill ro-reamhar reidh : 
Is bheir mo bheul 's mo bhile dhuit 
Ard-mholadh ait, a Dhe. 

6 'N tra ni mi air mo leabaidh fos, 

Do chuimhneaehadh le tlachd, 
'S an am na faire smuaineach' ort, 
A" dol do 'n oidhche thart'. 

7 Air son gur tu b'f hearcomhnaidhleam ? 

A Thighearn is a Dhe ; 
Bidh aoibhneas agus aiteas orm, 
Po dhubhar sgaiP do sge. 

8 Ta m'anam leantuinn ort gu dluth : 

Do dheas lamh chum mi suas. 

9 Luchd iarraidh m'an'ma bhochd g'a 

Theid iadsan sios do'n uaigh. [sgrios, 
10 Le faobhar claidheimh agus arm 
Sios tuitidh iad gu lar : 
Mar chuibhrionn do na sionnachaibh 
Do nithear iad le tair. 128 SALM LXIY. 

11 Ach aoibhneach bidh an Righ. an Dia: 
Na lughas e gun bheud 
Ni iadsan uaill : ach druidear beul 
Gach ti a labhras breug, 

SALM LXIY. 

1 Tea dheanam urnuigh riut, a Dhe, 

Thoir eisdeachd dhomh gu luath ; 
eagal namhaid coimhid fos, 
Gu tearuint' inanam truagh. 

2 chomhaiiT dhiomhair dhaoine daoi, 

ionnsuidh ghairbh faraon 
Luchd deanamh uilc is aingidheachd, 
Cuir folach orm gu caoin. 

3 An teanga fein do gheuraich iad, 

Mar chlaidheamh guineach geur ; 
Tha'mbogh' air lagh, 's an saighde deas, 
'S iad briathra searbh am beil, 

4 Gu'n caitheadh iad an dlomhaireachd 

An neach sin foirfe ta ; 
Gu h-obann taid ? ga chaitheamh fos, 
Gun eagal is gun sga. 

5 A' gabbail misneich taid san olc, 

'S a labhairt trie le cheil 5 
Mu leagadh lion an uaignidheas, 
Ag radh, Co 'n ti d'an leir? 

6 Gach olc do rannsaich iad a mach ; 

Seadh rinn iad sgrudadh min, SALM LXY. 129 

An run a stigh 's ro-dhomhain e, 
5 S an cridhe ta mar sin. 

7 Acli saiglieacl caithidh orra Dia, 

Bhios guineach agus geur ; 
Grad-bhuailear agus lotar iad, 
'G an gortuchad'h gu leir. 

8 Mar sin do bheir iad orra fein 

Toradh an teang' gu grad : 
Gach uile neach d'an leir an doigh, 
Teicliidh iad uath' am fad. 

9 Mor-eagal bithidh air gach neach, 

Is nochdaidh obair Dhe : 
Oir bheirear leo gu glic fainear 

An gniomh ud do rinn e. 
10 Ni 'm fii^n aoibhneas mor an Dia, 

A' cur a dhochais aim ; 
'S gach neach 'g am bheil an cridhe 

Ni gairdeachas nach,gann. [ceart 

SALM LXY. 

1 Tha ann an Sion feitheamh ort 

Moladh, a Dhe, gun dith : 
T S ann duit a dhiolar fos gu pailt 
A' bhoid mar gheallar i. 

2 thus' a dh'eisdeas urnuigh ghlan, 

'S ann thugad thig gach aon. 

3 Mo sheachrain tha an uachdar orm : 

Glan thus' ar peacaidh uainn. 130 SALM LXV. 

4 'S beannaicht' an duine sin a chaoidh 

A thaghar leatsa, Dhe, 
'S a bheir thu fos am fagus duit, 

Comhnuidh a'd' chuirt gheibh e. 
Sasuichear sinn le maitheas mor 

Do theach, 's do theampuill naoimh. 

5 Le nithibh uamhasaeh, bheir dhuinn 

A'd' cheartas, freagradh caomh : 

A Dhia ar slainte, 's tu gu dearbh, 
Lan dochas crich gach tir. 

'S na bheil san fhairge fada uainn, 
An dochas 's tu do shior. 

6 Le 'neart-san shocruich sleibhte mor, 

E crioslaicht' fos le treis', 

7 'Sechaisgeasfuaimneach mara's tuinn, 

Is comh-stri dhaoine leis. 

8 Na daoine ta an comhnuidh thall, 

'S na tiribh fad a mach, 
5 Na uamhunn orra ta gu mor, 

Do chomhar miorbhuileach : 
Thusa tha toirt air dol a mach 

Na maidne gach aon la, 
'S air dol an fheasgair mar an ceudn ? 

Bhi aoibhinn ait do ghnath. 

9 An talamh tha thu fiosrachadh, 

'S 'ga uisgeachadh gu reidh : 
Le amhainn De ta lan do'n uisg\ 
Trom beartach ni thu e. SALM LXVL 131 

Dhuinn arbhar tha thu deasachadh, 
Le d'fhreasdal maith mar sin. 

10 'S ag uisgeachadh le pailteas mor, 

Nan iomairean gu min : 

Sgiioban an fhearainn leagta sios, 

Le frois ni thusa tais, 
A chinneas agus 'fhochann fos, 

Beannaichidh tu le mais\ 

11 M'an bliliadhna coron tha thu cur, 

Le d' mhaltheas fein a Dhe ; 
Tha saill a sileadh aims gach ait, 
d' cheumanaibh gu reidh. 

12 Air cluainibh glas an fhasaich luim, 

Nuas silidh iad gu rain ; 
Na tulaich bheag', gach taobh a ta 
Lan aoibhneis agus gean. 

13 Na cluainean air an sgeudachadh 

Le treudaibh arms gach ait ; 
Na glinn le h-arbhar folaichte, 
5 Seinn iolach ait is gair. 

SALM LXVL 

1 Togaibh, gach uile thir gu h-ard, 

Iolach do Dhia nan dul. 

2 D'a ainm ro-uasal seinnibh gloir : 

A' tabhairt dha-san cliu. 

3 Abraibh ri Dia, cia h-uamhasach 

Gach beart do nithear leat ; 132 SALM LXYI. 

Oir geillidh dhuit do naiinhde borb, 
Air son gur mor do neart. 

4 Sleuchdaidh gach uile thalamli dhuit, 

Ag iomradh ort gu binn : 
Do d'ainm ro-uasal iongantach 
Ni'd moladh mor a sheinn. 

5 Thigibh an so is amhaircibh 

Air oibribh Dhe gu geur : 
Ta uamhasach 'na ghniomharaibh 
Air chloinn nan daoin' gu leir, 

6 Mar thalamh tioram rinn e 'n cuan : 

Is trid nan sruth bu luath 
D'an cois chaidh daoin' nuair a bha 
Sinn ann-san ait le buaidh. 

7 Le 'threun-neart riaghlaidh ea chaoidh ; 

Na sloigh d'a shuilibh 's leir : 
'S na h-ardaicheadh luchd-eusaontais 
Gu h-amaideach iad fein. 

8 dhaoine, beannaichibh ar Dia 

Ard-mholaibh e gun chlos. 

9 'Se chum ar n-anam bed, 'se bheir 

Nach caruichear ar cos. 

10 Mar airgiod leaghta ghlan thu sinn: 

5 S tu dh'fhidir sinn, a Dhe. 

11 Chuir umainn lion : ar leasraidh chuir 

Fo dhorainn is fo phein. 

12 Thug thu air daoinibh marcachd oirnn, 

Trid teine 5 s uisge chaidh ; SALM LXVIL 133 

A ris gu h-ionad saoibhir reidh, 
'S tu fein thug sinn le buaidh. 

13 Racham do d' thigh le ofrail loisgt' : 

Dhuit coimhlionam mo bhoid. 

14 A ghealladh leani le fosgladh beil, 

Tra bha mi 'n eigin mhoir. 

15 Do'n f heudail reamhar, iobairt loisgt' 

Le tuis is saill nan reith' ; 
Ofrail nam bo, 5 s nan gabhar fos 

Sud bheiream dhuit fa leth. 
1C Thigibh, is eisdibh so, gach neach 

Air am bheil eagal De, 
Gach maith do rinn air m'anam bochd ? 

Sud aithriseam gu reidh. 

17 Do ghlaodh mi ris gu h-ard le m'bheul : 

Le m'theangaidh dh'ardaich' e. 

18 A'm'chridh'ma bhcir mi speis do'n olc, 

cha 'n eisd an Tighearn mi. 

1 9 Gu dearbh dh'eisd Dia rium : thug fain- 

Guth m'urnuigh Righ nan dul. [ear 

20 Moladh do Dhia, nior cheil a ghras, 

'S mo ghuidh nior chuir air cul. 

SALM LXVIL 

1 Gru deanadh Dia mor-throcair oirnn, 
5 S ar beannachadh do ghnath : 
Is togadh e gu grasmhor oirnn 
Dealradh a ghnuis gu brath. ■134 SALM LXYIIL 

2 Chum fios do shlighe bhi gu fior 

5 S gach uile thir air bith : 
Is iomradh air do chobliair chaoimh 
Measg fhineaclia fa leth. 

3 Moladh am pobull thusa, Dhe : 

Moladh gach pobull thu. 

4 Biodh gairdeachas air fineachaibh, 

Gu h-ait a' seiim do cliliu : 
Oir ceart-bhreth bheir thu air an 
Riaghlaidhairthalamhiad.[t-sluagh, 

5 Moladh gach pobull thusa, Dhe : 

Moladh iad thu 's gach ait. 

6 'N sin bheir gach talamh is gach fonn 

Deadh-thoradh trom gu pailt : 
Is cuiridh Dia ar Tighearn oirnn 
A bheannachadh gun aire. 

7 Ni Dia ar beannachadh gun cheist, 

: S bidh 'eagal-san gu fior 
Air gach aon neach a dh'aiticheas 
Fad iomaill crich gach tir'. 

SALM LXYIIL 

1 Eireadh ar Dia, is sgaoilear leis 

An dream a's naimhde dha : 
'S an aitim sin thug dhasan fuath, 
Teicheadh o 'ghnuis gu brath. 

2 Mar sgapar deatach, fuadaich iad : 

Mar leaghas teine ceir, SALM LXVIIL 135 

Mar sin gu sgriosar droch-dhaoin' aa 
A fianuis Dhe gu leir. 

3 Ach gairdeachas air daoine coir, 

Is aoibhneas gu robh ac' 
Am fianuis Dhe, le luathghair mhoir, 
'S iad suilbhir agus ait. 

4 Seinnibhdo Dhia,sioivuiholaibh'amm: 

Ardaichibh Dia a ta 
Marcachd air neamh, trid 'ainmsan 
Bibh ait 'na lath'r a ghnath. [IAH^ 

5 Do dhilleachdain is athair Dia ; 

Do bhantraichibh gun neart, 
An tigh a naomliacbd tha e ghnath 
'Na bhreitheamh direach ceart. 

6 Suidhichidh Dia an teaghlaichean 

An dream tha uaigneach truagh : 
Is saoraidh e gu trocaireach 
'Na bheil fo chuibhreach chruaidh : 

Ach meud 's a bhios gu h-eucorach 

Ri ceannairc is ri lochd, 
Ni iadsan comhnuidh bhunaiteach 

Am fearann tioram bochd. 

7 Air ceann do shluaigh tra dh'imich thu 

A Dhe, san fhasach chruaidh ; 

8 Chriothnaich an talamh, shil an speur ? 

An lathair Dhe nan sluagh : 

Sliabh Shinai fein tha daingean ard y 
Chriothnaich is luaisg gu mor, 136 SALM LXVIII. 

An lathair Dhia, Dia Israeli, 

Ta urramach an gloir. 
9 Do sliil thu, Thighearna, gu pailt 

Frasan a nuas gun dith ; 
Do shuidhich agus dh'fhurtaich thu 

Air d'oighreachd, is i sgith. 

10 Bha fos do choimhthional 's do shluagli 

'Nan comhnuidh innt' : a Dhe, 
Do d' mhaitheas rinn thu deasachadh 
Do <T dhaoinibh bochda fein. 

11 An Tighearna ta laidir treun, 

Leig e a ghuth a mach, 
? S a' chuideachd sin a dhfhoillsich e 
Bu lionmhor iomarcach. 

12 Eighrean nan armailte 's nam feachd, 

An sin le deifir theich : 
5 S na mnai a dh'fhuirich aig an tigh, 
Bha iad a' roinn na creich. 

13 Measg phota luidh sibh, ach bidh sibh 

Mar sgia nan colman luath, 
Foluicht' le h-airgiod, is an cleit' 
Le h-or a's deirge snuadh. 

14 Tra sgaoil Dia uile-chumhachdach 

Na righrean innt' a steach. 
Bha i 'n sin geal mar Shalmon ard, 
'S i uile Ian do shneachd. 

15 An sliabh ud Dhe, is cosmhuil e 

Hi Basan measg nam beann, SALM LXYIII. 137 

Mar Bhasan mor is amhluidh e, 
Gu h-ard a thog a clieann. 

16 Car son a leum sibh, bheannta ard ? 

'S e so ard-thulaich Dhe, 
Am miann leis tamh, is bithidh e 
Na chomhnuidh ami gach re. 

17 Tha carbaid Dhe 'nam fichead mil' ; 

Milte do aingiibh treun : 
Na tlieampull naomh tha Dia 'nam 
lonann 's 'na Sliinai fein. [measg 

18 Is chaidh thu suas air ionad ard, 

Thug bruid am. braighdeanas, 
Do dhaoinibh fhuair thu tiodhlaca, 

Le'n dean thu toirbheartas : 
? S ann cheana fos do'n mhuinntir ud 

Ro-cheannairceach a ta, 
Do chum gu'm biodh lehobhah Dia 

'Na chomhnuidh leo do ghnath. 

19 Dia gu ma beannaicht' gu robh e, 

Tha dortadh oirnn gach Id 
A thiodhlaca, 's e Dia ar slaint', 
An Dia a chum sinn bed. 

20 Is leinn an Dia ta laidir treun, 

Ni cobhair anns gach cas : 
Do Dhia lehobhah buinidh fos 
Lan-teasairginn o'n bhas. 

21 Ach ceann a naimhde bristidh Dia \ 

Is claigionn greannach cruaidh 138 SALM LXVIII. 

An fhir a dh'imicheas gu dan 
5 Na chionta fein gach uair. 

22 Deir Dia, Bheir mise air an ais 

Mo shluagh o Bhasan ard, 
'S o dhoimhneachd fairge bheir mi ris 
A nios iad le mor-bhaigh. 

23 Chum ann am fuil do naimhde dian, 

Do chos gu'n deanta dearg, 
'S gun tumta fos nam fuil-san fein 
Teanga do mhadradh garg. 

24 Do thriall-sa chunnaic iad, a Dhe, 

A Thighearna ro-chaoimh, 
'S e triall mo Thighearna 's mo Righ ? 
'S ann anns an aros naomh. 

25 Luchd-orain dh'imich iad air tus\ 

Luchd-inneil ciuil a ris : 
'Nam measg a bualadh tabuir fos 
Na maighdeana gu min. 

26 Deanaibhse Dia a bheannachadh 

'Nur coimhthional le cheiP, 
Eadhon Iehobhah Dia nam feart y 
thobar Israeil. 

27 Beniamin beag le'n triath an sud, 

Bha prionnsan Iudah ann, 
Le'n comhanT, prionnsan Naphtali, 
Is prionnsan Shebuluin. 

28 Do Dhia 'se dh'aithn is dh'orduich 

Do neart agus do threoir ; [jihuit SALM LXVIII. 139 

An gniomh a rinn thu air ar son, 
Neartaich, a Dhe na gloir'. 

29 Air son do theampuill naoimh, a Dhe, 

Ta aig Terusalem, 
Do bheir na righre ta mu'n cuairt 
Deadh thiodhlaca dhuit fein. 

30 Thoir achmhasan do luchd nan sleagh, 

'S do chuideachd mlioir nan tarbh, 
Do laoghaibh fos a' phobuill ud, 

Thoir achmhasan gu garbh, 
Le bonnaibh airgid gus an geill 

Tad sud gu leir do d' smachd : 
Sgaoil thus' am pobull ud, a Dhe, 

A ghabh do chogadh tlachd. 

31 Thig prionnsan mor' o'n Eiph't a 

'S ni Etiopia fos [mach, 

A lamh a shineadh mach gu luath 
Suas ri Ard-Righ na gloir. 

32 Rioghachdan an domhain mhoir, 

Seinnibh do Dhia gu grinn ; 
Do'n Dia as Righ \s is Tighearn aim, 
Seinnibhse moladh binn. 

33 Do'n mharcach ard air neamh nan 

Ta ann o'n aimsir chein : [neamh, 
Feuch, tha e cur a mach a ghuth, 
A ghuth ta laidir treun. 

34 Sior-thugaibh neart do Dhia : oir tha 

A ghloir thar Israel, 140 SALM LXIX. 

'S a threis' a ta sna neamhaibh arcl, 
'S an neulaibh tiugh nan speur. 

35 d' naomh-theach 's uamhasach thu 
Dia Israeli gu beachd, [Dhe : 

D'a phobull bheir sar-neart is treoir ; 
5 S beannaichte Dia nam feart. 

SALM LXIX. 

1 O teasairg mise, Dhe mo neart, 

Oir dhoirt na tuilte orm, 
Is thainig fos air m'anam bochd 
Na h-uisgeacha le toirm. 

2 An lathaich dhomhain tha mi'n sas, 

Gun ait an seasainn aim ; 
Le h-uisgibh domhain ghlacadh mi, 
Is sruth dol thar mo cheannl 

3 'Taim sgith le m' ghlaodhaich ; agus 

Mo scornan loisgt' le tart : [tha 

Mo simile ta air failneachadh, 
Feitheamh air Dia nam feart. 

4 Is lionmhoire na folt mo chinn 

Mo naimhde gun chion-fa, 
'San dream thugdhomh gu h-eucorach 
Geur-fhuath gach uile la. 

An sin an ni nach d'thug mi learn 
Dh'aisig mi nam gu beachd. 

5 Dhia 5 's fiosrachthu air m'amaideachd, 

Ni m' foluicht' ort mo lochd. SALM LXIX. 141 

6 Nair' air mo sgath-sa, Dhe, na leig, 

Thighearna nan sluagh, 
Air neach air bith do'n aitim ud 
Tha feitheamh ort gach uair : 

An dream sin, Dhia Israeil, 

'Ga d'iarraidh fein a ta, 
Na leig gu brath fo naire iad, 

No masladh air mo sgath. 

7 Oir air do sgath-sa dh'fhuiling mis' ; 

Lionadh mo ghnuis le nair\ 

8 Do m' blirathraibhisfear coigreach mi, 

Coimheach aig cloinn mo mhath'r. 

9 Le eud do theach-sa shluigeadh mi ; 

Meud 's a bheir masladh dhuit, 
'S ann orms' an spreigeadh sud gu leir 
Gu leth-tromach a thuit. 

10 M'anam tra thraisg, 's a rinn mi gul, 

'N sin mhasluich iad mo ghniomh. 

11 5 S tra chuir mi umam eudach saic, 

Ball-magaidh rinn iad dhiom. 

12 Dhoibhsan a shuidheas anns a' gheat', 

'S cuis chomhraidh mi gach la ; 
5 S do luchd na misg' ri am am poit' 
A'm' oran tha mi ghnath. 

13 Ach mise, Dhe, ni'm urnuigh riut, 

San uair a's taitneach leat : 
Eisd rium, a Dhe, reir meud do ghrais, 
Le d 5 chobhair fhior thoir neart. 142 SALM LXIX. 

14 O'n lathaich saor mi, mo Dhia ! 

Chum fuidh nach rachainn sios : 
luchd mo mhi-ruin teasairg mi, 
'S o dhoimhneachd uisge nios. 

15 Na rachadh tharum tuilteach uisg' 

na sluigeadh doimhneachd mi, 
An slochcl na druideadh orm a bheul 
Gu h-iomlan chum mo chlaoidh. 

16 Eisdrium, ODhia, oir's maith doghras 

Pill rium a'd' throcair phailt. 

17 Do ghnuis na ceil air d'oglach fein, 

Eisd rium gu luath, 's mi'n aire. 

18 Ri m'anam druid, is fuasgail e : 

m' namhaid dean mo dhion. 

19 Mo mhasladh' m'eas-onoir, \s mo nair', 

? S mo naimhde, 's leir dhuit fein. 

20 Le toibheum tha mo chridhe brist', 

Is mi gu h-iarganach : [tachd, 

Dh'iarr mi luchd truais is comhfhur- 
Is dhiubh cha d'fhuaras neach. 

21 Seadh, thug iad domblas dhomh mar 

S' choisg m'iota le fion geur. [bhiadh, 

22 Mar eangach dhoibh gu robh am bord; 

5 S mar rib an agh gu leir. 

23 Gun leirsinn biodh an suilean dall, 

'S an leasraidh ghnath air chrith. 

24 Doirt orra d'fhearg, 's le d'ehorruich 

Glac iad gach uair sam bith. [gbeir SALM LXIX. 143 

25 Mar fhasach lorn gun aiteachadh 

Gu robli an tamh 's an teach, 
Is aims na pailliunaibh bu leo 
Comhnuidh na biodh aig neach. 

26 Oir lean iad le dian-fhoireigneadh 

An ti a bhuaileadh leat : 
Is labhair iad chum doilgheis mhoir, 
Do'n droing a rinn thu lot. 

27 Cuir ciont' ri 'n aing'eachd, is na leig 

A'd' cheartas iad a steach : 

28 A leabhar fos nam bed gu tur 

Sgriosar iad sucl a mach, 

Is maille ris na* fireanaibh 
A bhuineas duit gu'n cheist, 

Is ann an aireamh dhaoine coir 
Na sgriobhar iad am feasd. 

29 Ach mise ta gu h-ainnis bochd, 

Is Ian do bhron faraon : 
Togadh do shlainte mi an aird, 
A Dhe gu grasmhor caoin. 

30 Le h-dran binn sior-mholaidh mi 

Deadh-ainm mo Dhe gach la. 
'S a chliu-san fos sior-thogar learn 
Le buidheachas gu h-ard. 

31 'S fearr leis an Tighearn sud gu mor 

Na damh ta adharcach, 
Na iobairt fos a bheireadh neach 
Do bhiorach crobhanach. 144 SALM LXX. 

32 Na daoine seimh tra chi iad so, 

Bidh aoibhneach ait gu leor ; 
Is bidh 'ur cridh'-sa bed gu brath 
Ta 'g iarraidh Dhia na gloir'. 

33 Bi bochdaibh eisdidh Dia, 's cha dean 

Tair air a phriosanach. 

34 Neamh, muir, is tir, gu moladh e, 

'S gach ni ta gluasaclach. 

35 Oir bailte Iudah togaidh Dia, 

Is -saorar Sion leis, 
A chum gu meal iad i gu buan, 
'Ga h-aiteachadh am feasd. 

36 Do shliochd a sheirbhiseach gu fior, 

Is sealbh ro-dhileas i ; 
'S an dream a thug d'a ainm-san 
sior-chomhnuidh innte ni. [gradh, 

SALM LXX. 

1 Iehobhah Dhia, do m' theasairginn, 

'S do m' chomhnadh, deifrich ort. 

2 Biodh nair' is amhluadh air an dream 

Ta 'g iarraidh m'anma bhochd : 
Pillear an dream ud air an ais, 

Le 'm miann mo lochd a ghnath, 
Mor-amhluadh gu robh orra sud, 

Is rughadh gruaidh gach la. 

3 Gu pillear iadsan air an ais 

Mar thuarasdal d'an nair', SALM LXXL 145 

An dream a deir gu fanoideach, 
Aha, aha, le tair. 

4 Aoibhneas is aidhear, do gach neach 

'Ga d'iarraidh fein a ta : 
Is abradh iad le 'n toigh do shlaint', 
Dia gu ma mor, do ghnath. 

5 Ach mise ta gu h-ainnis bochd, 

Do m'ionnsuidh greas, a Dhia : 
Mo chobhair thu, 's mo shlanuighear; 
Moille na dean, mo Thriath. 

SALM LXXL 

1 oann riut a ta mi 'g earbsa, Dhe, 

Nair' orm am feasd na biodh. 

2 A'd' cheartas foir ; thoir orm dol as : 

Aom rium do chluas, saor mi. 

3 A'd' charraig edmhnuidh bi-sa dhomh, 

D'an tathuicheam do shior : 
Mo chaisteal, is mo dhaingneach thu, 
Thug aithne chum mo dhion. 

4 A laimh nan aingidh, mo Dhia, 

Dean fuasgladh dhomh a'm' chruas, 
A laimh na muinntir eucoraich 
Ta ain-iochdmhor gun truas : 

5 Oir 's tusa, Thighearna mo Dhia, 

Mo dhochas ann am fheum : 
aois is aimsir m'oige nuas, [ 

Mo mhuinghinn thu ro-threun. 

G 146 SALM LXXL 

6 'S aim leatsa chumadh mise suas, 

thain'geas as a' bhroinn ; 
A bolg mo mhathar bhuin thu mi, 
Sior-mholam thu gu binn. 

7 Mar aobhar iongantais, a Dhe, 

Aig moran a ta mi ; 
Ach 's tusa 's tearmunn dileas dhomh, 
'S mo spionnadh mor gun dith. 

8 Lionar mo bheul le d' mholadh-sa, 

'S le d'onoir fein gach lo. 
Na tilg mi dhiot a'm' aois ; 's na treig 
'N tra dh'fhailnicheas mo threoir. 

10 Oir m'aghaidh mheud 's is naimhde 

Labhair gu sgaiteach geur : [dhomh 
'S an dream tabrath air m'anam bochd ? 
Ghabh comhairle le cheil', 

11 Ag radh, Threigeadh e tur le Dia ? 

Leanaibh e nis gu teann, 
Is glacaibh, oir g'a theasairginn 
Cha'n 'eil neach idir ann. 

12 A Dhe, na bi-sa fada uam ; 

Foir orm, mo Dhia, gu luath. 

13 Biodh nairis claoidh air m'eascairdibh 2 

'G- am bheil do m'anam fuath : 

Masladh is naire fol'cheadh iad, 
Tha 'g iarraidh m'uilc gach lo. 

14 Sior-earbam nuts', is seinnidh mi 

Do chliu ni 's mo 's ni 's mo. SALM LXXI. 147 

15 Labhraidh mobheulaird'fhireantachd, 

'S do shlaint' gach la gun sgios : 
An aireamh sud aig lionmhoireachd 
Cha'n fheudar learn chur sios. 

16 Trid neart an Tighearna mo Dhia 

Fos gluaisidh mi do ghnath : 

Is ni mi sgeul air d'fhireantachd, 

D'fhireantachd fein a mhain. 

17 m'oige rinn thu teasgasg dhomh, 

A Thighearn is a Dhe : 
Is chuir mi d'oibre iongantach 
Gu ruige so an ceill. 

18 A nis air bhi dhomh aosmhor liath, 

Na treig mi, Dhia nam feart : 
Gu taisbeanainn do neart 's do ghras, 
Do'n al a t'ann, 5 s ri teachd. 

19 'S ro-ard do cheartas fein, a Dhia, 

Is rinn thu bearta mor : 
Dhia, co e a's cosmhuil riut, 
No choimeas leat is coir ? 

20 Trioblaid ro-mhor is an-shocair, 

'S tu thaisbein dhomh, a Dhe : 
Ath-bheothaichidh, is bheir thu ris 
dhoimhneachd talmhainn mi. 

21 Mo mhorachd cuiridh tus' am meud, 

'S bheir solas air gach taobh. 

22 Air saltair molam thu, mo Dhia, 

Seadh d'fhirinn ta ro~chaomh. 148 SALM LXXII. 

Is seinneam dhuit air clarsaich bhinn, 
Dhia naomh ud Israeli. 

23 Mo bhilean ni mor-ghairdeachas, 

Tra sheinneam dhuit le m' bheul: 
Bidh subhachas is aoibhneas mor 

Air m'anain fein, a Dhe, 
A shaoradh leat gu trocaireach 

thrioblaidibh gu leir. 

24 Is bidh mo theang' air d'fhireantachd 

Ag iomradh feadh an la : 
Oir nair' is amhluadh fhuair an dream 
5 G iarraidh mo loehd a ta. 

SALM LXXII. 

1 DfflA,thoirdo bhreitheanasdo'nRign, 

Is d'fhireantachd d'a mhac. 

2 Bheir esan ceart-bhreth air a shluagh, 

5 S do d' bhochdaibh coir 'nan aire. 

3 Na sleibhtean arda bheir a mach 

Siochaint do'n t-sluagh gu pailt ; 
Is bheir na tulaich bheaga sith 
Le fireantachd gun aire. 

4 Air daoinibh bochd a phobuill fos 

Bheir esan breth gu ceart ; 
Is clann nan ainnis saoraidh e, 
Min-bhristidh luchd ain-neart. 

5 Am feadh bhios grian is gealach ann ; 

Freasdal do'n la 's do'n oidhch' SALM LXXIL 149 

Bidh d'eagal orra-san gu mor, 
linn gu linn a chaoidh. 

6 Mar uisge air an fhaiche bhuaint', 

Bheir orra rithis fas : 
Mar f hrasaibh uisge air an f honn, 
Is amhluidh sin a ghras. 

7 R'a linn-san bidh na fireanaich 

Gu h-ur a' fas le blath : 
'S am feadh a bhios a' ghealach ann ? 
Bidh siochaint pailt do ghnath. 

8 Bidh uachdranachd aig mar an ceudn* 

thuinn gu tuinn gu sior, 
Is ruigidh sud o'n amhainn mhoir, 
Gu iomall crich gach tir. 

9 Luchd-comhnuidh ids an f asaich chru- 

'Na fhianuis sleuchdaidh sios ; [aidh 
A naimhdean imlichidh an uir, 
Tra thig iad dluth le cis. 

10 High Tharsis, is nan eileanan, 

Tiodhlacan bheir iad uath', 
Bheir righrean Sheba, Seba fos 
Tabhartais dha gu luath. 

11 Seadh,fos 'na fhianuis sleuchdaidh sios 

Gach Righ air thalamh ta : 
'S gach ginealach air feadh gach tlr, 
Dha seirbhis ni do ghnath. 

12 An t-ainnis bochd gun chuideachadh, 

Saoraidh tra eigheas ris. 150 SALM LXXII. 

13 3 S ni acarachd ri truaghan bochd, 

Is dionar 'anam leis. 

14 'Se theasairgeas an anam fos 

fhoill 's o fhoirneart gheur : 
Is fos 'na shuilibh-san gun cheist, 
'S priseil am fuil gu leir. 

15 Bithidh e bed gu maireannach, 

Or Sheba bheirear dha : 
Gnath-urnuigh nithear air a shon, 
Is molar e gach la. 

16 San talamh cuirear dorlach sil, 

Air bharr nan sliabh 's nam beann ; 
Is bidh a thoradh trom air chrith, 
Mar Lebanon nan crann. 

An dream a ta sa' chaithir mhoir, 

Bidh toradh orra 's blath, 
Gu lionmhor, mar is dual do'n fheur 

Air talamh fas a ta. 

17 Bidh 'ainm-san buan gu suthain sior, 

Co-mhaireann ris a' ghrein ; 
Is ann-san beannaichear gach slogh ; 
'S beannaichear leo e fein. 

18 Beannaicht' gu robh an Tighearn' Dia, 

Dia Israeil do ghnath, 
An ti a mhain ni miorbhuile 
Le treis' is neart a laimh. 

19 Beannaicht' gu robh gu siorruidh buan 

Ainm glormhor uasal fein ; i SALM LXXIII. 151 

Lionadh a ghloir gach uile thlr, 
Amen, agus Amen ! 

SALM LXXIII. 

1 Gu firinneach tha Dia ro-mhaith 

Do phobull Israeil, 
Do'n dream 'gam bheil an cridhe glan, 
Tha Dia dhoibh maith d'a reir. 

2 Ach air mo shon-sa, 's beag nach d'aom 

Mo chosa nam gu grad : 
Cha mhor nach d'rinn mo cheuma fos 
Sleamhnachadh uam air fad. 

3 Ri amadanaibh ghabh mi tnu, 

Ri faicinn soirbheis daoi. 

4 Oir cuibhrichean cha'n 'eil 'nam bas ; 

Neart laidir 's leo gun dith. 

5 Mar dhaoine eile cha'n 'eil iad 

Fo thrioblaid no fo leon : 
'S cha'n 'eil iad air an saruchadh 
Mar chach le piantaibh mor. 

6 Ardan mar shlabhraidh, uime sin 

'G an cuairteachadh a ta ; 
Am foirneart fein 'gan comhdachadh 
Mar eudach thart' do ghnath. 

7 An suile sultmhor tha le saill : 

An toic chaidh thar am miann. 

8 Is truaillidh iad, 's air foirneart geur 

Labhraidh gu h-aingidh, dian. 152 BALM LXXIIL 

9 An aghaidh neimh agus nan speur 
Am beul do thog iad suas ; 
Air feadh na taluihainn is na tlr 
An teanga-san do ghluais. 

10 Fan aobhar ud gu ruige so, 

A shluagh-san pillidh iad ; 
Is faisgear dhoibh do'n uisg' a mach, 
Lan cupain a's leor meud. 

11 Is deir iad, Cia mar 's leir do Dhia? 

'M bheil tuigs' san Ti a's aird' ? 

12 Feuch, sud na daoi, tha soirbheachadh, 

A' fas 'nan stor gach la. 

13 Mo chridh' gudearbhghlan mi gun sta, 

? S an neo-chiont' nigh mo lamh, 

14 Oir buailt' is smacbduichte ta mi 

Gach. maduinn, 's feadh gach la. 

15 Ma their mi, Labhraidh mi mar so ; 

Feuch, pheacaichinn gu beachd. 
An aghaidh sliochd is ginealaich 
Na cloinne 5 s ionmhuinn leat. 

16 Tra bhreathnuich mi gu tuiginn so, 

Bu chruaidh-cheist orm an gniomh. 

17 Achchaidh misteachdonaomh-theach 

Is thuig mi 'n sin an crioch. [Dhe, 

18 Gu deimhin chuir thu iad air fad 

An aitibh sleamhain lorn : 
Is thilg thu iad a sios d' an sgrios 
Le dioghaltas gu trom. SALM LXXIII. 153 

19 Peuch cionnus thainig orra claoidh, 

Am mionaid bhig na h-uair ? 
Oir tha iad air an sgrios gu tur 
Le oillt is eagal mor. 

20 Mar aisling 'nuair a dhuisgeas neach, 

Mar sin, a Dhia nan sluagh, 
Einn thusa dimeas air an dealbh, 
Air mosgladh dhoibh a 'n suain. 

21 Mar so bha aim mo chridhe cradh, 

'S am airnibh goimh ro-gheur. 

22 Oir bha mi baoth is aineolach : 

Mar bhruid a'd' lath'r, a Dhe. 

23 Gidheadh, tha mise maille riut, 

Thighearna, do ghnath ; 
Is air mo dheas-laimh ghlac thu mi, 
Ga m' chumail suas gach la. 

24 Do nithear leat mo stiuradh fos 

Le d' chomhairl' ann am fheum, 
Is gabhaidh tu mi steach fadheoidh 
A'd' aros ghlormhor fein. 

25 Co agam aims na neamhaibh shuas 

Ach thusa, Dhia nan dul ? 
Is cha 'n 'eil neach air talamh fos 
Ach thus' am bheil mo dhuil. 

26 Mo chridh' is m' fheoil faraon a ta 

Air failneachadh gun cheist : 
Gidheadh 's e neart mo chridhe Dia 
'S mo chuibhrionn buan am feasd. 154 SALM LXXIV. 

27 Oir feuch iad sin tha fada uait, 

Leir-sgriosar iad gu luath : 
Is claoidhear leat gach uile neach 
A theid air seachran uait. 

28 Ach dhomhsa 's maith teachd dluth do 

Dh'earb mi a Dia mo neart, [Dhia ; 
A chum gu foillsichinn gu sior 
Gach gniomh a rinneadh leat. 

SALM LXXIY. 

1 C Ail son a thilg thu sinne uait 

An ann gu brath, a Dhe ? 
Car son ri caoiraich d'ionaltraidh, 
A las do chorruich gheur ? 

2 Cuimhnich, a Dhe, do choimhthional 

A cheannuich thu o chein ; 
An oighreachd sin a shaoradh leat, 
Sion do chomhnuidh fein. 

3 Mun deanar fasach shiorruidh dhi, 

Do chosa tog gu grad ; 
Feuch meud an uilc a rinn do namh 
A'd' theampull naomh air fad. 

4 Do naimhde rinn iad beucadh borb 

Measg coimhthionail do shluaigh : 
Is chuir iad suas am bratacha 
Mar chomhar air am buaidh. 

5 Bu chliuiteach neach mar dheanta leis 

A thuagh a thogail suas, SALM LXXIY. 155 

Air craimaibli arda dosrach tiugh, 
A chum an leagadh nuas. 

6 Ach nis an obair shnaidhte ghrinn, 

Le h-ordaibh 's tuaghaibh bhrist ; 

7 Is chuir iad suas' na lasair dheirg 

Do theampull naomh 'g a sgrios. 

Tigh comhnuidh naomha d'ainmsa, 
Eeuch thruaill iad e le tair, [Dhe, 

5 G a mhilleadh is 'g a leagadh sios 
Co iosal ris an lar. 

8 'Nan cridhe labhair iad mar so, 

Sgriosamaid iad le cheil' : 
Gach Sinagog aig Dia san tir, 
Loisgeadh leo iad gu leir. 

9 Ar comhara ni 'm faieear leinn, 

Faidh ni bheil idir ann, 
Ni mo tha neach 'nar measg co-gheur 
D'an leir cia fad an t-am. 

10 Cia fhad a bheir, Dhia nan diil, 

Na naimhde toibheum uath' ? 
An toir an namhaid beum am feasd 
Do d'ainm-sa, Dhia nan sluagh ? 

11 Car son a phillear leat do lamh, 

Do dheas-lamh air h-ais ? 
buin a mach o d' bhroliach i, 
Chum fuasgladh oirnn gu cas. 

12 Oir Dia na gloir' tha neartmhor 

chian is e mo High, 156 SALM LXXIT. 

Ambuilsgeintalmhainn le mhor-neart, 
Ag oibreaeh' slaint' is sith. 

13 An fhairge sgoilteadh leat le d' ncart, 

Is cinn ro-laidir chruaidh 
Nan dragon "bhristeadh leat san uisg\ 
A' tabhairt orra buaidh. 

14 Cinn Lebhiatain aghoir mhoir, 

'S tu fein a bhrist is phronn ; 
Is thug thu e mar bhiadh do'n t-sluagh, 
A bha san fhasach lorn. 

15 'S tu sgoilt na tiobairt is an tuil : 

'S tu thiormaich aimhne mor. 

16 'S tu dheasaich solus agus grian, 

Is leat an oidhch', 's an Id. 

17 Criocha na talmhainn shocruich thu : 

Einn thu an samhradh teth, 
'S an geamhradh fos do rinneadh leat, 
'Nan aimsiribh fa leth. 

18 Gu d' thug na naimhde toibheum uath' 

Cuir sud air chuimhn', a Dhe, 
'S gu d' thug am pobull amaideach 
Do d'ainm ro-uasal beum. 

19 Anam do cholmain na toir suas 

Do chuideachd mhoir nan daoi : 
Is coimhthional do dheoraidh bochd 
Na dearmaid iad a chaoidh, 

20 Do chumhnant thoir fa'near, a Dhe ; 

Oir aite dorch' na tir, SALM LXXV. 157 

Tha uile air an aiteachadh 
Le luchd an f hoirneirt gheir : 
21 Na pillear air an ais le nair' 

Na dh'fhuiling foirneart goirt : 

An dream ta ainnis airn-beartach 
Deanadh iad moladh ort. 

2£ Tog ort is eirich suas, a Dhe, 
\ Tagair do chuis gu treun : 
\Cuimhnich mar tha an t-amadan 
\ Gach la toirt dhuitse beim. 
23 Na dearmaid guth na muinntir sin 
'Nan naimhdibh dhuit a ta : 
TVa bruidhean dhaoin' adh'eirich riut. 
Kior-dhol am meud do ghnath. 

SALM LXXV. 

1 BuBheachas gu robh dhuitse, Dhe, 

Builheachas dhuit do ghnath : 
Oir follsichidh do mhiorbhuile, 
Gur i\gus d'ainm gach la. 

2 Tra ghebh mi is a ghlacar learn 

Coimhtiional mor na th% 
Do ni mi^hoibh deadh bhreitheanas, 
Gu coth*)mach 's gu fior. 

3 Sgaoileadh\n duthaich, is an sluagh 

'Ga h-aiteWiadh a ta : 
Ach mise cuWdh suas gu treun 
Posta na tirYlo ghnath. 158 SALM LXXVI. 

4 Thubhairt mi ris gach amadan, 

Na gluais gu h-amaideach : 
'S ri luchd an uilc, Na togaibh suas 
Bhur n-adharc ardanach. 

5 Bhur n-adharc fos na togaibh suas : 

Ri cainnt le muineal cruaidh. 

6 Ni h-ann o'n ear, no 'n iar, no dea§ 

Thig onoir mhor no buaidh. 

7 Ach 's breitheamh Dia : a leagas son, 

'S a thogas aon fa seach. 
Oir cup an laimh an Tighearn ta 
Do 'n f hion a's deirge dreach : 

8 Lan coimeisg tha e, doirtidh Du 

Cuid as a mach gu grad : 

9 A dheasgnan faisgidh daoine iaoi, 

Is olaidh iad air fad. 

10 Ach cuiridh mise fos an ceil 

Gu suthain is gu sior, 
Do Dhia ud lacob canar leam 
Ard-mholadh binn gu fi<r. 

11 UiF adharca nan daoine iaoi, 

Sgathaidh mi sios 's g^ch ait; 
Ach adharca nan saoi &£ fad 
Togar gu grad an aid. 

SALM LXI\ r I. 

1 An Iudah aithnich'ar ar Dia ; 
'S mor 'ainm an Sra'l naomh. SALM LXXVI. 159 

2 An Salem tha a phailliun fos, 

A thamh an Sion caomh. 

3 Saighdean a' bhogha bhrist e 'n sin,^ 

An sgiath 's an claidhe geur, 

An comhrag is an cath faraon, 

Bhristeadh iad leis gu treun. 

4 Is mo do mhoralachd, a Dhe, 

Is mo gu mor do ghloir 
Na beannta thog an cinn gu h-ard, 
Le cobhartach ro-mhor. 

5 Lan-chreachadhluchd a chridhe chalm^ 

1b choidil iad le suain ; 
Na fir a bha 'nan curaidh' mlior, 
An lamha fos cha d'fhuair. 

6 thus' a's Dia do Iacob ann, 

Le d' achmhasen ?s le d' neart, 
An carbad cogaidh is an t-each 
'Nan suain do chuireadh leat. 

7 'S cuis eagail thu, thu fein, a Dhe : 

Cia neaeh a chogas riut ? 
No ann ad shealladh sheasas suas 
An uair bhios corruich ort ? 

8 Thug thusa air do bhreitheanas 

neamh gu'n cualas e : 
Bha air an talamh eagal mor 
'S 'na thamh ghrad-fhuirich e. 

9 Tra dh'eirich Dia chum breitheanais, 

A theasairginn san am, 160 SALM LXXVII. 

Gach uile dhuine ciuin is seinih, 
Air talamh a bha ann. 

10 Bheir fearg is corruich dhaoine 'n sin 

Ard-mholadli dhuit gu beachd ; 
Is fuigheall fos na feirge moir' 
Lan chaisgidh tu le d' neart. 

11 Geallaibh kip boid gu togarach 

D'ur Dia Iehobhah ard ; 
Is coimhlionaibh gu firinneach 
Na gheallar leibh.se dha : 

Gach neach a ta m'a thimchiol]-san 

Thugadh iad dha 'na am, 
Deadh-thabhartais is tiodhlaca 

Do'n ti 's cuis eagail ann. 

12 Is e ni spiorad phrionnsa mor 

A sgathadh uath' le neart ; 
Do righribh fos a' chruinne-che 
5 S cuis eagail e gu beachd. 

SALM LXXVII. 

1 DH'EiGHmi riDia guh-ardlem'ghuth; 

Dh'eigh mi le m' ghuth gu h-ard, 
Is 'nuair a ghlaodh mi ris, ghrad-thug 
Sar-eisdeachd dhomh gun dail. 

2 An la mo thrioblaid dh'iarr mi Dia : 

Is shruth mo leon gun sguir, 
Re fad na h-oidhch' : is m'anam truagh 
Toilinntinn dhiult gu tur. SALM LXXYII. 161 

3 Air Dia ghrad-chuimhnich mi an sin, 

Is mi an trioblaid gheir : 
Bis rinn mi gearan trom gun tamh, 
Chlaoidheadh mo spiorad fein. 

4 Chum thu mo shuil 'na faireachadh : 

Tha mi co iarganach, 
Nach feud mi focal cainnt no sgeil 
Labhairt le m' bheul a mach. 

5 An sin air laithibh fad o chein 

Smuainich mi fein le beachd ; 
Is bliadhnaidh fos na h-aimsir chein 
Am aire fein bha teachd. [oidhch', 

6 Seadh chuimhnich mi mo cheol san 

5 S rinn cainnt ri m' chridhe fein, 
Is rinn mo spiorad fos gun tamh, 
Le dichioll, sgrudadh geur. 

7 An tilg an Tighearn uaidh gu brath ? 

Nach nochd e 'ghradh ni 's mo ? 

8 5 N do sguir gu tur a ghras am feasd, 

5 S a ghealladh fad gach Id ? 

9 'N do dhearmaid Dia gu firinneach 

Bhigrasmhor caoin gu brath? [mhoir 
'N do dhruid e suas 7 na chorruich 
A throcair chaomh 's a ghradh ? 

10 Ach thuirt mi (tra thug mi fainear,) 
Is i so m'anmhuinn mhor ; 
Cuimhnicheambliadhnaidhlaimhedeis 
An ti a's airde gloir. 162 SALM LXXVIL 

11 Gniomhara Dhe sior-mheoraicheam, 

Mar rinneadh leis gach beart, 
Is d'iongantais o'n aimsir chein 
Sior-chuimhnicheam gu beachd. 

12 Air d'oibribh uile mar an ceudn' 

Smuainichidh mi gu trie ; 
Is air gach gniomh a rinneadh leat, 
Sior-labhraidh mi gu glic. 

13 Do shlighe ta san ionad naomh, 

Thighearn is a Dhe : 
Co 's coimeas ann am meud ri Dia 
A ta 'na Dhia dhuinn fein ? 

14 '$ tu 'n ti tha deanamh iongantais, 

A Thighearna nam feart ; 
Is ann am measg a' phobuill fos 
Do thaisbein thu do neart. 

15 Do shaoradh leat d'an teasairginn 

Do phobull dileas fein, 
Clann Iacoib agus Ioseiph fos, 
Le d' ghairdean neartmhor treun. 

16 Chunnaic na h-uisgeachan thu Dhe, 

Chunnaic iad thu gu beachd : 
Is ghabh iad geilt ; air doimhneachd fos 
Bha moran ogluidheachd. 

17 An uisge dhoirt na neoil a nuas, 

Bu ro-mhor fuaim nan speur ; 
Is chaidh do shaighde corranach 
A mach gu sgaiteach geur. SALM LXXVHL 163 

18 Ard-ghuth do thairneanaich san speur, 

Chualas a Dhe gu trie ; 
An saoghal las le dealanaich, 
Ghrad-luaisg an talamh 's chlisg. 

19 Do cheumathasandoimhneaehdmhoir, 

Do shlighe tha sa' chuan : 
Ach lorg do chois cha'naithnichsinn, 
Tha sud am folach uainn. 

20 Is amhluidh mar gu'm biodh ann treud, 

Do phobull stiuireadh leat ; 
Le deadh-laimh Mhaois is Aaroin fos, 
'G an treorachadh gu ceart. 

SALM LXXYIIL 

1 Eisdibhse, mo shluagh, ri m' reachd 

Is cluinnibh guth mo bheil. 

2 Am briathraibh filidh cuiridh mi 

Sean-fhocla dorch' an ceill : 

3 Na chuala sinn o'r sinnsearaibh, 

Na dh'innseadh leo-san dhuinn, 

4 Cha'n fholaich sinn o'n ginealach, 

'S cha cheil sinn air an cloinn. 

Ach foillsichidh sinn moladh Dhe 

Do 'n al a ta ri teachd ; 
'S na miorbhuilean a rinneadh leis, 

A chumhachd is a neart. 

5 Oir lagh an Iacob dhaingnich e, 

Is reachd an Israel, 164 SALM LXXVIII. 

A dh'orduich e d'ar n-aithrichibh ? 
D'an cloinn an cur an ceill. 

6 Chum fios blii aig an al ri teachd, 

A 5 chlann a ta gun blireith : 
'S gu'n innseadh iad do'n linn 'nan 
Na nithe ceudn' fa leth. [deigh 

7 A chum gu cuireadh iadsan fos 

An dochas ann an Dia, 
Gu coimhnicheadh iad oibre Dhe, 
'S gu deanadh iad a riar : 

8 'S nach biodh iad mar an sinnsireachd, 

Lan ceannairc is droch-bheirt, 
Gun spiorad tairis annt' do Dhia ? 
5 S an cridhe gun bhi ceart. 

9 Clann Ephraim le armaibh gleust', 

Air bogh' bu chuimseach beachd ? 
Ach phill iad air an ais le geilt 
An laithibh cattf is feachd. 

10 Coimhcheangal Dhe chuir iad air chul 3 

D'a reachd-san dhiult iad geill ; 

11 'S na miorbhuilean a nochd e dhoibh 

Air chuimhne cha do ghleidh. 

12 Bearta ro-mhiorbhuileach gu dearbh 

Nochd esan dhoibh san Eiphfc' ; 
Air machair Shoain thaisbein e 
A chumhachd mar an ceudn'. 

13 Sgoilt e an fhairge 's thug e 'shluagh 

Gu tearuinte d'a trid ; SALM LXXVIII. 165 

An cuan 'na thorr sheas os an ceann, 
Gun chomas ruith. a sios. 

14 Stiiiir e le neul iad anns an la : 

'S le teine anns an oidhch', 
A dheanamh soluis doibh is iuil 
San t-slighe dhuldaidh dhoirch. 

15 Sgoilt creag san fhasach, aiste deoch 

Thug, mar a doimhneachd mhoir ; 

16 Bhuin sruth a creagaibh, thug air uisg' 

Ruith sios mar thuil gu leor. 

17 San fhasach pheacaich iad ni 's mo; 

Is bhrosnuich an t-Ard High. 

18 'Nan cridhe chuir iad cathadh air ; 

D'am miann ag iarraidh bidh. 

19 Labhair iad fos an aghaidh Dhe ; 

Is thubhairt iad gu dian, 
Am feud Dia anns an fhasach mhor 
Bord dheasachadh d'ar miann ? 

20 Feuch, bhuail a' chreag, bhriichd uisge 

Dh'eirich an tuil gu luath. [mach, 
Am feud e aran thabhairt fos ? 
An deasaich feoil d'a shluagh ? 

.21 Air cluinntinn so, ghabh corruich Dia; 

Ri lacob teine las> 
Is dh'eirich fears; ro-dhoinionnach 

Ri Israel gu cas : 
22 Chionn nach do chreid iad ann an Dia, 

'S nach d'earb iad as a shlaint' ; 166 SALM LXXYIII. 

23 Ged dh'fhosgail dorsa neamha fos, 

'S na neoil o'n aird ged dh'aithn. 

24 Ged dhoirt e orra Mana nuas, 

Ged d' f huair iad coirc nan speur. 

25 Biadh aingeal dh'ith iad : thug e 

Do Ion an sath gu leir. [dhoibh 

28 San speur thug e air gaoith an ear 
Gu'n d'imich i gu treun : 
Is thug e fos le neart a steach 
A' ghaoth dheas mar an ceudn'. 

27 Fos dhoirt e orra nuas mar dhus, 

Do fheoil an uile shath ; 
'S eoin iteagach bu lionmhoire 
Na gaineamh air an traigh. 

28 Do leig e sud 'nan camp a nuas 

Mu'n cuairt nan aite taimh. 

29 Seadh dh'ith iad uile 's shasaicheadh ; 

Oir thug e dhoibh na b'aill. 

30 Cha robh iad air an sgarachduinn 

mhiann an cridhe fein ; 
Ach air bhith aca-san am biadh 
'G a chagnadh dian 'nam beul, 
-31 A' chuidsindhiubhbhasultmhor treun, 
Ghlac Dia 'na f heirg is mharbh : 
'S an digridh thaght' an Israel 
Ghrad-bhuaileadh leis gu garbh. 

32 Gidheadh andeighgachgniomhdbiubh 
Do pheacaich iad gu mor ; [sud SALM LXXVIII. 167 

Is ged a rinn e miorbhuilean, 
Nior chreid iad mar bu choir, 

33 An laithean chaith e, uime sin ? 

An diomhanas air fad ; 
Is bliadhnachan an aois gu leir 
Le carroid gheir chaidh thart'. 

34 An uair a mharbhadh leis-san iad ? 

Dh'iarr iad e'n sin gu dian, 
Seadh phill iad, agus bha iad fos 
Gu moch ag iarraidh Dhia. 

35 Is chuimhnich iadsan gu b'e Dia ? 

An carraig threun do ghnath : 
Is gu b'e fos an Dia a's aird 5 
B'fhear-saoraidh dhoibh gach la. 

36 Ach rinn iad miodal ris le 'm beul, 

Le 'n teangaidh breug is go. 

37 Cha robh an cridhe ceart ; ? s cha robh 

'Na chumhnant dileas da. 

38 Ach Dia, ro-iochdmhor mhaith an 

'S an sgrioschad'rinn gugeur;[lochd ? 
Bu trie a phill e 'chorruich uath' ; 
5 S a ghleidh e 'fhearg air fein. 

39 Oir annta chuimhnich e nach robh 

Ach feoil theid as mar bhlath, 
Is osag ghaoith a ghabhas seach, 
'S nach pill a ris gu brath. 

40 Cia trie a chuir iad cathadh air 

San fhasach thartmhor chruaidh : *3 168 SALM LXXVIIL 

San f hasach chuireadh corruich air 
Le eusaontas an t-sluaigh ? 

41 Seadh phill iad uile air an ais, 

Bhrosnuich iad Dia le cheiP : 
Chuir laithilt agus tomhas fos 
Air Ti naomh Isra.eil. 

42 Dhichuimhnich iad, 's cha d'thug fain- 

A ghairdean treun 's a lamh : [ear 
No 'n la san d'thug e furtachd dhoibh, 
Is fuasgladh deas o'n namh : 

43 No fos mar rinneadh anns an Eiph't, 

Comhara Dhe nam feart 
Air machair Shoain mar an ceudn' 
A mhiorbhuile le neart. 

44 An srutha chaochail e gu fuil ; 

'S na h-uillt nach feudta 'n 61. 

45 Chuir iosgainn chuc', is cuileagan ; 

'S leo chlaoidheadh iad gu mor. 

46 An toradh thug e is am barr 

Do'n chaterpilear bheag ; 
Is saothair fos an lamh air fad, 
Po ailghios locust leig. 

47 Amfion-chroinn bhrist e mar an ceudn' 

Le cloich-shneachd chruaidh 's gach 
Is amhluidh mhill le reodh adh teann[ait ; 
An cranna-figis ard. 

48 Am feudail thug e thairis fos 

Do'n chloich-shneachd sgataichgheir; SALM LXXVIII. 169 

S le saiglidibh teine-dealanaich, 
Ghrad-chuir e as d'an treud. 

49 Teas feirge, trioblaid, ? s corruich nihor, 

Orra thilg e gu grad ; 
Le ainglibh olc a chur 'nam measg, 
G'an claoidh gu goirt air fad. 

50 D'a chorruich rinn e bealach reidh : 

An anam thug do'n bhas ; 
Am beatha thruagh thug thairis fos 
Do ghalar-plaigh 's do'n chas. 

51 Throm-bhuaileadh leis-san anns an 

Gach ceud-ghin a bha ann : [Eiph't, 
Toiseach an neart sna pailliunaibh 
A bha aig gineil Ham. 

52 Ach thug e mach a phobull caomh 

Mar chaoraich as an tir : 
Is rinn mar threud san fhasach mhor 
An treorachadh gu fior. 

53 Stiuireadh leis iad gu tearuinte, 

Gun eagal is gun sgath : 
Ach air an naimhdibh dh'aom an cuan, 
'S le fuathas uile bhath. 

54 Gu criochaibh ionaid naomha fein 

Thug e a phobull leis : 
Gu ruig an cnoc so choisinn e, 
'S a bhuadhaieh a lamh dheas. 

55 Thilg e na cinnich rompa mach, 

*S an oighreachd roinn le crann. 

H 170 SALM LXXVIIL 

Do Isra'l thug e'n aite sud 
Gu comhnuidh ghabhail ann. 

5G Acli bhrosnuich agus ghranaich iacl 
An Dia a's airde gloir ; 
Is idir cha do choimhid iad 
A naomh-reachd mar bu choir : 

57 Ach phill iad mar an sinnseara, 

5 S gu fealltach ghluais air fad : 
Mar bhogha fiar chaidh iad a thaoibh, 
Is chlaon iad uaith' gu grad. 

58 Le 'n dealbhaibh, is le'n aitibh ard 

Chuir iad air fearg is eud : 

59 Dia thug fainear, 's bha corruich air 

Is grain ri Israel. 

60 lonnus a phobull gu'n do threig, 

An Siloh chuir a lamh : 
? S am pailliun fos a shocruich e 
Measg dhaoine ghabhail taimh. 

61 Gu bruid thug suas an neart, 's an gloir 

Gu lairnh nan naimhde garg. 

62 Do 'n chlaidhe thug e suas a shluagh, 

Ri 'oighreachd ghabh e fearg. 

63 An teine loisg an oigridh ghleust' ; 

Posadh cha d'fhuair an digh'n. 

64 An sagairt thuit le claidhe geur : 

5 S cha d'fheuch am bantraich bron. 

65 Ghrad-mhosgail Dia an sin, mar neach 

Ag eiridh as a shuain : SALM LXXIX. 171 

Mar churaidh 'n deigh bhi poit air fion 
Tra ni e iolach chruaidh. 

66 'Nan deireadh bhuaileadh leis gu geur 

A naimlide fein le tair : 
Is chuir e iad o sin a mach 
Gu masladh buan is nair\ 

67 Seadh pailliun Ioseiph dhiultadh leis : 

Mar sin 's treubh Ephraim fos : 

68 Ach thagh e Iudah, 's thug e gradh 

Do Shion ard gu mor. 

69 Thog esan 'fhardoch naomh an sud, 

Mar luchairt ard rodheas : 
Is mar an talamh socair teann 
A dhaingnich e am feasd. 

70 Fos 'oglach Daibhidh thagh, is thug 

chro nan caorach e : 

71 'S o leantuinn fos nan oisge trom 

Bha torrach air an spreidh ; 
Is thug e dha gu'm beathachadh 

Iacob a phobull naomh, 
Mar sin is gineal Tsraeil 

A b' oighreachd dha ro-chaomh. 

72 Reir ionracais a chridhe fein 

Bheathaich e iad gu beachd : 
Do reir deadh sheoltachd fos a lamh, 
Stiuireadh leis iad gu ceart. 

SALM LXXIX. 

1 Thainig, a Dhe, na fineachan 
A steach do d' oighreachd fein 5 172 SALM LXXIX, 

Thruaill iad do theampull naomh, is 
'Na torr Ierusalem. [dh'fhag 

2 Is thug iad cuirp do sheirbhiseach 

Mar bhiadh do eoin nan speur : 
Is feoil do naomh mar chobhartach, 
Do bheathaichibh an t-sleibh. 

3 Mu thimchioll fos Ierusaleim, 

Dhoirt iad am fuil mar uisg' : 

Is cha robh neach g'an adhlacadh 

'S g'an cur san uaigh an taisg. 

4 Ball-fanoid agus maslaidh sinn 

D'ar coimhearsnachaibh fein : 
Cuis spors' is mhagaidh do gach neach 
Ata mu'r cuairt gu leir. 

5 Cia fhad a bhitheas corruich ort, 

A Dhe, am bi gu brath ; 
Is d'eud am bi a' losgadh ruinn 
Mar lasair theith do ghnath ? 

6 Doirt mach do chorruich air na sloigh 

Aig nach 'eil eolas ort, 
Is air na rioghachdaibh nach gairm 
Air d'ainm, a Dhia nam feart. 

7 Oir mhill iad lacob, 'fhardoch fos 

5 Na fasach chuir iad sios. 

8 Na peacaidh fos a rinneadh leinn 

Na cuimhnich dhuinn a ris ; 
Tionndadh gu luath do thruacantas, 
Ruigeadh e oirnn mu thrath : 


SALM LXXX. 173 

Oir 's diblidh bochd a nis ar staid 
A' tuiteam sios gach la. 

9 Dean comhnadh leinn, Dhe ar slaint 
Air sgath gloir d'ainme fein ; 
Sgath d'ainm-sa saor sinn, agus glan 
Ar peacaidh uainn gu leir. 

10 Ciod uime 'n abradh fineacha, 

Ca bheil a nis an Dia ? 
Measg fhineacha 'nar sealladh fein 

Aithnicheadh iacl an Triath, 
Le dioghaltas a ghabhail diubh ; 

Oir dhoirteadh leo gun iochd 
Fail neochiontach do sheirbhiseach, 

Gu saoibhir is gu trie. 

11 Osnaidh a' phriosanaich a'd' lath'r 

Thigeadh, a Dhe nam feart ; 
5 S an dream a dh'orduicbeadh chum 
Saorsa, reir meud do neirt. [bais 

12 Riusanthadhuinn 'nancoimhearsnaich 

'Nam broileach diol am beum. 
Gach masladh le'n do spreig iad thu, 
Seachd uaire pill riu fein. 

13 Trend d'ionaltraidh, 's do phobull sinn, 

Molaidh sinn thu do ghnath ; 
Is cuiridh sinn an ceill do chliu 
linn gu linn gu brath. 

SALM LXXX. 
1 Eisd, aodhair Israeil, a stiuir 
Ioseph mar threud le d'laimh. 174 SALM LXXX. 

Thusa ta d' thamh measg Cherubim, 
Dealruich a mach mu thrath. 

2 An lathair Ephraim, -s Bheniamin, 

Agus Mhanaseh fos, 
Duisg-sa do chumhachd ; agus thig 
G'ar saoradh mar is nos. 

3 Pill sinn a ris, a Dhe nam feart : 

Tog oinme suas gu h-ard 
Deadh dhealradh glan do ghnuis a nis, 
Is saorar sinn le d' ghras. 

4 Cia fhad, a Thighearna nan sluagh, 

A leanas corruich riut, 
Ri guidhe gheir na muinntir sin 
A's pobull dlleas duit? 

5 Oir bheathaich thu do shluagh gu leir 

Le aran deur is broin : 
Is tomhas saoibhir thug thu dhoibh 
Do dheuraibh goirt ran ol. 

6 Is rinn thu sinn mar aobhar stri 

D'ar coimhearsnachaibh fein : 
'Nar n-aobhar spors' is abhacais 
D'ar n-eascairdibh gu leir. 

7 Pill sinn a ris, Dhe nan slogn, 

Tog oirnne suas gu h-ard 
Deadh dhealradh glan do ghnuis a nis, 
Is saorar sinn le d' ghras. 

8 Thug thu fionain as an Eiphit ; 

Na Cinnich thilg thu mach, 


SALM LXXX. 175 

Is shuidhich thus' an fhionain ud 
'Nan ionad sud fa seach. 

9 Reitich thu aite dhi ; is ghabh 
I freumh gu daingean teann, 
Le d' bheannachadh ; is lionadh le 
An tir o cheann gu ceann. 

10 Na cnuic roarda dh'fholuich i 

Le sgail' 's le dubhar fein : 
A geugan bha a cinneachdain 
Mar sheudair bhreagha reidh. 

11 An dara taobh gu ruig an cuan 

Chuir i a mach a meoir ; 
An taobh ud eil' a geugan shin 
Gu ruig an amhainn mhor. 

12 A callaid cia mar bhristeadh leat ! 

Ionnus gu bheil gach neach 
Theid seachad air an rathad mhor, 
'Ga spionadh led fa seach. 

13 Tha'n tore a thig o'n choilP a mach 

'Ga fasachadh gu leir, 
Tha beathaich allt' na machrach fos 
'Ga slugadh suas le cheil'. 

14 Pill, guidh'mid ort, Dhia nan sluagh, 

Is seall o neamh a nuas, 
Feuch, agus fiosraich fein a nis 
An fhionain so le truas : 

15 Am fion-lios sin a phlanntaich thu, 

Le neart do laimhe dels' : 176 SALM LXXXL 

5 S am meanglan ud a neartaich thu 
Dhuit fein le luth is treis. 
1G Le lasair theine loisgeadh iad, 
Is ghearradh iad a nuas : 
Lan-mhilleadh agus sgriosadh iad 
Le achmhasan do ghnuis. 

17 Le fear do dheas-laimh fein, a Dhe, 

Gu robh do lamh gu treun : 
Le mac an duin' a rinneadh leat 
A neartachadh dhuit fein. 

18 Mar sin cha phill sinn uait a ris ; 

Ath-bheothaich sinn gach Id, 
Is gairidh sinn air d'ainm an sin 
An cian a bhios sinn bed. 

19 Pill sinn a ris, a Dhia nam feart, 

Is foillsich fein gu h-ard 
Deadh dhealradh glan do ghnuis a nis, 
Is saorar sinn le d' ghras. 

SALM LXXXL 

1 Seinnibh gu h-ard do Dhia ar neart ; 

Do Dhia lacoib gu binn, 

2 Is glacaibh Salm, is tiompan fos ; 

Saltair is clarsach ghrinn. 

3 An trompaid seidibh san re nuadh ; 

Air laithibh orduicht' feill\ 

4 Bu lagh sud aig Dia lacoib fos ; 

'S bu reachd do Israel. SALM LXXXL 177 

5 Do Iosepli dh'orduich sucl mar theist. 

Air clol dha trid na h-Eiph't ; 
'S an cualas cainnt is uirighioll 
Nach tuiginn as am beul. 

6 O'n uallach shaor mi 'ghuala-san : 

obair chre a lamh. 

7 Oir ghair thu aim ad thrioblaid orm 

Is shaor mi thu gun dail : 

An ionad diomhair tairneanaich 
Do f hreagair mi do ghlaodh : 

Aig uisge comhstri Mheribah 
Do dhearbh mi thu faraon. 

8 Eisd, mo shluagh, is bheirmidhuit 

Deadh-fhianuis air gach tra, 
Ma dh'eisdeastu ri guth mo bheil, 
Israeil do ghnath. 

9 Annad na biodh aon uair air bith 

Dia eile coigreach breig', 
Is do clhia coimheach fos air bith 
Na crom-sa sios 's na geill. 

10 'S mise do Dhia lehobhah treun, 

Thug thus' o'n Eiph't le neart ; 
Gu farsuing fosgail rium do bheul, 
Is lionam e gu pailt. 

11 Gidheadh cha d' thug mo phobull fein 

Eisdeachd do ghuth mo bheil, 
'S cha ghabhadh rium an aitim ud 
A ghin o Israel. 178 SALM LXXXII. 

] 2 Mar sin do mhiann an cridhe fein 
Thug mise thairis iad ; 
'S chuir iad le'n comhairlibh neo-rfilie 
An seacharain am meud. 

13 b'fhearr gu biodh mo phobull fein 

A 5 tabhairt geill do m' reachd ; 
Is fos gu gluaiseadh Israel 
A'm' shlighibh fein gu ceart ! 

14 An naimhde smachdaichinn gu luath, 

Le buaidh 5 g an leagadh sios ; 
Is phillinn air an eascairdibh 
Mo lamh, g'an cur fo chis. 

15 Luchd-fuath an Tighearna mar sin 

Bheireadh lan-umhlachd dha ; 
Ach biodh an aimsir sud ro-bhuan 
Is maireannach gu brath. 

16 Is bheireadh e g'am beathachadh 

Smior cruithneachd fos d'a shluagh : 
Do lan-dhiol bheirinn duit faraon 
Do'n mhil o'n charraig chruaidh. 

SALM LXXXII. 

1 An coimhthional nan treun a ta 

5 Na sheasamh Dia nam feart : 
Am measg nan dee bheir esan breth 
Le cothrom is le ceart. 

2 Cia fhad a bheir sibh breitheanas 

Gu h-eucorach \s gach cuis ; SALM LXXXIIL 179 

Toirt leth-bhreth air na daoinibh daoi, 
'Gam meas a reir an gnuis ? 

3 Do dhaoine bochd 's do dhilleachdain 

Deanaibhse dion le ceart : 
Is cumaibh coir riu sud do ghnath 
Ta craiteach bochd gun neart. 

4 An t-ainnis lag 's an deoradh truagh, 

Sior-theasairgibh 'nam feum, 
Deanaibh o laimh nan aingidh fos 
Deadh-fhuasgladh dhoibh gu treun. 

5 Eolas na tuisge cba'n 'eil ac', 

A' triall san dorcha taid ; 
Tha bunaite na talmliainnfos 
Air gluasad as an ait. 

6 Is dee sibh (thubhairt mi) is mic 

Do'n Ti a's aird' a t'ann : [aoin' 

7 Ach tuitidh, 's gheibh sibh bas mar dh- 

! S mar aon do phrionnsaibh fann. 

8 Dhia, eirich, air an talamh dean 

Deadh bhreitheanas gu grad 
Oir gabhaidh tu mar oighreachd dhuit 
Na fineachan air fad. 

SALM LXXXIIL 

1 Na bios a'd' thosd a nis, na bi 
A'd' thamh, Dhia ar neart, 
Na bi ad' chomhnuidh nis 'nar feum, 
Dhia chumhachdaich nam feart. 180 SALM LXXXIII. 

2 Oir feuch, a ta do naimhde treun 

Ri stri 's ri buaireas ard ; 
'S an dream ud leis am fuathach thu, 
Tog suas an cinn an aird. 

3 Oir ghabh iad comhairP innleachdacb 

'N aghaidh do mhuinntir fein, [oimh 
'N aghaidh do phobuill dhiombaircha- 
Dhealbhadh leo sud droch-theum. 

4 A deir iad, thigibh leinn, g'an sgrios, 

bhi ni 's mo 'nan sluagh ; 
A chum nach biodh air Israel 
Iomradh gu brath no luaidh. 

5 Oir ghabh iad comhairle le cheiP : 

A' d' aghaidh ceangal rinn. 
G Pailliun Edoim, 's Ismaelich, 
Moab is Hagaren. 

7 Gebal, Amon, is Amelec: 

Palestin, 's muinntir Thior. 

8 Dhruid Asur leo: 's bu chomhnadh iad 

Do ghineil Lot gu fior. 

9 Mar rinneadh leat air Midian, 

5 S air Sisera le cheiP ; 
Air Iabin aig sruth Chisoin cas 
Dean orra sud d'a reir : 

10 Aig Endor mar a chaidh an claoidh 

Mar aolach air an lar. 

11 Air Oreb mar rinn thu, 's air Seeb, 

Dean air an uaislibh tair : SALM LXXXIV. 181 

Mar Sheba fos is Salmuna, 
Am prionnsa dean gu leir : 

12 A thubhairt, Glacamaid dhuinn fein 

Mar oighreachd arois De. 

13 Dean iad mar chiob nan lus, mo Dhia ; 

Mar mholl roimh ghaoith nan gleann. 

14 Marchlaoidheasteine coillteach chrion, 

'S mar loisgeas lasair beann : 

15 Mar sin le d' dhoininn orra sud, 

Dean thusa toireachd dhian ; 
Le d'iom-ghaoith, is le d' stoirm ro- 
Cuir orra geilt is fiamh. [mhoir, 

16 An eudan lion le masladh mor, 

'S le rughadh-gruaidh gach re, 
Gu ruig an uair an iarrar leo 
D'ainm glormhor fein, a Dhe. 

17 Biodh amhluadh orra mar an ceudn' 

Is trioblaid mhor a chaoidh : 
Is glacadh naire mhaslach iad, 
G'am milleadh is g'an claoidh. 

18 Gu'n aithnich iad gur tus a mhain 

D'an ainm Iehobhah treun, 
Tha d'uachdaran os ceann gach tir' 
San domhan mhor gu leir. 

SALM LXXXIY. 

1 Cia mor an airidh-ghraidh do theach, 
Iehobhah mhoir nan sluagh ! 182 SALM LXXXIV. 

Cia taitneach dhomhsa t'aros naomh, 
Thighearna nam buadh ! 

2 Tha m'anam meat, aig meud a mhiann, 

Air cuirtibh Dhe gach Id : 
Mo chridh' is m'fheoil ri scairteachd 
5 N geall air an Dia ta bed. [chruaidh 

3 Feuch f huair an sud angealbhonnbeag 

Tigh comhnuidh maith 'na fheum, 
San golan-gaoithe mar an ceudn' 

Do sholair nead dhi fein. 
Is taisgidh i an sin a h-eoin, 

'S a h-alach beag gun chli : 
Aig d'altair fein, Dhia nan sluagh. 

Mo Thighearn is mo Righ. 

4 'Sbeannaicht' an dream an comlmuidh 

A'd' aros naomh, a Dhe, [ta 

Oir bheir iad (mar is cubhaidh dhoibh) 
Mor-mholadh dhuit gach re. 

5 'S beannaicht' an duine sin 'gam bheil 

Annads' a neart gach la : 
An dream 'gam bheil 'nan cridhe stigh 
Do shlighe fein do ghnath. 

6 An dream sin trid ghlinn Baca theid, 

Ni tobair aim, 'nam feum : 
Is lionaidh 'n t-uisge thig a nuas 
Na sluic gu ruig am beil. 

7 Sior-ghluaisidh iad mar sin gun sgios, 

A' dol o neart gu neart : SALM LXXXV. 183 

An Sion nochdar iad fadheoidh 
An lathair Dhia nam feart. 

8 Dhia nan sluagh, cluinn m'umuigh 

Dhe Iacoib, eisd gu grad. [fein, 

9 Dhia ar sgiath, feuch 's amhairc air 

Gnuis t'ungaidh fein gun stad. 

10 'S fearr la a'd' chuirt na mile la : 

B'fhearr learn bhi dorsaireachd 
An aros De, na m' chomhnuidh fos 
Am pailliun aingidheachd. 

11 Oir 's grian, 's is sgiath Iehobhah Dia; 

Is e bheir gras is gioir ; 
'S cha chum e maith air bith o'n dream 
Ghluaiseas gu direach coir. 

12 Thighearn is a Dhia nan sluagh, 

Is beannaicht' e gun cheist, 
An duine sin, gu muinghineach, 
D'an dochas thu am feasd. i SALM LXXXT 

1 Bha thusa grasmhor fabharach, 

A Dhe, do d' dhuthaich fein ; 
Bruid lacoib thug thu air a h-ais 
A ris le d' ghairdean treun. 

2 Cionta do phobuill mhaith thu fein ; 

Dh'fholuich thu 'n uile lochd. 

3 Chaisg thu do chorruich uile, 's phill 

O'n lasan a bha ort. 184 SALM LXXXV. 

4 Pill sinn a ris, a Dhia ar slaint', 

Is toff do lasan dhinn. 

5 Am bi do chorruich ruinn gu brath ? 

'S an sinear d'fhearg gach linn ? 

6 Nach deanar leatsa, Dhia nan gras, 

A ris ar tabhairt bed ; 
Gu deanadh annacl gairdeachas 
Do phobull fein gach Id ? 

7 Taisbein do throcair dhuinn a nis, 

A Thighearn is a Dhe : 
Is deonuich dhuinne d'fhurtachd fos, 
'8 do shlainte fein gach re. 

8 'Nis eisdeam ris an ni deir Dia : 

Labhraidh e sith gu beachd 
R'a phobull naomh; 's na pilleadh iad 
A ris ri h-amaideachd. 

9 Gu dearbh tha 'chobhair dluth do'n 

D'an eagal e gu fior ; [dream 

Chum gloir a bhi 'na comhnuidh fos 
Gu bunaiteach 'nar tir. 

10 Tha trocair agus firinn ghlan 

Air comhlachadh a cheii' : 
Tha ceartas agus siochaint mhaith 
A' pogadh beul ri beul. 

11 Is fasaidh as an talamh fos 

Firinn a nios gu pailt : 
Is seallaidh ceart is fireantachd 
neamh a nuas gun aire. SALM LXXXYI. 185 

12 Is amhluidh bheir Iehobhali dhuinn 

Ni maith gu toirbheartach ; 
Is bheir ar fearann is ar foim 
Deadh thoradh trom a mach. 

13 Sior-ghluaisidh ceart is fireantachd 

'Na fhianuis-san gu reidh: 
Is sinn air sligh' a cheumanna 
Gu direach stiuraidh e. 

SALM LXXXYI. 

1 Aom rium do chluas is cluinnmi, Dhia, 

Oir tha mi ainnis truagh : 

2 Deanthusa,chionn gu'mbuinmidhuit, 

M'anam a dhion gu luath : 
O's tu mo Dhia, saor t'oglach fern 
Tha 'g earbsadh riut do ghnath. 

3 Dean trocair orm, a Dhia, le iochd : 

Oir gaiream ort gaeh la. 

4 Dean anam t'oglaich dhileis fein 

Fior-aoibhinn agus ait : 
Air son gu togam riut, a Dhe, 
M'anam gu leir a'm' aire. 

5 Oir tha thu fein ro-mhaith, a Dhe, 

Lan iochd is acarachd : 
Is tha thu do na ghairmeas ort, 
Pailt ann an trocaireachd. 

6 Eisd m'urnuigh, Dhia ; is thoir fainear 

Guth gearanach mo chaoidh. 186 SALM LXXXVI. 

7 An la mo thrioblaid gaiream ort : 

Oir freagraidh tusa mi. 

8 Am measg nan dee ni bheil, a Dhia, 

Aon neach a's cosmhuil riut ; 
No gniomh air bith a's cosmhuil ris 
Gach gniomh a rinneadh leat. 

9 Thig iad, gach fine rinneadh leat, 

Is sleuchdaidh dhuit, a Dhe, 

Is bheir iad gloir is moladh ard 

Do d'ainm-sa feadh gach re. 

10 Air son, a Dhe, gu bheil thu mor, 

'S gu deantar oibre leat 
Tha miorbhuileach ; 's tu fein a mhain 
Dia cumhachdach nam feart. 

11 Do shlighe teagaisg dhomh, a Dhia, 

A'd' fhirinn gluaisidh mi : 
Chum eagal d'ainm-sa gu biodh orm 
Mo chridhe druid riut fein. 

12 Le m' uile chridhe molam thu, 

Thighearna mo Dhia : 
Do d'ainm ro-uasal bheiream fios, 
Ard-ghloir air feadh gach ial. 

13 Oir 's mor do throcair dhomhsa, Dhe, 

Is fos o ifrinn shios 
Fuasgladh thug thu do m'anam bochd 
Is thog thu e a nios. 

14 Luchd-ardain dh'eirich rium, a Dhe, 

Is cuideachd laidir dhian, SALM LXXXVII. 187 

Ag iarraidh raanm', ach thusa Dhe, 
Nior chuir iad rompa riamh. 

15 Ach tha thu, Dhe, mor-throcaireach, 

Ro-iochdmhor anns gach cas ; 
Chum feirge mall, ach saoibhir pailt 
Am firiim is an gras. 

16 pill rium, is dean trocair orm, 

Thoir neart do d'oglach fein, 

Do mhac do bhan-oglaich faraon 

Dean fuasgladh aim a fheum. 

17Comharairmaithnochddhomhsa,Dhia, 
Luchd m'fhuath gu faiceadh e, 
'S gu gabhadh naire, chionn gur tu 
Mo neart, is m'fhurtachd fein. 

SALM LXXXYII. 

1 Tha 'bhunaite sna sleibhtibh naomh: 

2 'S ro-ionmhuineach le Dia 
Geatachan Shioin, thar gach ait 

A bha aig Iacob riamh. 

3 Nithe ro-ghlormhor innsear ort, 

A chaithir aluinn De. 

4 Rahab, is Babel cuimhnicheam, 

Do'n dream d'an aithne mi : 

Gabh beachd air Tirus mar an ceudn\ 

Is duthaich Phalestin, 
Maille ri Etiopia : 

Rugadh am fear so 'n sin. 188 SALM LXXXYIIL 

5 Mu thimchioll Shioin theirear so, 

Am fear so rugadh fos, 
5 S am fear ud innfc' ; an Ti a's aird 
Socraichidh i air choir. 

6 Tra sgriobhas Dia le cuimhne mhaith 

Na fineacha fa leth, 
'N sin airmhidh e gu 'm b'ann an sud, 
Bha 'm fear so air a bhreith. 

7 Luchd-seinn nan oran bidh an sud, 

Luchd inneil-ciuil d'an reir : 
5 S ann annad fein, a Dhia nan gras, 
Tha m'uile thobair fein. 

SALM LXXXYIIL 

1 Iehobhai-i Dhia mo Shlanuighear, 

Ort ghair mi dh'oidhch' 's a la. 

2 A'd' fhianuis thigeadh m'urnuigh fds; 

Is eisd mo ghlaodh do ghnath. 

3 Oir m'anam Ian do thrioblaid ta : 

'S do'n uaigh mo bheatha dluth. 

4 Seadh mheasadh mi mar neach theid 

Do'n t-slochd, is mi gun luth. []sios 

5 Saor tha mi measg nam marbh, is fos 

Mar mharbh san uaigh gun deo, 
A sgathadh sios le d' laimh gu beachd, 
'S nach cuimhnichear ni ? s mo. 

6 Chuir thu mi'n aite domhain, dorch', 

San t-slochd a's isle t'ann. SALM LXXX7III. 189- 

7 Is clilaoidh tliu mi le d' shumaixinibh : 

Luidh ormsa d'fhearg gu teann. 

8 Chuir thu luchd m'eolais fada uam : 

'S ro-sgreataidh raise leo : 
Mar neach am priosan druidte mi, 
Nach faigh a mach ni's mo. 

9 Do bhrigh mo thrioblaid tha mo shuil 

Ri caoidh is bron do ghnath. 
Mo lamhan shin mi riut, a Dhe, 
Is ghairm mi ort gach la. 

10 Domhiorbhuiledo'n dream tha marbh, 

A Dhe an taisbein thu ? 

An eirich iad a nios a ris, 

Gu mol iad thu le cliu '? 

11 Do throcair is do chaoimhneas caomh 

Am foillsichear san uaigh ? 
Air d'fhirinn ann an sgrios a' bhais 
Le neach an toirear luaidh ? 

12 Am bi maoin eolais anns an dorch 

Air d'f heartaibh miorbhuileach ? 

No 'm bi an tir na dichuimhn' fios, 

No beachd air d'fhireantachd ? 

13 Ach riutsa ghlaodh mi, mo Dhia : 

Gu moch theid m'urnuigh suas. 

14 Dhia cuim' an tilg thu m'anam uait? 

5 S an cum thu uam do ghnuis ? 

15 m' oige tha mi air mo chradh, 

Ro-dhluth do bhas is uaigh ; 190 SALM LXXXIX. 

Air dhomh bhi fulang d'uamhasan, 
Tha mi an imcheist chruaidh : 

16 Oirdh'imicli tharum d'fhearggu trom ; 

Chlaoidh d'uamhas mi do ghnath ; 

17 Mar uisge chaidh iad timchioll orm, 

Ga m' chuairteachadh gach la. 

18 Mo char aid chuir thu uam am fad, 

'S am fear thug dhomhsa gradh : 
Luchd m'eolais mar an ceudna tha 
An dorchadas 'nan tamh. 

SALM LXXXIX. 

1 Air trocair De sior-sheinnidh mi, 

Is ni mi oirre sgeul, 
al gu h-al gu maireannach 
Air d'fhirinn thig mo bheul. 

2 Oir thubhairt mi, gu togar suas 

Do throcair mhor do shior : 
Is d'fhirinn cheart sua neamhaibh ard 
Socruichear leat gu sior. 

3 Coimhcheangal rinneadh learn gu 

Ris-san a roghnaich mi : [dearbh 
'S do Dhaibhidh tha 'na oglach dhomh 
Mhionnaich mi fein gu fior. 

4 Socraichidh mi gu daingean buan 

Do ghinealach 's do shiol, 
Do chaithir rioghail togam suas 
Le h-onoir bhuain gu sior. SALM LXXXIX. 191 

5 Molaidh na neamhan ard gu binn 

Do mhiorbhuilean, a Dhe ; 
Is d'fhirhm aim an coimhthional, 
Do chloinne naomha fein. 

6 Oir co sua neamha choimhmeasar 

Ri Dia Iehobhah mor ? 
Is co ta measg nan eumhachdach 
Cosmhuil ri Dia na gloir ? 

7 An coimhthional nan naomh gu beachd 

'S cuis eagail Dia gun cheist : 
Ard-urram o gach neach rnu'n cuairt 
Dha 's dleasanach am feasd. 

8 Thighearna 's a Dhia nan sluagh, 

Co 'n Triath sin aim an neart 
Is cosmhuil riut ? a'd' f hirinn fos 
Gad' chuairteachadh gu beachd? 

9 Ard-onfha cuain is fairge moir, 

S tu chuireas iad fo reachd : 
A sumainneadh tra dh'eireas suas, 
Caisgidh tu iad le smachd. 

10 Mar dhuine buailte dol do'n eug, 

Mhin-phronnadh Ilahab leat : 
Do naimhde sgaoil thu as a cheil' 
Le d 5 ghairdean treun ? s le d' neart. 

1 1 Is leatsa, Dhe, na flaitheanais, 

'S an talamh tha far bonn : 
'S tu dhaingnich fos an cruinnc-ce, 
Le Ian do thoradh trom. 192 SALM LXXXIX. 

12 An airde deas is tuath faraon, 

Do chruthaicheadh iad leat : 
Sliabli Thaboir agus Hermoin ard 
A'd' ainm bidh aoibhneach ait. 

13 Tha agad gairdean cumhachdach : 

A ta do lamh ro-threun, 
A Dhe, a ta do dheas-lamh fos 
Arduichte mar an ceudn\ 

14 Mar aite taimh do d' chaithir righ 

Tha cothrom agus ceart : 
Bidh trocair agus firinn fos 
Dol roimh do ghnuis gu beachd. 

15 'S beannaicht' an sluagh a thuigeas fos 

An fhuaim tha aoibhneach ait : 
An solus glan do ghnuis a Dhe, 
Sior-ghluasidh iad gu ceart. 

16 A'd' ainms' air feadh an la bidh iad 

Gu h-aoibhneach mar bu choir : 
Is aim ad fhireantachd faraon 
Arduichear iad gu mor. 

17 Oir mais' is gloir an spionnaidh sud 

Is tus' a mhain, a Dhe : 
Ar n-adharc aim ad chaoimhneas 
Arduichear leat gu treun. [caomh 

18 Oir 's e Iehobhah Dia nam feart, 

Ar targaid is ar sgiath ; 
'S e 'n ti ro-naomh sin Israeil 
Ar n-Ard-Righ is ar Triath. SALM LXXXIX. 193 

19 An sealladh aims an am sin fein, 

Labhair thu Dhe gu ceart 
Ri d' dhuine naomh ; agus mar so 

Thubhairt thu ris gu beachd ; 
Leag mise 's chuir mi cuideachadh 

Air gaisgeach treun nam buadh ; 
Is dh'arduich mi gu mor an neach 

A thagh mi as an t-sluagh. 

20 B'e Daibhidh neacli a f huaradh learn, 

Mo sheirbhiseach ro chaomh ; 
'S e sin an neach a rinneadh learn 
Ungadh le m'oladh naomh. 

21 Is socruichear mo lamh do shior 

Gu dileas daingean leis ; 
Is ni mo ghairdean cumhachdaeh 
A neartachadh le treis. 

22 Le mac an uilc cha chlaoidhear o : 

A namh cha tog dheth cis. 

23 Buailidh mi 'eascairde 'na lath'r, 

Leagaidh mi namh a sios. 

24 Ach bidh mo throcair maille ris, 

Is m'f hirinn mar an ceudn : 
Is 'adharc-san a'm' ainm-sa fos 
Bidh ardaichte gu treun. 

25 A neart-san theid gu ruig an cuan, 

'S gu sruthan buaidh theid leis. 

26 Carraig mo shlainte, (their e rium,) 

M' athair, mo Dhia, 's mo thrcis. 194 SALM LXXXIX. 

27 Mo cheud-ghin deanam dheth faraon : 

Arduichte thar gach righ. 

28 Mo churuhnant seasaidh daingean leis : 

Dha coimhdeam gras do shior. 

29 Is bheir mi air a shliochd gu mair 

lad feadh gach linn gu brath : 
5 S a chaithir rioghail uasal ard 
Mar laithe neimh do ghnath. 

30 Ma 's e 5 s gu treig a chlann mo lagh, 

5 S nach gluais iad ann am reachd ; 

31 Gu truaill iad m'aitheanta ro-naomh ; 

M'iarrtus nach cum gu ceart : 

32 Fiosraichidh mi an sin gu beachd, 

Le slait, an eucoir chlaon ; 
Am peacaidh fiosraicheam 's an lochd, 
Le sgiiirsa goirt faraon. [graidh 

33 Gidheadh, gu tur mo chaoimhneas 

Cha bhuin mi uaith gun cheist : 
Cha'n fhuiling mi gu breugaichear 
Mo ghealladh fior am feasd. 

34 Mo choimhcheangalchabhristear learn, 

No'n cunradh rinn mi ris, 
'S am focal a chaidh as mo bheul, 
Am feasd cha chaochail mis'. 

35 Oir aon uair mhionnaich mi mar so, 

5 S ann air mo naomhachd fein, 
Do Dhaibhiclh tha 'na oglach dhomh, 
'S am feasd cha clean mi breug. SALM LXXXIX. 195 

3G Bithidh a shliochd 's a ghinealach 
Sior-mhaireannach gach ial, 
'S a chaithir rioghail bithidh i 
A'm' fhianuis mar a' ghrian. 

37 Is bithidh mar a' ghealach ghlan 

Gu daingean buan do shior : 
'S marfhianuis anusna neamhaibhard, 
Bhios tairis agus fior." 

38 Ach thilg thu uait is threig gu tur, 

Is ghabh thu grain a nis ; 
'S an ti dh' ung thu le d'oladh naomh, 
Tha thu an corruich ris. 

39 Coimhcheangal d'oglaich dhileis fein 

Sgaoil thusa, Dhe, le tair M 
'S a choron uasal thruailleadh leat, 
'G a thilgeadh air an lar. 

40 A gharadh didein bhristeadh leat ; 

'S a dhaingneach laidir leag. 

41 Mar chobhartach e do luchcl-roid : 

D'a choimhearsnaich mar sgeig. 

42 Lamh dheas a namhaid thog thu suas : 

Uil' eascaird' rinn thu ait. 

43 Is plaill thu faobhar 'arm, sa' chath 

Cha d'thug thu dhasan neart. 

44 Chaisg thu a ghloir; "s a chaithir righ 

Leag thusa sios gu lar. 

45 Is aimsir 'dige ghearradh leat : 

Dh'fholuich thu e le nair'. 196 SALM LXXXIX. 

46 Cia fhad a dh'fholuicheas tu, Dhe, 

Thu fein, a chaoidh nan cian ? 
An loisg do chorruich fos gu cas 
Mar theine lasrach dian ? 

47 Tabhair fainear is cuimhnich fein 

Giorrad mo re 's mo Id : 
Car son a rinn thu clann nan daoin' 
Mar dhiomhanas no ceo ? 

48 Co e am fear am measg nam bed, 

Am bas nach faicear leis ? 
No 'anam fein o laimh na h-uaigh, 
An teasairg e le treis ? 

49 Ca bheil do cliaoimhneas graidh, a Dhe 

A thaisbein thu o thus, 
A mhionnaich thu air d'f hirinn cheirt 
Do Dhaibhidh chumail suas ? 

50 Cuimhnich, a Thighearn, toibheum 

Do sheirbhiseach gu leir : [trom 
Is mar a ghiulain mis' a'm' uchd 
Masladh a' phobuill threin. 

51 Le'n d'thugdonaimhde masladh uath' 

Gun chuis, a Dhia nam feart, 
Oir mheisluich iadsan ceumanna 
An ti do ungadh leat. 

52 Mor-bheannaicht' agus cliuiteach fos 

Gu robh Iehobhah treun, 
Gu siorruidh suthain fad gach re, 
Amen, agus Amen. 


SALM XC. 197 

1 '3 tu b'ionad comlmuidh dhuinn gacli 

Thighearna na gloir ; [linn 

2 Cian mu'n do ghineadh fos na cnuic 

'S na sleibhte beag no mor. 
Cian mu'n do dhealbh thu'n talamh 

No'n cruinne-ce le d' neart ; [trom, 
bhith-bhuantachd gu bith-bhuan- 

Is tusa Dia gu beachd. [tachd 

3 Gu neo-ni pillear leatsa ris 

An duine truagh g'a sgrios ; 
A deir thu fos, chlann nan daoin' 
Grad-phillibh air 'ur n-ais. 

4 Oir mile bliadhn' a'd' shealladh fein 

Mar an la 'n de a ta, 
5 N tra theid e seach : is amhluidh fos 
Mar fhorair' oidhch' a'd' lath'r. 

5 D'f huadaich thu sios iad mar le sruth, 

Mar chodal iad no suain : 
Sa' mhaduinn bidh iad mar am feur 
Gu moch a dh'eireas suas. 

6 Air mad u inn bristidh roimhe blath, 

Is fasaidh e gu li-ard : 
Ri am an f heasgair gearrar e, 
Is seargaidh air an lar. 

7 Oir chaitheadh sinn le d' chorruich glieir 
Chlaoidh d'fhearg-sa sinn gu tur. 
8 Ar peacaidh dhiomhair, is ar lochd 
An sealladh d'eudain chuir. - 198 SALM XC. 

9 Oir ami ad fheirg ar n-uile laith' 
Tha teireachdainn fa seach : 
Is caithear leinn ar bliadhnaidh fos 5 
Mar sgeul a dh'innseadh neach. 

10 'S iad laith' ar bliadhnaidh mar an 

Tri fichead bliadhna 's deich, [ceudn 
No, feudaidh bith, le tuille neart 

Ceith'r fichead bliadhn do neach, 
Gidheadhcha Veil 'nan spionnadh sucl 

Ach cradh is curadh geur : 
Oir sgathar sios gu h-ealamh e, 

Is siubhlaidh sinn gu leir. 

11 Co aig ambheil deadh-thuigs' is fios 

Air neart do chorruich fein ? 
Is amhluidh fos mar d'eagal mor, 
Tha lasair d'fheirg d'a reir. 

12 teagaisg dhuinn, a Dhe nam feart ? 

Mar airmhear leinn ar laith', 
A chum ar criclh' a shocruchadh 
Air gliocas ceart gach tra. 

13 Thighearna Iehobhah mhoir, 

Pill fein a ris ; cia fhad' ? 
Mu thimchioll staid do sheirbhiseach 
Gabh aithreachas gu grad. 

14 dean ar sasuchadh gu moch 

Le d' throcair chaoimh, a Dhe, 
A chum gu'm biodhmaid aoibh 
Ri fed ar la 's ar re. SALM XCI. 19Q 

15 Dean subhach sinn a reir nan la 

A chraidh thu sinn gu goirt : 
Do reir nam bliadhna ud faraon 
Am faca sinn an t-olc. [ghniomh, 

16 Taisbein do d' sheirbhisich do 

Faiceadh an claim do ghloir. 

17 Is bitheadh mais' ar Tighearn Dia 

A' dealradh oirnn gu mor. 

Na gniomhara a rinn ar lamh 
Socruich iad dhuinn, a Dhe ; 

Na gniomhara a rinneadh leinn 
Dean daingean iad gu leir. 

SALM XCI. 

1 An neach sin tha 'na thamh gach uair 

An ionad uaigneach Dhe, 
Fo sgail' an Uile-chumhachdaich 
Buan-chomhnuidh ni gach re. 

2 Deiream-sa nis mu thimchioll Dhe, 

Mo thearmunn e, 's mo neart ; 
Mo dhaingneach: cuiream dochas aim 
Mo Dhia, 's e Dia nam feart. 

3 Gu dearbh o rib an eunadair 

Is e ni fuasgladh ort, 
'S e ni do shaoradh mar an ceudn' 
O'n phlaigh tha graineil goirt. 

4 Le 'iteach ni e d'fholach fos, 

Bidh d'earbsa fuidh a sge' ; 200 SALM XCI. 

Is 'fhirinn bidh 'na targaid dhuit, 
Mar sge' do d' dhion gach re. 

5 Cha bhi ort ogluidheachd fa chuis 

An uamhais anns an oidhch' ; 
No fos fa chuis na saighde bhios 
A' ruidh air feadh an laoi : 

6 Cha bhi maoin eagail ort do'n phlaigh 

Tha triall an dorchadas : 
No fos fa chuis an uilc a bhios 
Mu mheadhon la ri sgrios. 

7 Bidh mile tuiteam sios ri d' thaobh, 

Deich mile fos ri d' dheis ; 
Ach olc dhiubh sud cha tig a'd' choir 
No 5 m fagus duit am feasd. 

8 A mhain le d' shuilibh seallaidh tu, 

Is bheir fainear le beachd : 
Droch-dhiol is tuarasdal nan daoi 
Gun cheist do chithear leat. 

9 A chionn gu d' roghnaich thusa Dia ? 

Mar chomhnuidh dhuit gach am, 
An Dia ud tha 'na thearmunn domh, 
'S e ? n Ti a's airde t'ann : 

10 Aon olc cha'n eirich dhuit ; is plaigh 

Do d'fhardaich cha tig dluth. 

11 Oir aithne bheir d'a ainglibh, chum 

A'd' rod gu dion iad thu. 

12 Is togaidh iadsan thusa suas 

Gu h-ard air bharr am bos : SALM XCIL 201 

Eagal gu buailteadh leat air cloich 
Aon uair air bith do chos. 

13 Air leomhan is air naithir nimh 

Gun dorainn saltrar leat : 
Pronnaidh tu 5 n dragon sios le d 5 chols, 
'S an leomhan og le d' neart. 

14 A chionn gur ionmhuinn leis-san mi, 

Sar-fhuasgladh bheir mi dlia ; 
Air m'ainm a chionn gur eolach e, 
Ardaicheam e gach la. 

15 Gairidh e orm, is freagram e : 

'Na thrioblaid bitheam leis, 
Onoir is urram bheir mi dha, 
Is fuasglam air gu deas. 

1G Le saoghal fad is maireannach 
Sasuicheam e gu leoir : 
Mo shlainte dha-san mar an eeudn' 
Foillsiehidh mi gu rndr. 

SALM XCIL 

1 Bhi tabhairt buidheaehais do Dhia 

'S ni sar-mhaith maiseach e ; 
Bhi tabhairt cliu, Thi a's aird', 
Do d'ainm-sa feadh gach re : 

2 Do chaoimhneas anns a' mhaduinn 

Bhi trie a' cur an ceill ; [mhoich, 
'S air d'fhirinn tha neo-mhearachdach, 
Gach oidhch' bhi deanamh sgeil. 202 SALM XCIL 

3 Air inneal ciuil nan teuda deich, 

Is air an t-saltair ghrinn ; 
'S air clarsaich le guth fonnmhor ard 
A sheinneas ceol gu binn. 

4 Oir trid do ghnlomharas', a Dhe, 

Riim thu mi aoibhinn ait ; 

Is ann an oibribh fos do lamh 

Nim' gairdeachas gu pailt. 

5 D'oibre-sa, Dhe, cia ionganteach : 

Do smuainte co d'an leir ? 

6 An t-amadan cha tuig e so, 

'S cha'n eol do'n amhlair e. 

7 Tra chinneas luchd na h-aingidheachd 

A nios mar chinneas feur, 
Tra bhitheas fos luchd deanamh uilc 
A' fas fo bhlath gu leir. 

'S e sud is deireadh dhoibh fadheoidh 
Gu sgriosar iad am feasd. 

8 Ach thusa, Dhe, gu siorruidh ta 

Ard-urramach gun cheist. 

9 Oir feuch, do naimhde fein, a Dhe, 

Oir feuch, do naimhde fein, 
Lan-sgriosar iad : iom-sgaoilear fos 
Luch-aingidheachd gu leir. 

10 Ach m'adharc togaidh tusa suas 
Mar adharc buabhuill aird : 
Le h-oladh ghloin neo-thruaillidh uir 
Ungar mi ris le d' ghras. SALM XCIII. 203 

11 Mo mhiann chi mi air m'eascairdibli, 

Is cluinnidh fos mo chinas 
A toil air luchd na h-aingidheachd, 
A'm' aghaidh dh'eirich suas. 

12 Bidh piseach air an f hirean choir 

Mar phailm-chrann urar glas : 
Mar Sheudar ard air Lebanon 
A' fas gu direach bras. 

13 An dream tha air an snidheachadh 

An tigh 's an aros De, 
An cuirtibh greadhnach ard ar Dia 
Sior-fhasaidh iad gach re. 

14 San am am bi iad aosmhor liath 

Bheir iad mor-mheas a mach ; 
Is bithidhiadsultmhor le deadh-blilath 
Dhiubh sud gach uile neach. 

15 A chum gu feuch iad gu bheil Dia 

Ro-chothromach is ceart : 
Mo charraig e, 's cha 'n'eil ann fein 
Aon eucoir no droch-bheart. 

SALM XCIII. 

1 Is High Dia, air a sgeudachadh 

Le moralachd gach am ; 
Ta air a sgeudachadh le neart, 

Is criosluichte gu teann. 
Shocruicheadh leis an cruinne-ce, 

Nach gluaisear e a chaoidh. 204 SALM XCIY. 

2 Do chaithir daingean ta o chian, 

'S tu fein gun tus gun chrioch. 

3 Na tuiltean thog a suas a Dhe, 

Na tuiltean thog an guth ; 
Seadh thog na tuilte suas gu h-ard 
An tonna mor gu tiugh. 

4 Is treise Dia ta chomhnuidh shuas 

Na fuaim nan uisge garbh ; 
Is treise Dia na sumainneadh, 
Is tonna cuain gu dearbh. 

5 A ta do theisteis is do reachd 

Ro-dhaingean agus fior : 
Tha naomhachd iomchuidh air do 
A Dhe nam feart, gu sior. [theach, 

SALM XCIV. 

1 O Dhia d'am buin ceart-dhioghaltas: 

Iehobhah neartmhoir threin, 
D'am buin a mhain ceart-dhioghaltas ? 
Gu dealrach nochd thu fein. 

2 bhreitheimh cheirt na talmhainn, 

Thu fein a thogail suas : [dean 

Is ioc do luchd an uaibhreachais 
Ceart-luigheachd agus duais. 

3 Cia fhad a ni luchd aingidheachd, 

Cia fhad, a Dhia, a ni 
Luchd aingidheachd ur-ghairdeachas 
Le aoibhneas mor gun dith ? SALM XCIV. 205 

4 Cia fhad a bhruchdar briathra led, 

A' teachd air nithibh cruaidh? 
'S abhitheas luchd na h-aingidheachd, 
Ri raiteachas is uaill ? 

5 Bhrist iad do shluagh gu min, a Dhe, 

Is d'oighreachd chlaoidh gu goirt. 
Bantracha, coigrich, 's dilleachdain, 
'Gam marbhadh, is 'gam mort. 

7 Deir iad gidheadh, cha leir do Dhia, 

Is fos ni mo a ni 
Dia Iacoib sud a thoirt fainear, 
'S cha chuir am feasd am pris. 

8 dhaoine bruideil measg an t-sluaigh, 

Nis tuigibh agaibh fein, 
Is amadain, cia fhad a bhios 
Sibh gabhail thugaibh ceill ? 

9 An neach a chuir air faillein cluas, 

Am bi gun chlaisteachd gheir ? 
An Ti a dhealbh an t-suil faraon, 
Nach ann da fein is leir ? 

10 'N ti smachdaicheas na fineachan, 

An e nach cronuich e ? 
An ti bheir eolas do gach neach, 
An neach gun eolas e ? 

11 Air smuaintibh dhaoin' is fiosrach Dia, 

Gur diomhain iad gu beachd. 

12 Dhia 's beannaicht' iad d'an toir thu 

Is teagasg as do reachd. [smachd, 206 SALM XCIV. 

13 Chum fois gu d'thugadh tusa dhoibh 

laithibh amhghair olc, 
Gu ruig an uair an cladhaichear 
Do dhaoine daoi an slochd. 

14 Oir Dia cha tilg e dheth am feasd 

An sluagh d'an d'thug e speis : 
'S ni mo na sin a threigear leis 
An oighreachd a's leis fein. 

15 Ach pillidh breitheanas a ris 

Ki fireantachd air ais : 
Is luchd a chridhe threibh-dhiricli 
Leanaidh 'nan deigh gu cas. 

16 An aghaidh fos luchd deanamh uilc 

Co dh'eireas learn an aird ? 
An aghaidh luchd na h-aingidheachd 
Co sheasas air mo phairt ? 

17 Mur bitheadh Dia Iehobhah learn 

Ga m' chuideachadh le buaidh, 
'S beag nach robh m'anam bochd an 
Gu tosdach anns an uaigh, [tamh 

18 Tra thubhairt mi, a ta mo chos 

Air sleamhnachadh uam sios : 
Do throcair chaomh-sa 'n sin, a Dhe, 
Chum suas mi, agus dhion. 

19 Air bhith do m' smuainte muladach 

Is llonmhor ann am chom, 
Do chomhfhurtachd-sa thug an sin 
Solas do m'anam trom. 


SALM XCV. 207 

20 Cairdeas no comunn riutsa, Dhe, 

Am bi aig luchd an uilc, 
Tha dealbh gu seolta aimhleis mhoir 
'S 'ga orduchadh le reachd ? 

21 An aghaidh anm' an fhirein choir 

Chruinnicheadh led gu dluth ; 
A dh'fhagail ris fuil neo-chiontaich 
Le breitheanas nach fiii. 

22 Ach Dia mo dhaingneach'se : moDhia, 

Mo charraig-dhion gach Id. 

23 'S e dhiolas orra sud air ais 

Gach eucoir rinneadh leo. 

An sgathadh sios do nithear leis 
Gu ceart 'nan aing'eachd fein; 

Is ni Iehobhah mor ar Dia, 
An sgathadh sios gu treun. 

SALM XCY. 

1 O thtgibh, seinneamaid do Dhia : 

Thigeadh gach neach ? na lath'r ; 
Do charraig threin ar slainte fos 
Togamaid iolach ard. 

2 A steach 'na fhianuis thigeamaid 
Le buidheachas gach la : 

Togamaid ceol gu suilbhireach 
A' seinn le salmaibh dha. 

3 Is Dia ro-mhor Iehobhah treun; 
. High mor os ceann gach dia. 208 SALM XCV. 

4Doimbneachdnatalmbainntha'nalaimb; 
S leis neart nan cnoc 's nan sliabb. 

5 ? S e rinn an cuan tha farsaing mor, 

Tha coir aig air is sealbh ; 
'S an talamh tioram le a laimh 
5 S e chrutliaich is a dhealbh. 

6 thigibh agus sleuchdamaid, 

Is deanar cromadh leinn ; 
Is air ar gluinibh tuiteamaid 
Do 'n Dia a cbruthaich sinn. 

7 Oir 's e ar Dia, is sinn a shluagh 

A bheathaich e mar threud. 
Caoraichalaimh: madh' eisdearleibh 
An diugh a ghuth gun bbreug, 

8 Na cruaidhicbear 5 ur chridhe leibh 

Mar aims a' cbomh-stri dhian, 
Marrinneadhleibhsanfhasachchruaidh, 
Ga m' bhuaireadh le bhur miann. 

9 Tra dh' f bionn 's a dhearbh 'ur sinnsir 

'S mo gbniomb tra chunnaic iad. [mi, 

10 An t-al ud re da fhicbead bliadhn' 

Cbuir campar orm is eud : 

Thubbairt mi, 'S pobull iad 'gam bheil 
Droch cbridhe seachranach : 

Is air mo shlighibb nacb do ghabb 
Riamh eolas firinneach. 

11 D'an d'thug mi fein mo mhionnanmor 

A'm' fheirg 's a'm' chorruich gheir, SALM XCVI. 209 

Nach rachadh iad a chaoidh a s teach 
Do m'ionad-comhnuidh fein. 

SALM XCVI. 

1 Canaibh do'n Tighearnorannuadh, 

Gach aon tir, canaibh dha. 

2 Seinnibh do Dhia: ainm beannaichibh, 

Nochdaibh a shlaint' gach la. 

3 Am measg nam fineach aineolach 

Sior thaisbeinibh a ghloir : 
A measg nam poibleach innisibh 
A mhiorbhuile ro-mhor. 

4 Oir 's mor lehobhah Dia nam feart, 

'S ion-mholta feadh gach re : 
Is aobhar eagail e faraon 
Os ceann nan uile dhee. 

5 Oir uile dhee nam fineachan 

Is iodhoil iad gu leir : 
Ach ;s e lehobhah Cruthaifhear 
Nam flaitheas is nan speur. 

6 Ard-onoir agus moralachd 

5 Na fhianuis-san a ta : 
Treun-spionnadh agus maisealachd 
'Na theampull naomh do ghnath. 

7 fhineacha nam poibleach mor: 

Thugaibh do Dhia nam feart, 
Thugaibh do'n Tighearna faraon 
Gloir, urram, agus neart. 210 SALM XOVL 

8 A' ghloir a's cubhaidh fos d"a ainra, 

Do'n Tighearn thugaibh uaibh : 
Thigibh g'a chuirtibh naomh a steach, 
Is thugaibh ofrail leibh. 

9 Do Dhia Iehobhah sleuchdaibh sios 

Am mais' a naomhachd fein : 
Biodh eagal oirbh, gach uile thir, 
5 Na f hianuis-san gu leir. 

10 Abraibh measg f hineach, gu bheil Dia 

Riaghladh mar Righ gu beachd : 
Buan-dhaingnichear an domhan leis : 
Air daoinibh bheir breith cheart. 

11 Biodh aoibhneas air naneamhaibh ard, 

Is biodh an talamh ait : 
Beucadh an cuan gu farumach, 
'S gach Ian a t' ann gu pailt. 

12 Biodh aoibhneas air a' mhachair fos, 

Is air gach ni a t'ann : 
An sin bidh aiteas air gach coilP» 
Is air gach craoibh is crann. 

13 An lathair Dhe ; oir tha e teachd 

Oir tha e teachd gu breth ; 
Air talamh chum gu deanta leis 
Ceart-bhreitheanas fa leth : 

Le ceartas maith bheir e a mach 

Breth air a' chruinne-che, 
Bheir air a' phobull breitheanas 

Le firinn fhior-ghlain reidh. SALM XCVIL 211 

1 Iehobhah mor 's e tha 'na Righ, 

Biodh aiteas air gach tir : 
'S air eileanaibh tha lionmhor ann 
Biodh gairdeachas gu leir. 

2 Tha neula tiugh is dorchadas 

M'a thimchioll air gach leth : 
S e 's comhnuidh fds d'a chaithir righ 
Deadh chothrom is ceart-bhreth. 

3 Tha teine millteach roimh a ghnuis 

Ag imeachd air gach aird, 
Le'n loisgear suas gu lasarach 
A naimhdean anns gach ait. 

4 Le solus glan a dhealanaich 

Dhealruich an cruinne-ce : 
Chunnaic an talamh sud gil dearbh, 
Ghrad-chlisg is chriothnuich e. 

5 Na cnuic, an lathair Dhia nan dul, 

Leagh as air fad mar cheir : 
Roimh ghnuis Ard-Righ an domhain 
Leagh iadsan as gu leir. [mhoir 

6 Na neamha cuiridh 'n ceill a cheart ; 

Is chi gach sluagh a ghloir. [chrom 

7 Do dhealbhaibh snaighte meud 's a 

Gu robh dhoibh amhluadh mor, 

Tha deanamh uaill is raiteachais 

A iodholaibh nach fiu ; 
Gach uile dhee a ta sibh ann, 

Sleuchclaibh do Dhia nan dul. 212 SALM XCVIII. 

8 Rinn Sion aoibhneas nach bu ghann, 

An uair a chual i 'n sgeul, 
Rinn nighean Iudah gairdeachas 
Mu d' bhreitheanais, a Dhe. 

9 Oir tha thu, Dhia Iehobhah, ard 

Os ceann gach uile thir : 
Tha thu air d'arduchadh gu mor, 
Os ceann gach dia gu leir, 

10 Sibhse le'n ionmhuinn Dia ronaomh, 

Fuathaichibh olc a chaoidh ; 
Anam a naomh sior-ghleidhidh e ; 
Saoraidh o laimh nan daoi. 

11 Cuirear mar phor gu frasach pailt 

Solus, do'n f hireanach ; 
Is aoibhneas fos dhoibh sin a ta 
'Nan cridhe tretbh-dhireach. 

12 Biodh aiteas oirbh an Dia na gloir' ? 

fhireana gu leir : 
Is thugaibh buidheachas do Dhia, 
Ri cuimhn' a naomhachd fein. 

SALM XCVIII. 

1 O seinnibh oran nuadh do Dhia 

Rinnbeartamiorbhuileach : [naomh 
5 S i 'dheas-lamh fein 's a ghairdean 
Thug dhasan buaidh a mach. 

2 Feuch, thaisbein Dia gu follaiseach 

Fhurtachd ? s a shlainte mhor : SALM XGVIII. 213 

Am fianuis chinneach leig e ris 
Fhireantachd fein gu leor. 

3 Chuimhnich e 'fhirinn is a ghras 

Do theaghlach Israeil ; 
Is slaint' ar Dia-ne chunnaic fos 
Gach iomall tir' gu leir. 

4 Do Dhia Iehobhah togaibh suas 

Ard-iolach ait ; gach tir : 
Togaibh 'ur guth : bibh subhach fos, 
Is seinnibh moladh fior. 

5 Do Dhia Iehobhah mor nam feart 

Seinnibh air clarsaich ghrinn : 
Le clarsaich (deirim) seinnibh dha, 
Le guth na sailm gu binn. 

6 Le fuaim an tormain seinnibh dha ? 

? S le guth na trompaid aird: 
Do Dhia an t-Ard-Kigh seinnibh fos, 
Le iolach ait 's gach ait. 

7 Beucadh an fhairge mhor gu borb, 

5 S an Ian tha innt' le cheil' ; 
An domhan, is gach duil a ta 
An comhnuidh ann gu leir. 

8 Buaileadh na tuilte mor am bos' ; 

Na sleibhte bitheadh ait ; 

9 An lath air Dhe, oir tha e teachd 

Air talamh thabhairt ceirt : 

Le ceartas maith bheir e a mach 
Breth air a' chruinne-che; 214 SALM XCIX. 

Bheir air a' phobull breitheanas 
Le cothrom fior-ghlan reidh. 

SALM XCIX. 

1 Tha Dia 'na High, is criothnaicheadh 

Gach uile shluagh air bith : 
'S e shuidheas eadar Cherubim, 
Biodh air an talamh crith. 

2 An Sion tha Tehobhah mor, 

Is ard os ceann gach sluaigh. 

3 D'ainm mor ro-uathmhor molar leo, 

Oir tha e naomh r'a luaidh. 

4 Is toigh le neart an Righ ceart-bhreth 

'S tu shocruicheas a' cheart : 
An Iacob breitheanas is coir 
Cuiridh tu 'n gniomh gu beachd. 

5 Ar Dia Iehobhah ardaichibh ; 

Is sleuchdaibh dha gu caomh, 
Aig stol a chos gu hi-urramach ; 
Oir tha e fein ro-naomh. 

Am measg a shagart Aaron 's Maois, 
Bha Samuel aims an dream 
A ghair air ainm: dh'iarr iadsan Dia-, 
Phreagair e iad san am. 
7 Am baideal neoil gu grasmhor caoin 
Labhair an Tighearn riu : 
Na h-aitheantan a thug e dhoibh, 
'S a reachdan ghleidheadh leo. SALM C. 215 

8 Iehobhah Dia, thug f reagradh dhoibh, 

'S tu 'n Dia a mhaith an lochd, 
Ge d' rinn thu orra dioghaltas 
Air son an innleachd olc. 

9 Ar Dia Iehobhah ardaichibh, 

Is sleuchdaibh dha do ghnath, 
'S ann aig a thulaich naomha fein ; 
Oir 's naomh ar Dia gu brath. 

SALM C. 

1 Togadh gach tir ard-iolach glaoidh, 

Do Dhia Iehobhah mor. 

2 Thigibh, is deanaibh seirbhis ait, 

'Na lathair-san le ceol. 

3 Biodh agaibh fios gur esan Dia, 

'S e rinn sinn, 's cha sinn fein ; 
A phobull sinn, 's a chaoraich fos 
Dh' ionaltradh leis gu leir. 

4 Thigibh a nis 1b buidheachas 

'Na gheataibh-san a steach, 
Is thigibh fos le moladh mor 

An cuirtibh naomh a theach : 
Is thugaibh dha mor-bhuidheachas, 

Ainm beannaichibh gu binn. 

5 Oir Dia ta maith, tha 'throcair buan, 

Is 'fhirinn feadh gach linn. 216 SALM CL 

1 Breth cheart is trocair canar learn ; 

Dhe, seinneam dhuit le ceol ; 

2 Is iomehaiream mi fein gu glic 

Air slighe fhoirfe choir. 
c'uin do m'ionnsuidh a thig thu, 

A Thighearna nam feart ? 
A steach a'm' fhardaieh gluaisidh mi 

Le cridhe fior-ghlan ceart. 

3 Fa chomhair fos mo shuile fein 

Ni 'n cuiream olc am feasd : [learn, 
Obair luchd - ceannairc 's fuathach 
5 S eha lean i rium gun cheist. 

4 An cridhe iargalt ain-meineach 

Uam triallaidh e an cein : 
Eolas no furan air an daoi 
A chaoidh cha chuir mi fein. 

5 An tibheir beum d'a choimhearsnach, 

Lom-sgriosam e as ait ; 
An cridhe borb cha 'n fhuiling mi, 
No neach a sheallas ard. 

6 Bidh m' air air fireana na tir', 

Gu gabh iad comhnuidh learn : 

An ti bhios foirfe glan 'na bheus, 

'S e 's oglach dhomh gach am. 

7 Fear deanamh ceilg is mealltaireachd, 

A'm' theach-sa cha 'n fhaigh tamh ; 
A'm' lathair, neach a labhras breug 
Cha 'n fhuirich iomaclh la : SALM CIL 217 

8 Lom-sgriosaidh mise fos gu moch 
Gach droch-dhuin' as an tir, 
Chum luchd an uilc a sgathadh as 
chaithir Dhe gu leir. 

SALM CIL 

1 Ri m 5 urnuigh eisd, Iehobhah Righ ; 

Is ruigeadh ort mo ghlaodh. 
Na foluich nam do ghnuis san la 

Thig trioblaid orm gach taobh. 
San la an gairm mi ort gu geur,. 

Crom thugam fein do chluas : 
Is freagair mi gu deifireach. 

Ag furtachd air mo chruas. 

3 Do bhrigh gu bheil mo laith' mar cheo 

Ag teireachdainn do ghnath : 
Mar lie an teinntein 's amhluidh sin 
Mo chnamhan loisgte ta. 

4 Trom-bhuailte tha mo chridhe bochd, 

Is shearg e mar am feur ; 
Ionnus gun dhearmad mi gu beachel 
Greim arain chur a'm' bheul. 

5 Le guth mo chaoidh, mo chnamhan lean 

Ri m' chraicionn fein gu teann. 

6 Mar phelican san fhasach mi, 

'S mar chaillich-oidhch' nambeann» 

7 Ri faire taim gu furachair, 

Is cosmhuil mi clo ghnath 
k 218 SALM CIL 

Hi gealbhonn beag 'na aonar fos 
Air mullach tigh' a ta. 

8 Ri fad an la mo naimhde garg 

Ga m' mhasluchadh gu geur ; 

'S an dream a ta air bhoile riiim 

A'm' aghaidh mhionnaich iad. 

9 Lem' dheuraibh clioimh-mheasgmimo 

Mar aran dh'ith mi luath, [dheoch; 

10 Tre lasan t'fheirg' ; oir thog thu mi 

Is leag thu ris gu truagh.. 

11 Mar sgaile chlaon mo laithean sios ; 

Is shearg mi fein mar fheur. 

12 Ach mairidh tus', am feasd, a Dhe ; 

? S do chuimhne fein gu sior. 

13 Nis eiridh. tu a dheanamh grais 

Air Sion naomh gu dluth : 
Oir am a cobhair tha air teachd, 
5 Se 5 n t-am a dh'orduich thu. 

14 Oir d'oglaich tha a' gabhail tlachd 

D'a clachaibh sud gach uair, 
Tha deadh thoil aig do sheirbhisich 
D'a luaithre is d'a h-uir. 

15 Mar sin bidh air na fineachaibh 

Eagal roimh ainm an Triath : 
Is air gach righ air thalamh ta 
Bidh roimh do ghloir-sa fiamh. 

16 Tra thogar Sion suas le Dia, 

Taisbeanar e 'na ghloir. SALM Oil. 219 

17 Urnuigh nam bochd bheir e fainear, 

5 S cha diult e iad le tair. 

18 Do 'n al a ta ri teachd 'nar deigh, 

Sud sgriobhar dhoibh gu beachd : 
'S an dream a ghinear o so suas, 
Molaidh iad Dia nam feart. 

19 Oir dh'amhairc e a nuas gu beachd 

aird' a naomhachd fein ; 
Is air an talamh dh'amhairc Dia, 
A nuas o neamh nan speur. 

20 A chluinntinn osnaidh ghearanaich 

A' phriosanaich tha 'n sas ; 
Chum fuasgladh air a' mhuinntir sin 
A dh'orduicheadh chum bais. 

21 An Sion chum a chur an ceill 

Ainm uasal ard ar Dia. 
'S a dh'innseadh an Ierusalem 
Moladh is cliu. an Triath. 

22 An t-am a bhios na fineacha 

Air cruinneachadh le cheil' ; 
'S gu seirbhis De tra thionailear 
Na rioghachda gu leir. 

23 Air feadh na slighe is an roid 

Mo threoir do lagadh leis : 
Mo laithe chuir an giorrad fos, 

24 'S mar so do labhair mis, 
Mo Dhia, na glacar mi le bas 

Mu thimchioll leth mo la : J ? 220 SALM CIIL 

aois gu aois gu maireannach, 
Do bhliadhnaidhs' buan a ta 

25 cliian leag thusa bunaite, 

Na talmhainn so, a Dhe ; 
Is iad na neamha fior-ghlan ar 
Oibre do lamha fein. 

26 Teirgidh iadsan 's theicl iad as, 

Ach mairidh tusa, Dhe : 

Seadh ten*' gidh iadsan 's gabhaidh 

Mar ghiobal sean gu leir : [seach 

Feuch caocblaidh tu mar thrusgan iad, 
Is caoch'lear iad gun cheist. 

27 Tha thus' a mhain gun chaochladh ort 3 

'S do bhliadhnaidh buan am feasd. 

28 Bidh clann do sheirbhiseach, a Dhe, 

Maireannach buan do ghnath : 
Is ann ad fhianuis socruichear 
An gineal-san gu brath. 

SALM CIII. 

1 O m'anam, beannaich thusa nis 

An Dia Iehobhah mor : 
Moladh gach ni an taobh stigh dhiom 
Ainm naomha mar is coir. 

2 m'anam beannaich fein a nis 

Iehobhah mor do Dhia : 
Na dichuimhnich gach tiodhlaca 
A dheonuich dhuit an Triath. SALM CIIL 221 

3'Se mhaitheas duit gu grasmhor caoin 
Gach peacadh annad fein : 
'S e bheir dhuit slaint', is furtachd fos, 
d'easlaintibh gu leir. 

4 Do bheatha fos o sgrios a' bhais 

'S e dh'fhuasglas duit gu pailt : 
'S e chrunas thu le coron graidh, 
'S le trocair chaomh gun aire. 

5 Le 'mhaitheas is le 'thiodhlacaibh 

Sar-lionaidh e do bheul : 
'S tha d'oige air a nuadhachadh 
Mar iolair luath nan speur. 

6 Air sgath na muinntir ud, a ta 

Le foirneart air an claoidh, 

Ceartas is breitheanas faraon 

'Se Dia ni dhoibh gun dith. 

7 Do Mhaois an neach a b' oglach dha y 

A shlighe chuir e 'n ceill : 
Is mar an ceudn' a ghniomhara 
Do chlannaibh Tsraeil. 

8 Tha'nTighearn iochdmhor^trdcaireach^ 

S mall 'fhearg, 's is pailt a ghras. 

9 Cha bhi e tagradh ruinn do shior 

'S cha ghleidh e 'fhearg gu brath. 

10 Do reir ar peacaidh iomarcaich 
Dioghaltas oirnn cha d'rinn ; 
5 S do reir ar cionta 's eusaontais 
Cha d'thug e luigheachd dhuinn. 222 SALM CIIL 

11 Oir mar os cearm na talmhainn ta 

Na speuran ard gach re, 
Is amhluidh sin tha 'throcair mor 
Do'n dream d'an eagal e. 

12 Mar tha an aird' an ear 's an iar 

A' gabhail fad o cheil' ; 
'S co fhad a chuireas Dia nan gras 
Ar peacaidh uainn gu leir. 

13 Amhluidh mar ghabhas athair daimh 

Is truas d'a leanbaibh maoth, 
Mar sin d'a fhior luchd eagail fein 
Dia gabhaidh truas gu caomh. 

14 Oir 5 s aithne agus 's leir do Dhia 

Ar cruth 's ar dealbh gu ceart ; 
Gur duslach talmhainn sinn air fad, 
Is cuimhne leis gu beachd. 

15 An duine truagh, a ta a laith' 

Amhluidh mar fheur a ghnath ; 
Mar bharr na luibh' air machair fos 
A ta e fas fo bhlath. 

16 Oir gabhaidh thairis osag ghaoith, 

'S cha bhi e idir ami ; 
'S cha 'n fhaicear e san ionad ud 
An robh e fas gu teann. 

17 Ach mairidh trocair Dhe gu sior 

Do'n dream d'an eagal e, 
Is fos do chloinn an cloinne-san 
Bidh 'fhireantachd gach re. SALM CIV. 223 

18 Do 'n aitim ud a chumas ris 

An cumhnant rinn e riu : 
'S a chuimhnicheas uil' aitheantan, 
A chum gu (leant' iad leo. 

19 Dia shocruich aims na neamhaibh ard 

A chaithir rioghail fein ; 
A rioghachd tha an uachdar fos 
Os ceann gach ni fo 'n ghrein. 

20 Sior bheannaichibh Iehobhah mar, 

aingle treun an neart, 
Tha deanamh iarrtuis mar- is coir ; 
'S a' geilleachdainn d'a reachd. 

21 Gach uile shluagh a bhuineas da, 

Beannaichibh Dia a nis ; 
A sheirbhisich le 'n coimhlionar 
Gach ni a's toileach leis. 

22 UiP oibre, feadh a thighearnais, 

A rinneadh leis an Triath, 
An righ Iehobhah beannaichibh : 
m'anam beannaich Dia. 

SALM CIV. 

1 O m'anam beannaich thusa Dia : 

Mo Dhia, 's tu 'n Triath ro-mhor : 
Tha thusa air do sgeadachadh 
Le h-onoir is le gloir. 

2 Seadh chuir thu solus dealrach glan, 

Mar thrusgan umad fein : 224 SALM CIY. 

Is shin thu mach, is sgaoileadh leat, 
Mar phailliun neamh nan speur. 

3 Sailean a sheomra leagadh leis 
Air uisgeachaibh mar steidh ; 
Mar charbad rinn na neula tiugh, 
'S e ruith air sgiathaibh gaoith. 
4'Se fein a rinn na h-aingil fos 
'Nan spioraid laidir threun ; 
'S e rinn 'nan teine lasarach 
A tlieachdairean gu leir. 

5 Is bunaite na talmhainn fos 
Shocruicheadh leat 'nan ait : 
A chum nach gluaist' as ionad e 
A chaoidh nan cian gu brath. 
8 Is dh'fholuich thu le doimhneachd e, 
Amhluidh gu b'ann le brat : 
Os ceann nambeann's nan sleibhte ard 
Na h-uisgeacha do stad. 

7 Air cluinntinn doibh guth d'achmha- 

Theich iad air falbh gu cas : [sain, 
Is fos ri guth do thairneanaich 
Le deifir chaidh iad as. 

8 Hi taobh nam beann chaidh iad a suas, 

'S a sios air feadh nan gleann ; 
Gu ruig an t-ait a clh'orduich thu 
'S a dheasaich air an ceann. 

9 Chuir thusa rompa criocha buan 

Nach teid iad tharta null ; SALM CIV. 225 

'S nach pill iad air an ais a lis 
Dh'fholach na tir le tuinn. 

10 Cuiridh e mach na tobraichean 

Air feadh nan glac fe nan gleann, 
A ta gun tamh le 'n sruthaibh bras 
A' ruith air feadh nam beann. 

11 Do bheathaichibh na maclirach fos 

Deoch bheir e dhoibh r'a h-dl : 
'S na h-asail fhiadhaich caisgidh iad 
An tart 's an iota mor. 

12 Am fagus doibh ni eoin nan speur, 

Tigh clumhor taimh dhoibh fein : 
Is eadar gheugaibh cuirear leo 
An ceileir binn an ceill. 

13 Uisgichidh e o 'sheomraibh ard 

Na beannta mor gun tamh : 
An talamh tioram gheibh a dhiol 
Le toradh gniomh do lamh. 

14 Bheir e air feur bhi fas do'n spreidh, 

'S air luibh bhi fas gun sgios 
Do dhaoinibh, chum gu tugadh iad 
O'n talamh biadh a nios : 

15 Is lion a chuireas cridhe dhaoin' 

Air shubhachas 's air ghean, 
Is oladh fos a ni an gnuis 

Le maise dealrach glan. 
'S e bheir dhoibh aran mar an ceudn' 

Fhreasdal am feum gu leoir, 226 SALM CIY. 

An cridhe dhaoin' a chuireas neart, 
Le misnich mhaith is treoir. 

16 Tha craobhan De ro-lan do bhrigh ; 

'S iad seudair Lebanoin, 
Na craobhan ud a phlandaich e, 
5 S a shuidhich air am bonn. 

17 Is bithidh nid san ionad ud 

Aig eunlaith luath nan speur : 
Na craobhan giuthais, aig an store 
Mar ionad taimh dhi fein. 

18 Am beanntaibh ard na fiadh-ghabhair 

An tearmunn fein do leag ; 
Na coinin bheaga mar an ceudn' 
An cosaibh blath nan creag. 

19 A' ghealach dh'orduich esan fos 

Gu sgarachduinn 'nan trath ; 
Tha eolas ro-mhaith aig a' ghrein 
Mar luidheas i gach la. 

20 Do nithear leatsa dorchadas, 

Is thig an oidhcli gu grad ; 
An sin bidh beathaich allt' na coilF 
A' dol a mach air fad. 

21 Ri beucadh bidh na leomhain 6g' 

Ag iarraidh cobhartaich, 
Is bithidh iad ag iarraidh bidh 
Air Dia ro-chumhachdach. 

22 An sin tra dh'eireas suas a' ghrian, 

Cruinnichidh iad le cheil', SALM CIY. 227 

Gu h-uaigneach luidhidh iad a stigh. 
'Nan garaidh didein fein. 

23 Is theid an duine mach anisic. 

Gu 'obair mar is coir, 
Is leanaidh e gu dichiollacli 
A shaothair gu tra noin. 

24 Cia lionmlior d'oibre mor, a Dhe, 

An gliocas rinn thu iad : 
An talamh fos le d' shaoibhreas mor, 
Tha Ian air fad 's air leud. 

25 Mar sin 's an cuan tha farsaing mor, 

'S na sloigh a shnagas ami, 
Na beathaichean tha beag is mor, 
Gun orra cunntas cheann. 

26 Loingeas tha siubhal ann gu tiugh ; 

'S an Lebhiatan mor, 
An beist a dhealbhadh leatsa 'n sin, 
Ri sugradh ann le treoir. 

27 Na sloigh ud uile tha, a Dhe, 

A' feitheamh ort do ghnath. 
A chum gu tugadh tu dhoibh biadh 
G'an cumail bed gach tra. 

28 Na bheir thu dhoibh a'd' thoirbheartas 

'Ga thional sud tha aid : 
Tra dh'fhosglas tu do lamh gu pailt, 
Le maith sar-lionar iad. 

29 Air folach dhuit do ghniiis a ris, 

Thig cabhag orr air fad ; 228 SALM CIV. 

Eugaidh, tra bheir thu asd' an deo 7 
Pillidh ri 'n uir gu grad. 

30 Do spiorad fein g'an cruthachadh, 

Ris cuirear leat a mach : 
Aghaidh na talmhainn mar an ccud^ 
Nuadhaichidh tu le dreach. 

31 Bidh gloir an Triath ro-mhaireannach 

Air feadh gach linn am feasd ; 
Is ni Iehobhah gairdeachas 
'Na ghniomharaibh gun cheist. 

32 Air sealltuinn air an talamb dha, 

Criothnaichidh e gu grad ; 
Tra bheanas e ri sleiblitibh ard 
Bidh deatach dhiubh air fad. 

33 Do Dhia Iehobhah seinneam ceol 

An cian a bhios mi bed ; 
Is bheiream moladh mor do m' Dhia 
Ri fad mo re 's mo Id. 

^4 5 S ro-mhilis blast' mo smuaintean air; 

Biom ait an Dia do ghnath. 
35 Gu tigeadh sgrios air peacachaibh 
Mach as an tir gu brath, 
'S nior robh na h-aingidh ann ni 's mo: 

m'anam, moladh seinn 
Do Dhia Iehobhah ; seinneamaid 
Le halleluiah bhinn. SALM CV. 229 

1 O thugatbh buidheaclias do Dhia, 

Air ainm-san gairibh fein : 
Is cuiribh fos a ghniomhara 
Am measg nan sluagh an ceil. 

2 Seinnibh do Dhia lehobhah mor, 

Sailm seinnibh dha gu binn, 
Is aithrisibh gu h-iomlan fos 
Na miorbhuilean a rinn. 

3 As ainm ro-naomha-san faraon 

Deanaibh deadh-uaill is gloir ; 
Biodh gairdeachas air cridh' na droing 
Dh'iarras lehobhah mor. 

4 Iarraibh lehobhah mor nam feart, 

larraibh a neart do ghnath : 
A ghnuis ta grasmhor fabharach, 
Sior-iarraibh i gu brath. 

5 Cuimhnichibh fos na miorbhuile 

A rinneadh leis gu treun : 
A ghniomhara ro-iongantach, 
Is breitheanais a bheil ; 

6 sibhs' a ghineil Abrahaim 

Deadh-oglaich dhileis De : 
Sibhse chlann Iacoib mar an ceudn', 
A roghnuich e dha fein. 

7 'S esan ar Tighearn is ar Dia, 

lehobhah mor gu fior : 
Tha 'bhreitheanais ro-chothromach 
Air sgaoileadh feadh gach tlr. 230 SALM CV. 

8 Oir chuimhnich e gu siorruidh buan 

A choimhcheangal gu beachd ; 
'S am focal fos a dh'orduich e 
Do mhiltibh al ri teachd. 

9 An coimhcheangal a mm e fein 

Ri Abraham gu caoin, 
'S na mionnan a thug e le 'bheul 
Do Isaac oglach naomh : 

10 Is amhluidh sin do Iacob fos 

Dhaingnich se e mar reachd ; 
Mar choimhcheangal gu siorruidh 
Do Israel gu beachd : [buan 

11 Agradh,Tir Chanaainbheiream dhuibh, 

Mar chrann 'ur n-oighreachd fein. 

12 Trabhaiadtearc.'s'nambuidhinn bhig, 

'S nan coigrich hint' gu leir. 

13 Is air bhith dhoibh ag imeachd fos 

thir gu tir gun tamh ; 
A' triall feadh sluaigh is rioghachda, 
Nach fac' iad riamh roimh laimh : 

14 Cha d' ieig do neach an gortachadh ; 

Ach smachduich air an son 
Mor-righre neartmhor cumhachdach ; 
A' labhairt riu mar so : 

15 " Feuchaibh nach bean sibhris an dream 

A dh' ungadh learn gu caomh : 
Is fos na deanaibh cron air bith 
No lochd air m' Fhaidhibh naomh." SALM CV. 231 

16 Fos ghairm e gort a steach do 'n tir, 

Is lorg an arain bhris. 

17 Ach chuir e Ioseph rompa sios, 

Iieiceadh mar thraill gun fhios. 

18 Le geimhlibh dhochainn iad a chos', 

Luidh e an iarunn teann ; 

19 Gu 'n uair an d'thainig focal De ; 

Is dhearbh sud e san am. 

20 An righ an sin chuir airsan fios, 

Is dh'fhuasgail air gu caoin : 
Seadh uachdran mor nam fineacha 
Is leig se e fa sgaoil. 

21 Is air a theaghlach thug e dha 

Ard-uachdranachd gu leir : 
Ard-mhaighstireachd a storais mhoir 
Thug esan dha d'a reir. 

22 A cheangal mar a chiteadh dha 

Ard-phrionnsachan na tir : 
'S gu thugadh e d'a sheanairibh 
Teagasg air gliocas fior. 

23 Do rioghachd mhoir na h-Eiph't an sin 

Thainig clann Israeil, 
A bha air chuairt an talamh Cham 
lacob 's a shliochd le cheil'. 

24 Rinn e a phobull fein an sin 

Lionmhorach ni bu leoir, 
Is ni bu treise rinn e iad 
Na 'n naimhde air gach doigh. 232 SALM CY. 

25 Cridhe na dream ud dh'iompaich e 

Thoirt fuath d'a phobull naomh, 
'S gu buineadh iad gu fealltach olc 
R'a sheirbhisich ro-chaoinh. 

26 An sin chuir e 'dheadh oglach Maois, 

Aaron a thagh e fein : 

27 Nochd iad a bhearta miorbhuileach, 

An talamh Cham gu treun. 

28 Chuir orra duibhre, 's dhorchaicheadh; 

'N sin thug iad geill d'a ghuth. 

29 Dh'iompaich gu fuil an uisgeachan, 

Is mharbh e ? n t-iasg 'nan sruth. 

30 Is losgainn ann an lionmhoireachd 

Sin bhruchd an tir a mach, 
Am f ardaichibh an righrean-san, 
'S nan seomraichibh a steach. 

31 Air 'iarrtus thainig iomadh gne 

Do chuileagaibh gu grad : 
Is miala lionmhor mar an ceudn' 
'Nan criochaibh fein air fad. 

32 Air son an uisge thug e dhoibh 

Clach-shneachd gu frasach geur, 
Is lasair theine-dhealanaich 
Air feadh na tir' gu leir. 

33 Na craobhan fion', is fige fos 

Ghrad bhuaileadh leis gu trom ; 
Is bhriseadh agus reubadh leis 
Gach crann a bha 'nam fonn. SALM CY. 233 

34 Thug esan aithne ? s thainig iad, 

Locuist gu lionmhor ann, 

'S na caterpilleir iomarcach, 

Gun orra cunntas cheann. 

35 Gach luibh sail fhearaim dh'itheadh 

Is dh'itheadh leo gach meas. [leo ; 

36 Bhuail e gach ceud-ghin aims an tir ; 

Toiseach am brigh 's an treis'. 

37 Le h-or 's le h-airgiod thug e mach 

A phobull fein gun dith : 
5 S cha robh'nan treubhaibh-san air fad 
Neach euslainteach gun chli. 

38 Bu shubhach leis na h-Eiphitich 

Tra chaidh iad uath' a mach. 
A chionn gu'n d' thuit an eagal-san 
Orra gu h-uamhasach. 

39 Neul os an ceann do sgaoil e mach 

Mar bhrat no ciiirtean mor : 
Le teine mar an ceudn' san oidhch' 
Thug solus dhoibh gu leoir. 

40 Am pobull dh'iarr, is thug e dhoibh 

Na gearra-goirt gu pailt : 
'S le h-aran neimh o speuraibh ard 
Thug dhoibh an sath gun aire. 

41 A' charraig sgoilt e, bhruchd a mach 

Na h-uisgeacha gu leoir : 
Is anns an fhasach thartmhor theith 
Ruith iad mar amhainn mhoir. 234 SA.LM CVL 

42 A chionn gu d 5 chuimhnich e an sin 

'Fhocal Is a ghealladh naomh, 
Is mar an ceudna Abraham 
'Oglach ro-dhileas caomh. 

43 Is uime sin thug e a mach 

A shluagh le h-aoibhneas mor ; 
An aitim ud a roghnaich e, 
Le gairdeachas is ceol. 

44 Is fearann fos nam fineacha 

Thug dhoibhsan Dia nan dul ; 
Is mheal iad mar an oighreachd fein 
Saothair nan cinneach ud. 

45 A chum gu tugadh iad fainear 

A reachda mar is coir, 
r S gu coimh'deadh iad a lagh faraon, 
Molaibhs' Iehobhah mor. 

SALM CYI. 

1 O thugaibh moladh mor do Dhia, 

Is buidheachas faraon, 
Oir tha e maith, mairidh gu brath 
A throcair ghrasmhor chaoin. 

2 Gniomhara treun Iehobhah mhoir 

Co dh'fheudas chur an ceill ? 
Co dh'fheudas fos a chliu ro-mhor 
A thaisbeineadh gu leir ? 

3 \S beannaicht' an aitim ud gu beachd 

A choimh'deas breitheanas, SALM CVL 235 

5 S an neach ud fos a ni gach uair 
Ceartas is ionracas. 

4 Dhia, cuimhnieh ormsa, leis a' ghradh 

Thug thu do d' phobull fein ; 
thig le d'shlainte sholasaich 
Do in' fhiosrachadh a'm' fheum. 

5 Gu faicinn maith do dhaoine taght', 

'S gu deanainn aoibhneas mor 
'Nan aoibhneas sud; 's le d'oighreachd 

Gu deanainn uaill is gloir. [fein 

C Do pheacaich sinn le'r sinnsearaibh ; 

Is fos do rinneadh leinn 
Mor chiont' a'd' aghaidh fein, a Dhe ; 

Gu h-aingidh pheacaich sinn. 

7 Ar sinnseara cha d'thug fainear 

Do bhearta miorbhuileach ; 
A rinneadh leat an tir na h-Eiph't 

Gu treunmhor cumhachdach ; 
Islionmhoireachd do throcair chaoimh 

Dhichuimhnich iad gu truagh : 
'S iad aig a' mhuir'gad' bhrosnachadh, 

Ri cois na fairge ruaidh. 

8 Ach theasairg e gu tearuint' iad 

Air sgath dheadh-ainme fein ; 
A chum gu nochdadh e mar sin 
A chumhachda ro-threun. 

9 Leig e a mach geur-achmhasan 

Is thiormaich a' mhuir ruadL : 236 SALM CVL 

Is stiuir e troinih an doimhneachd iad, 
Mar troimh an fhasach chruaidh. 

10 laimh an ti thug dhoibhsan fuath, 

Dh'fhuasgail e 'phobull fain: 
'S o laimh an naimhde mi-runach 
Shaoradh leis iad gu treun. 

11 Is dh'fholuich uisg' an eascairde : 

Cha d'fhan fiu aoin diubh bed. 

12 Chreid iad an sin a bhriathra-san, 

5 S a chliu do sheinneadh leo. 

13 Air dearmaid leigeadh leo gu cas 

A ghniomhara ro-threun : 
Cha d'fhuiri-ch iad gu foighidneach 
Ri 'chomhairl' eagnaidh fein : 

14 San fhasach ghlac miann ciocrach iad ? 

'N sin bhuair iad Dia gu luath. 

15 An iarrtus thug e dhoibh, ach chuir 

Caoil' air an anam truagh. 

16 Sa' champa ghabh iad farmad mor 

Ri Maois an duine caomh ; 
5 S ri Aaron neach a roghnaich Dia 
Dha fein 'na shagart naomh. 

17 An talamh dh'fhosgail e a bheul, 

Shluig Datan sios gu grad : 
Buidheann Abiraim mar an ceudn 9 
Dh'fholuich se iad air fad. 

18 Is fos am measg an cuideachd-san 

Ghrad-las an teine teith ; SALM CYL 237 

Is loisg an lasair suas gu leir 
Na droch-dhaoin' ud fa leth. 

19 Dhealbh iad an sin is rinn iad laogh 

Gu truagh aig Horeb ard, 
'S do'n iornhaigh leaght' a rinneadh leo 
Aoradh thug iad gun dail. 

20 Is amhluidh chaoehail iad gu bochd, 

An Dia 5 s an gloir gu leir, 
Gu cosamhlachd is fioghair boin, 
No daimh a dh'itheas feur. [feum 

21 An Dia thug tearnadh dhoibh 'nam 

Dhichuimhnich iad gu grad ; 
An neach le 'n d' rinneadh bearta mor 
An tir na h-Eiph't air fad ; 

22 Is gniomhara ro-iongantach 

An duthaich Cham le buaidh : 
Mar sin is nithe uamhasach 
Ri cois na fairge ruaidh. 

23 Thubhairt e air an aobhar sin 

Gu millt' iad leis gu leir, 
Mur seasadh oglach taghta, Maois, 
Fa chomhair, amis a' bheum : 

A chum gu deant' a chorruich mhor 

A philleadh air a h-ais, 
Eagal 'na fheirg gu deanadh o 

A phobull fein a sgrios. 

24 Dhiult iad le tair an tir ro-mhaith : 

Nior chreid iad focal De : 238 SALM CVL 

25 'Nam pailliunaibh rinn monmhor mor, 

'S d'a ghuth cha d'thug iad geill. 

26 An sin 'nan aghaidh thog e 'lamh 

G'an sgrios san fhasach lom. 

27 A sgrios an sliochd measg fhineacha, 

5 S g'an sgaoileadh feadh gach fuinn. 

28 Ri Baal-peor mar an ceudn', 

Naisg iad iad fein gu dluth : 

Is dh'ith iad cuid do iobairtibh 

Nan iodhol marbh nach fiu. 

29 Bhrosnuich iad e mar sin gu feirg, 

Le'n innleachdaibh gu truagh ; 
Is bhrist a' phlaigh an sin gu mor 
A steat-ch am measg an t-sluaigh. 

30 Sheas Phinehas, is rinn e 'n ceart ; 

'N sin sguir a' phlaigh d'an claoidh, 

31 Sud mheasadh dha mar fhireantachd 

linn gu linn a chaoidh. 

32 Aig uisge comh-stri Mheribah 

Bhrosnuich iad Dia a ris : 
Air chor, fa chuis a phobuill ud, 
Gu d' eirich olc do Mhaois : 

33 Oir rinneadh leo a spiorad-san 

A bhrosnachadh gu geur : 
Ionnus gu'n d' labhair e an sin 
Gu h-ath-ghoirid le 'bheul. 

34 Na cinnich cha do sgriosadh leo 

Mar dh'aithn Iehobhah dhoibh : SALM CVL 239 

35 Ach mheasg iad leis na fineachaibh, 

Is dh'fhogbluim iad an doigh. 

36 Do iodholaibh nam fineacha 

Seirbhis rinn iad gu truagh : 
Bha sud mar lion 7 s mar ribe dhoibh, 
Is ghlacadh iad gu luath. 

37 Seadh thug iad suas mar iobairtean 

Do dheamhnaibh 's dhealbhaibli 
Am mic 7 s an nigheana faraon [breig, 
An aghaidh naomh-reachd Dhe. 

38 Is fuil nan neochiontach gu truagh 

Dhoirteadh leo i gun sgath ; 
B'i fuil am mac 's an nighean fein 
A dhoirt iad gun chion-fiL 

Do iodholaibh Chanaain fos 
Mar iobairt thug an sliochd ; 

Mar sin do thruailleadh leo an tlr 
Le fuil gun truas gun iochd. 

39 Is amhluidh sin le 7 n gniomharaibh 

Do thruailleadh leo iad fein : 
Chaidh iad air striopachas o Dhia 
Le 'n innleachdaibh gu leir. 

40 Fa 'n aobhar ud las corruich Dhe 

H'a phobull fein gu teth : 
lonnus gu d' ghabh e grain gu mor 
D'a oighreachd air gach leth. 

41 Is amhluidh rinn e 'n tabhairt suas 

An laimh nam fineach fiat 7 : 240 SALM CVL 

Is thug thu dhoibh mar uachdarain 
An dream a dh'fhuathaieh iad. 

42 Rinneadh gu mor an sarachadh 

Le n' naimhdibh laidir treun : 
Is leagadh iad gu h-iosal sios 
Fo'n laimh sud mar an cendn'. 

43 Gu minic thug e saorsadh dhiobh : 

Ach bhrosnuich iad e ris 
Le'n comhairlibh, is leagadh iad 
Air son an aing'eachd sios. 

44 Ach thug e 'n amhghar mor fainear, 

. Tra chuir iad suas an glaodh ; 

45 Is chuimhnich e dhoibh mar an ceudn' 

A choimhcheangal ro-chaomh. 
A' gabhail aithreachais do reir 
Mor-shaoibhireachd a ghrais. 

46 'S a' toirt air daoine thug iad leo 

Trocair thoirt doibh is baigh. 

47 Thusa Iehobhah mhoir ar Dia, 

Dean saoradh dhuinn 'nar feum, 
Is dean, am measg nam fineacha, 

Ar tional leat gu leir : 
Do d'ainm ro-naomh gu tugamaid 

Mor-bhuidheachas gu pailt' : 
Do chliu 's do mholadh mor faraon 

Gu seinneamaid gu h-ait. 

48 'S beannaicht' an Triath, Dia Israeil, 

chian nan cian gu brath. SALM CVII. 241 

Abradh an sluagh gu leir, Amen ! 
Molaibhse Dia do ghnatli. 

SALM CVII. 

1 O thugaibh moladh nior do Dhia, 

Is buidheachas faraon, 
Oir tlia e maith : mairidh gu brath 
A throcair ghrasmhor chaoin. ■ 

2 Pobull Iehobhah, shaoradh leis, 

Labhradh mar so gun tamh. 
A' mhuinntir ud a bhuin e saor 
A mach o laimh an namli. 

3 Is as gach tir gu'n deacliaidh iad 

Do chruinnicheadh iad leis, 
'n aird an ear, 's o'n aird an iar, 
O'n airde tuath, is deas. 

4 San f hasach bha iad seachranach 

Air bealach falamh fas ; 
Is bail' air bith cha d'fhuaradh leo 
Gu comhnuidh no gu tamh. 

5 Acrach is iotmhor bha iad fos, 

Chlaoidheadh an anam truagh; 

6 Grhlaodh iad an sin ri Dia 'nan teinn : 

Shaor iad o'n amhghar cruaidh. 

7 Stiuir esan agus threoruich iad 

Air bealach ceart fa'n cois : 
A chum gu rachadh iad d'a thrid 
Gu baile taimh is fois. 

L 242 SALM CVIL 

8 b'fhearr gu moladh daoine Dia 

Air son a mhaitheis chaoin, 
5 S air son a bhearta iongantach 
Rinn e do chloinn nan daoin\ 

9 Oir ni e 'n t-anam miannach trom 

A shasuchadh gun aire, 
5 S an t-anam ciocrach lionaidh e 
Le 'mhaitheas fein gu pailt. 

10 An dream a sliuidh an dorchadas, 

Is aim an dubhar bais : 
Fo chuibhreach ta an amhghar truagh, 
'S an iarunn cruaidh an sas. 

11 Air son gu robh iad ceannairceach 

An aghaidh briathra Dhe, 
'S gu d' rinn iad dimeas agus tair 
Air comhairl' an Ard-Dhe. 

12 Air son gu leag e 'n cridhe sios 

Le saothair is le pein ; 
Thuit iad, is aon neach cha robh ann 
G'an cuideachadh 'nam feum ; 

13 Ghlaodh iad an sin ri Dia ? nan aire : 

Dh'fhuasgail o'n teinn gu grad : 

14 O'n dorcha bhuin, 's o dhubhar bais, 

5 S an cuibhreach bhrist air fad. 

15 b'fhearr gu moladh daoine Dia 

Air son a mhaitheis chaoin : 
? S air son a bhearta iongantach 
Rinn e do chloinn nan daoin\ SALM CVIL 243 

1G Chiorin gu clo bhristeadh leis le neart 
Na geata prais gu leir; 
Na stapuill iaruinn is na croinn 
Sgaoil esan as a cheir. 

17 Tha amadain le 'n cron, 's le 'n lochd, 

Fo amhghar goirt an sas : 

18 Tha 'n anam gabhail grain do bhiadh; 

'S iad dluth do dhorsaibh bais. 

19 Ghlaodh iad an sin ri Dia 'nam feum 

Dh'fhuasgail o'n teinn gu grad. 

20 Le 'f hocal rinn e 'n slanachadh : 

Is shaor o'n sgrios air fad. 

21 b'fhearr gu moladh daoine Dia 

Air son a mhaitheis chaoin : 
'S air son a bhearta iongantach 
Rinn e do chloinn nan daoin' ! 

22 Tlmgadh iad iobairt buidheachais 

Is cliu do Dhia na gloir : 
Aithriseadh iad a ghniomhara, 
Le subhachas is ceol. 

23 Luchdloingeis theid air muir, 's a bhios 

Ri gniomh an uisgibh buan : 

24 Dhoibh sud is leir mor oibre Dhc, 

'S a mhiorbhuilean sa chuan : 

25 Air iarrtus, duisgear leis a' ghaoith 

Gu h-ard 5 s gu doinionnach : 
Le 'n togar suas gu h-atmhor borb 
A thonna garbh fa seach. 244 SALM CVII. 

26 Uair eiridh iad gu neamh a suas : 

Uair theid iad domhain sios : 
Ionnus gu d' leagh an anam truagh 
Le trioblaid chruaidh 's le sgios. 

27 Dol thuig' is uaith', gu tuisleach fos 

Amhluidh mar dhuin' air mhisg ; 
Ionnus gu'n threig gu buileach iad 
Gach gliocas bha 'nam measg. 

28 Ghlaodh iad ri Dia 'nan teinnan sin: 

O'n trioblaid shaor e iad, 

29 Ghrad-chuireadh leis an stoirm gu fe, 

'S na tuinn air ball 'nan tamh ; 

30 An sin tha iad ro-ait, air son 

Gu blieil iad samhach bed : 
'S gu d'thug e iad do'n chaladh sin, 
'S do'n phort bu mliiannach leo. 

31 b'fhearr gu moladh daoine Dia 

Air son a mhaitheis chaoin, 
5 S air son a bhearta iongantach 
Kinn e do chloinn nan daoin'. 

32 Is fos an coimhthional an t-sluaigh, 

Ard-mholar e gu mor ; 
'S an cruinneachadh nan seanar glic 
Cliu thugar dha is gloir. 

33 Na h-aimhne ni 'nam fasach lorn. 

Tobair 'nan talamh cruaidh: 

34 Tir bheartach ni e fas, air son 

Mor-aingidheachd an t-sluaigh. SALM CVIL 245 

35 Am fasach tioram tionndaidh e 

Gu uisge tairnh nach gann, 
'S gu tobair fior-uisg' ioinpaichidh 
Am fearann tartmhor teann. 

36 Do dhaoinibh ocrach bheir e sud 

Mar aite fois is taimh : 
A chum gu deasuicht' caithir leo 
Chum comhnuidh ann do ghnath. 

37 Chum craobh fion' a shuidheachadh 

Is siol a chur san f honn : 
A bheir dhoibh anns an aimsir cheirt 
Cinneas is toradh trom. 

38 Bheannaich e fos am pobull ud, 

Is dh'f has iad lionmhor mor : 
'S nior leig e dhoibh dol air an ais 
'Nan eallach no 'nan stor. 

39 Laghduichear iad gidheadh a rls, 

Is leagar iad gu bochd, 
Le saruchadh is amhghar geur, 
Is doilghios bronach goirt. 

40 Air prionnsaibh doirtear tarcuis leis : 

San fhasach mar an ceudn', 
Cuiridh e iad air seachran fiar, 
Gun bhealach ann d'an ceum. 

41 'S o thrioblaid togaidh e am bochd, 

? S ni teaghlach dha mar ihreud. 

42 Sud chi na fireana, 's bidh ait ; 

Is druidear beul nam beud. 246 SALM CVIII. 

43 Co iad tha glic, 's na xiithe sud 
A bheir fainear gu ceart, 
'S iad sin a thuig as trocair chaomh 
Is maitheas Dhe nam feart. 

SALM CYIII. 

1 Mo chridh' tha ann am form a Dhe, 

Gu socair mar is coir : 
Is seinnidh mi gu ceolmhor dhuit, 
Is molam thu le m ghloir. 

2 Mosglaibh, is eiribh grad an aircl, 

'Shaltair 's a chlarsach ghrinn : 
Mosglaidh mi fein, is eiream fos 
Gu moch gu ceol a sheinn. 

3 Thighearna Iehobhah mhoir, 

Measg fhineach, molam thu : 
'Sammeasgant-sluaighguh-urramach 
Ard-seinnidh mi do chliu. 

4 Oir tha do throcair mor os ceann 

Nan neamha shuas gu leir : 
Is ruigidh d'fhirinn mar an ceudn' 
Gu neultaibh ard nan speur. 

5 Bi thus', a Dhe, os ceann nan neamh 

Air d'ardachadh gu mor ; 
Is fos os ceann gach uile thir' 
Togar gu sior do ghloir. 
G A chum gu deanta fuasgladh leat 
Do d' phobull ionmhuinn fein, SALM CIX. 247 

teasairg mi le d' ghairdean deas, 
Is freagair mi a'm' fheum. 

7 'Na naomhachd labhair Dia nam feart ; 

Bidh aoibhneas orm nach gann, 

Air Sechem ni mi roinn gu ceart, 

Gleann Shucoit toimhsear learn. 

8 'S learn Gilead le dlighe cheirt, 

Manaseh 's leam gu beachd ; 
'S i treubh Ephraim neart mo chinn : 
Bheir Iudah mach mo reachd. 

9 Bidh Moab dhomh'na thraill fo m' sma- 

'S Edom fo dhaorsa chruaidh ; [chd, 
Is amhluidh ni mi caithream binn 
Thar Palestin le buaidh. 

10 Co bheir do 'n chaithir dhaingein mi? 

S' gu h-Edom bheir gu ceart ? 

11 Nach tusa, Dhe, le'n d'threigeadhsinn? 

'S nach teid thu mach le'r feachd? 

12 thrioblaid tabhair comhnadhdhuinn, 

Oir 5 s diomhain furtachd dhaoin'. 

13 Trid Dhe ni sinne treubhantas : 

'S e shaltras naimhde fuidh'nn. 

SALM CIX. 

1 O Dhia, ta d'aobhar molaidh dhomh, 

Gu balbh a'd' thosd na bi. 

2 Oir beul nan daoi, -s nam fealltach tha 

Gnath-fhosgailt air mo thi. 248 SALM CIX. 

Le teangaidh bhreugach labliair iad 
A'm' aghaidh-sa do ghnath: [fuath; 

3 Chuairtich iad mi le briathraibh 

Chuir cath orm gun chion-fa. 

4 Air son mo ghaoil taid naimhdeil dhomh, 

Is mi ri urnuigh ghnath. 

5 Olc dhiol iad rium an eiric maith : 

Is fuath air son mo ghraidh. 

6 (Deir iad), "Cuir air droch-mharascal; 

Biodh Satan aig a dheis. 

7 Urnuigh gu robh 'na peacadh dha : 

Fagar am binn e ris. 

8 Gearr gu robh 'aois : is glacadh neach 

Oifig 'sa dhreuchd gun iochd. 

9 Gu robh a bhean 'na ban-treabhaich, 

'S 'nan dilleachdain a shliochd. 

1 Air seachran biodh a shliochd do ghnath, 

'S ag iarraidh deirc' 'nam feum : 
Is as an aitibh falamh fas 
Ag iarraidh bidh dhoibh fein. 

11 Gu glacar le luchd-foireignidh 

Gach ni a bhuineas da : 
'S a shaothair-san mar chobhartach 
Gu buineadh coigrich leo. 

12 Na biodh neach aim ni trocair air : 

Na bitheadh fos a h-aon 
A ghabhas truas d'a shliochd, a bhios 
'Nan dilleachdain gun mhaoin. SALM CIX. 249 

13 Sgrios gu robh air a ghineil-san, 

G'an sgathadh as gu leir ; 
Gu cuirear as an ainm air fad 
San al a thig 'nan deigh. 

14 Aingidheachd 'athar, gu robh sud 

Air chuimhn' aig Dia do ghnath • 
Is ciont' a mhathar mar an ceudn' 
Nior chuirear as gu brath. 

15 Gu robh iad air an taisbeanadh 

Am fianuis Dhe do shior : 
A chum gu sgathadh e a mach 
An iomradh as an tir. 

16 Oir dhearmaid e bhi trocaireach, 

Is sharuich e am bochd, 
'S an t-ainnis, chum gu marbhadh e 
Neach 'g an robh cridhe goirt. 

17 Mar thug e toil do mhallachadh 

Mallaicht' biodh e gach la : 
Is mar nach b'aill leis beannachadh, 
Na eireadh beannachd dha. 

18 Amhluidh mar rinneadh leis e fein 

A chuairteachadh gach am, 

Le h-eascaint is le mallachadh, 

Ceart mar le brat gu teann. 

'S amhluidh gu tigeadh sud gu beachd 
Mar uisg' a steach 'na chom, 

'S mar oladh druidheadh sud gu geur 
5 Na chnainhaibh fein gu trom. 250 SALM CIX. 

19 Biodh sud mar eudach uime-san 

'Ga fholach air gach tra : 
Is amhluidh mar an crios a bhios 
'G a chrioslachadh do ghnath." 

20 O'n Tighearna gu'n toirear sud 

Do m' naimhde mar an duais, 
5 S do'n dream an aghaidh m'anma ta 
Gnath-labhairt uilc gun truas. 

21 Ach air mo chrann bi thusa, Dhe, 

Air sgath d'ainm uasail fein : 
Do bhrigh gu bheil do throcair maith, 
Dean saoradh dhomh a'm' fheum. 

22 Oir tha mi aim-beartach gu beachd, 

Is tha mi ainnis lorn, 
A ta mo chridhe air a lot 
An leth a stigh do m' chom. 

23 Is amhluidh ta mi gabhail seach 

Mar sgail a' claonadh sios : 
Air m'fhuadach mar an locust truagh 
Thuig' agus uaith a ris. 

24 Mo ghluine ta air faillneachadh 

Aig meud mo thraisg do ghnath : 
Is mTheoil aig diobhail sailP is suit 
Air teireachdainn a ta. 

25 A'm' aobhar fochaid bha mi fos 

Do'n aitim ud gu leir : 
Chrath iad an cinn gu fanoideach, 
Tra she all iad orm gu geur. SALM CX. 251 

26 Foir orm, a Thighearna mo Dliia : 

A'd' throcair cuidich mi : 

27 Gu tuig iad gur i so do lamh, 

'S gur tu rinn sud, a Dbe. 

28 'N tra bhitheas iad ri mallachadh, 

Beannaich-sa sinn gu pailt ; 
Biodh orra nair', air eiridh dhoibh ; 
Ach bitheadh d'oglachs 7 ait. 

29 Gu robh iad air an cuairteachadh 

M'uiP eascairde le nair' ; 
'S mar fhalluing air an uachdar biodh 
An amhluadh fein le tair. 

30 Ach mise ghnath, ard-mholaidh mi 

Iehobhah Dia le m' bheul : 
Is ids, am measg a choimhthionail 
Cuiream a chliu an ceill. 

31 Oir tha e leis an duine bhochd 

5 Na sheasamh air a dheis : 
D'a theasairginn o'n droing le'm b'aill 
'Anam-san fhagail ris. 

SALM CX. 

1 Thubhairt an Tighearna ri m' Thriath, 

Bi d' shuidhe air mo dheis, 
D'uiP eascairde gu cuiream dhuit 
'Nan stol fo bhonn do chois. 

2 As Sion cuiridh Dia a mach 

Slat-shuaicheantais do neart : 252 SALM CX. 

S am builsgean d'easeairde gu leir 
Bi fein a'd'uachdran ceart. 

3 Bithidh do phobull taghta fein 

Bo-thoileach mar is coir, 
San la sin anns am foillsich thu 

Do chumhachda gu mor. 
Am mais' 's an sgeimh 'na naomhachd 

bholg na maidne moich, [ghrinn. 
Mar dhealt a thig a nuas o neamh, 

Tha d'oigridh iomarcach. 

4 Do mhionnaich Dia Iehobhah mor, 

'S nior aithreach leis ge d' rinn, 
Reir orduigh mhaith Mhelchisedeic, 
Gur Sagart thu gach linn. 

5 An Tighearna ta air do dheis, 

Trom-bhuailear leis gu garg 
Mor-righrean laidir cumhachdach, 
San la a lasas 'f hearg. 

6 Bheir esan breth measg fhineachan, 

Lionaidh gach ait gu fior 
Le corpaibh marbh : is lotar leis 
Na h-uachdrain thar gach tir. 

7 Is anns an t-slighe olaidh e 

Deoch as na sruthaibh luath ; 
Is air an aobhar ud fa-dheoidh 
Togaidh e 'cheann le buaidh. SALM CXI. 253 

1 Molaibhse Dia, sior-mholams' e 

Le m'uile chridh' gu h-ard ; 
An coimhthional nam firean coir, 
Sa' chuideachd mhoir 's gach ait. 

2 Tha gniomharan an Tighearna 

Iomarcach mor gu leir ; 
Is leis an dream le'n tlachdmhor iad, 
Rannsaichear iad gu geur. 

3 Tha 'obair-san ro-onorach, 

Ro-ghlormhor i gun cheist ; 
Tha fireantachd Iehobhah ids 
Buan-mhaireannach am feascl. 

4 A ghniomhara ro-iongantach 

Air chuimhne chuir gu beachd : 
A ta Iehobhah grasmhor caoin, 
Is Ian do throcaireachd. 

5 Thug esan biadh is Ion do'n dream 

D' an eagal e do ghnath, 
'S a choimhcheangal a rinn e leo 
Cuimhnichidh e gu brath. 

6 Neart oibre iongantach chuir Dia 

An ceill d'a phobull fein ; 
A thabhairt dhoibh mar sheilbh gu 
Oighreachd nan sluagh gu leir.[buan 

7 Firinn is ceartas gniomh a lamh : 

UiP aitheantan tha fior ; 

8 Deanta le ceartas firinneach : 

Taid seasmhach buan do shior. 254 SALM CXII. 

9 Shaoradh le Dia a phobull fein : 
Is dh'orduich e am feasd 
A choimhcheangal : tha ainm - san 
Is urramach gun cheist. [naomh 
10 5 S e tus a' ghliocais eagal De, 

Tha deadh thuigs' aig an dream 
Le'n coimhlionar a reachda-san : 
5 S maireann a chliu gach am. 

SALM CXII. 

1 O thugaibh moladh mor do Dhia : 

'S beannaicht' an ti gu beachd 

D' an eagal Dia, 's a ghabhas toil 

Gu mor d'a lagh 's d'a reachd. 

2 Biclh 'shliochd-san laidir aims an tir, 

5 S ro-bheannaicht 1 siol nan saoi. 
Bidh maoin is saoibhreas mor 'na theach 
Bidh ceartas buan a chaoidh. 

3 Tra bhitheas saoi an dorchadas 

Dealraichidh solus da : 

4 Tha e fior-grasmhor trocaireach 

Is cothromach gun gho. 

5 Is truacant fos, deadh-choingheallach 

An duine maith a chaoidh ; 
Is bheirear leis gu crionna glic 
A ghnothuiche gu crich. 

6 Gu dearbh cha tig aon ni am feasd 

Le'n gluaisear e gu mor : SALM CXIIL 255 

Ach cuimhn' is iomradh maith a chaoidh 
Bidh air an fhireaii choir. 

7 Is air-san cha bhi faiteachas 

Air cluinntinn dha droch-sgeil 
Tha 'chridhe socrach muinghineach 
An Dia Iehobhah treun. 

8 Tha 'chridhe-san air socrachadh, 

Cha bhi air geilt no fiamh, 
Gu ruig an uair am faicear leis 
Air eascairdibh a mhiann. 

9 Sgaoil e a chuid, is thug do'n bhochd v 

5 S buan 'fhireantachd am feasd ; 
Bidh 'adharc air a h-ardachadh 
Le onoir mhoir gun cheist. 

10 Cradhar an daoi, tra chi e so ; 
Casaidh e 'fhiacla geur, 
Seargaidh e as : is sgriosar miann 
Nan aingidh ud gu leir. 

SALM CXIII. 

1 Molaibhse Dia, molaibh e, 

Ogiacha dileas De ; 
Ard-mholaibh fos gu h-urramach 
Deadh-ainm Iehobhah threin. 

2 Ainm Dhe biodh beannaichte gu mor, 

O'n am-sa nis gu brath. 

3 eiridh gu ruig luidhe grein, 

Ainm Dhe ion-mholta ta. 256 SALM CXIY. 

4 'S ard thar gach tir Iehobhah mor, 

'S a ghloir thar neamha fos : 

5 Co 's coimeas ris an Tighearna 

Ar Dia, ta -n cdmhnuidh shuas ? 

6 'S esan an neach a chromas sios, 

'S a dh'islicheas e fein 
Dh'amharc gach ni san talamh ta, 
'S na neamhaibh ard nan speur. 

7 Togaidh e 'n deoradh truagh o'n clus ; 

5 S am bochd o'n otrach bhreun ; 

8 G'an cur 'nan suidh'leprionnsaibh ard; 

Le prionnsaibh 'phobuill fein. 

9 Bheir e do'n mhnaoi a ta gun sliochd 

Tigh cdmhnuidh teaghlaich mhoir ; 
Gu bhi 'na mathair mhacan ait 
Molaibhse Dia na gloir. 

SALM CXIV. 

1 Am teachd do Isra'l as an Eiph't, 

'S do lacob mach o'n dream 
'Gan robh an uirigill cruaidh dorch, 
Aig coimhicheas an teang'. 

2 Bhaludahdhamarchdmhnuidh naomh, 

Bu rioghachd Isra'l leis. 

3 Air faicinn sud ghrad-theich an cuan 

Sruth Iordain phill air ais. 

4 Mar reithe bras leum beannta suas ; 

Leum cnocain bheag mar uain : SALM CXV. 257 

5 lord an, c' ar son a phill air t'ais ? 

C arson a theich thu, chuain ? 

6 Car son a leum sibh, shleibhte ard, 

Mar reithe meargant bras ? 
Car son mar uain nan caorach fos 
A leum sibh, chnoca glas ? 

7 thalamh criothnuich fos le geilt 

Roimh ghniiis Iehobhah mhoir ; 
An lathair gnuis Dhe Tacoib fos, 
criothnuich mar is coir. 

8 Leis thionndaidheadh an ailbheinn 

Gu loch do uisge taimh ; [theann 
'S a' charraig chruaidh gu tobar uisg', 
Le cumhachdaibh a laimh. 

SALM CXV. 

1 Dhuinne cha 'n ann, a Thriath, cha 'n 

Ach do d'ainm mordha fein, [ann, 
Tabhair an cliu 's a' ghloir, air sgath 
Do ghrais is d'f hirinn reidh. 

2 C arson an abradh fineacha, 

Ca bheil an Dia a nis ? 

3 Ar Dia a ta air neamh ; is rinn 

Gach gniomh bu toileach leis. 

4 An iodhoil 5 s airgiod iad is or: 

Gniomh lamhan dhaoine fein. 

5 Tha beil ac', leis nach labhair iad ; 

Is suilean, leis nach leir. 258 SALM CXV. 

6 Tha cluasan ac, 'a cha chluinn iad leo ; 

Is sroin', gun aileadh annt\ 

7 An lamh gun chli, an cos gun cheum, 

An sgornan gun smid chainnt. 

8 Tadsan a dhealbh 's a gheilleas doibh, 

'S ro-chosmhuil iad riu fein. 

9 Isra'l dean-sa bun a Dia ; 

'S e 5 n sgiath, 's an comhnadh treun. 

10 Thigh Aaroin, dean bun a Dia ; 

'S e 'n comhnadh, is an sgiath. 

11 Luchd eagail De, lan-earbaibh as ; 

An sgiath Ik an neart 's e Dia. 

12 lehobhah Dia bha cuimhneach oirnn, 

Beannaichidh e sinn fein : 
Beannaichear leis tigh Israeil, 
'S tigh Aaroin mar an ceudn'. 

13 Na big 's na moir d'an eagail Dia 7 

Beannaichidh e gu caoin. 

14 Cuiridh e sibh an lionmhoireachd, 

Sibh fein 's 'ur sliochd faraon. 

15 Is beannaicht' sibh o'n Tighearna, 

B,inn neamh is lar gu leir. 

16 An talamh 5 thug dochloinn nan daoin': 

'S leis fein ard-neamh nan speur. 

17 Na mairbh, no'n dream theid tosdach 

Do'n uaigh ; cha mhol iad Dia. [sios 

18 Ach molar leinn e nis, 's gu brath 

Molaibh gu h-ard an Triath, SALM CXVL 259 

1 Is toigh learn Dia, air son gu'n d'eisd 

Hi m' ghuth, 's ri m'urnuigh fos. 

2 Sior-eigheam ris ri m' bhed, air son 

Gu 'n chrom e rium a chluas. 

3 Chaidh umam dochar geur a' bhais, 

Ghlac piantan ifrinn mi : [thruaigh, 

Theann - ghlacadh mi le trioblaid 

Is amhghar cruaidh do m' chlaoidh. 

4 Air ainm Iehobhah ghair mi 'n sin, 

Mar so a labhairt ris, 
Dhia mo Thighearn, guidheam ort, 
Saor m'anam bochd a nis. 

5 A ta Iehobhah grasmhor, ceart : 

'S is trocaireach ar Dia. 
G 'S echoimh'deasdaoinesimplidhciuin: 
Lag bha mi, s dh'fhoir an Triath. 

7 m'anam, feuch gu pill thu nis, 

Gu d' shuaimhneas is gu d' thamh ; 
Oir dheonuich Dia gu saoibhir dhuit 
Mor-thoirbheartas a laimh. 

8 ghabhadh is o chunnart bais 

Shaor thusa m'anam bochd ; 
Mo chos shaor thu o shleamhnachadh, 
'S mo shuil' o dheuraibh goirt. 

9 An sealladh Dhe, an tir nam bed 

Gu direach gluaisear learn : 
10 Do bhrigh gu 'n chreid mi, labhair mi ; 
'S mi air mo chlaoidh gu trom. 260 SALM CXYII. 

11 A'm' dheifir thubhairt mi mar so ; 

*S breugach gach dum' air bith. 

12 Ciod dh' iocas mi do Dhia, air sou 

Na rinn e dhomh do mhaith ? 

13 Cupan na slainte glacar learn, 

Air ainm Dhe gaiream fein. 

14 locam mo bhoid do Dhia, a nis 

An lath'r a shluaigh gu leir. 

15 Aig Dia 's ro-phriseil bas a naomhu 

16 Dhe, d'oglach 's mi gu beachd ; 

*S mi d'oglach, mac do bhan-oglaich : 
Mo chuibhreach sgaoileadh leat. 

17 Bheireamsa iobairt mholaidh dhuit : 

Air ainm Dhe gaiream fein. 

18 locam mo bhoid do Dhia, a nis 

An lath'r a shluaigh gu leir. 

19 An cCiirtibh aluinn arois De, 

A'd' bhuilsgean fein gu fior, 
chaithir ard Ierusaleim. 
Molaibh an Triath gu sior. 

SALM CXYII. 

1 O thugaibh moladh mor do Dhia, 

Gach fine t'ann fa leth : 
Seadh molaibh Dia gu fonnmhor ard 
Gach uile shluagh air bith, 

2 Oir 's mor a chaoimhneas trocaireach, 

A dheonuich e dhuinn fein, SALM CXVIII. 261 

Tha firinn De sior-mhaireannach. 
Molaibh lehobhah treun. 

SALM CXVIIL 

1 O molaibh Dia, oir tha e maitli ; 

Sior-mh aire aim trocair Dhe. 

2 Abradh clann Israeil a nis, 

Gur buan a ghras gach re. 

3 Tigh Aaroin abradh iad a nis, 

Sior-mhaireann trocair Dhe. 

4 Abradh an dream d'an eagal Dia, 

Gur buan a ghras gach re. 

5 A'm' eigin ghair mi air an Triath : 

Fhreagair e mi gu deas, 
An ionad farsaing agus reidh 
Shocruich e mi le treis. 

6 Tha Dia lehobhah air mo chrann, 

Ni h-eagal learn a chaoidh, 
Aon ni a dh'f heudas clann nan daoin' 
A dheanamh orm do m' chlaoidh. 

7 Measg luchd mochuideachaidhthaDia 

A' seasamh learn gu beachd : 
Air luchd mo mhi-ruin, uime sin, 
Chi mi mo mhiann a' teachd. 

8 'S fearr na bhi 'g earbs' a duine beo, 

Ar dochas chuir an Dia. 

9 5 S fearr na bhi 'g earbs' a prionnsaibh 

Ar dochas chur san Triath. [mor, 262 SALM CXVIII. 

10 Do chuairtich umam air gach laimh 

Na duchanna gu leir : 
Ach sgatham agus sgriosam iad 
An ainm Iehobhah threin. 

11 Do chuairtich iad mi air gach taobh, 

Chuairtich iad raise fos : 
Ach sgatham agus sgriosam iad 
An ainm Iehobhah mhoir. 

12 Mar bheachaibh chuairtich iad, ach 

lad as mar theine dris ; [chaidh 
Oir ann an ainm Iehobhah threin 
Ni mi gu leir an sgrios. 

13 Do m' leagadh, theann thu orm gu 

Ach chuidich leamsa Dia. [dluth ; 

14 'S e Dia mo cheol, 's mo shlainte fos, 

Is e mo threoir an Triath. 

15 Guth gairdeachais is slainte ta 

Am pailliunaibh nan saoi : 
Deas-lamh Iehobhah uile threin 
Fhuaradh gu treubhach i. 

16 Ta gairdean deas an Tighearna 

Air 'ardachadh gu mor ; 
Is rinneadh bearta treubhantais 
Le deas-laimh Dhe na gloir. 

17 Cha'n f haigh mi bas, ach maiream bed, 

Is innseam oibre Dhe. 

18 Throm-smachdaich Dia mi, ach gu bas 

Cha d'thug e thairis mi. SALM CXVIIL 263 

19 fosglaibh dhomh gu farsaing reidh 

Geatan an ionracais : 
Gu racham orra-san a steach ; 
Iehobhah molaidh mis'. 

20 So dorus De, air 'n teid a steach 

Na daoine coire naomh. 

21 Sior-mholam thu, oir chual' thu mi ; 

Is tu mo shlainte chaomh. 

22 A' chlach a dhiult na clachairean, 

Clach-chinn na h-oisinn i. 

23 'S e Dia rinn sud, 's ro iongantach 

'Nar suilibh-ne an gniomh. 

24 So fein an la a dh'orduich Dia, 

Sam bi sinn suilbhir ait. 

25 Foir, guidheam, guidheam ort, a Dhe ; 

Nis soirbhich leinn gu pailt. 

26 Beannaicht' gu robh an neacba thig 

An ainm Iehobhah threin : 
Thug sinne beannachd oirbhse mach ? 
A teach Iehobhah fein. 

27 'S e Dia Iehobhah dhealraich oirnn, 

Ceanglaibh le cordaibh cruaidh, 
Ri adharcaibh na h-altair naoimh, 
An iobairt bheir sibh uaibh. 

28 'S tusa mo Dhia, is molam thu: 

Ardaicheam thu, mo Dhia. 

29 molaibh Dia, oir tha e maith : 

Sior-mhaireann gras an Triath. 264 SALM CXIX. 

ALEPH. 

1 'S beannaicht' an dream tha foirfidh 

San t-slighe dhirich cheirt ; [glan 
An dream a ghluaiseas ann an lagh 
Ard-Thighearna nam feart. 

2 'S beannaicht' an aitim ud faraon 

Le'n coimhdear teisteas De, 
'S a dh'iarras e gu dichiollach 
Le'n uile chridhe fein. 

3 'Na shlighibh-san sior-ghluaisear leo, 

'S clia dean iad aingidheachd. 

4 Dh'aithn thu dhuinn gu coimheada- 

Gu dichiollach do reachd. [maid 

5 stiuir mo cheum, 's gu coimhdear 

Do reachda direach fein ! [learn 

6 Cha ghabh mi nair', tra bheir mi speis 

Do d'aitheantaibh gu leir. 

7 Le cridhe treibh-dhireach gun gho 

Mor-mholam thu gu binn : 
Tra dh'fhoghlumas mi breitheanais 
Do cheartais naomha ghrinn. 

8 'S e so mo run gu coimhdear learn 

Do reachda ceart do ghnath : 
Thighearna, na treig-sa mi 
Gu buileach no gu brath. 

BETH, 

9 Ciod leis an glan an t : 6ganach 

A shlighe fein gu ceart ? SALM CXIX. 265 

Trid faicill mhaith is furachrais 
Reir d'fhocail is do reachd. 

10 Le m'uile chridhe fein, a Dhe, 

Do iarr mi thu gu caomh ; 
Na leig dhomh dol air seacharan 
d'aitheantaibh ro-naomh. 

11 Air eagal peacaidh, dh'fholuich mi 

A*m' chridhe d'fhocal ceart. 

12 teagaisg dhomh do reachda naomh : 

]S beannaicht' thu Dhia nam feart. 

13 Le m' bhilibh, breitheanais do bheil 

Nochd mi air fad 's air leud. 

14 Slighe do theisteis b'aoibhnich leam^ 

Na saoibhreas mor d'a mheud. 

15 Socraichidh mi mo smuainteachadh 

Air aitheantaibh do reachd ; 
Air ceumannaibh do shlighe fein 
Sior-dhearcaidh mi le beachd. 

16 Gabhaidh mi tlachd is ciata mhaith 

Do d' statuisibh gu leir : 
Air dearmad fos cha leig mi chaoidh 
Deadh f hocal glan do bheil. 

GIMEL. 

17 Riumsa ta m'oglach dhuit, a Dhe, 

Dean toirbheartas gach am ; 
A chum gu bithinn bed, is fos 
Gu coimhdear d'fhocal learn. 

M SALM CXIX. 

18 Fosgail mo shuilean, 's chi mi 'n sin 

Mor-iongantais do reachd. 

19 'S coigreach air talamh mi : na ceil 

Orm d'aitheanta ro-cheart. 

20 Tha m'anam briste bruit' a stigh, 

Is muladach do ghnath ; 
Aig meud mo thogradh is mo mliiann 
Do d' bhreitheanais gach tra. 

21 Luchd uabhair mhallaicht'smacliduich 

A chlaon o d'iarrtus ceart. [thu, 

22 Cuir spid is masladh fada uam: 

Oir choimhdeadh learn do reachd. 

23 A'm' aghaidh labhair prionnsa mor. 

Air suidhe dhoibh le cheil' : 

Ach air do statuisibh ro-naomh 

Do smuainich d'oglach fein. 

24 Taim gabhail tlachd is ciata mhor 

Do d'theisteas firinneach ; 
Is mar an ceudn' tha e a'm' f heum 
Dhomh fein 'na chomhairleacli. 

DALETII. 

25 Tha m'anam leantuinn ris an uir : 

Reir d'f hocail beothaich mi. 

26 Nochd mi mo shligh', is dh'eisd thu 

Seol dhomh do lagh, a Dhe. [rium : 

27 Air slighe fhior-ghlan d'aitheanta 

Thoir dhomhsa tuigse gheur : SALM CXIX. 267 

Mar sin air d'oibribh iongantach 
Labhram, 'g an cur an ceill. 

28 Tha m'anam leaghadh as le bron : 

Reir d'fhocail deonuich neart. 

29 Cuir slighe bhreugach fada uam ; 

A'd' ghras thoir dhomh do reachd. 

30 Slighe na firinn fhoirfidh ghloin, 

Is i bu roghainn learn : 
Is chuir mi do cheart-bhreitheanais 
Fa m' chomhair fein gach am. 

31 Lean mi faraon gu tul-chuiseach 

Ri d' theisteas naomha fein : 
Na cuir gu h-amhluadh naire mi, 
Thighearna ro-threin. 

32 An slighe fhior-ghlan d'aitheanta ; 

Sior-ruithidh mi le tlachd ; 
Tra chithear dhuit mo chridhe team* 
A chur am farsaingeachcl. 

HE. 

33 Slighe do statuin teagaisg dhomh, 

Dhia Iehobhah threin : 
Is coimhdeam i gu dichiollach 
Gu crich mo shaoghail fein. 

34 Tings' agus eolas tabhair dhomh 

Is coimhdidh mi do reachd ; 
Is fos le m'uile chridhe fein 
Coimbdear learn e gu beachd. 268 SALM CXIX. 

35 An ceum do lagh' thoir orm bhitriall; 

Oir learn 's ro-thlachdmhor e. 

36 Gu d' theisteas naomh, 's ni h-ann gu 

Mo chridhe lub, a Dhe. [sannt, 

37 Mo shuile pill mu'n amhairc mi 

Air diomhanas gun sta : 
Ach ann do shlighibh naomha fein 
Ath-bheothaich mi do ghnath. 

38 daingnich d'fhocal firirmeach 

Do d'oglach fein gu mor : 
Do'n neach thug suas e fein air fad 
Do d'eagal mar is coir. 

39 Pill uam an nair a's eagal learn : 

Oir 5 s maith do bhreth, a Dhe ; 

40 Feuch/s miannachleamsa d'aitheanta: 

A'd' cheartas beothaich mi. YAU. 41 Thigeadh do throcair mar an ceudn 

Do m'ionnsuidh fein, a Dhe ; 
Do cho-fhuasgladh, 's do shlainte 
A reir do gheallaidh fein. [chaomh, 

42 Mar sin do'n neach bheir masladh 

Bidh agam freagradh deas: [dhomh, 
Oir ann ad fhocal firinneach 
Mo dhochas cuiridh mis'. 

43 Focal na firinn na buin leat 

Gu h-iomlan as mo bheul ; SALM CXIX. 269 

Oir ami ad bhreitheanais ro-cheart 
A ta mo dhochas fein. 

44 Mar sin gu suthain is gu sior, 

Gnath-choimh'didh mi do reachd ; 

45 Air son gu'n iarram d'aitheanta, 

Gluaiseam am farsaingeachd. 

46 Ei righribh labhram air do theist, 

Gun amhluadh orm no sgath. 

47 Is gabham tlachd do d'aitheantaibh, 

'S ann dhoibh a thug mi gradh. 

48 Hi d'aitheantaibh d'an d'thug mi toil, 

Togam mo lamhan fein : 
Is ann ad statuisibh ro-naomh 
Bitheam ri cnuasachd gheir. 

ZAIN. 

49 Cuimlmich am focal ud, a Dhe, 

Do d'oglach fein a nis, 
Thugthumar bharrant' dochais dhomh, 
5 S thug orm gu d'earb mi ris. 

50 'S e so mo chomhfhurtachd ro-mhor 

A ? m' theinn 's a'm' amhghar geur : 
Oir rinn do bhriathra firinneach 
M'ath-bheothachadh gu treun. 

51 Bha mi mar aobhar fanoid mhoir 

Aig daoinibh ardanach ; 
Gidheadh cha d' aom air falbh o d' lagh, 
Le claonadh seachranach. 270 SALM CXIX. 

52 Do bhreitheanais a ta o chian 

Chuimhnich mi, Dhia, gu leir : 
Is ghlac mi thugam aim an sin 
Deadh chomhfhurtachd a'm' fheum. 

53 Air son gu d' threig an daoi do lagh, 

Ghlac uamhunn mi gu mor. 

54 An tigh mo chuairt is m'oil-thire, 

Do statuin b'iad mo cheol. 

55 Chuimhnich mi d'ainm san oidhch', a 

Ischoimhdeadh learn do reachd. [Dhe, 

56 B'e so mo chuid ; oir choimhid mi 

D'iarrtuis, a Dhe, gu beachd. 

CHETH. 

57 Mo chuibhrionn is mo chrannchur thu, 

Thighearn is a Dhe ; 
Le gealladh cinnteach thubhairt mi, 

Gu coimhdinn d'fhocal fein. 
5S Le m'uile chridhe dh'iarr mi ort 

Do ghnuis, 's do ghrasa saor : 
A reir do bhriathra firinneach 

Dean trocair orm gu caoin. 

59 Do chnuasaich mi mo shlighe fein ; 

'S ri d' theisteas phill mo chos. 
GO Rinn deifir choimhead d'aitheanta, 

'S nior ghabh mi tamh no fois. 
61 Chreach buidheann aingidh mi ; gid- 

Nior dhearmad mi do reachd. [headh SALM CXIX. 272 

62 Eiream mu mheadhon oidhch', a chum 

Gu niolam do bhreth cheart. 

63 7 S fear-comuinn mi is companach 

Do 'n dream d'an eagal thu ; 
'S do *n aitim ud a choimhdeas fOs 
D'fhior-aitheantan gu dluth. 

64 A Thighearna, tha'n talamh Ian 

Do d' ghras 's do d' throcair chaomh ; 
Tuigs' agus eolas tabhair dhomh 
A'd' statuisibh ro-naomh. 

TETH. 

65 Do d'oglach rinn thu maith, a Dhe, 

Do reir do bhriathair cheirt. 

66 Deadh-thuigs'is eolas teagaisg dhomh; 

Oir chreid mi fein do reachd. 

67 Mun robh mi 'n teinn, air seachran 

Ach d'fhocal ghleidh mi nis.[chaidh: 

68 'S maith thus' 5 is nithearmaitheas leat: 

A'd' statuis teagaisg mis'. 

69 A'm' aghaidh luchd an ardain bhuirb 

Dhealbh breuga baoth le cheil' ; 
Ach coimhdidh mise d'aitheanta 
Le m' chridhe fein gu leir. 

70 Tha 'n cridhe-san co reamhar fos, 

Ri saill aig meud an sogh : 
Ach gabhaidh mise tlachd dhomh fein 
A'd' lagh-sa, Dhe, gach Id. 272 SALM CXIX. 

71 IS maith dhomhs' a nis gu robh mi fein 

An teinn 's an amhghar geur, 
A chum gu foghlumainn le beachd 
Do statuin cheart gu leir. 

72 'S fearr dhomh gu mor an lagh a ta 

A' teachd o d' blieul a mach, 
Na milte mor do'n airgiod ghlan, 
'8 do'n or a's deirge dreach. IOD. 73 Do mm, 's do dhealbh do lamhan mi ; 

Dean tuigseach mi d'a reir, 
A chum gu faighinn eolas maith 
Air d'aitheantaibh gu leir. 

74 Tra chi luchd d'eagail mi, bi'd ait : 

Oir dh'earb mi as do theist. 

75 Dhia chiom gur ceart do bhreth, 's le 

Leon thusa mi gun cheist. [coir, 

76 Dhe, guidheam ort, do throcair chaoin 

Bhi dhomh mar chomh-f hurtachd : 
Do reir an fhocail labhair thu 
Ri d'oglach fein gu beachd. 

77 thigeadh thugam fein a nis 

Do throcair chaomh, a Dhe, 
Do m' chumail bed : oir 's e do l^gh 
Mo thlachd 's mo mhiann gach re. 

78 Biodh nair' air luchd an ardain mhoir, 

Bhuin riumsa, gun chion-fa, SALM CXIX. 273 

Gu fealltach fiar ; ach smuainticheam 
Air d'aitheantaibh do ghnath. 

79 Pillidh luchdd'eagail rium; 's an dream 

Ta eolach air do theist. 

80 Gu robh mo chridhe ceart a'd' reachd, 

Nach naraichear mi 'm feasd. 

CAPH. 

81 Tha m'anam air a chlaoidh gu mor, 

Feitheamh do chaibhre, Dhe: 
Ach. tha mo dhochas bunaiteach 
A' d' f hocal tairis fein. 

82 A' feitheamh d' f hocail chaith mo 

Furtachd, c'uin a ni ? [shuil : 

83 Oir taim mar shearraig aims an toit : 

5 S do reachd nior dhearmaid mi. 

84 Cia lion iad laithean d'oglaich fein? 

Is fos, a Dhe, cia uair 
Chuireas tu breitheanas an gniomh 
Orra ta orms' an toir ? 

85 An dream ta Ian do 5 n ardan bhorb, 

Threachail iad dhomh gu beachd 
Sluichd dhomhain, chum mo ghlacadh 
Nach robh a reir do reachd. [leo, 

86 Taid orm an toir gu h-eucorach ; 

Dhe, cuidich learn gu grad : 
Oir tairis agus iirinneach 
Tha d'aitheantan air fad. 274 SALM CXIX. 

87 Air talamh chaidh achbeagmo chlaoidh; 

Nior threig mi d'iarrtus naomh. 

88 'S gu coimhdinn teisteas fior dobheil, 

Ath-bheothaich mi gu caomh. LAMED. 89 Tha d'fhocal bunaiteach gu brath, 

'Sna neamhaibh ard, a Dhe : 

90 Tha d'fhirinn is do thairisneachd 

Buan-mhaireannach gach re : 
Do dhaingnicheadh an talamh leat, 
'S na sheasamh tha d'a reir. 

91 Taid buan an diugh reir t'orduighfein 

Do mhuinntir iad gu leir. 

92 Mur bhith gu 'n ghabh mi ciata mior 

Do d'fhocal firinneach, 
Ghrad-fhailnichinn is gheibhinn bas 
A'm' amhghar iomarcach. 

93 D'iarrtuis cha dichuimhnieh mi 

Oir bheothaich thu mi led. [chaoidli; 

94 'S leat mi, foir orm : oir dh'iarr mi feih 

D'aitheanta fein gach Id. 

95 Bha luchd na h-aingeachd furachair 

Ga m' fheitheamh chum mo sgrios ; 
Ach air do theisteas firinneach 
Le m' smuaintibh dearcaidh mis'. 

96 Chunnaic mi crioch gach nithe ta 

Sa' bheatha so d' a mheud : SALM GXIX. 275 

Ach d'fhocal tha gun tomhas fos 
Aig farsaingeachd is leud. 

MEM. 

97 Cia ionmhuinn learn do lagh-sa Dhe ! 

Mo smuainteach' e gach la [dhomh 

98 Thar m'eascar thug thu gliocas 

Le d' reachd ; ta learn do ghnath. 

99 Is tuigsich mi na'n aitim ud 

Thug teagasg dhomh gu leir ; 
Bhrighgur ami air do theisteas naomh 
Taim smuaineachadh gu geur. 

100 Taim tuigseach eagnaidh fos os ceann 

Gach seanair anns an tir : 
Air son gun choimhdeadh learn gu 
Iarrtuis do reachd gu fior. [beachd 

101 Phill mi mo chos o rod gach uilc ; 

Gu'n coimhdinn d'fhocal ceart. 

102 Nior chlaonmi fos o d' bhreitheanais ; 

Oir theagaisgeadh mi leat. 

103 Le m' bhlas cia milis, mo Dhia, 

Do bhriathra ceart gu leir ! 
Do m' chairean 's milse iad gu mor 
Na mil air feadh mo bheil. 

104 Trid d'aitheanta taim faghail fos 

Tuigs' agus eolais mhaith ; 
Is uime sin 's ro-fhuathach learn 
Gach slighe cham air bith. 276 SALM CXIX. 

NUN. 

105 Is lochran d'fhocal fein do m' chois; 

Solus do m' cheum gu beachd. 

106 Do mhionnaich mi, is niom d'a reir 

Gu choimhdinn fein go reachd. 

107 Tha mis' an trioblaid iomarcaich; 

Thighearna nam feart : 
Do reir an fhocail labhair thu, 
Ath-bheothaieh mi le d' neart. 

108 Gabh uam gu taitneach (guidheam 

Ofrail mo bheil a nis, [ort) 

A bheiream dhuit gu toileach saor ; 
Stiiiirmia'd'bhreitheanais^ghnath: 

109 Tha m'anam bochd a'm 5 laimh do 

Ach chuimhnich mi do reachd. 

110 Leag droch-dhaoin' romhamlion; gi- 

Niorchlaonod'iarrtusceart.[dheadii 

111 Do theisteis fhior do ghabh mi fein 

Mar m'oighreachd bhuan am feasd ; 
Oir 's iad a bheir do m'chridhe leont' 
Subhachas mor gun cheist. 

112 Dh'aom mi mo chridhe fos a chum, 

Gu deanta learn do ghnath, 
Do statuin cheart a chur an gniomh, 
Nis is a ris gu brath. 

SAMECH. 

113 Is fuath learn smuainte diomhanach: 

Do d' reachd ach thug mi gradh. SALM CXIX. 277 

114 5 S tu m'ionad-foluich/s tumo sgiath:. 

As cTfhocal m' earbsa ta. 

115 sibhs' a chleachd bhi deanamh uilc,, 

Imichibh uam a nis : 
Oir aitheanta mo Thighearna 
Le curam coimhdidh mis'. 

116 Reir d'fhocail dean mo chumail suas^ 

A chum gu mairinn bed : 
'S na leig fo naire mi, fa chuis 
Mo dhochais fein gach Id. 

117 Neartaich mi 's tearnaidh mise si an: 

Sior-dhearcam air do reachd. 

118 Shalt air thu air na chlaon o d' lagh : 

Oir 's breug am feall gu beachd. 

119 Mar shal droch-mhiotail tilgear uait 

Gach daoi air thalamh ta ; 
Is uime sin 's ro-chaomh learn fein 
Teisteis do bheil a ghnath. 

120 Dochriothnaich m'fheoil fa'neagalud 

A ghabh mi romhad fein ; 
Is lionadh mi le uamhunn fos, 
Fa d' bhreitheanais gu leir. 

AIN. 

121 Rinn mi breth chothromach ; na fag- 

Fo iochd luchd m' fhoirneirt mi. 

122 neartaich d'oglach fein sa mhaith ; 

Na leig luchd-buirb do m' chlaoidh. 278 SALM CXIX. 

123 Mo shuilean tha air failneachadh 

Feitheamh do shlainte, Dhe ; 
'S a' feitheamh gus an coimhlionar 
Deadh bhriathar ceart do bheil. 

124 Ei d'oglach buin a reir do ghrais, 

Seol dhomh do lagh gu beachd. 

125 5 S mi d'oglach, tabhair eolas domh, 

Gu'n tuiginn fein do reachd. 

126 5 S mithich dhuit gniomh a thaisbean- 

A Dhe Iehobhah threin : [adh, 
Oir sgaoileadh agus bhristeadh led 
D'aitheanta naomh gu leir. 

127 Fa'n aobhar ud, Thighearna, 

Gu dearbh is ionmhuinn learn 
D'aitheanta fein os ceann an oir, 
An oir a's fearr a t'ann. 

128 Measam d'uil'-iarrtuis uime sin 

Bhi aims gach aon ni ceart ; 
Is fuathach fos le m' chridhe fein 
Gach slighe bhreig' gu beachd. 

PE. 

129 Tha d'fhocal is do theisteis fein, 

A Dhe, ro-iongantach : 
Air 'n aobhar sin ni m'anam bochd 
? N coimhead gu curamach. 

130 Bheir tionnsgnadh d'fhocail solus 

Ri dol a stigh 'na phairt ; [maith SALM CXIX. 279 

Do dhaoinibh simplidh aineolach 
Do bheir e eolas ard. 

131 Gu farsaing dh'fhosgail mi mo bheul, 

A' ploscartaich gu mor ; 
Pa mheud mo thoil do d'aitheantaibh 
Bhiom muladach gu leor. 

132 Seall agus amhairc orm, a Dhia, 

Dean trocair orm gu caomh ; 
Mar rinneadh leat a ghnath do'n dream 
Le'm b'ionmhuinn d'ainm ro-naomh. 

133 Peacadh na biodh an uachdar orm : 

A'd' fhocal stiuir mo cheum. 

134 fhoirneart dhaoine teasairg mi : 

Is coimhdeam d'iarrtuis fein. 

135 Dealradh do ghniiis air d'oglach tog: 

Seol dhomh do statuin cheart. 

136 Ruith srutha dheur o m' shuilibh fos; 

Air bristeadh leo do reaohd. 

TSADDI. 

137 'S ro-chothromach thu fein, a Dhe, 

'S is direach reidh do bhreth. 

138 Do theisteis dh'aithn thu dhumn ata 

Ro-thairis ceart gach leth. 

139 Do rinn mo ghradh is m'eud ro-mhdr 

Mo chaitheadh roimhe cheiP : 
Dobhrighgu'ndhearmaidm'eascairde 
Deadh bhriathra ceart do bheil. 280 SALM CXIX. 

140 'S ro-fhior-ghlan d'fhocal : uime sin 

'S ionmhuirm le d'oglach e. 

141 Taim suarach beag, gidheadh do 

Air di-chuimhn' niorleig mi.[reachd 

142 Do cheartas fein is ceartas e 

Ta siorruidh buan gu brath ; 
Is anahluidh sin do lagh ro-cheart 
'Na fhirinn ghloin a ta. 

143 Ghlac trioblaid mi, is dh'amais orm 

Teinn agus amhghar geur ; 
Gidheadh a ta mo thlachd gu mor 
A' d' aitheantaibh gu leir. 

144 Ceartas do theisteis fein, a Dhe, 

Tha siorruidh buan gun cheist : 
Deadh-thuigse tabhair thusa dhomh. 
Is bitheam bed am feasd. 

KOPH. 

145 Ghlaodh mi le m' uile chridh' : a Dhe 7 

Eisd, 's coimhdidh mi do reachd. 

146 Do eigheam riut, foir orm ; 's an sin 

Coimhdeam do theist gu beachd. 

147 Do thionnsgain mi roimh 'n scarthan- 

Is ghlaodh mi riutsa, Dhe : [aieh, 
Oir tha mo dhochas bunaiteach 
A' d' fhocal daingean fein. 

148 Mo shuilean tha ni's furachair 

Na forair' theann na h-oidhch' : SALM CXIX. 281 

A chum gu bithinn smuaineachadh 
Air d'fhocal fein a chaoidh. 

149 A reir do chaoimhneis throcaireich 

Eisd fein ri m' ghuth a nis : 
Do i-eir do bhreitheanais ro-mhoir, 
Iehobhah beothaich mis'. 

150 Luchd leanmhuinn uilc tha teannadh 

A ta iad fad o d' reachd. [orni : 

151 Dhe, tha thu 'm fagus : agus tha 

D'uil' iarrtuis fior is ceart. 

152 Fathimchioll fos do theisteis naoimh, 

thoiseach b'fhiosrach mi, 
Gu d'rinneadh leat an socrachadh 
A chum bhi buan gach re. 

RESET. 

153 Amhairc, a Dhe, air m'amhghar goirt v 

Is faasgail orm a'm' f heum : 
Fa'n aobhar nach do dhearmaid mi 
An reachd a dh'aithn thu fein. 

154 Tagair mo chuis, is fuasgail orm : 

Reir d'fhocail cum mi bed. 

155 'S fadslaint' o dhroch-dhaoinibh: air 

Do reachd nach iarrar leo. [son 

156 5 S ro lionmhor mor do throcair 

Thighearn is a Dhe : [chaomh, 
A reir do bhreitheanais ro-cheirt 
Dean beothail ealamh mi. 282 SALM CXIX. 

157 5 S lionmlior luchd leanmhuinn orm 

Is m'eascairde faraon ; [an toir, 
Ach mis' o d' theisteas firinneach, 
Cha deach' air seach'ran claon. 

158 Chunnaicmi peacaich, chradh sud mi, 

Do reachd oir bhristeadh leo. 

159 Peuch maris ionmhuinn leamdo lagh, 

A'd' chaoimhneas cum mi bed. 

160 A Thighearna tha d'fhocal fein 

thoiseach daingean fior : 
Is tha do bkreitheanais air fad 
Ceart agus buan gu sior. 

SCHIN. 

161 Bha prionnsa laidir orm an toir ; 

Gun aobhar no cion-fa ; 
Ach air mo chridh' tha eagal mor 
Roimh d'fhocal fein do ghnath. 

162 Tha aiteas orm ri d'fhocal maith, 

Mar neach fhuair creach gun toir. 

163 'S oillteil 's is fuath learn breug; ach 

Mi gradh do d' lagh gu mor. [thug 

164 A taim a' tabhairt molaidh dhuit 

Seachd uaiream gach aon la, 
Air son do bhreitheanais gu leir 
Ta ceart, a Dhe, gu brath. 

165 'S mor sith na muinntir ud a ta 

A' tabhairt graidh do d' reachd ; SALM CXIX. 283 

Cha'n eirich tuisleadh idir dhoibh, 
No oilbheum fos gu beachd. 

166 Ri d' shlainte dh'fheith mifein,aDhe, 

Coimhdeam do reachd air choir. 

167 Do theisteis choimhid m'anain fein ; 

'S ionmhuinn learn iad gu mor. 

168 Do theisteis agus d'aitheanta, 

Do choimhdeadh learn do ghnath : 
Oir tha mo shligheanna gu leir 
Fa d' chomhair fein gach la. 

TAU. 

169 Thigeadh mo ghlaodh am fagus duit, 

A' d' fhianuis fein, a Dhe : 

Is fos reir d'fhocail fhirinnich 

Dean tuigseach eolach mi. 

170 A'd' lathair thigeadh m' athclminge : 

Reir d'fhocail ormsa foir. 

171 Air teagasg dhuit do statuin dhomh, 

Mo bheul bheir dhuitsa gloir 

172 Labhraidhmotheang'aird'fhocalfior: 

Oir tha d'uiP iarrtuis ceart. 

173 Deanadh do lamh-sa comhnadh learn 

Oir roghnaich mi do reachd. 

174 Ag feitheamh air do shlainte, Dhe, 

Bhiom fein gu tuirseach trom : 

Is mar an ceudna tha do reachd 

Ro-thlachdmhor ciatach leam. 284 SALM CXX. 

175 Deonuich do m'anam bochd bhi bed, 

Is dhuitsa bheir e gloir : 
Is deanadh do cheart-bhreitheanais 
Deadh-chomhnadh dhomh le foir. 

176 Do chaidh mi fein air seacharan 

Mar chaoraich chaillte thruaigh : 
Iarr d'oglach : oir cha d' leig do d' 
Dol as mo chuimhne nam. [reachd 

SALM CXX. 

1 A'm' eigin ghlaodh mi suas ri Dia, 

Is dh'eisd e rium gach re. 

2 O'nteangaidhchealgaich, m'anam saor; 

5 S o bheul nam breug, a Dhe. 

3 Ciod bheirear dhuit, no nithear ort ? 

A theangadh Ian do gho ? 

4 Mar shaighde laoich, 's iad geuraichte, 

Mar eibhlibh aiteil bed. 

5 Mo thruaiglie mi, gu bheil mo chuairt 

Am Mesech ; is mo thamh 
AmbuthaibhChedairchoigrichbhuirb, 
Gu muladach gun daimh. 

6 Rinn m'anam comhnuidh fhada fos 

Le neach thug fuath do shith. 

7 Gu cogadh tha iad togarach j 

Air slth 'n tra labhras mi. SALM CXXI. 285. 

1 Mo shuile togam suas a chum 

Nam beann, o'n tig mo neart. 

2 O'n Dia rinn talamh agus neamh, 

Tha m'fhurtachd uile teachd. 

3 Cha leig do d' chois air choir air bith 

Gun sleamhnuich i gu brath ; 
Tamh-neul cha tig sin air an neach 
5 S fear-coimhid ort do ghnath. 

4 Feuch, air fear-coimhid Israeil, 

Codal cha'n aom no suain : 

5 'S e Dia d'f hear-coimhid ; 's e do sgail 

Air do laimh dheis gu buan. 

6 A' ghrian cha bhuail i thu san la, 

No 'ghealach fos san oidhch'. 

7 Ni Dia do choimhead o gach olc ; 

Ni d'anam dhion a chaoidh. 

8 Do dhol a mach, 's do theachd a steach 

Coimhididh Dia do ghnath ; 
O'n aimsir so a nis a t'ann, 
5 S o sin a mach gu brath. 

SALM CXXIL 

1 Bha aoibhneas orm tra thubhairt iad, 

Gu tigh Dhe theid sinn suas. 

2 A'd' dhorsaibh, Ierusalem, 

Ar cosa seasaidh fos. 

3 Ierusalem mar chaithir i, 

Thogadh gu dileas dluth. 286 SALM CXXIII. 

4 D'an teid na treubhan suas gu leir. 

'S iad treubhan Dhe nan dul. 

Gu teisteas Israeli, do chum 
Ainm Dhe gu moladh iad. 

5 Oir caithrichean chum breth tha'n sin; 

'S le teaghlach Dhaibhidh iad. 

6 Sior-ghuiclhibh do Ierusalem 

Sith-shaimh is sonas mor : 
A' mhuinntir sin le'n ionmhuinn thu 
Soirbhichidh iad gu leor. 

7 An taobh a stigh do d' bhallaibh fein 

Biodh sith is sonas maith ; 
Deadh-shoirbheas fos gu robh gu brath 
A'd' luchairt aird a stigh. [ghaoil ; 

8 Air sgath mo bhraithrean's luchd mo 

Dhuit guidheam sith do ghnath. 

9 Air sgath tigh naomh ar Tighearn Dia, 

Iarram do leas gu brath. 

SALM CXXIII. 

1 Mo shuile togam riutsa ta 

5 N comhnuidh air neamh nan speur. 

2 Feuch, mar tha suil nan seirbhiseach 

Air laimh am maighstir fein ; 
7 S mar shuile banoglaich air laimh 

A bain-tighearn faraon, 
Feithidh ar suil air Dia, gu 'n dean 

E trocair oirnn gu caoin. SALM CXXIY. 287 

3 Dean grasan oirim, Iehobhah Dhia ? 

Dean grasan oirnn gu luath ; 
Oir tha sinn air ar lionadh Ian 
Do tharcuis is do fhuath. 

4 Le fanoid luchd na seasgaireachcl, 

Lionadh ar n-anam bochd ; 
? S le spid na muinntir ud a ta 
Lan ardain is an-iochd. 

SALM CXXIV. 

1 Nis abradh Israel gu fior, 

Mur biodh Iehobhah leinn : 

2 Mur biodh Iehobhah as ar leth, 

Tra dh'eirieh daoine ruinn ; 

3 'N sin dheanta leo ar slugadh beo, 

'N tra las an corruich ruinn. 

4 Is ruitheadh tharuinn tuilte bras, 

Sruth laidir thar ar ceann. 

5 5 N sin rachadh thar ar n-anma bochd, 

Na tuiltean ard gu leir. 

6 Moladh do Dhia, nach tug e sinn 

Mar chreich d'am fiaclaibh geur. 

7 Mar eun a lion an eunadair, 

Ar n-anma truagh chaidh as : 
Bliristeadh an lion is sgaoileadh e, 
Is shaoradh sinn gu cas. 

8 Ar comhnadh ta 's ar cuideachadh 

An ainm Iehobhah threin : $88 SALM CXXVL 

An neach a rinn an talamh bhos, 
'S a chruthaich neamh nan speur. 

SALM CXXY. 

1 Tha'n dream ni dochas ann an Dia 

Mar shliabh Shioin a ghnath, 
Nach Jeudar fos a charuchadh, 
Ach mhaireas ann gu brath. 

2 Ceart mar a ta na beannta trie 

Timchioll Ierusaleim, 
Tha Dia mar sin, o nis gu sior, 
Timchioll a phobuill fein. 

3 Oir slat luchd uile cha ghabh i tamh 

Air chrann nan daoine coir ; 
Eagal gu sin na fireanaich 
An lamh gu peacadh mor. 

4 An aitim ud tha maith, a Dhe, 

Do mhaitheas pairtich led : 
Is leis an dream tha treibhdhireach 
'S 'nan cridhe ta gun gho. 

5 Ach iadsan uile theid a thaoibh 

D'an slighibh claon le cheiF, 
Iomainidh Dia le luchd an uile : 
'S bidh sith air Israel. 

SALM CXXVL 

1 9 N tra thug Iehobhah air a h-ais 
Bruid Shioin, b' ionann sinn SALM CXXYIL 289 

As daoine chimnaic aisling mhor, 
'S a mhosgail as an suain. 

2 Lionadh ar beul le gair an sin, 

'S ar teangadh fos le ceol ; 
Ammeasg nan cinneach thubhairt iad, 
Rinn Dia dhoibh be art a mor. 

3 Rinn Dia mor-bhearta air ar son, 

Chuir oirnne gairdeachas : 

4 Iehobhah, pill ar bruid a ris, 

Mar shruth san airde deas. 

5 Iadsan a chuir gu deurach siol, 

Gu subhach ni iad buain. 

6 An neach gu curachd theid a mach 

Le siol ro-phriseil caoin, 

Air bhith dha gul gu muladach 
'G a iomchar sud gu fonn, 

Le h-aiteas pillidh e gu dearbh, 
A' giulan sguaba trom. 

SALM CXXYIL 

1 Mur tog Iehobhah fein an tigh, 

Tha luchd na togail faoin ; 
Mur gleidh Iehobhah 'm baile fos, 
Chaill luchd na faire 'n saoth'r. 

2 Dhuibh's diomhain bhi ri moch-eiridh, 

San oidhch' ri caithris bhuain, 
Bhi 'g itheadh arain broin ; mar sin 
D'a sheircin bheir e suain. 

N 290 SALM CXXVIXI. 

3 ' S e Dia bheir toradh bronn mar dhuais : 

Mar oighreachd bheir e clann. 

4 Bidh mic na h-dig' mar shaighde geur, 

'N laimh ghaisgich threin gach am, 

5 9 S bu nearachd fear 'gam bi dhiubh sud 

A ghlac fa a dhorlaeh Ian ; 
Gun ruthadh labhraidh iad sa' phort 
Ei 5 n naimhdibh olc gu dan. 

SALM CXXVIII. 

1 'S beannaicht' gach aon neach air am 

Eagal lehobhah mhoir ; [bheil 

Is ann an slighibh fior-ghlan De 
Stiiiireas a cheum air choir. 

2 Oir toradh gniomh do lamha fein 

Ithidh tu e gu h-ait : 
Beannaichear thu gu mor mar sin ? 
5 S bidh SQnas ort gu pailt. 

3 Mar f hionain tharbhaichbidh dobhean 

'N taobh stigh do d'fhardaich fein ; 
Do chlann mar phlantaibh ol-chroinn 
Timchioll do bhuird gu leir. [uir 

4 Feuch, 's amhluidh sin a bheannaichear 

An neach d'an eagal Dia. 
7 J A Sion gheibh thu beannachadh. 
Is sonas pailt o'n Triath ; 

Is chi thu maith lerusaleim ' 
Ee fad do laith' gu leir. SALM CXXX. 291 

G Is clann do chloinne chi thu fos; 
Is slth air Israel. 

SALM CXXIX. 

1 Bu trie a chradh iad mi o m' dig', 

(Deir Israel gu truagh :) 

2 m' dige chradh iad mi gu trie, 

Gidheadh cha d' thug iad buaidh. 

3 Threabh an luchd-treabhaidh air mo 

Tharruing iad claisean fad. [dhruim ; 

4 Achbhrist Iehobhahceart-bhreitheach 

Cordan nan daoi gu grad. 

5 Air naimhdibh Shioin gu robh nair\ 

*S rachadh air cul gu luath ; 

6 Mar fheur air mullach tighe fas, 

A chaill a bhlath gun bhuain. 

7 Ni leis nach lionar glac an f hir 

A bhios gu trie a' buain : 
Is leis nach lionar sgiath an ti, 
A bhios ri ceangal sguab. 

8 Ni mo their luchd an rathaid riu, 

Gu robh oirbh beannachd Dhe ; 
Ach sinne tha 'gar beannachadh, 
An ainm Iehobhah threin. 

SALM CXXX. 

lO'N doimhne, Iehobhah Dhe, 
Do ghlaodh mi riutsa suas. 292 SALM CXXX. 

2 Dhia, eisd ri m' ghuth gu furachair ; 

5 S ri m'urnuigh crom do chluas. 

3 Ma chomhraichear leat aingidheachd, 

A Dhe, co sheasas riut? 

4 Ach agadsa ta iochd : a chum 

Gu striochdt' a' d 5 eagal duit. 

5 Ri Dia tha mis' a' feitheamh, fos 

Tha m'anam feitheamh ris ; 
'S 'na fhocal naomha firinneach 
Mo dhochas cuiridh mis'. 

6 Tha m'anam bochd ni 's furachair 

A' feitheamh Dhe do ghnath, 
Na bhios luchd faire maidne fos 
Ri sgarachdain nan trath : 

Ni 's furachair, a deiream fos, 
'G a fheitheamh-san gun gho, 

Na bhios luchd-faire anns an oidhch' 
Ri teachd a steach do'n Id. 

7 Biodh dochas Tsraeil an Dia : 

Oir tha a throcair mor ; 
? S ann aig an Tighearna gu beach cl, 
Tha fuasgladh paillt gu leoir. 

8 Is bheir e fein gun cheist air bith 

D'a phobull Israel, 
Lan-shaoradh agus fuasgladh glan 
O'n aingidheachd gu leir. ■ SALM CXXXI. 293 

1 Mo chridhe cha Veil ardanach, 

No fos mo shuil, a Dhe ; 
Nior ghluais mi arm an cuisibh mor, 
A's airde na mi fein. 

2 Gu dearbh, mar naoidhean cliaidh o'n 

Bha mi gu seimh a'm' thosd: [chieh, 
Mar naoidhean chaidh o chich a mhath'r, 
Is amhluidh m'anam bochd. 

3 Biodh dochas maith aig Israel 

An Dia Iehobhah treun, 
O'n aimsir so a nis a t'ann, 
'S air feadh gach linn an cein. 

SALM CXXXII. 

1 Am Daibhidh deansa cuimhn', a Dhe, 

'S air uile amhghar geur : 

2 Mar thug e mionn' do Dhia, is boid 

Do Dhia ud Iacob treun. 

3 Do m'thigh cha teid mi fein a steach, 

No air mo leabaidh suas ; 

4 Do m' shuilibh tamh cha tabhair mi, 

No fos do m' rosgaibh suain. 

5 Gu ruig an uair am faigheam ait 

Do Dhia Iehobhah treun, 
Is ionad-comhnuidh bunaiteach 
Do Dhia ud Iacob fein. 

6 Feuch, ann an criochaibh Ephrata, 

Do chuala sinn an sgeul j 294 SALM CXXXIL 

Air machairibh nan coillteach dlutlr 
Fhuair sinn e mar an ceudn'. 

7 Aig stol a choise sleuchdaidh sinn, 

An aros Dhia nam feart. 

8 Eirich, a Dhe, gu d'ionad taimh ; 

Thu fein is aire do neirt. 

9 Sgeudaicht' gu robh do shagairt-sa 

Do ghnath le h-ionracas ; 
Is deanadh do luchd-muinntir naomh 
Gun tamh ur-ghairdeachas. 

10 Air sgath d'fhior-oglaich dhileis fein, 

Daibhidh d'an d'thug thu buaidh, 
Aghaidh an ti do ungadh leat, 
Na cuir air h-ais gu truagh. 

11 Do Dhaibhidh mhionnaich Dia gu fior, 

'S cha phill e uaith' am feasd, 
A'd' chaithir-rioghail cuiridh mi 
D'iarmad 's do shliochd gun cheist. 

12 Ma ni do chlann mo choimhcheangal 

A choimhead, is mo reachd, 
An teist a ni mi theagasg dhoibh, 

Ma chumar leo gu ceart : 
Ansliochd-sansuidhidh mar an ceudn' 

A'd' chaithir righ, gu brath. 

13 Oir mhiannaich agus roghnaich Dia 

Sion mar ionad taimh. 

14 'S i so mo thamh's mo shuaimhneas fos 

Gu suthainn is gu sior: SALM CXXXIII. 295 

An so do dheanam fardach dhomh, 
Oir 's i mo mhiann gu fior. 

15 Mor-bheannaicheam a stor gu pailt : 

Diolam a bochd le Ion. 

16 Le slaint' a sagairt eudaicheam, 

'S a naoimh ni iolach mhor. 

17 Bheiream an sin gu h-urar glas 

Air adhairc Dhaibhidh fas : 
Is lochran dh' orduich mi do 'n ti 
A dh' ungadh learn tre ghrais. 

18 Cuairtichidh mi a naimhde-san 

Le nair is ruthadh gruaidh : 
Ach air-san bidh a choron fein 
A' fas le h-iomadh buaidh. 

SALM CXXXIII. 

1 O feuch, cia meud am maith a nis, 

Cia meud an tlachd faraon, 
Braithrean a bhi 'nan comhnuidh 
An sith 's an ceangal caoin. [ghnath 

2 Mar oladh phriseil air a' cheann, 

Ruith air an fheusaig sios, 
5 S i feusag Aaroin, agus shruth 
Gu iomalP eudaich ris. 

3 Mar dhealt air Hermon, ? s mar an druchd 

Air sleibhtibh Shioin shuas : 
'N sindh'orduichDiaam beannachadh, 
A' bheatha shiorruidh bhuan. 296 SALM CXXXIY. 

1 O Oglacha Iehobhah mhoir, 

Beannaichibh Dia a chaoidh ; 
Sibhse le 'n gnath bhi 'n aros De 
'Nur seasamh feadh na h-oidhch'. 

2 'Na theampull togaibh suas 'ur lamh, 

Beannaichibh Dia nam feart. 

3 Beannaicheadh Dia a Sion thu, 

Rinn neamh is lar le neart. 

SALM CXXXV. 

1 Molaibhse Dia, ard-mholaibh fds 

Deadh-ainm Iehobhah threin, 
Is thugaibh cliu is moladh dha, 
Oglacha Dhe gu leir. 

2 sibhse ta 'nur seasamh fds 

An tigh Iehobhah mhoir, 
An cuirtibh aluinn tigh' ar Dia, 
Molaibh e mar is coir. 

3 Molaibh an Tighearna do bhiigh 

Gu bheil e maith gach re : 
D'a ainm-san seinnibh moladh ait, 
Oir 's ni ro-thlachdmhor e. 

4 Oir lacob fds do roghnaich Dia 

'Na throcair mhor dha fein : 
Dha fein mar ionmhas is mar sheilbh, 
Do thagh e Israel. 

5 Oir 's fiosrach mi 's is deimhin learn 

Gu bheil Iehobhah mor, SALM CXXXV. 297 

Gu bheil ar Tighearna faraon 
Os ceann gach dia an gloir. 

6 Gach ni air bith bu mhiannach leis, 

Rinn Dia an neamh nan speur; 
'S air talamh, 's anns nacuantaibhmor, 
'S na doiinhneachdaibh gu leir. 

7 Bheir esan air a' ched dol suas 

chrich na talmhainn shios, 
Uisge ni e le dealanaich ; 
Gaoth as a stor gun dith. 

8 Gach ceud-ghin a bha anns an Eiph't 

Do bhuaileadh leis gu trom ; 
Do dhuine 's ainmhidh anns gach ait, 
Ag imeachd bha air fonn. 

9 O'n Eiphit, chuir e comhara, 

Is miorbhuile le cheil', 
A'd' bhuilsgean-sa ; air Pharaoh f os 
'S air oglachaibh gu leir. 

10 Na cinnich lionmhor chlaoidheadh leis : 

Mharbh righrean cumhachdach. 

11 Do mharbhadh Og righ Bhasain leis, 

Sihon righ Amorach : 

Gach uile rioghachd mar an ceudn > , 

cia h-iomadh ta iad aim, 
Lom-sgriosadh agus mhilleadh leis, 

D'an robh an tir Chanaain : 

12 Am fonn 's am fearann sud air fad, 

Mar oighreachd thiodhlaic e ; 298 SALM CXXXV. 

Mar oighreachd do chloinn Israeil, 
A phobull dileas fein. 

13 Tha d'ainm, a Thighearna nam feart, 

Buan-mhaireannach do ghnath ; 
Tha d'iomradh buan air chuimhne, Dhe, 
linn gu linn gu brath. 

14 Oir air a phobull fein ni Dia 

Ceart bhreitheanas gu beachd : 
Is gabhaidh esan aithreachas 
M'a oglachaibh le iochd. 

15 Iodhail nan cinneach tha do'n or, 

'S do'n airgiod ghlas faraon ; 
Is cha 'n'eil annt' ach diomhanas 
Rinneadh le lamhaibh dhaoin'. 

16 Tha beul ac', is gun chomhradh ann ; 

Is suilean, leis nach leir. 

17 Tha cluasan ac', 's cha chluinn iadleo; 

Gun anail fos 'nam beul. 

18 A' mhuinntir tha 'gan deanamh sud, 

Taid fein ro-chosmhuil riu ; 
Is amhluidh ta gach uile neach 
A chuireas annt' a dhoigh. 

19 beannaichibh Iehobhah mor, 

A theaghlach Israeil ; 
'S a theaghlach Aaroin, beannaichibh 
An Tighearna le cheil'. 

20 theaghlach Lebhi, beannaichibh 

Is thugaibh cliu do Dhia : SALM CXXXYI. 299 

Sibhse d'an eagal Dia faraon, 
Mor-bheannaichibh an Triath. 
21 A Sion beannaicht' gu robh Dia, 
'Gam bheil a chomhnuidh bhuan 

An caithir naomh Ierusaleim. 
Molaibhse Dia gach uair. 

SALM CXXXYI. 

1 O thugaibh buidheachas do Dhia, 

Do bhrigh gur sar-mhaith e ; 
Air son gu mair a throcair chaomh, 
Gu siorruidh feadh gach re. 

2 Thugaibh do Dhia nan uile dhia 

Mor-bhuidheachas le cheilV: 
Air son gu mair a throcair chaomli 
Gu siorruidh feadh gach re. 

3 Thugaibh do Thriath nan uile thriath 

Mor-bhuidheachas gu leir ; 
Air son gu mair a throcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach re. 

4 Do'n Ti 'na aonar fos a rinn 

Mor-mhiorbhuile gu treun : 
Air son gu mair a throcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach re. 

5 Do'n ti le gliocas iongantach 

A chruthaich neamh nan speur ; 
Air son gu mair a throcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach re. 300 SALM CXXXVI. 

6 Do'n Ti a shin air uachdar tuinn 

An talamh trom gu leir : 
Air son gu mair a throcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach re. 

7 Do'n Ti a rinn na soluis mhor 

Ta soillseachadh nan speur : 
Air son gu mair a throcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach re. 

8 A' ghrian gu h-uachdranachd san la, 

Chum dhuinne gu bu leir : 
Air son gu mair a throcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach re. 

9 A' ghealach is na reulta glan 

A' riaghladh oidhch' le cheiP : 
Air son gu mair a throcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach re. 

10 Do'n Ti rinn bualadh trom san Eiph't 

Air ceud-ghin dhaoin' is spreidh : 
Air son gu mair a throcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach re. 

11 Thug as am builsgean-san a mach 

A phobull Israel : 
Air son gu mair a throcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach re. 

12 Le neart a ghairdein sinte mach, 

'S le laimh a ta ro-threun : 
Air son gu mair a throcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach re. SALM CXXXYI. 301 

13 Do'n Ti a sgoilt an fhairge ruadh> 

'Na roinnibh as a cheiF : 
Air son gu mair a throcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach re. 

14 Is troimh a meadhon stiuradh leis 

Gu tearuint' Israel : 
Air son gu mair a throcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach re. 

15 San fhairge ruaidh do sgriosadh leis 

Pharaoh 's a shluagh gu leir : 
Air son gu mair a throcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach re. 

16 Do'n Ti sin trid nam f asaiche 

A stiuir a mhuinntir fein : 
Air son gu mair a throcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach re. 

17 Dhasan a bhuail 's a lot gu trom 

Na righrean laidir treun : 
Air son gu mair a throcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach re. 

18 Is righrean uasal iomraiteach, 

Mharbh e le 'ghairdean fein : 
Air son gu mair a throcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach re. 

19 'Nam measg bha righ nan Amorach, 

Seadh Sihon calma gleust' : 
Air son gu mair a throcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach re : 302 SALM CXXXVL 

20 Is Og air Basan bha 'na righ, 

Do mharbh is chasgair e ; 
Air son gu mair a throcair chaomh. 
Gu siorruidh feadh gach re. 

21 Is thug e fos mar oighreachd bhuain 

Am fearann-san gu leir : 
Air son gu mair a throcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach re. 

22 An oighreachd thug do Israel, 

'Oglach ro dhileas fein : 
Air son gu mair a throcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach re. 

23 Neach, air bhi dhuinn ro-iosal truagh, 

A chuimhnich oirnn 'nar feum : 
Air son gu mair a throcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach re. 

24 Gu sabhailt' bhuin e sinn a mach 

neart ar naimhde treun : 
Air son gu mair a throcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach re. 

25 Tha tabhairt beatha do gach feoil, 

Is loin do'n uile chre : 
Air son gu mair a throcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach re. 

26 thugaibh moladh agus cliu 

Do Dhia nan neamh 's nan speur : 
Air son gu mair a throcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach re. SALM CXXXVII. 303 

1 AiG sruthaibh coimheach Bhabiloin, 

Shuidh sinn gu bronach bochd ; 
An sin air Sion chuimhnich sinn, 
Is ghuileadh leinn gu goirt. 

2 Air gheugaibh seilich chrochadh leinn 

Ar clarsaichean an sin : 

3 Oir iadsan a rinn braighde dhinn 

Dh'iarr oran oirnn is gean : 

Seadh iadsan le'n do chreachadh sinn 
Dh'iarr luaghair' oirnn is ceol ; 

Seinnibh do laoidhibh Shioin duinn, 
(Ars' iadsan) mar bu nos. 

4 An duthaich chein an urrainn sinn 

Oran Iehobhah sheinn ? 

5 Ierusalem mur cuimhnich mi, 

Ri m' dheis nior lean a seirm ; 

6 Mo theanga leanadh teann ri m' gliial, 

Mur cuimhnicliear thu learn, 
Mur fearr learn na m'uil' aoibhneas ard 
Caithir Ierusaleim. 

7 Clann Edoim cuimhnich thusa, Dhe, 

Oir thubhairt iad le tair, 
An laithibh truagh Ierusaleim, 
Leag, leag i, sios gu lar. 

8 nighean uaibhreach Bhabiloin, 

A dh'f hasaichear gu leir : 
Bu nearachd neach, mar rinn thuoirun, 
A dhiolas dhuit d'a reir. 304 SALM CXXXYIIL 

9 "Bu nearachd neach a ghlacas fos 
Do mhaoth-chlaim bheaga thruagh, 
V S a phronnas iad gun acarachd, 
Ri clachaibh tuinnidh cruaidh. 

SALM CXXXVIII. 

1 Lie m'uile chridh' ard-mholam thu, 

Ard-mholam thu gu caomh 

2 'N lathair nan dia. Is sleuchdam dhuit, 

M'aghaidh ri d'theampull naomh, 
Is molam d'ainm, bhrigh d'fhirinn 
cheairt, 
'S do chaoimhneis ghradhaich fein : 
Oir d'fhocal fior-ghlan dh'ardaich thu, 
Os ceann d'uil' ainm gu leir. 

3 San la a ghlaodh mi riut, a Dhe, 

Fhreagair thu mi gu luath : 
Is thug thu spionnadh dhomh gu leoir, 
Le treoir, a'm' anam truagh. 

4 Bheir righre mor na cruinne dhuit, 

Ard-mholadh binn gu leir, 
San uair an cluinnear leo, a Dhia, 
Deadh bhriathra glan do bheil. 

5 An slighibh fos Iehobhah mhoir 

Seinnidh iad ceol gu h-ait ; 
Air son gur onorach, 's gur ard 
Gloir aluinn Dhia nam feart. SALM CXXXIX. 305 

6 Ge ard lehobhah, seallaidh e 

Air daoinibh umhal coir ; 
Ach'sleir dha'n dream ud, fad o laimh, 
Tha Ian do'n ardan mhor. 

7 D'an gluaisinn ann am builsgean fos 

Na trioblaid mhoir do m' chlaoidh, 
A ta mi fiosrach dochasach. 

Gu beothaich thusa mi : 
An aghaidh corruich mhoir mo namh, 

Do lamh-sa sinear leat ; 
Is ni mo dheas-lamh ann am fheum 

Mo theasairginn le neart. 

8 Gach ni air bith a bhuineas domh, 

Coimhlionaidh Dia gu treun ; 
Is buan do ghras, a Dhia, gu brath ; 
Oibre do lamh na treig. 

SALM CXXXIX. 

1 Do rannsaich thu, 's is aithne dhuit 

Mise, lehobhah threin. 

2 Mo shuidh', is m' eiridh 's aithne dhuit 

'S leir dhuit mo smuain an cein. 

3 Mo cheuma is mo luidhe sios, 

Do chuairtich thu gu dluth ; 

Is air mo shlighibh fein gu leir, 

'S geur fhiosrach eolach thu. 

4 Peuch cha 'n 'eil focal mor no beag 

No uirgill ann am bheul, 306 SALM CXXXIX. 

Mu'n labhram iad, a Dhia nam feart, 
Nach aithne dhuit gu leir. 

5 Do chuairtich thu mi air gach taobh, 

Romham faraon 's am dheigh ; 
Do lamh ta neartmhor cumhachdach 
Do leag thu orm, a Dhe. 

6 Tha 'n t-eolas so ro iongantach, 

Is ormsa tha e cruaidh ; 
Cha ruig mi air, or tha e ard 
R' a thuigsinn is r'a luaidh. 

7 Cia 'n t-ait air bith am feud mi dol 

d' spiorad glic, a Dhe ? 
d' ghnuis tha uile-leirsinneach 
Cia 'n taobh a theicheas mi ? 

8 Nan rachainn suasairneamhnanspeur, 

A ta thu fein an sud ; 
Nan luidhinn ann an ifrinn shios, 
Tha thu san ionad ud. 

9 Air bharraibh sgiath na maidne fos 

Nan siubhlainn fad o laimh ; 
Gu h-iomallaibh na fairge moir' 
Chum comhnuidh agus taimh ; 

10 Stiuraidh tu mi an sin, a Dhe, 

Le d' laimh ta treun an neart ; 
Is nithear leat mo chumail fos 
Le d' dheas laimh mhoir gu beachd. 

11 Nan abrainn, gu dean dorchadas 

Gu deimhin m'f holach uait ; SALM CXXXIX. 307 

Bhiodh 'n oidhche fein mar sholus glan 
Ag iadhadh orm mu'n cuairt. 

12 Cha'n fholuich uaitse dorchadas, 

'S co-shoilleir oidhch' is la ; 
'S ceart-ionann duits' an duibhre dorclv 
Is solus glan nan tra. 

13 Oir feuch do ghabh thu sealbh gu moch 

Air m'airnibh is mi maoth ; 
'S ann leat a rinneadh m'fholach fos 
Am brionn mo mhathar chaoimh. 

14 Ard mholam thu, oir 's uamhasach 

'S is miorbhuileach mo dhealbh : 
Tha d'oibres' iongantach ; 's is leir 
Do m'anam sin gu dearbh. 

15 Tra rinneadh mi an diomhaireachd, 

5 S a dhealbhadh mi gu ceart 
An aitibh iochdrach talmhainn shios; 
Bu leir dhuit brigh mo neirt. 

16 Mo cheud-chruth an-abuich gun 

Do d' shuilibh-sa bu leir ; [dreacb, 
Mo bhuill gu h-iomlan chuireadh sios 

Sgriobht' ann ad leabhar fein ; 
Gidheadh ri aimsir is ri uin 

Do dhealbhadh iad san am ; 
Air bhi dhoibh roimhe sin gun dreach 

'S nach robh a h-aon diubh ann. 

17 'S ro-phriseil uime sin, a Dhe, 

Do smuaintes' uile learn : 308 SALM CXXXIX. 

5 S ro-lionmhor mor r'an aireamh iad 
'S r'an cur air cunntas cheann. 

18 Ri 'n aireamh 's mor gur lionmhoir iad 

Na gaineamh mhin na traigh' : 
Air mosgladh as mo chodal domh, 
Taim maille riut do ghnath. 

19 Marbhar an t-aingidh leat gu beachd, 

Thighearna ro-threin : 
A nis, dhaoine fuileachdach, 
Imichibh uam an cein. 

20 Oir labhair iad a' d'.aghaidh Dhe, 

Le aing'eachd eusaontais ; 
Is thug do naimhde mi-runach 
D'ainm naomh an diomhanas. 

21 Nach 'eil mi tabhairt fuath, a Bhia, 

Do'n dream thug dhuitsa fuath ? 
Nach 'eil mi gabhail grain do'n dream 
A' d'aghaidh dh'eirich suas ? 

22 Fuath iomlan thug mi dhoibh gu beachd : 

Mar naimhde ni'm am meas. 

23 Rannsaich mi, Dhe, mo chridhe faic ; 

Mo smuainte feuch, fionn mis' : 

24 Feuch agus amhairc fein am bheil 

Slighe aingidh olc a'm' chle ; 
Is anns an t-slighe shiorruidh choir 
Gu direach treoraich mi. SALM CXL. 30£ 

1 O'n droch-dhuin' saor is teasairg mi, 

Dhia Iehobhah naomh : 
O'n fhear a ta ri foireigneadh 
Dean didean dhomh gu caomh. 

2 Nan cridhe taid a' smuaineachadh 

Air aimhleas mor gach la ; 
Chum cath' is comhraigchruaidhataid 
Air cruinneachadh do ghnath. 

3 Mar theanga nathrach, rinneadh leo 

An teanga sgaiteach geur : 
A ta nimh mhillteach nathrach fos 
Am folach aim am beul. 

4 laimh nan daoi, gleidh mise, Dhe; 

5 S o luchd an fhoirneirt, dion ; 
Mo cheuman thilgeadh bun os ceann, 
? S e sud an run 5 s am miann. 

5Dh'fholuichnah-uaibhrichribedhomh 5 
Is corda fos, do m' sgrios ; 
Ei taobh a' bhealaich sgaoil iad lion, 
Is leag iad ceap gun fhios. 

6 Ri Dia Iehobhah thubhairt mi, 

5 S tu fein gu beachd mo Dhia : 
Eisd ri guth m' athchuinge a nis, 
Thighearn is a Thriath. 

7 Is tu a's spionnadh slainte dhomh, 

Iehobhah Dhia nam flath ; 
Cuir dion is folach air mo cheann 
An aimsir troid is cath'. 310 SALM CXLI. 

8 Na deonuich miann an aingidh uilc, 

Thighearna nam feart : 
'Ais-innleachd fos na soirbhich leis, 
Mu'n togar iad an neart. 

9 Ach cinn na dream a chuairtich mi 

Gach taobh le tuaileas bhreug, 
Gu robh iad air am folach fos 
Le tubaist mhoir am beil. 

10 Orra gu tuiteadh eibhle loisgt', 

Tilg iad san teine, bed : 
An ^lochdaibh domhain sios, a chum 
Nach eireadh iad ni 's mo. 

11 Na daingnichear air talamh fos 

Fear-labhairt uilc a chaoidh : 
Biodh olc a' sealg fir foireignidh, 
G'a leagadh is g'a chlaoidh. 

12 Is aithne dhomh gu deonuich Dia 

Do'n dream ta 'n amhghar goirt, 
An cuis a sheasamh dhoibh gu treun ; 
Is coir jian daoine bochd. 

13 Do bheir na fireana gu dearbh 

Do d'ainm-sa moladh mor : 
Bidh comhnuidh bhuan a' d'fhianuis 
A Dhe, aig daoine coir. [f£in, 

SALM CXLI. 

1 O Dhia, a ta mi 'g gigheach riut, 
Dean deifir thugam fein : SALM CXLL 311 

Is tabhair eisdeachd fos do m' ghuth 9 
Tra ghlaodham riut a'm' fheum. 

2 Mar bholtrach tuis a'd' lathair suas ; 

Mar sin biodh m'urnuigh riut : 
Is togail suas mo lamh gu robh 
Mar iobairt fheasgair dhuit. 

3 Cuir faire air mo bheul, a Dhia : 

Dorus mo bheil-sa gleidh. 

4 Gu droch-bheairt 5 no gu olc air bith 

Na aom mo chridh', a Dhe : 
Eagal le luchd na h-aingidheacM, 

Gu'n cuirinn olc an gniomh, 
Ge milis blast' an sogb 's an gleus, 

Nior itheam fein maoin diubh. > 

5 Buaileadh am firean mi le smachd, 

Gabhaidh mi sin gu caomh : 
Gabhaidh mi uaith an t-achmhasan, 

Mar oladh phriseil mhaoth ; 
Cha bhrist am bualadh ud mo cheann: 

Oir fos theid m'urnuigh suas, 
Tra bhios an aitim ud gu truagh 

'Nan amhghar cruaidh an sas. 

6 Tra thilgear sios air clachaibh cruaidh, 
Am breitheamhna gu leir ; 

'N sin cluinnidh iad, oir 's milis binn 
Deadh bhriathra grinn mo bheil. 

Ar cnamhan fos aig beul na h-uaigh' 
Do sgaoileadh led le tair ; *j 312 SALM CXLII. 

Mar ghearrar is mar sgoiltear fiodh 
'Na spealtaibh air an lar. 

8 Ach tha mo shuilean riutsa suas, 

Iehobhah Dhia nam feart : 
Na fag-sa m'anam bochd gun treoir, 
'S tu fein mo dhoigh 's mo neart. 

9 teasairg mi o'n rib', a Dhe, 

A leag iad chum mo sgrios ; 
'S o eangaich luchd nah-aingidheachd 
A dh'fholuich iad gun fhios. 

10 Ach tuiteadh luchd na h-aingidheachd 
'Nan liontaibh rinneadh led : 
Am feadh bhios mise gabhail thart', 
'S a' tearnadh asta bed. 

SALM CXLII. 

1 Gthlaodh mi ri Dia le m'ghuth; is fos 

Le m' ghuth rinn m'urnuigh ris. 

2 Mo chaoidh 'na f hianuis dhoirt mi mach, 

'S mo thrioblaid dh'fhoillsich mis'. 

3 Tra bha mo spiorad bait' a stigh, 

'N sin b'aithne dhuit mo cheum ; 
Sa' bhealach san do shiubhail mi, 
Gun fhios do leag iad lion, [fheuch, 

4 Dh'amhairc mi air mo dheis, is dh'- 

'S cha robh fear m'eolais ann ; 
No neach do m'anam bheireadh speis; 
Threis; cabhair mi san am. SALM CXL1IL 313 

5 Thighearna, do ghlaodh mi riut, 

Is thubhairt mi gun gho, 
Gur tu is tearmunn dileas domh, 
'S mo chuid an tir nam bed. 

6 Air son gu 'n chlaoidheadh mi gti 

Eisd-sarim' ghlaodh san am; [truagh T 
Is saor mi o luchd m'fhoirneirt mhoirj 
Oir 's treise leo na learn. 

7 A priosan m'anam buin a mach, 

D'ainm-sa gu molar learn ; 
Is iadhaidh umam fireana : 
Oir ni thu pailteas rium. 

SALM CXLIII. 

1 Ri m'urnuigh eisd, is aom do chluas 

Hi m'athchuinge, a Dhe : 
A' d'fhirinn, is a'd' cheartas ard, 
Gu grasmhor freagair mi. 

2 Na tionnsgain ann am breitheanas 

Le d'oglach dileas fein: 
Oir 's dearbh nach saorar duine bed 
A' d'fhianuis ann am binn. 

3 Oir lean an namhaid eucorach 

Le toir gheir m'anam bochd, 
Mo bhcatha thilg e sios le tair, 

Leag ris an lar gun iochd : 
Is chuir e mi an dorchadas 

Chum comhnuidh ann gu truagh : 314 SALM CXLIII. 

Is ionann mi 's an dream gu dearbh 
Bhiodh fada marbh san uaigh. 

4 Is uime sin tha m'anam bait' 

Gu craiteach ann am chom : 
Mo chridh' a'm' chliabh gu muladach, 
Air fas gu tuirseach trom. 

5 Na laith' o chian do chuimhnich mi, 

Taim cnuasachadh gun tamh 
D' oibre gu leir ; 's a' smuaineachadh 
Air gniomharaibh do lamh. 

6 Mo lamhan shin mi riutsa suas: 

An geall tha m'anam ort, 
Amhluidh mar bhitheas fearann 
Air tiormachadh le tart. [cruaidh 

7 Eisd rium, a Thighearna, gu grad, 

Chaidh as do m'anam bochd : 
Do ghnuis na ceil, eagal gu'm biom 
Mar dhream chaidh sios do'nt-slochd. 

8Thoirormgu'ncluinnearleam,gumoch, 

Guth binn do chaoimhneis ghraidh, 
Oir annad chuir mi fein gu mor 

Mo dhochas is mo dhoigh : 
Am bealach fos an gluaisear learn, 

Thoir orm gu'n aithnich mi : 
Oir riutsa tha mi togail suas 

Mo spioraid thruaigh, a Dhe. 

9 m' naimhdibh guineach teasairg mi, 
Thighearn is a Eigh : SALM CXLIY. 315 

Do d'ionnsuidh theich mi fos, a chum 
Gu foluicht' leatsa mi. 

10 Do thoil a dheanamh teagaisg dhomh, 

Oir 's tu mo Dhia gu beachd : 
O's maith do spiorad: treoruich mi 
Gu tir na fireantachd. 

11 Sgathd'ainm-sabeothaichmigu treun, 

A Dhe Iehobhah mhoir : 
Sgath d'fhireantachd, saor m'anam 
thrioblaid ghoirt 's o leon. [bochd 

12 Cuiras do m' naimhdibh trid do ghrais, 

Is sgrios iad sin gu leir. 
A ta cur m'anma thruaigh fo leon; 
Oir 's mise d'oglach fein. 

SALM CXLIY. 

1 Beannatcht' gu robh Iehobhah 

Mo charraig e ? s mo threoir; [treun, 
Mo lamh a theagaisgeas gu cath, 
'S gu comhrag mhaith mo mheoir. 

2 Mo mhaith, mo dhion, 's mo bhaideal 

Mo shlanuighear, 's mo sgiath ; [ard 7 
'S e cheannsaicheas mo dhaoine turn, 
Mo mhuinghinn is e Dia. 

3 Dhia, ciod e 'n duine, gu bheil thu 

A' gabhail eolais air ? 
No ciod e mac an duine, fos 
Gu d'thuo- thu e fa'near ? - 316 SALM CXLIV. 

4 An duine, 5 s cosmhuil e gu fior 

Ri diomhanas gun sta ; 
5 S a laith' mar sgail' 's mar f haileas fos 
A' gabhail seach a ta. 

5 lub, a Dhia, do fhlaitheis ard, 

Thig fein gun dail a nuas : 
Buin ris na sleibhtibh mor le d' neart, 
Is uath' theid deatach suas. 

6 Leig thuc' a mach do dhealanach ? 

Le 'n sgaoilear iad air fad : 
Is tilg a mach do shaighde geur 
Le 'n claoidhear iad gu grad. 

7 Sin uait do lamh a d'ionad ard, 

Saor mi, is fuasgail orm, 
uisgibh laidir iomarcaeh : 
'S o laimh nan coigreach borb. 

8 ladsan 'gam bheil am beil a' teaclid 

Air diomhanas gach Id : 
An deas-lamh sud, is deas-lamh i 
Lan iogain agus go. 

9 Dhuit seinneam oran nuadh, a Dhe, 

? S aim air an t-Saltair ghrinn ; 
Air inneal ciuil nan teuda deich 

Dhuit seinneam moladh binn. 
10 'S e Dia a bheir do righribh mor 

Slaint' agus buaidh gu treun, 
'S e shaoras Daibhidh 'oglach caomh 

O'n chlaidheamh mhillteach gheur. : SALM CXLY. 317 

11 Saor mi, is fuasgail orm o laimh 

Nan coimheach, 'g am bheil beul 
Lan diomhanais : 's an deas-lamh fOs 
5 Na deas-laimh foilP is breig', 

12 A chum gu'm biodh ar mic a' fas 

Mar ghallain ur 'nan dig' : 
'S ar nigheana mar chlacha snaidht' 
An oisinn arois mhoir. 

13 Ar saibhlean lan do'n uile stor; 

Ar treudan fos a' breith 
Nam miltean, seadh deich miltean ail 
'Nar fasaichibh gach leth. 

14 Ar daimh gu h-obair laidir calm', 

Gun chreach theachd oirnn nobruid; 
A chum 'nar sraidibh fos nach biodh 
Guth gearain, caoidh, no truid. 

15 5 S beannaicht' am pobull sin a ta 

San inbhe so gu beachd ; 
'S beannaicht' am pobull fos d'an Dia 
Iehobhah Triath nam feart. 

SALM CXLY. 

1 Akduicheam thu, mo Dhia, \b mo 

D'ainmbeannaicheamgubrath.[Righ; 

2 Do d'ainms' am feasd do bheiream cliu: 

Arduicheam thu gach la. 

3 Tha Dia Iehobhah mor gu dearbh ; 

lon-mholta Dia gu mor ; 318 SALM CXLY. 

Cha'n fheudar meud a mhorachd-san 
A rannsachadh gu leor. 

4 Molaidh gach al do ghniomhara 

Do'n al a thig 'nan deigh ; 

Is d'oibre cumhachdacha fds 

Sior-chuirear led an ceill. 

5 Onoir do mhorachd ghlormhoir fein 

Cuireams' an ceill gu beachd : 
Air d'oibribh iongantach gu leir 
Labhram, a Dhe nam feart. 

6 Labhraidh daoin' eile fds air neart 

Do bhearta uamhasach : 
Is mise foillsicheam gu mor 
Do mhorachd iongantach. 

7 Is cuirear leo an ceill gu pailt 

lomradh do mhaitheis mhoir ; 
Do cheartas glan is d'ionracas 
Mclaidh gu binn le ceol. 

8 Tha'n Tighearna ro-ghrasmhor caoin 

Is Ian do thruacantachd ; 
A ta e mall chum feirg', is fds 
Pailt aim an trocaireachd. 

9 Is maith Iehobhah do gach duil ; 

Tha 'throcair chaomh gu beachd 
Os ceann gach obair agus gniomh 
A rinneadh leis le neart. 

10 Dhia, molaidh d'oibre thu air fad ; 
Le d' naomhaibh molar thu : SALM CXLY. 319 

1 1 Air gloir do rioghachd labhraidh iad ; 

Innsidh do neart le cliu. 

12 Do chum a bhearta cumhachdach 

Gu tuigeadh clann nan daoin' ; 
Gu bheil a rioghachd Ian do ghloir, 
Is moralachd faraon. 

13 Do rioghachd fein, is rioghachd i 

Ta siorruidh buan gu beachd ; 
Is mairidh d'uachdranachd gu brath 
Air feadh gach ail ri teachd. 

14 Cumaidh Iehobhah suas le neart 

An dream tha tuiteam sios ; 
'S an dream thaclaonadh chum an lair, 
Togaidh e 'n aird' a ris. 

15 Tha siiile fos gach duiP air bith 

A' feitheamh ort, a High : 
Is tha thu aims na trathaibh ceart 
A' tabhairt dhoibh am bidh. 

16 A ta thu ann ad thoirbheartas 
Fosgladh do laimh gu mor, 

Is miann gach nithe beo air bith 
Sasuichear leat gu leor. 

17 Tha Dia 'na uile shlighibh ceart, 
Naomha 'na uile ghniomh. 

18 'S dluth Dia do mheud 's a ghairmeas 

Seadh ghairmeas air gu fior. [air, 

19 Deadh mhiann gach neach d'an eagal e 

Coimhlionaidh e gu pailt ; 320 SALM CXLVI. 

Is eisdidh esan fos ri'n glaodh, 
Saoraidh e iad 'nan aire. 

20 An dream tha tabhairt graidh do Dhia, 

Dhoibh ni e tearmunn deas ; 
Ach fos na h-aingidh ole gu leir 
Do ni e fein an sgrios. 

21 A 5 luaidh air cliu lehobhah threin 

Bithidh mo bheul gun cheist : 
Ainm naomha beannaicheadh gach 
Gu siorruidh buan am feasd. [feoil 

SALM CXLVI. 

1 Dia molaibh ; mol, m'anam Dia, 

2 Molaidh mi Dia ri m' bhed ; 
Ard-seinnidh mise cliu do m' Dhia, 

Ri fad mo re 's mo Id. 

3 Na earbaibh is na deanaibh bun 

A prionnsaibh laidir treun ; 
No fos a mac aon-duin' a t'ann, 
5 S gun fhurtachd ann ri feum. 

4 Tha 'anail-san dol as a mach, 

Theid e g'a uir air ais, 
Theid as d'a smuaineachadh gu leir, 
San la sin fein gu cas. 

5 'S beannaicht' an duine sin 'gam bheil 

Dia Iacoib mar a neart ; 
'G am bheil a dhochas ann an Dia, 
Iehobhah Triath nam feart. SALM CXLYII. 321 

6 'Se chruthaich neamh, is muir, is tir, 

'S gach aon ni annta ta ; 
'S e choimhdeas firinn mar an ceudn ! 
Gu siorruidh is gu brath. 

7 Ri daoinibh ta fo fhoirneart mor, 

Cumaidh e coir gu caoin, 
Bheir biadh do'n ocrach ; cuiridh Dia 
Na priosanaich fa sgaoil. 

8'Se Dia ta fosgladh suil nan dall ; 
Togaidh Xehobhah mor 
An dream a ta air cromadh sios, 
Is caomh leis daoine coir. 
9 Dia seasaidh bantrach 's dilleachdain, 
'S e 's dion do 'n choigreach aim; 
Ach slighe fhiar nan daoine daoi 
Tilgidh e bun os ceann. 

10 Bidh Dia 'na Ard-Righ mor gu brath, 
Do Dhias', o Shion naomh ; 
linn gu linn gu maireannach, 
Molaibhse Dia gu caomh. 

SALM CXLVII. 

\ Molaibhse Dia, oir 's maith bhi seinn 
Ard-mholadh binn d'ar Dia : 
Oir 's tlachdmhor e 's is maiseil sud 
Bhi tabhairt cliu clo'n Triath. 

2 Suas togaidh Dia Ierusalem : 
Cruinnichidh e le clieil', 322 SALM CXLVIL 

An dream d'an d' rinneadh diobaraich, 
Do ghmeil Israeil. 

3 Do'n aitim 'g am bheil cridhe bruit' 

Bheir esan slainte mhor : 
Is ceanglaidh suas gu faicilleach 
Gach cneadh ta orra 's leon. 

4 Na reulta lionmhor airmhear leis ; 

'G an ainmeachadh gu leir. 

5 Is mor ar Dia, 's is mor a neart ; 

Gun tomhas air a cheill. 

6 Togaidh Iehobhah suas gu dearbh 

IS a daoine ciiiin a ris : 
Is leagar leis na daoi le tair, 
Gu lar, 'g an tilgeadh sios. 

7 Seinnibh do Dhia Iehobhah mor, 

Le buidheachas gu binn : 
Seinnibh d : ar Dia~ne moladh ard 
Air teud na clarsaich ghrinn. 

8 DiafoPchaidhneamh le neulaibh tiugh, 

Ullaichidh uisge fos 
Do'n talamh : 's e bheir air an f heur 
Bhi fas air sleibhtibh mor. 

9 Do'n ainmhidh 's do gach beathach fiat 

Bheir esan biadh gun di ; 
Is do na fithich og' , faraon 
A ghlaodhas 'g iarraidh bidh. 

10 An neart an eich cha bhi a dhuil, 
Ge mor a luth 's a threis s SALM CXLVII. 323 

Cha ghabli e tlachd an cosaibh fir 
Sheasas gu direach deas. 

11 Tha Dia a' gabhail tlachd gu mor 

Do'n dream d'an eagal e, 
Chuireas an dochas is an doigh 
'Na throcair-san gach re. 

12 Thoir moladh, lerusalem, 

Do Dhia Iehobhah mor, 
Do d' Dhia-sa tabhair moladh fior, 
Shion, mar is coir. 

13 Croinn-dhruididh fos do dhorsa mor 

Do neartaich e gu maith : 
Is bheannaich e do shliochd gu leir 
A'd' mheadhon fein a stigh. 

14 5 S e chuireas ami ad chriochaibh fos 

Sith agus sonas mor : 
'S e ni le smior a chruithneachd ghloin. 
Do shasuchadh gu leor. 

15 'S e chuireas aithn' a mach air tir, 

Ni 'fhocal ruith gu luath. 

16 Bheirsneachd marolainn: sgaoilidh e 

An liath-reodh mar an luath. 

17 Eith-reodha tilgidh e a mach, 

Mar ghreamanna nach gann ; 
Is anns an fhuachd a rinneadh leis 
Co dh'fheudas seasamh ann ? 

18 Cuiridh e 'fhocal mor a mach ; 

Is leaghar iad a ris : 324 SALM CXLVIII. 

Air seideadh dha le gaoith an sin 
Sruthaidh na tuilte sios. 

19 Do Iacob tha e foillseachadh 

A bhriathra fior-ghlan naomh 
A statuin is a bhreitheanais 
Do Israel gu caomh, 

20 So maitheas nach do dheonaich e 

Dh'aon fhine ta fo 'n ghrein : 
A bhreitheanais cha b'aithne dhoibh. 
Molaibh Iehobhah treuii. 

SALM CXLVIII. 

1 Molaibhse Dia. Ard-mholaibh fos 

Iehobhah mor gu brath, 
neamh nan speur ; molaibhse Dia 
'S na h-ionadaibh a's aird'. 

2 Uil' aingle Dhe mor-mholaibh e : 

Molaibh e 'shluagh gu leir. 

3 ghrian la a ghealach, molaibh e 

'S a reulta glan nan speur. 

4 neamha ard nan uile neamh, 

Is uisgeachan a ta 
Ancomhnuidhshuasosceannnanspeur, 
Molaibhse Dia do ghnath. 

5 Thugadh iad cliu is moladh binn 

Do ainm Iehobhah threin, 
Oir chuir e aithne mach le neart, 
Is rinneadh iad d'a reir. SALM CXLVIII. 325 

6 Do rinn e fos an daingneachadh 

A chum bhi buan do ghnath 
Is chuir e statuin orra sud 
Nach teid air chul gu brath. 

7 O'n talamh fos a ta fo neamh 

Molaibh Iehobhah treun ; 
Uii' uabheistean ro-eagalach, 
'S a dhoimhneachda gu leir. 

8 Tein'adhair agus clach-shneachd chru- 

An ceo theid suas, 's an sneachd; [aidh, 
Gaoth dhoinionnach a' coimhlionadh 
A bhriathra-san gu beachd 

9 Na sleibhte farsuinn atmhor nior, 

'S na tulaich fos le cheil': 
Gach craobh bheir toradh agus blath, 
'S na Seudair ard gu leir. 

10 Gach beathach, ainmhidh, is gach duil 

A shnaigeas air an lar ; 
'S gach eunlaith sgiathach iteagach 
Ta 'g itealaich gu h-ard. 

11 Gach righ air thalamh, laidir mor, 

'S gach pobull fos air bith ; 
Na prionnsaidh is luchd breitheanais 
Tha thar gach tir fa leth. 

12 Na h-oig-fhir is a' mhacruidh dheas, 

'S na maighdeana le cheiP ; 
Na seanaire ta eolach glic, 
'S na leinibh og gu leir. 326 SALM CXLIX. 

13 Ainm Dhe ard-mholadh iad, oir tha 

'Ainm-san a mhain ro-mhor : 
Os ceann na talmhainn is nan neamh 
Gu h-anbhar ard tha 'ghloir. 

14 Adharc a shluaigh leis ardaichear, 

Seadh cliu a naomh gu leir, 
Cliu Israeil, a phobuill chaoimh. 
Molaibh Iehobhah treun. 

SALM CXLIX. 

1 Molaibh se Dia : is oran nnadh 

Seinnibh do Dhia gu caomh ; 
Seinnibh a mholadh-san gu binn, 
An coimhthional nan naomh, 

2 Biodh Isra'l aoibhneach ann an Dia, 

An Ti a chruthaich e ; 
Deanadh clann Shioin gairdeachas 
'Nan High air feadh gach re. 

3 Is anns an dannsa thugadh iad 

D'a ainm-san moladh binn : 
A chliu le tiompan seinneadh iad, 
Is leis a' chlarsaich ghrinn. 

4 Oir tha Iehobhah gabhail tlaehd 

'Na phobull dileas fein : 
Eo-sgiamhach fos le 'shlainte ni 
Na daoine seimh gu leir. 

5 Biodh air na daoinibh naomh an sin 

Ur-ghairdeachas an gloir : SALM CL. 327 

Is air an leabaidh seinneadh iad 
Do Dhia le h-iolaich mhoir. 

6 Gu robh ard-chliu an Tighearna 

Gu dligheach aim 'nam beul : 
Is ann 'nan laimh-san fos gu robh 
Claidhe da-fhaobhair geur. 

7 A chum gu deant' air fineachaibh 

Lan-dioghaltas gu trom : 
Is mar an ceudn' air poibleachaibh 
Smachdachadh goirt mar thoill. 

8 Do chum gu deant' an righrean-san 

A chur fo chuibhreich gheir ; 
Fo gheimlibh teann do'n iarunn- 
An uaisle mor gu leir. [chruaidh 

9 Chum dioghaltas a chur an gniomh 

Ta sgriobht' 'na fhocal ceart : 
So cliu nam fireanach gu leir. 
Molaibhse Dia nam feart. 

SALM CL. 

1 Molaibhse Dia. 'Na theampull 

Molaibhse Dia gu mor : [naomh 

An speuraibh ard a chumhachda 
Molaibh e mar is coir. 

2 Air son a ghniomhara ro-threun ? 

Molaibhse Dia 's gach ait ; 
Do reir a mhorachd molaibh e, 
'S a ghloir, a ta ro-ard. 328 SALM CL. 

3 Le guth na trompaid mar an ceudn' 

Molaibhse Dia gu binn : 
Air clarsaich seinnibh moladh dha, 
Is air an t-saltair ghrinn. 

4 Le tiompan thugaibh moladh dha, 

San dannsa mar an ceudn' ; 

Le organ togaibh suas a chliu, 

'S le inneal ciuil nan teud. 

5 Air ciombalaibh ta labhar binn 

Molaibhse Dia gun tamh : 
Molaibhse Dia air ciombalaibh, 
Ni toirm is fuaim ro-ard. 

6 Gach uile dhuil sam bith ta bed, 

'G am bheil an deo 'nan ere, 
Ard-mholadh iadsan Dia gu mor: 
Molaibh lehobhah treun. A 5 CHRIOCTt LAOIDHEAN, 

SCRIOPTTJB, NAOMH. LAOIDH I. Genesis i. 

1 O neo-ni eireadh talamh 's neainh, 

So lahhair guth an Triath : 
O neo-ni dh'eirich talamh -s neamh, 
Gu h-umhal mar a dh'iarr. 

2 Shuidh air an aigein duibhre tiugh, 

Thuirt Dia, Biodh solus ann ; 
Ghrad-las an solus aobhach geal, 
Is theich an duibhre dall. 

3 Do neulaibh dh'aithn e togail suas, 

Suas thog na neoil d'a reir ; 
Le'n ionmhas fliuch sgaoil iad 's gach 
A' snamh air feadh nan speur. [ait, 

4 Dh'aithn e do'n uisg' a luidh air fonn 

Grad-thional gu h-aon ait ; 
Dhian ruith an f hairge, tonn air thonn, 
Is feuch an talamh traight ! 

5 Le luibhibh uaine 's craobhaibh meas, 

Chomhdaich e % talamh lorn ; 
Mu'n d' thainig fras no druehd o'n speur, 
'S mu 'n d' eirich grian air fonn. 

6 Sgeadaich e 'n sin na neamhan ard ; 

Gu dealrach las a' ghrian ; 
A' ghealach is na reulta dhuisg, 
A chunnta' mhios is bhliadhn'. 330 LAOIDH II. 

7 Do'n uisge dhealbh Iehobhah treun 

Gach gineal eisg sa' chuan ; 
Is ghairm o'n doimhne mar an ceudn 
Gach eun san ealtairm shuas. 

8 Gach duile beo air tbalamh ta 

Dhealbh thu le d' laimh, fa leth ; 
Do'n leomhan bhorb 's do'n chnuimheig 
Thug thu maraon am bith. [fhaoin 

9 An duine chruthaich thu fadheoidh, 

A'd' choslas glormhor fein, 
Gu bhi 'na uachd'ran dligheach fior 
Os ceann gach ni fo'n ghrein. 

10 D'uil' oibre 'n sin a'd' lath'r, a Dbia, 

Gu ciatach aluinn sheas ; 
Sheall thu, is thuirt gu robh gach ni 
Gu fior-mhaith agus deas. 

11 Cia glormhor d'oibr' air fad, a Dhe! 

Cia treun thu fein an neart ; 
Co 'n ti nach tugadh dhuitsa cliu % 
Molams' thu, Dhia nam feart ! 

LAOIDH II. Gen. xxviii. 20—22. 

1 Due Bhet-eil! le d'laimh thoirbheartaich 

'S tu bheathaich d'lsra'l fein : 
? S a threoraich feadh an turuis sgith 
Ar sinnseara gu leir ; 

2 Ar boid 's ar n-urnuigh nis a ta 

Aig lath'r do chaithir ghrkis ; 
Bi leinn, O Dhia ar n-aithrichean ! 
'S na diobair sinn gu briith. 

3 Trid ceumna dorch' ar beatha bhos, 

trebraich thusa sinn ; 
'S o la gu la ar n-eideadh cuirp, 
'S ar tcachd-an-tir thoir dhuinn. LAOIDH IY. 331 

4 Fo sgail do sge, dean ar dion 

Gu crich ar seachrain sgith, 
Is thoir d'ar n-anmaibh fois fadheoidh 
A'd' chonihnuidh shuas an sith. 

5 Na tiodhlaca so, Dhe nan gras, 

Thoir dhuinn o d'laimh gu fial ; 
'S a nis agus a ris gu brath, 
Is tu do ghnath ar Dia. 

LAOIDH III. Iob i. 21. 

1 Lomnochd mar thainig sinn a steach 

Do 'n t-saoghal so air tus, 
Is amhluidh theid sinn lomnochd as, 
Is taisgear sinn san iiir. 

2 Gach ni ri 'n canar leiim gu faoin 

Ar maoin 's ar storas fein, 
Is iasad goirid aon-la e, 
'S grad-dhiolar e gu leir. 

3 J S e Dia bheir dhuinn gach comh-fhurtachd, 

No ghearras iad air falbh ; 
Ma thug e leis, 's e fein thug uaith ; 
Beannaichf gach uair biodh 'ainm ! 

4 Beannaicht' gu siorruidh gu robh Dia! 

Cha ghearain sinn ni 's mo ; 
Docrach no socrach biodh ar cor, 
Dhuits' Athair gu robh gloir. 

LAOIDH IY. Iob iii. 17—20. 

1 Cia samhach ciuin an tall a dor eh' 

San gabh sinn uile tamh ; 
An tir na di-chuimhii' far nach gluais 
Aon fhuathas sinn no namh. 

2 Cia tosdach seimh an leab' an uaigh, 

A ghabhail suain is fois ; 332 LAOIDH V. 

Theicl crioch air dragh luchd-aing' eachd innt' 
J S gheibh daoine sgith innt' clos. 

3 Innte cha chaoidh am priosanach 

Ni 's mo mar fhuair e 'chlaoidh ; 
Cha dochainn smachd an droch righ bhuirb, 
'S is balbh guth mhillt-fhir dhaoi. 

4 Tha lag is laidir, beag is mor, 

Co -shin t' san uaigh le cheil' ; 
Tha naimhdean samhach taobh ri taobh 
Is luchd na comhstri reidh, 

5 Co-ionann coidlidh iad air fad 

Fo ghlasaibh teann a' bhais, 
Gu'n uair an gairmear iad le Dia 
'Na fhianuis la a' bhrath. 

LAOIDH V. Iob v. 6—12. 

1 A MHGHAR °' n duslach ged nach duisg, 

O'n uir ged nach tig bron ; 
Gidheadh is lionmhor iad na h-uilc 
Th J air mac an duine 'n toir. 

2 Amhluidh mar dh'eireas srada suas 

Gu luath air lorg a cheiP : 
Mar sin tha'n duine air a bhreth 
Gu bron is curadh geur. 

3 Ach earbam-sa ri Dia mo chuis, 

Is deanam m'urnuigh ris ; 
Riaghladh an domhain tha 'na laimh, 
Gu 'lathair teichidh mis'. 

4 Tha 'oibre lionmhor agus mor, 

Co chuireas iad an ceill ? 

An t-anam bronach ni e ait, 

'& an truaghan ni e treun. LAOIDH VI. Iob viii. 11—22. 333 

1 Gr^N lathach am fas luachair ghlas f 

No seileisteir gun sruth? 
Ged fhas, is cliombuan gearr an cuairt* 
Seargaidh, gun bhuain, an cruth. 

2 Is ionann dbchas baoth an daoi, 

Nach feud a chaoidh bhi buan ; 

Mar lion an dabhain-alluidh fhaoin, 

A bheir gach gaoth 'na chuairt. 

3 SJF tra leigeas e a thaic r'a thigh, 

Aomaidh gach clach is crann ; 
'S luath ghreimicheas e ris, ach 's luaith' 
Theid 'fhardoch bun os ceann. 

4 Ged fhas 'na gharadh ris a' ghrein 

A gheuga dosrach ur ; 
'S ged sgaoil e domhain teann gach freumh, 
Th' air leis, do-spiont' a h-uir : 

5 Gidheadh air teachd d'a bhmn o neamh, 

Spionar a fhreumh a bun ; 

Aite cha 'n aithnich e nfs mo ; 

Caochlaidh a ghloir gu tur. 

6 Feuch ! 's amhlaidh gairdeachas nan daci, 

Ni tair air naomh-reachd Dhe ; 
Grad-thuitidh iad : 's co grad a thig 
'Nan aite daoine seimh. 

7 Ach Dia nan gras, le cumhachd mor, 

Ni daoine coir a dhion ; 
An cridhe lionaidh e le gean, 
? S am beul le moladh sior. 

LAOIDH VII. Iob ix. 2—10. 

1 Am bi siol Adhaimh saor o chiont', 
No glan am fianuis De? 
Ma thagras e reir ceartais ruinn, 
F'a sm'achd theid sinn do'n eus*. 334 LAOIDH VIII. 

2 Gu geur-chuiseach ma thoimhseas e 

Gach smaoin, is guth, is gniomh ; 
Leisgeul, seadh aon do m' mhiltibh ciorit' 
A dhealbh cha'n urrainn mi. 

3 Is glic a chridh' -s is treun a lamh, 

'S nach aingidh dan an sluagh 

A thogas ceann an aghaidh Dhia, 

Co riamh thug air-san buaidh? 

4 Roimh' fheirg, na sleibhte criothnaicliidh, 

Is clisgidh iad o'm bonn ; 
O 'bhunchar luaisgidh null 's a nail, 
Le garbh-chrith, 'n talamh trom. 

5 Ma thoirmisgeas e eiridh grein', 

Cha'n eirich grian gu brath : 
Dui'-neulach ni e 'n speur air fad, 
'S gach reul theid as 'na smal. 

6 Coisichidh Dia san fhairge ghairbh, 

Carbad do ghaothaibh ni ; 

A shlighe ard co lorgaicheas ? 

A cheumna dorch' co chi? 

LAOIDH YIII. Iob xiv. 1—15. 

1 O Dhuine th'air do bhreth le mnaoi, 

Cia tearc is truagh do laith' ! 

O'n duslach thainig thu, is theid 

Gu d' dhuslach fein gun dail. 

2 Mar mhaoth-lus fasaidh tu fo bhlath, 

Is gheibh thu bas gu beachd : 
Mar fhaileas teichiclh tu gu luath, 
J S cha bhuan air thalarnh neach. 

3 Lan ciont' is truaigh, an seas aon duil, 

Fa chomhair suilean De % 
Co chaoidh bheir uisge soilleir glan 
A tobar salach creidh ? LAOIDH YIIL 335 

4 Ar Iaithean air an aireamh ta, 

'S gun tamh a' gabhail seach ; 
Is goirid gus an tig an uair 
An ni do'n uaigh ar teach. 

5 Dhemhoir ! na smachdaich ann ad f heirg 

An tomb as goirid faoin, 
Do laithibh diombuan an-shocrach 
Thug tbu do ebloinn nan daoin'. 

6 Ged chrionas lus, cha'n fhaigh e bas, 

Tbig 'fhas ri h-uine nios ; 
? S ged sheargas craobh sa' gheambradb fhuar, 
M 'n t-earrach nuadh i ris. 

7 Acb aon uair 's gu faigb duine bas, 

Cha phill a laith' ni 's mo ; 
A bheatha cha dean earrach nuadh, 
'S air 'uaigh cha ruig an 16. 

8 Amhluidh mar shruth a ruitheas bras, 

5 S nach pill air ais r'a shliabh ; 
Tha laith' is bliadhnai' 's linn dol seach ? 
'S cha phill ri neach an triall. 

9 San uaigh 'n tra luidheas duine sios, 

Coidlidh e 'n dion a' bhais ; 
'S cha duisg e tuille gus an teid 
An cruinne-ce ? na smal. 

10 biodh an uaigh 'na leaba thaimh 

Dhomh fein, gu la mo Thriath, 
San eirich mi gu h-aobhach suas 
Le naomh-shluagh maiseach Dhia 5 

11 San dbchas ait, le foighid mhoir, 

Feithidh mi ordugh Neimh, 
A thig san am a shonruich Dia 
An triall mi thui^e fein. 836 LAOIDH IX. Iob xxvi. 6—14. 

1 0° ghleachdas ris a' ghairdean thrcun 

A dhealbh na speuran ard ? 
No c'ait am folaieh neach e fein 
O'n t-siiil d'an leir gach ait ? 

2 'Na shealladh-san tha ifrinu fein 

Is leir-sgrios uile riiisgt' : 
'S am foFchear lochd air bith no beud 
fhradharc geur a shul ? 

3 Air neo-ni chroch e 'n domhan mor, 

'S an airde tuath do sgaoii 
Air ionad falamh, agus phaisg 
Uisge sna neulaibh faoin. 

4 Tra cliitbear cumhachd Dhe 's gach ait, 

Tha sgail 'ga f holach fein ; 
Tha 'chaithir cuairtichte le neoil, 
'S do dhuine beo cha leir. 

5 Onfha na fairge pillidh e 

Le traigh, air meud a neart ; 
'S a chrioch a thug e dhi 's gach ait 
Gu brath cha teid i thart. 

6 Roimh achmhasan Iehobhah threin, 

Tha talamh 's neamh air chrith ; 
Clisgidh an steidh ma lasas suas 
A chorruich uair sam bith. 

7 Gun doinionn luaisgidh e an cuan, 

? S togaidh e suas a thuinn ; 
'S an t-uaibhreach tilgidh e, gun namh, 

'airde bun os ceann. 
8'Se lionas neamh le cuideachd naomh, 

'S a ni iad aobhach ait ; 
Ach sliochd na nathrach tilgidh sios 

Gu ionad claoidh le smachd, 

9 D'a oibre cha leir dhuinn ach cuid, 
'S cha tuig sinn iad sin fein ; LAOIDH XI. 337 

Ach tairneanach a chumhachd mhoir, 
Co dh'fheudas chur an ceill ? 

LAOIDH X. Gnath-fhoc. i. 20—31. 

1 An coinihthional nan iomadh slogh, 

Is anns na roidibh tiugh, 
Hi cloinn nan daoin' tha Gliocas neimh 
A' togail suas a ghutli' ; 

2 Cia f bad a ni luchd-fanoid tair 

Air firinn 's grasa Dhe ? 
'Sa bheir sibh, amaclana, speis 
Do 'r toil mhi-cheillidh fein ? 

3 Pillibh, air m' ear ails', air 'ur n-ais, 

Is bidh sibh sona chaoidh. 
Pillibh 's a chum 'ur beannachadh, 
Mo Spiorad bheir mi dhuibh. 

4 Aeh mur toir sibh mo ghuth fainear, 

'S mur eisdear leibh mo ghlaodh : 
Tra ghlaodhas sibhs' an la 'ur n-airc, 
'Ur n-athchuinge bidh faoin. 

5 Tra ghlacas leir-sgrios sibh 'na cuairt, 

Mar iom-ghaoth luath nan speur, 
Ni mise fanoid air 'ur caoidh, 
'S 'ur n-urnuigh chaoidh cha 'n eisd. 

6 roghnaich sibh roimh bheatha bas, 

'S eigin gu brath bhi truagh ; 
Oir ciod air bith a chuireas neach, 
Dheth sin ni 'n neach sin buain. 

LAOIDH XI. Gnath-fiioc. iii. 13—17. 

1 Oia sona 'n ti do theagasg Dhe 
Bheir eisdeachd gach aon uair ; 
'S ri gliocas neimh, le mbran tlaehd, 
Thionndas gu moch a chluas ? 
P 338 LAOIDH XII. 

2 Is fearr a stor na 'n t-ionmhas faoin 

A ta san t-saogh'l gu leir ; 
? S is luachmhoire a dhuais gu mor 
Na or a' chruinne-che. 

3 Tha saoghal fada 'na laimh dheis, 

Is onoir 'na laimh chli ; 
ladsan air fad a bheir dha gradh, 
'S leo saoibhreas, slaint', is sith. 

4 Do 'n 6g 'na shlighe neo-chiontaich, 

Solas bheir e gu pailt, 
? S do 'n aosda bheir e coron gloir, 
? S trocair o Dhia gun aire. 

5 An uair tha dichioll dhaoine mor, 

Tha 'dhuais-san mbr d'a reir : 
Do sholasaibh tha 'shlighe Ian ; 
Is sith do ghnath 's gach ceum. 

LAOIDH XII. Gnath-fhoc. vi. 6—12. 

1 JlLirich a lunndaire gu grad, 

'S thoir ort an seangan beag gun stad ; 
Oir ged nach d' fhuair e riamh fear-iuil, 
No neach g'a ghreasadh air a chul : 

2 Fa chomhair geamhraidh ni e deas, 
A' cuimhneachadh gun tamh a leas ; 
San t-samhradh trusaidh e a Ion, 

San fhoghar iomlan tha a stor. 

3 Ach c' uin a dh'eireas tus' o d' shuain? 
A lunndaire, nach duisg thu suas ? 

Cha'n iarr do leisg ach tuille taimh, 
Le clo do'n t-siiil, is pasga lamh. 

4 Ach feuch ! tha bochdainn agus bron, 
Ag iadhadh air gach laimh a'd' choir ; 

'S mar ghaisgeach armach teachd a'd' dhail, 
Trom-bhruthaidh iad do cheann to 'n sail. L AOIDH XIII. Gnath-fhoc. viii. 22— 36. 339 

1 jDibh tosdach uile, chlann nan daoin' 

Tra ghlaodhas Gliocas De, 
A bhriathra thugar leibh fainear, 
'S d'a earail thugaibh geill. 

2 Bu mhise Annsachd Dhe o thus, 

Mu'n robh na neamha aim ; 
'S mu'n d'fhuair an domhan mor a bliith, 
Bha mise, feadh gach am. 

3 Mu'n robh ann sleibhte mor no beag, 

Mu'n robh aim muir no fir ; 

No ni air bith sa' chruinne-che, 

Aig deas laimh Dhe bha mi. 

4 Tra dhealbh e neoil is adhar ard, 

An talamh traight 's an cuan, 
'S tra ghearr e 'n criochan doibh fa leth, 
Bha mise leis san uair. 

5 Tra chroch e 'n talamh cothromaicht' 

Gun taic ris o aon taobh, 
Dhearc mi le solas mor an sin 
Air ionad comhnuidh dhaoin'. 

6 D healbh smaoin mo chridh' o shiorruidheachd 

Lan-tearmunn doibh o'n bhas ; 
Neo-chaochluidheach, uaith sin gu so, 
Tha m'iochd dhoibh is mo ghradh. 

7 Ri m' theagasg eisdibh uime sin, 

Is gheibh sibh beatha uaith, 
Is sona 'n ti bheir geill do m' lagh ; 
Bidh 'n ti nach tabhair truaigh. 

8 Is mise ni gu neamh an t-iul, 

'Sa bheir do 'n ionraic duais ; 
Tha beatha 's cairdeas aig gach ncach 
A leanas mi gach uair. 

9 Ach 's naimhde mor d'an anma fein 

Na dhiultas geill do m' reachd ; 340 LAOIDH XV. 

'S na bheir sior-fhuath do m' theagasg naomh, 
Chum ifrinn theid gu beachd. 

LAOIDH XIV. Ecles. vii. 2—6. 

1 \J Sibhs' air fad le 'm b' kill bhi glic, 

Bibh trie an tigh a' bhroin : 
Oir luath no mall tha sinn gu leir 
Ri fulang pein is leon. 

2 Is fearr gu mor bhi giulan goimb, 

amhghar tigh na caoidh ; 

Na 'n cridh' a lot le solas baoth, 

An cuideachd dhaoine daoi. 

3 'N tra bhios an aghaidh tuirseach trom, 

'S an t-suil a' sileadh dheur, 
Gheibh smuainte naomh san anam tamh, 
? S ni iad ni 's fearr an gne. 

4 An duine crionna theid gu trie 

Gu bothan bochd a' bhroin ; 
Ach leis an dream air bheagan ceilP 
Is aoibhin talla cheoil. 

5 Is diombuan aighear dhaoine daoi, 

'S is dluth dhoibh amhghar truagh : 
Mar bhoisge fuaimneaeh droighinn fhaoin 
Ghrad-chaochlas a chum luath. 

LAOIDH XV. Ecles. ix. 4, 5, 6, 10, 

1 Oe nis an t-am bhi reidh ri Dia ; 
S e nis an t-am thoirt geill do'n Triath; 

Am feadh a mhaireas la nan gras : 
Feudaidh gaeh neach dol as o'n bhas. 

2 'S i so an uair a sheachnadh truaigh', 
'S a thabhairt neimh a mach le buaidh ; 
So cothrom aigh, ta clian-dhol seach, 
Deanar deadh-bhuil dheth leis gaeh neach. LAOIDH XYL 34] 

3 Is fios do'n bheo gu faigh e bas, 
Air di-cWmhii' tha gach marbh an tras : 

Do dk'fhalbk an cuimhne, 's dh'fhalbh an ainm, 
Cha'n aithnich'r iad, 's cha'n aithne dhoibh. 

4 Theirig an gradh, is sguir am fuath, 
'S tha'm farmad sinnte leb san uaigh ; 
Cha 'n eol doibh ni sam bith fo 'n ghrein ; 
An saothair sguir maraon riu fein. 

5 Dean dichioll uime sin 'na thra, 
Crioch a chur air saothair do lamh ; 
Oir saothair, sebl, no obair ghlic, 
Cha deanar leat gu brath fo 'n lie. 

6 San uaigh, do'm bheil sinn m$ a' triall, 
Maith'nas cha 'n fhaigh, 's cha d' fhuaradh riamh ; 
Gun chaochla'bithidh cor gach neach 

Guam d'a bhinne teachd a mach. 

LAOIDH XVI. Ecles. xii. 1. 

1 Ouiimhnich do Dhia an laithibh d'oig', 

Laithibh gun bhron gun smal ; 
Mu'n tig na bliadhnai' breoite tinn, 
5 S am fas air d'inntinn cal. 

2 Mu'n salaich lochd air bith do chridh', 
Grad-sgriobh air lagh do Dhia ; 

'S cuimhnich do Chruthadair an tras 
Mu 'm fas thu aosmhor liath. 

3 Oir, goirid uait tha pian is bron, 
Na neoil tha cheana dluth 

Ni d'aoibhneas dorcha, 's d'oige sean, 
A' cur do ghean air chul. 

4 'S gearr gus an gearain thu gu goirt 
Fo sprochd is iarguin aois, 

'S an cuimhnich thu air aighear d'oig', 
Nach pill ni 's mo do d'thaobh 342 LAOIDH XVII. Isaiah i. 10—19. 

1 A Mhaithean Shodoim ! gabhaibh suim 

Do fhocal High nam feachd ; 
Fheara Ghomorah ! thigibh dluth, 
Is bithibh umh'l d'a reachd. 

2 Mar so a deir e, Ciod is brigh 

D 'ur n-iobairtibh gun sta? 
Tha m' altair sgith d'ur tiodhlacaibh, 
'S thug mi d'ur n-aoradh grain. 

3 Ged las 'ur n-iobairtean gu neamh, 

'S ged dhorchaich tuis an speur ; 
Gidheadh bheir mise fuath is grain 
Do ghniomh 'ur lamh 's duibh fein, 

4 'Ur trasg 's 'ur n-urnuigh 's fuathach learn, 

'S 'ur laithe feill faraon ; 
Oir tha 'ur cridhe Ian do cheilg, 
'S 'ur slighe cam is claon. 

5 Glanaibh 'ur lamhan o gach olc, 

'S na deanaibh lochcl ni 's mo ; 
'Nur giulan uile bithibh ceart, 
'S 'nur cridhe glan, gun gho. 

6 Na tairgibh dhomhsa onoir fhaoin, 

Ach foghlumaibh mo reachd ; 
Teann-thagraibh cuis na bantraiche, 
'S air fann na deanaibh lochd. 

7 TSf sin, dearg mar chorcar ge do robh 

'Ur lochdan, nighear uaibh 
An sal, is bidh sibh glan, trid giiiis : 
Mar shneachd is aillidh snuadh. 

LAOIDH XYIII. Isaiah ii. 2—6. 

1 Jb euch ! eiridh san linn dheireannaich 
Naomh-theampull Dhia na gloir, 
Os ceann nam beann 's nan sleibhtean ard ; 
Fath ioiiffantais ro-mhor ! LAOIDH XIX. 343 

2 D'a ionnsuidh thig na cinnich ait, 

Gach teanga 's treubh le cheil' : 
Ag radh, Suas greasamaid gun dail 
Gu teampull aluinn De. 

3 An solus thig o Shion ard 

Dealraidh feadh dhuthcha cein ; 
'S do 'n Righ 'na shuidh' air Salem ta 
Bheirear 's gach aite geill. 

4 Measg chinneach 's eilean iomallach 

Ard-shuidhidh e gu breth ; 
'S o cheartas naomha gheibh gach aon 
A bhinne fein fa leth. 

5 Le connspoid is le h-an-iochd borb 

Cha bhuairear linn nan gras ; 
Gu speal is coltar iompaichear 
Gach claidheamh 's inneal bais. 

6 Le namh ni 's mo cha chasgrar namh 

'S cha bhi san araich caoidh : 
Cha chruinnich trompaid sloigh ri cheil', 
'S cha ? n eighear cath a chaoiclh. 

7 ghineil lacoib, uime sin, 

Thigibh gu teampull De ; 
J S 'na sholus-san ta dealrach glan, 
Sior thriallamaid gu neamh. 

LAOIDH XIX. Isaiah ix. 2—8. 

1 Jc kuch ! dh'eirich solus air na sloigh 

Bha chomhnuidh 'n duibhre bais ; 
Is air an t-sluagh a bha fo sgail, 
Nis dhealraich Grian nan gras. 

2 Do d'ionnsuidh-sa, a Ghrian an aigh ! 

Le failte thig gach sluagh, 
'S iad aoibhin mar luchd buain o'n fhaich, 
'S am foghar taisgte suas. 344 LAOIDH XX. 

3 Oir thog thu dhinn air n-eallach ghoirt, 

Is lotadh leat ar namh, 
Le d' ghairdean treun ghrad-thilg thu sios 
Luchd mi-ruin chum an lath'r. 

4 Mar laoch a' riuth feadh fola 's ar, 

Tha Slanuighear nam buadh ; 
Mar cheumaibh dealanaich nan speur 
Bheir thu fo gheill gach sluagh. 

5 Feuch duinne rugadh Mac an aigh; 

Fhuair sinn Slanuighear treun ! 
Gach treubh air thalamh geillidh dha, 
Is aingle neimh gu leir. 

6 Prionnsa na siochaint canar ris, 

J S e'n Ti ta glic is treun ; 
Le ceartas riaghlaidh e gach sluagh, 
O 'chaithir shuas air neamh. 

LAOIDH XX. Isaiah xxvi. 1—7. 

1 l_yiA gloirmhor aluinn caithir Dhe ! 

Sion cia breagh a snuadh ! 
Innte chuir Dia a chaithir-righ, 
Chum m air sinn siorruidh buan. 

2 A ballaidh dionaidh e le gras, 

Gu lar cha tuit i chaoidh ; 
Ni slainte tearmunn di gach taobh, 
"S ifrinn cha 'n fheud a claoidh. 

3 A dhorsa siorruidh, eiribh suas, 

Fosgiaibh gu luath o cheiF ; 
'S gu racha' naomh-shlnagh Dhe a steach, 
A thug d'a reachd-san geill. 

4 An so gun airceas mealaidh sibh 

Sith sliolasach gu brath ; 
Sibhse le *n ionmhuinn ard-ainm Dhe, 
'S tha deanamti buin a 'ghras. LAOIDH XXL 345 

5 Earbaibh a Dia, sior-earbaibh as ; 

Gach eagal fograibh uaibh ; 
Aig Dia tha cumhachd chum 'ur dion, 
Feadh linn nan linn gu buan. 

6 Comhnuidh nan droch-dhaoin', ged is ard, 

Bheir Dia le lainih i nuas ; 
'S am mor-chuis tilgidh esan sios, 
Co iosal ris an uaigh. 

7 Saltraidh am bochd an sin le tair, 

Air arois ard nan daoi ; 
Tra bhios iad sinnte air an lar, 
Gun eiridh 'n aird a chaoidh. 

LAOIDH XXL Isaiah xxxiii. 13—18. 

1 Jllo ! gach aon neach fad as no dluth, 

Do'n chuis so gabhaibh suim ; 
Bidh agh is beannachd aig na naoimh, 
Ach sgriosar daoine daoi. 

2 An ti bhios ionraic treibh-dhireach 

Fa chomhair Dhe gach uair, 
Hi gniomh gun iochd nach cuir a lamh, 
'S air breig gu brath nach luaidh ; 

3 An ti nach laimhsich duais an uilc, 

'S gu ceilg nach buair an saogh'l, 
Nach seall gun ghrain air lochd air bith, 
'S nach gluais air slighe chlaoin. 

4 An ti sin comhnuidh gheibh gu brath 

An daingneach laidir Dhe ; 
Gun easbhuidh gheibh e'theachd-an-tir, 
Is caisgear iota 's f heum. 

5 Fadheoidh bidh Neamh dha fosgailtc, 

Le dorsaibh farsuinn fial, 
'S le Righ nan righrean bithidh e 
Gu tearuint feadh gach ial. 346 LAOIDH XXII. Isaiah xl. 27—31. 

l(j ar son a dhoirtear leat a maeh 
Do chaoidh, gun cluil ri iochd ? 
Ceart mar nach tugadh Dia fainear 
Cuis neach air bith d'a shliochd. 

2 Esan a chruthaich talainh 's neamh, 

Am bheil a thearmunn gann ? 
No 'hi feud an lamh a clhealbk gach ni 
Fas sgith gu brath no fann? 

3 Maith, glic, is uile-chumhachdach, 

Tha 'n Triath a ta 'gar dion ; 

A shlighe ged nach leir do neach, 

Is ceart e amis gach gniomh. 

4 "S mor fath ar misnich, uime sin, 

Fo cheannsal Dhia nan sluagh ; 

Do 'n fhirean lag bheir esan neart, 

'S do'n anmhunn bheir e buaidh. 

5 Caillidh na sean-daoine an treoir, 

'S an bigridh fein an lugh ; 
Ach meud 's a dh' fheith ri Dia nan gras, 
Tha slainte dhoibhsan dluth. 

6 Le cosaibh lughar siubhlaidh iad 

San t-slighe dh' ionnsuidh glbir ; 
'S fasaidh an neart mar thriallas iad, 
'Nan giulan diadhaidh coir. 

7 Air sgiathaibh creidimh eiridh iad, 

Mar iolar luath nan speur, 
Os ceann an t-saoghail dhorcha so, 
Gu Dia an airde neimh. 

LAOIDH XXIII. Isaiah xlii. 1—13. 

1 T euch m' oglach ! feuch mo sheircinn ghraidn 
'S e ardaicht' ann am neart ; 
Mo roghainn e do'n t-sluagh gu leir, 
Dha thug mi speis gu beachd. LAOIDH XXIII. U7 

2 Airsan gu saoibhir tuirlingidh 

Mo Spiorad naomha fein, 
Chum amis na cluthchaibh iomallach 
Mo bhreth gu'n cuir e 'n ceill. 

3 Seimh agus ciuin, gun gheilt no buirb' 

Bheir esan breth neo-chlaon ; 
Cha bhrist e'm feasd a' chuilc tha bruit', 
'S cha mhuch e'n lasair chaol. 
■i Gu lasair seidear leis an t-srad ; 
Do 'n lag bheir e lan-bhuaidh ; 
Feaclh mhor-tlnr's eilean sgaoilidh 'eud; 
Is geillidh dha gach sluagh. 

5 So deir an Dia ghairm neamh gu bith, 
'S a las na lochrain luil, 
A thug do 'n duine spiorad glic, 
J S a dhealbh gach uile dhuil : 
€ 'S tu m' Fhaidh, a ghairm's a thog mi suas ! 
Gach uair is leat mo neart ; 
m J uile chumhachd gheibh thu treoir 
Gu d' chomhnadh anns gach beairt. 

7 Anuadsa ni mi ris gach fir 

Coimhcheangal siorruidh graidh, 
Thoirt saorsa do na braighdibh leont', 
'S do chinnich eolas aigh. 

8 Na dorsa praise brisidh tu, 

? S na glasa laidir teann : 
Is solus aoibhin agus saors' 
Bheir thu do 'n daor 's do'n dall. 

9 'S mise Iehobhah ; 's e sin m' ainm 

Air feadh gach uile ial ; 
Mo ghlbir cha bhuin do dhealbha faoin, 
'S mi fein a'm' aonar Dia. 
10 Feuch ! choimhlionadh a nis gach ni 
Gheall mi o shean do'n t-saogh'l ; »43 LAOIDH XXIY. 

'S na nithe gheallar leam an tras 
Coimhlionar iad faraon. 

11 Canaibh do 'n Tighearn bran nuadh: 

Air 'ainm biodli luadh 's gach ait ; 
Feadh muir, is tir, is innse cian, 
Biodh moladh Dhia gu brath. 

12 A chaithir mhoir ! is f hasaich f haoin ! 

Molaibh araon ar Dia ; 
'Sa mhachair thugaibh moladh dha, 
'S na bheil 'nur tamh feadh shliabh. 

13 Seinnidh gach sluagh, gu h-aoa-sgeulacb, 

Gloir ion-mholt' Dhe bhith-bhuain ; 
? S do'n chaithream aoibhin agus throm 
Co-f hreagradh fonn is cuan ! 

LAOIDH XXIY. Isaiah xlix. 13—17. 

1 A neamha, togaibh luaghair ait ; 

A thalamh, binn-cheol seinn, 
A shleibhte, canaibh co-sheirm chiuil, 
? S gach duil air feadh gach linn ! 

2 Feuchaibh cia trocaireach ar Dia ! 

Cluinnibh a bhriathra grais ; 
Do'n anam thruagh bheir comhfhurtachd ? 
Is saors' o dhochann bais. 

3 Sguiribh, an laithibh goirt 'ur claoidh, 

Do'r caoidh 's do'r gearan cruaidh ; 
An saoil sibh nach toir Dia fain ear 
Staid gach aon neach d'a shluagh? 

4 An diobair mathair ciochran maoth 

A brollaich, le h-an-iochdf 
Nach maothaich osna 's debir a cridlf 
'S nach gabh i truas d'a sliochd ? 

5 Ach, arsa Dia, ged chaochail iochd 

D'a gineil aims gach mnaoi. LAOIDH XXY. 349 

M'iochd-sa do m' shluagh, agus mo ghaol. 

Gun chaochladh mairidh chaoidh. 
6 Domhain air dearnaibh mo dha laimh, 

Ainm Shioin ghearr mi sios ; 
A balla briste cairidh mi, 

'S a h-arois togaidh ris. 

LAOIDH XXV. Isaiah, liii. 

1 ijiA tearc an dream, le creidimh beo 

A ghabhas eblas uainn ; 
No mhothaicheas o'm fiosrach fein, 
Mor-chumhachd Dhe bhith-bhuain ? 

2 Tha Iosa teachd ! gun ghreadhnachas, 

A dh'f hoillseachadh cia dluth : 
Oir aille thalmhaidh air cha bhi, 
No bheag do ioghnadh shul. 

3 Mar chinneas ann am fasacli fhaoin 

Luibh mhaoth, gun churam slaaigh ; 
Mar sin, san t-saoghal aingidh so, 
Dh'fhas Criosd fo ainneart suas. 

4 Fo dhimeas is fo tharcuis dhaoin', 

Feuch fear an amhghair thruaigb 
Is bron a' leantuinn ris gun ehlos, 
An taobh a bhos do'n uaigh. 

5 Ach cha b'e fein, ach sinne thoill 

Gach cradh a rinn a lebn ; 
Oir, neo-chiontacb sheas e 'nar riochd, 
'S gu h-iochdmhor ghabh ar bron. 

6 Gidbeadh mar d^odi-dhiim' mheasadh e, 

'S mar fbbgarach o ghras ; 
Tra dhoirt e 'fhuil air son an t-sluaigb, 
Fo osnaidh cbruaidh a' bhais. 

7 Le 'naomh-fhuil nigh e dhinn gu glan 

Ar truaiireachd is ar lochd ; 350 LAOIDH XXV. 

Leighis a chreuchdan, 's shaor a bkas 
Gu brath ar n-annia bochd. 

8 Chaidh daoine dall is ceannairceach 

Air seachran truagh, mar threud ; 
Ach ghiulain Criosd ar n-eusaontas, 
Is dhiol ar n-uile bheud. 

9 Fo bhuille trom ar smachdachaidh, 

Feuch giulan caonih Mhic Dhe ! 
Mar uan gun lochd, a dh' imlicheas, 
An lamh le 'n casgrar e. 

10 A neo-chionta co dk'f hoillsicheas ! 

J Se e ? n cuibbreach cruaidh an sas? 
Feuch dhiteadh e le samhladh reachd, 
Is thugadh seach gu bas. 

11 Le peacaicb luidh e sios san dus, 

Na beartaich thug dha uaigh ; 
Mar chaith' e 'bheatha, chriochnaich e, 
Gun chiont', air meud a thr uaigh. 

12 Mar so ged bhruthadh e le Dia, 

Dh'eirich ar Triath a ris, 
Oir iobairt iomlan aoin mhic fein 
Dhiol ceartas De gu sior : 

13 Oir, arsa Dia, lan-shoirbhichidh 

Mo thlachd 'na laimh gun cheist ; 
Bidh 'ghineal lionmhor feadh gach linn, 
? S bidh inbhe mor am feasd. 

14 Bidh 'anam ait tra dhearcas e 

Air toradh pailt a phein ; 
Is bheir na sloigh a shlanuich e, 
Cliu sior d'an Slan'ear treun. 

15 Roinnidh e chreach le laochraibh treun; 

'S do 'n eug bheir gach aon narnh ; 
Le ciontaich ged luidh e san uaigh, 
Dh'eirich le buaidh an aird, LAOIDH XXYI. 351 

1G Dh'f hailing e dhioladh cionta dhaoin' 
A dh' f haotainn sith d'a shluagh ; 
'S mar charaid sior-bheo nis air neamh, 
Tagraidh e 'n cuis gach uair. 

LAOIDH XXYI. Isaiah Iv. 

1 O diiaoine tartmhor ! thigibh chum 

Smth. pailt nan uisge beo ; 
An nasgaidh gheibh am bochd a dlrioV 
Gun airgiod is gun or. 

2 Car son a struidheas sibh 'ur maoin 

Air nithibh faoin nach biadh ; 
'S a chailleas sibh 'ur saoth'r gach la, 
Mu ni nach sasuich miaim ? 

3 Gu deonach cromaibh riums' ? ur cluas ? . 

Ma 's Mil leibh suaimhneas nor ; 
Le m' theagasg bidh 'ur n-anma beo, 
Is gheibh sibh solas sior. 

4 Eisdibh, is mairibh beo gu brath ! 

Mo chumhnant grasmhor 's leibh ; 
An trocair a rinn Daibhidh ait, 
Gun aire bheir mise dhuibh. 

5 Mar f hianuis roghnaich 's thog mi e, 

Mar cheannard treun do m' shluagh ; 
Gach fine gairmidh e o chein, 
'S bheir iad fo 'bhrataich buaidh. 

6 Fcuch criocha cian nach b'aithne dhuit, 

Is do nach b'aithne thu, 
Ard-f haidh ! do d'ionnsuidh cruinnichidh,, 
'S do m' ainm-sa bheir iad cliu. 

7 Grad-iarraibh Dia am feadh tha 'chluas 

'Ga cromadh nuas ri 'r glaodh ; 
J S 'nuair tha e tairgse dhuibh a ghraiSj 
Gabhaibh ri shlainte shaor. 352 LAOIDH XXVII. 

8 Treigeadh an t-aingidh 'shlighe chlaon, 

'S an droch-dhum' smuain a chridh', 
Is pilleadh iad ri Dia gun dail, 
Is gheibh iad slaint' is sith. 

9 Oir Dia tha saoibliir ann an iochd, 

Is laghaidh e gach beud ; 
Cha'n ionann nadur dha 's do dhaoin' ; 
A throcair chaomh cha treig. 

10 Oir mar is ard an speur, deir Dia, 

Os ceaun na talmhainn fhaoin, 
'S co-ard tha m' iul 's mo smuainte-sa 
Thar iiil is smuainte dhaoin'. 

11 Nuas silidh frasa sneachd is uisg', 

'S cha phill a ris an aird, 

An talamh gus an taisich iad 

A ghiulan loin 's gach ait. 

12 Mar so aon smid a labhras mis' 

Cha tig air ais gun bhuil ; 
Mo ghairrn gheibh eisdeachd o gach duil, 
Is bidh iad umh'l do m' thoil. 

13 'N sin stiurar duthcha iompaichte, 

Le h-aoibhneas is le fois : 
Na sleibhte seinnidh air gach taobh ; 
Buailidh gach craobh a bos. 

14 An aite dhroigheann agus dhreas 

Bidh ur-chroinn uain' a' fas ; 
Mar so sior-mhairidh ; 's bheir gach duil, 
Ard-chliu do Dhia nan gras. 

LAOIDH XXVII. Isaiah lvii. 15, 16. 

1 JBiiSDiBH ! gach neach air thalamh ta, 
Guth Dhe ro-ard is naomh ; 
'S iad so a bhriathra trocaireach, 
Fath dochais chloinn nan daoin': LAOIDH XXYIIL 353 

2 An airde neimh mo chaithir righ 

shiorrui'chd shocruich mis' ; 
? S learn clia nan aingeal feadh gach linn, 
'S gach buaidh ta iomlan leis. 

3 Gidheadh o m' ionad cbmhnuidh shuas, 

Seallaidh mi nnas do ghnath, 
Air luclid a' chridhe bhriste bhruit', 
'S 'nam buthan ni mi tamh : 

4 A cheangal suas an spioraid bhruit', 

'S g'a thoirt o'n uir a nios ; 
'S a bheotkachaclh nan anma truagh 
Tha dol do'n uaigh a sios. 

5 Na h-anma sin a dhealbh mi fein, 

Gheibh tearuinteachd fo m' ghras ; 
Tagradh cha dean mi riu do shior, 
Mun tuit iad sios a'm' lath'r. 

LAOIDH XXVIII. Isaiah lviii. 5—9. 

1 Jc euch ! ciod an trasg is aill le Dia, 

An e bhi cianail trom ? 
No sgeadaichte le samhla brbin, 
Is aghaidh lebnta chrom? 

2 An ionmhuinn leamsa eididh broin, 

Deir High na glbir e fein ? 
Le cearm air lubadh, 's gnuis fo smal, 
Am faigh sibh uamsa speis ? 

3 Ri daoine truagh 'gan saruchadh, 

Cum baigh is cothrom maith ; 
'S do dhaoine bochd is an-shocrach 
Gabh curam, 's biodh ort rath. 

4 Do'n dilleachd ocrach thoir do bhiadh, 

'S biodh d'fhardach fial gach uair 
Do'n choigreach tha gun kite taimh, 
'S do'n anrach dhiblidh thruagh. 354 LAOIDH XXX. 

5 Comhdaich an lomnochd, dion am fuar y 

Tog suas an ti fo leon ; 
'S na druid do chridhe le h-an-ioclid 
neach air bith san f heoil 

6 An sin mar mhaduinn shoilleir ehiuin, 

Bidh d'uin' air thalamh bhos ; 
Air d'uile shlighe dealraidh Dia, 
'S o d' iarguin gheibh thu fois. 

LAOIDH XXIX. Tuir. iii. 37—40. 

1 Am measg nan cumhachdach co 'n ti 

A bheir gu crich na 's aill I 
Nacli 'eil gach ni sa' chruinne-che, 
Fo ordugh Dhe a mhain : 

2 'S esan a ni ar n-aoibhneas m6r, 

No bheir dhuinn bron fa seach ; 
'S i 'lamh a dhealbh an solus mil, 
'S do dhui-neoil thug an dreach. 

3 Ciod mm* an gearain duine beo ; 

'Ga leon fo smachdach' Dhe ? 
A chum a leas tha Dia 'ga chlaoidh 
Gu thoirt d'a ionnsuidh fein. 

4 dhaoine ! rannsaichibh gu geur, 

Gach ceum do \t slighe chlaoin ; 

'S pillibh o 'r seachranaibh gu Dia, 

Thaobh meud a throcair chaoin. 

LAOIDH XXX. Hosea vi. 1—4. 

1 1 iiigibh, is rachamaid gu Dia, 

Le cridhe tiamhaidh broin : 
Ged pheacaich sinn, ni esan iochd 
Air anmaibh briste leont'. 

2 Air iarrtus duisgidh 'n doinnion gharbh, 

Is f asaidh balbh a ris ; LAOIDH XXXI. 355 

Is ged tha 'ghairdean treun gu sgrios, 
Tha e co treun gu'r dion. 

3 B' fhada % bu chian ar n-oidhche bhroin, 

Bheir teachd an 16 dhuinn gean ; 
Oir thig ar Dia is f ograidh e 
Gach clolas ruinn a lean. 

4 'N sin gheibh sinn eolas air a ghradh, 

Ma thig sinn dhasan dluth ; 
Bidh 'ghnuis mar ghrein na maidne gloin, 
'S a ghuth mar inneal ciuil. 

5 Mar dhriichd air bharr nan luibhean maoth, 

'S iad air gach taobh fo bhlath ; 
No mar na frasan thig a nuas 
Air fearann cruaidh sa* Mhart ; 

6 Mar sin ni dealradh gnuis ar De 

Ar n-anma aoibhin ait : 
Fograidh e duibhre 's doilghios uainn, 
Is ni sinn uaill gun aire. 

LAOIDH XXXI. Micah vi. 6—9. 

1 yjiA leis a thig mi 'm fianuis Dhia, 

Ard-thriath a' chruinne-che ! 
No ciod an iobairt bheir mi dha, 
Chum e bhi ghnath rium reidh ? 

2 An toilich mile iobairt loisgt', 

Le'ni boltrach tuis an Triath ? 
Deich mile sruthan oladh 'n leor, 
'S gach ainmhidh beo san t-sliabh ? 

3 Mur leor, an gabh e mo cheud-ghin, 

An riochd mo bheatha fein ; 
Toradh mo chuirp an eiric m' anm' 
Chum bhi 's gach am rium reidh ? 

4 Cha'n fhoghainn so ; is aobhar grain 

Le Dia gach crabhadh saoi ; 356 LAOIDH XXXIIL 

'Na f hocal leig e ris a run, 
A stiuradh chloinn nan daoin'. 

5 Dhuine ! so na dh'iarr e ort ; 
Dean ceartas, miannaich iochd ; 
Gu h-umhal gluais an lath'r do Dhia, 
Is dean a riar gu glic. 

LAOIDH XXXII. Habac. iii. 17, 18. 

1 Ohaoidh ged nacli toir crann fige blath, 

'S nach fas air fion-chrann meas ; 
Saoth'r a' chroinn oladh ged a threig, 
'S fas deis gun bhi air slios ; 

2 Gach treud o'n mhainnir ged a bhuail 

Grad f huatbas 'nuair nach saoil ; 
Greigh ged nach fag an t-Earrach cruaidh, 
No bo air uachdar raoin ; 

3 Gidheadh san Triath bidh mise ait, 

Is ni mi uaill 'na ghradh ; 
Mor aoibhneas ni mi ann am Dhia ; 
J S e Dia mo shlaint' gu brath. 

4 Bheir Dia dhomh neart chum ruith gu dian 

Mar f hiadh air fireach ard ; 
Is bheir e mi gu riogh'chd na gloii:, 
Fo sheola caomh a ghrais. 

5'Se Dia mo stor, mo bheatha, 's m'iul 
O 'n tig mo lugh 's mo threis ; 
Gainne no gort, beatha no bas, 
Cha sgar o 'ghradh mi 'm feasd. 

LAOIDH XXXIII. Mat. vi. 9—14. 

1 Athair gach duil a bhos is shuas ! 
D'an dual gach cliu is gloir; 
A'd' lathair striochdaidh sinne sios, 
Gu h-iosal mar is coir. LAOIDH XXXIV. 357 

2 D'ainm naomhaichear 's na h-uile ait, 

Is aoradh dha gach slogh ; 
Craobh-sgaoil do Shoisgeul, 'sthoir dha buaidh* 
Is luathaich riogh'chd na gloir. 

3 Deanadh gach duil air thalamh bhos, 

Do thoil mar ainglibh neimh; 
Dhi geilleadh iad le cridhe ait, 
5 S le giulan macant' seimh. 

4 Ar n-aran lathail deonuich dhuinn, 

Is cridhe taingeii leis ; 
Is ciod air bith is cuibhrionn duinn, 
Do bheannachd biodh 'na chois. 

5 Maith dhuinn ar fiacha trom, a Dhe, 

A reir mar mhaithear leinn, 
D'ar feichnibh fein an euceartan, 
? S gach beam a thug iad dhuinn. 

6 Na leig am buaireadh sinn, a Dhe, 

Ach gleidh sinn o gach lochd ; 
Oir rioghachd, cumhachd, 's gloir gun chrioch, 
'Leat nis 's a ris gu beachd. 

LAOIDH XXXIV. Mat. xi. 25—30. 

1 Ijuidheachas follaiseach thug Criosd 

D'a Athair fein, ag radh, 
Sior-bheannaicht' bi-sa, Dhia nam feart, 
linn gu linn gu brath ! 

2 'S tu cheil air daoine saoghalt' glic 

Dearbh-fhirinn shlainteil neimh, 
Gidheadh a thaisbein soilleir i 
Do leanbaibh umhal seimh. 

3 'Si so do thoil-sa, Athair chaoimh ! 

'S do naomh-reachd seasmhach buan; 
Na iarradh aingle naomh no daoin' 
Lan-fhios an aobhair uainn. 358 LAOIDH XXXV. 

4 Gach uile chumhachd dhomhs' thug Dia ; 

Dha mhain is fios mo ghne ; 
Is dhomh-sa mhain a ghne-san 's eol, 
'S do *n dream d'an seol mi e. 

5 sibhse ta le uallach trom 

An uilc 's an eagail leoint', 
Thigibh a m'ionnsuidh-sa, is gheibh 
'Ur n-anama fois is treoir. 

6 Le cridhe umhal togarach 

Mo chuing-sa togaibh oirbh : 
Do m' cheannsal geillibh, is do m' reachd, 
Gu beachd cha 'n'eil e doirbh. 

7 Oir eaomh tha mise agus seimh, 

'S cha dean mo chuing 'ur cradh ; 
Foghlumaibh uam, 's'ur n-anama sgith 
Fois shiorruiclh gheibh is agh. 

LAOIDH XXXY. Mat. xxvi. 26—29. 

1 !San oidhche san do bhrathadh Ios', 
'S e reidh gu 'bheatha leigeadh sios, 
Ghlac e aran, is bheannaich e, 

Toirt buidheachais do Righ nan neamh. 

2 *N sin thubhairt e'ra chairdibh gaoil, 
('S e briste' 'n t-samhlaidh sin air fheoil,) 
Glacaibh, ithibh ; uaith so gu brath, 

Air chuimhne gleidhibh la mo bhais. 

3 Ghlac e an cupan f 6s 'na laimh, 
Is thog e ris a ghuth an aird, 

Tra labhair e le briathraibh sith, 

Is teas-ghradh lasadh suas 'na chridh'; 

4 M' fhuil, amhuil so, do bheiream seach, 
Mar eiric anm' air son gach neach ; 

So seula ciimhnainte nan gras, 
Cruaidh-naisgte leamsa ann am blms. LAOIDH XXXV. 359 

5 Lan-luehdaichte le gradh do dhaoin', 
Tha'n cupan so, 's an ioc-shlaint' saor ; 
Gabhaibh dheth uile, 's bithibh beo; 
Bibh cuimhneach orms' thug suas an deo. 

LAOIDH XXXV. Air sheol eile. 

1 uan oidhch' an d' eirich gach aon namh 

An aghaidh Slanui'r dhaoin', 
Ghlac e, 's e reidh gu dol gu bas, 
Aran 'na lamhaibh naomh. 

2 'S air toirt da buidheachais do Dhia, 

Tha riaghladh talamh 's neimh, 
An t-aran bhrist, mar shamhl' air fheoil, 
Is thuirt gu foil r'a threud ; 

3 Mo chorp-sa briste, amhuil so, 

Eeuch bheiream dhuibh gu saor ; 
Oir air 'ur sonsa bhristeadh e, 
'S air son sJ chinne-daoin'. 

4 Glacaibh is ithibh, uime sin, 

Is cuimhnichibh mo bhas, 
Gach uair a ni sibh 'n obair cheudn* 
'Na dheigh so, gu la bhrath. 

5 Ghlac e an sin 'na laimh an cup', 

'S thug buidheachas laraon, 
Bha 'chridhe laiste le teas-ghradh, 
Shruth slaint' o 'bhilibh caoin. 

6 Feuch amhuil so bheir mise m' fhuil, 

Gu'r team' o ghuin a' bhais ; 
Gabhadh gach neach ; tha 'n ioc-shlaint saor 
Do gach uil' aon le'n aill. 

7 Air feadh gach linn sior-chnimhnichibh, 

Mor-shaoibhreas m' iochd 's mo ghrais ; 
So seul a' chumhnaint' hi mi ruibh, 
Is cuimhneachan mo bhais. 360 LAOIDH XXXVI. Luc. i. 46—56. 

1 JN i m'anam uaill is gairdeachas 

An Dia mo shlainte chaoiinh ; 
Oir thog a mhaitheas Inilt suas 
m'inbhe shuaraich fhaoin. 

2 Canar mi sona leis gach linn, 

Oir rinn mo Dhia orm iochd ; 
Is naomha 'ainm, -s is buan a ghras, 
Nis is gach tra gu beachd. 

3 Feuch, dh'fhoillsich Dia a ghairclean treun, 

An t-uaibhreach threig e tur ; 
Luchd-ardain thilg o'n caithir-righ, 
'S an t-iosal thog o'n dus. 

4 An t-ocrach shasuich e le Ion, 

An saoibhir leon le gort ; 
Ri luchd an ailghios chuir e cul, 
Is thug a rim do'n bhochd. 

5 Chuimhnich e 'thrbcair is a ghras 

Do Iacob oglach fein ; 
Is thug e cabhair, mar a gheall, 
San aimsir fad o chein. 

LAOIDH. XXXYII. Luc. ii. 8—15. 

1 Am bhith do bhuachaillibh le che'il' 

A' faire' treud san oidhch', 
Thaisbeanadh Aingeal doibh o neamh, 
'S am magh lion e le soills'. 

2 Bu mhor an oillt', ach thuirt e riu, 

Na gabhaibh geilt no sgath ; 
Oir sgeul ro-ait tha agam dhuibh, 
Is do gach linn gu brath. 

3 'N diugh rugadh dhuibh am baile 'n High 

An Slanui'ear, seadh Criosd ; 

Feuch, cluinnibh uamsa comhara, 

Le 'm mothaich sibh gur fior : LAOIDH XXXYIII. 361 

4 An naoidhean neainhaidh gheibh sibh' n sin, 

Follais do rosgaibh dhaoin', 
'S e paisgt' an trusgan an-uasal, 
'S na luidh' am prasaich f haoin. 

5 Labhair an Seraph so, 's air ball 

Bha 'rn magh do Ainglibh Ian, 

A' seinn gu binn do Dhia na sith ; 

'S b' e so bu bhrigh d'an dan, 

6 " Gach gloir do Dhia sna neamhaibh shuas ! 

Sith bhuan air thalamh ta ; 
Nochd Dia 'dheadh-thoil do'n chinne-daoin , ? 
'S cha traogh am feasd a ghradh. 

LAOIDH XXXYIII. Luc. ii. 25—33. 

1 JDo Shimeon an duine naomh 

Dh'innseadh le Spiorad Dhia, 
Gn faiceadh e roimh uair a bhais, 
An Slan'ear, Criosd an Triath. 

2 An gealladh solasach so dh'fheith 

An naomh o la gu la ; 
Is cha do mhealladh e 'na dhiiil, 
Choimhlionadh chuis 'na tra. 

3 'Nuair thugadh Ios' a reir an lagh 

A stigh do 'n teampull naomh, 
Do Shimeon dh'fhoillsicheadh co e, 
Le Spiorad neimh gu saor. 

4 'Na ghairdean aosda ghlac an naomh 

An naoidhean, 's thug e cliu 
Do Dhia, 's e seinn le aoibhneas ard, 
'S le gairdeachas 'na ghnuis. 

5 " Nis leig do d'oglach triali an sith 

Chum siorruidheachd mar gheall ; 
O'n chunnaic mi do shlaint', a Thriath, 
Mo thriall na bitheadh mall. 
Q 362 LAOIDH XXXIX. 

6 Na lamhan so, a ghlac mo High, 
Na glacadh ni 'na clheigh ; 
'S na suilean so a chunnaic Criosd, 
Na faiceadh ni fo'n ghrein. 

• 7 Tha'n t-slainte glieall thu dhuinn o shean, 
'S a cho-gheall thu faraon, 
A' dearbhadh dhuinn gur fior do ghradh 
Gu brath do'n chinne-daoin'. 
8 So Grian an aigh le'm fograr duibhr' 
A ? Gheintilich gun iul, 
Is anns an cuir do theaghlach taght' 
Clann Israeil an diiil'. 

LAOIDH XXXIX. Luc. iv. 18, 19. 

1 VyLuiNNiBH sgeul ait ; Tha Ios' air teachd 

Kfn robh o shean ar duil ! 
Lionar gach cridh' le gairdeachas, 
Seinnear gu brath a chliu. 

2 Tha'n Spiorad dhoirteadh air gu pailt, 

Ri f haicinn anns gach ni ; 
Tha glioeas, cumhachd, eud, is gradh, 
Dealrach 'na uile ghniomh. 

3 Le 'theachd, Ian shaorar braighde truagh 

Bh'aig Satan fo chruaidh-ghlais ; 
Oir sgaoilidh e gach cuibhreach teann, 
Is sgealbaidh dorsa prais. 

4 Le 'theachd, neul cionta theid air chul, 

J S thig fradharc iuil do'n dall ; 
Claisteachd do 'n bhodhar, 's cainnt do'n 
? S do'n bhacach lugh nam ball. [bhalbh ? 

5 Le 'theachd, gheibh bochd is uireasach 

Lan-diol do shaoibhreas grais ; 
An cridhe briste ceanglar suas, 
An t-anam truagh bidh slan. LAOIDH XL. 362 

6 Thainig la-saoraidk ait o'r Dia, 

; S maithear ar fiacha dhuinn : 
Oir choiinhlion Dia a ghealladh mor, 
Is bidh e 'n comhnuidh leinn. 

7 Hosanah ait do High na sith ! 

Xis is a ris gu brath ; 
Co-fhreagradb neamh, is muir, is tir, 
Le co-sheirm shiorruidh dha. 

LAOIDH XL. Luc. xv. 13—25. 

1 ±je misg is mi-bheus 'nuair a chaith 

An struidhear truagh a mhaoin, 
? Se'g iarraidh loin am measg nam muc, 
Do phlaosgaibh falamli faoin. 

2 Ged bhasaichinn, thuirt e, le gort, 

Am fearann coigreach cein, 
An teaghlaeh m'athar gheibh gacb trail! 
Na 's aill le 'cbridhe fein. 

3 Nis pillidh, tuitidh, 's gnilidh mi, 

An lathair m' Athar chaohnh ; 

Och ! pheacaich is cha'n airidh mi, 

Air d'iochd-sa no ioehd neimh. 

4 Ag radh so, gn tigh Athar phill 

Le inntinn thuirseach throm ; 
Tra chnnnaic 'athair e fad as, 
Las tins is iochd 'na chom. 

5 Ghrad-ruith 'na chodhail, 's thng e pbg, 

Le furan mbr, d'a mhac ; 
Is b'aithreach leis an struidhear thruagh 
Gu'n d'thug e fuath d'a smachd. 

6 Och ! pheacaich, is cha'n airidh mi, 

Air d'iochd-sa no iochd neimh ; 
Dean mi a'm' sheirbhiseach a mhain, 
O Athair chairdeil chaoimh ! 364 LAOIDH XL! 

7 Thugaibh a mach, ars' Athair ait, 

A' chulaidh thaghta dha? 
'S gach iochd is onoir diolamaid 
Do'n lompachan gun dail : 

8 Oir bha e marbh, is tha e beo ; 

Caillte, 's fadheoidh air sgeul ? 
Biodh gairdeachas oirnn uime sin, 
'S biodh so 'na latha feill. 

9 Mar sin bidh gairdeachas air neamh, 

Tra thearnar peacach baoth ; 

Le pilleadh dha le h-aithreachas 

Gu 'Athair iochdmhor caomh. 

LAOIDH XLI. Eoin iii. 14—19. 

1 JN uair thogadh suas an n athair phrais 
Le Maois, san fhasaeh chruaidh, 

Dhearc oirre 'n dream bha dluth do'n bhas. 
Is shlanuicheadh an sluagh ; 

2 Mar so tha Criosd air ardachadh, 

Gu slainte thabhairt duinn, 
Seallaidh na sloigh chaidh lot an aird, 
Is slanuichear gach tinn. 

3 Cia an-mhor trbcair Dhia nan gras : 

Cia pailt a ghradh is 'iochd, 
A thug a mhac mar lobairt suas, 
A dh'f hulang truaigh 'nar riochd ! 

4 Cha'n ann a dhiteadh cloinn nan daoin' 

A thainig Criosd o neamh ; 
Geur-lann gu sgrios cha robh 'na laiim% 
No bagradh bais 'na bheul. 

5 Le creidimh slainteil geillibh-sa, 

A luchd mi-bheus, d'a reachd ; 
Is bheir e tearuint' sibh an sith, 
G'a riogh'chd a ta ri teachd. LAOIDH XLIIL 365 

6 Ach leanaidh dioghaltas gu luath 
An sluagh nach geill 'na thra, 
An dream ni dimeas air mac Dhe, 
'S nach eisd ri tairsgs' a ghrais. 

LAOIDH XLIL Eoin xiy. 1—7. 

1 U aibh f ograibh eagal fs iomgain cridlf 

'S na biodh 'ur dochas fann ; 
Earbaibh a freasdal De do ghnath, 
J S a' m' ghradh-sa gach aon am 

2 Gn aros m ? Athar pilleamsa, 

Ann 's lionmhor ionad taimh : 
? S is dealrach gloir na rioghachd sin, 
? Ga lionadh air gach laimh. 

8 Mur biodh na nithe so mar so, 
Dhuibh dh'mnsinn sin o thus ; 
Cha mhealainn sibh le dochas baoth, 
No mninghinn f haoin mu'n chilis. 

4 Roimhibh theid mise chum, 'nur n-ainm, 

Gu gabhainn sealbh air neamh ; 
? S gu'n ullaichinn duibh ann am riogh'chd 
Gu siorruidh, aite taimh. 

5 Ach pillidh mi air m'ais a lis, 

Is bheir mi sibhse learn ; 
An sin cha dealaich sinn ni 's mo, 
'S cha bhi sibh bronach trom. 

6 A' bheatha, ? n fhirinn, is an rod 

A threoraicheas gu neamh, 
Is mise sin ; 's na leanas mi, 
Gu sonas bheir mi iad. 

LAOIDH XLIIL Eoin xiv. 25—28. 

1 JMo ghuth cha chluinn sibh tuille nis, 
Ghairm m'athair mi chum neimh, 366 LAOIDH XLIV. 

O'n tig an comhfhurtair gun dail, 
An Spiorad grasmhor naomh. 

2 A'm' ainm-sa cuiridh 'n t-Athair e, 

A dheanamh dhuibh an iuil ; 
A thoirt na chuala sibh 'nur cuimhn'. 
'S a dh'fhoillseachadh gach cuis. 

3 Mo shith mar bheannaehd dealaeliaidh, 

'S mar dhilib gheibh sibh 'n tras ; 
Mo shith bheir dhuibh lan-chomhf hurtachd, 
'Nur beatha is 'nur bas. 

4 A reir droch nbis an t-saoghail chlaoin, 

Cha mheall mi sibh gun cheist. 
Is gealla gun a choimhlionadh 
Cha toir mi dhuibh am feasd. 

5 A'd' ghealla, Thriath, ni sirme bun, 

Re fad ar turuis f haoin ; 
'S ar n-earbsa laidir bidh a'd' ghradh, 
Ri fagail dhuinn an t-saogh'l. 

LAOIDH XLIV. Eoin xix. 30. 

1 Jb euch ! Iosa ceusda air a' chrann ! 

'S a cheann a' lubadh nuas ; 
'Fhuil chraobhach gach creuchd a' ruith, 
Is cruitheachd bais 'na ghruaidh. 

2 " Tha'n obair criochnaicht," — Labhair e, 

'S e tiomn' a spioraid suas ; 
Lub e a cheann 's cha d'fhuiling e 
Gne tuille pein no truaigh'. 

3 " Tha'n obair criochnaicht",— Bhasaich Criosd 

Air son a' chinne-daoin' ; 
Lan-f huasgladh thug e dhuinn o'n bhas ; 
chumhachd Shatain shaor. 

4 " Tha'n obair criochnaicht", — Sguir a leon : 

Le 'bhron, le 'shaoth'r 's le 'fhuil LAOIDH XLV. 367 

Lan-cheannsaich e gach uile namh, 

Is chreach e iad gu tur. 
5 "Tha'n obair criochnaicht", — 's linn an Lagh 

Do linn an t-Soisgeil gheill : 
Seann nithe cliaidh a nis air chul, 

'S tlia 'n saoghal ur gu leir. 

LAOIDH XLV. Rom. ii. 4—8. 

1 O Dhaoine daoi ! an dean sibh tair 

Air gras is faighid Dhia ! 
'S an dean sibh fanoid air a neart ? 
An gleachd sibh ris, gun chiall ? 

2 A chionn gu bheil a throcair pailt, 

Is 'fhoighidinn cho buan, 
Am meudaich sibh 'ur seacharain, 
'S am peacaich sibh gach uair ? 

3 A ghin mhi-thaingeil ! nach ro-mhb 

Bu choir do mhaitheas De, 
Do stiuradh dh'ionnsuidh aithreachais, 
J S do tharruing thuige fein ? 

4 Am fearr leat corruich chur air Dia, 

'S an Triath bhi dhuit 'na namh, 
Is ionmhas feirge thasgaidh suas, 
Ni truagh thu la a' bhrath ? 

5 An la sin ? s dluth, le'dhioghaltas, 

? S do bhinne ni e teann ; 
Thig fearg is claoidh ort air gach laimh, 
Gun neach gu d' thearnadh ami. 

6 Ach iadsan uiP thug geill do'n Triath, 

'S a ghluais gu diadhaidh naomh, 
Gheibh crun na beatha mar an duais 
Bhith-bhuan, fad saogh'l nan saogh'l. 368 LAOIDH XL VI. Rom. iii. 19—22. 

1 \jia diomhain earbsa chloinn nan daoin* 

A saoth'r an larnha fein ? 
nadur truaillidh ceannairceach 
Cha sruth ach olc 's mi-bheus. 

2 Biodh Iudhaich's Geintilich 'nan tosdj 

Gun fhocal as am beul ; 
? S na cleanadh duin' air bith do'n t-sluagh 
Aon uaill am fianuis De. 

3 An gras a ni dhinn fireana, 

Cha toill ar gniomh'ra fein ; 
Oir ditidh 'n Lagh gach duine beo 
Gu bron bith-bhuan is pein. 

4 Iosa ! tra dh'earbas sinn a d'ainm, 

Cia luachmhor dbuinn do ghras ! 
Do ghras a bheir dhuinn fireantachd, 
? S do'r n-anam dion gu brath. 1 LAOIDH XLYIL Rom. vi. 1—7. 
Oam buanaich sinn gu dan 'nar ciont', Bhrigh saoibhreis grasa Chriosd? 
Nar leigeadh Dia gu faigh gu brath 
An smuain so tamh 'nar cridh'. 

2 Tra thugadh sinn do Dhia gu moch, 

Ri droch-bheairt chuir sinn cul ; 
Is gheall sinn gluasad fad ar laith' 
Mar chruthach aluinn ur. 

3 Do'n pheacadh bhasaich sinn le Criosd; 

Leis dh'eirich sinn o'n uaigh 

Gu beatha naomh, a threoraicheas 

Gu beatha ghlormhor shuas. 

4 Seadh, nis cha traillean sinn ni 's mo 

Do pheacadh no do bhas ; 
Oir dh'f huasgail Criosd gach cuibhreach dhinn, 
Is mhill ar n-uile namh. LAOIDH XLYIIL Rom. viii. 31. 369 

1 JLe creidinih 's dbchas f ograniaid ; 

Geilt, ciont', is dorainn uainn ; 
S e Dia ar caraid, 's mor a threis ; 
Cia ? n t-eascair bheir oirnn buaidh? 

2 An Ti thug aon-mhac air ar son, 

Mar chobhartach do'n bhas ; 
Nach toir gach tiodhlac eile dhuinn ? 
? S an ceil e oirnn a ghras ? 

3 Feuch, fhuair sinn anns a' ghibht bu mho 

L an- choir air nithibh 's lugh' ; 
Tha Criosd 'na earlais air gach agh, 
Air neamh is lar faraon. 

4 Co nis a chuireas ciont a leth 

Sluaigh thaghta Dhe nan gras I 
Co dhiteas iad ? no dhiuitas sith, 
dh 'f huiling Criosd am bas ? 

5 Dh'fhuiling e 'm bas, ach dh'eirich e 

Gu deas-laimh Dhe le buaidh ; 

IS sin tagraidh e ar cuis do shior, 

Is bheir lan-dion d'a shluagh. 

6 Co nis ma ta a sgaras sinn 

chaidreamh caomh ar Triath? 
An sgaoil aon neach an cuibhreach sin 
A cheangail sinn r'ar Dia ? 

7 Ged eirich dragh, % ged bhagair bas, 

'S ged iadh gach namh mu'n cuairt, 
Trid Chriosd bheir sinn gu dulanach, 
Orr' uile tuille 's buaidh. 

8 Ifrinn no talamh, beath' no bas, 

No saruch uine bhuan, 
ghradh ar Triath cha dealaich sinn, 
'S cha sgar am feasd sinn uaith. 

9 Bheir so dhuinn sonas feadh gach linn, 

Mar rinn e gus an tras : 370 LAOIDH XLIX. 

shiorruidheachd gu siorruidheachd 
Bheir Criosd d'ar n-anmaibh gradh. 

LAOIDH XLIX. 2 Cor. xiii. 

1 xje briathraibh dhaoin' is aingle neimh, 

Ged labhrainn, le sgeimh ghrinn ; 
Iompaidh ged chuirinn air gach neach, 
Le teangaidh bhlasda bhinn ; 

2 Ard-fhiosachd Faidh ged bu learn, 

'S ged f hoillsichinn run De ; 
Gun seirc, is faoin gach ni dhiubh so, 
Cha dean iad dhomk gne f helm ; 

3 Ged ath'rraichinn le creiclinih treun, 

Na sleibhtean as an ceal, 
Is neo-ni mi gun seirc is gradh, 
Cha mhair mo ghras ach seal. 

4 Ged bheathaichinn le m' mhaoin am bochd, 

'S mo chorp ged loisginn fos, 
Air son mo chreidimh, 's mi gun seirc, 
Cha diong e bheag fadheoidh. 

5 'S fad-fhulangach neo-fharmaclach, 

'S is cairdeil gach uair seirc ; 

Cha dean i uaill a beartaibh fein, 

'S cha seidear suas i 'm feasd. 

6 Droch amharus cha bhi aig seirc, 

'S ni faighid ri droch dhaoin' : 
'S fath broin leath' iomradh uilc is cionf, 
? S is toigh leath 'n f hirinn chaoin. 

7 Giulan neo-iomchuidh 's faath le seirc, 

9 S fein-speis nan cleasa claon ; 

Tha 'cridhe Ian le iochd is gradh 

Do chach air feadh an t-sao'il. 

8 Giulainidh seirc fad iiine mhoir, 

Le dochas nithe 's fearr ; LAOIDH L. 371 

*S fuilingidh i gu macant' seimh 
loin' eucoir agus tair. 

9 Air neamh is talamh, feadh gacli cian 
Sior-rioghlaichidh caomh-sheirc ; 
Tra sguireas teangaidh 's fiosachd Faidh, 
Buan-mhairidh gradh gun cheist. 

10 'S neo-fhoirfidh 'n so gach gras air bith, 

Ach tionnsgnaidh laithe 's fearr, 
'S an tig lan-iomlaineachd a steach, 
'S an teich gach ni tha cearr. 

11 An tras ? nar n-6ige gluaisidh sinn, 

Mar naoidheana gun iul : 
Chum foirf 'eachd ; ach 'nuair dh'f hasas sinn, 
Theid leanbaidheachd air chul. 

12 Air talamh mar trid dui-neoil doirch' 

Is leir dhuinn dealradh Dhe ; 
Ach gnuis ri gnuis an neamh na gloir 
Gu soilleir chi sinn e. 

13 Tha creidimh, dochas agus gradh, 

An tras an so le cheil' ; 
Ach creidimh 's dochas f ailnichidh, 
'S buan-mhairidh gradh gach re. 

14 Oir sluigear dochas le lan-sheilbh, 

Is creidimh le beachd sul ; 
'S iad so na meadhoin, 's i chrioch gradh 
Nach teid gu brath air chul. 

LAOIDH L. 1 Cor. xv. 52—58. 

1 Jue fuaim na trompaid deireannaich 

Criothnaichidh 'm fonn gu garbh : 
Posglaidh gach uaigh is bruchdaidh nios, 
Chum siorrui'chd cuirp nam marbh. 

2 Feuch, eiridh cuirp nan saoi an sin 

Le misnich is mor-sgcimh, 372 LAOIDH LI. 

lad basmhor thuit, ach eiridh chum 
Neo-bhasmhorachd air neamh. 

3 Feuch faisneachd fhior nam Faidhean naomh 

Coimhlionta iris gu beachd ; 
Gu geilleadh bas do bheatha shior, 
'S gu criochnaieheadh an gleachd. 

4 Suas togadh creidimh luaghair ait, 

Is canadh e mar laoidh, 
Ca' nis am bheil do ghath, a Bhais ? 
C ait Uaigb, am bheil do bhuaidh ? 

5 B'i choguis chiontach gath a' bhais, 

Teann-shathta 'n cridhe 'n daoi ; 
'S b'e 'n Lagh a thug do chiont a neart 
Gu luchd a' pheacaidh chlaoidh. 

6 Ach beannaicht' ga robh Dia gu brath I 

A chuir ar namh fo chois, 
'S a thug dhuinn trid ar Ceannard Criosd 
Buaidh shiorruidh agus fois. 

7 Fa 'n aobhar sin, le durachd cridh', 

Do 'r High bheir sinne geill ; 
Lan-dearbhta gu faigh sinn fadheoidh, 
Crun gloir an rioghachd neimh. 

LAOIDH LI. 2 Cor. v. 1—11. 

1 (jfRAD-TiruiTiDH 'n corp so sios do 'n uir 

TSTa smur fo chumhachd bais : 
Ach gheibh ar n-anma comhnuidh 's fearr, 
Gu h-ard le Dia nan gras. 

2 Gheibh anma naomh an comhnuidh 'n sin 

San tigh a thog dhoibh Dia ; 
Tra shaorar iad o 'n phriosan thruagh, 
Sam bheil an cuairt re cian. 

3 D'ar n-uallach talmhaidh sgith, mar so 

'S trie thair'near osna leinn ; LAOIDH LIL 373 

Ach saoraidh 'm bas gu caomh sinn uaith, 
Is dhachaidh suas theid sinn. 

4 Oir tha ar n-earbs' a tigh is fearr, 

Tra dh'f hagas sinn a' chriadh ; 

Chan e bhi ruisgt' ach sgeadaichte 

Ri 'm bheil ar duil 's ar miann. 

5 So dbchas ait nan anma naomh, 

'n Slan'ear caomh an tras, 
A thug an Spiorad dhoibh maraon, 
Mar sheul is earlais graidh. 

6 Sior-ghluaisidh sinn le creidimh beo 

An gealladh glormhor Dhia ; 
'S bidh sinn, re fad ar cuairt sa' chorp, 
Ag osnaich 'n deigh ar Triath. 

7 Na 's ait le 'r n-anma fhaotainn, 's fad, 

'S ro-f hada leinn e uainn ; 
Air imrich b' ait leinn dol o'n fheoil, 
'S ar comhrmidh fhaotainn shuas. 

8 Ach anns a' chorp, no as a' chorp, 

An so no 'n sin ? gam bi, 
Sinn fein thoirt suas do sheirbhis Dhia, 
'S e so ar miann gu sior. 

9 Chum caithir-breitheanais Mhic Dhe, 

Feuch, theid gach uile neach ; 
A dh'fhaotainn pein no tuarasdail, 

Mar thoill iad uaith fa seach. 
10 Breith chothromach neo-chlaon an sin 

Gheibh deadh-ghniomh agus lochd : 
'S bidh cor gach neach gu siorruidh, reir 

A bheus, ma's maith no olc. 

LAOIDH LIL Philip, ii. 6—12. 

1 Oibiise ta ainmichte air Criosd, 
Leanaibh ffu sior a clieum ; 374 LAOIDH LIIL 

'ISTur n-inntinn is 'nur coluadar 
Bibh cosrnhuil ris gu leir. 

2 Cruth 's coslas Dhia ged bha air Criosd, 

'S uir iomhaigh High na gloir, 
Ged b' ionann nadur 's inbhe dhoibh, 
Co-ionann air gach dbigh ; 

3 Gidheadh a mhorachd chuir e thaoibh, 

Is daoineacbd gliabh air fein ; 
Chum sinne shaoradh, chuir e sgail, 
Ke seal, air ailleachd neimh. 

4 Seadh chrom ar Slan'ear caomh a sios 

Gu inbhe iosal traill ; 
Striochd e do'n bhas, seadh bas na ceusd' 
An ro-mhor pein is nair'. 

5 Feuch dh'ardaich Dia, fa'n aobhar sin, 

An Triath a shaor a shluagh ; 
Thug e dha rioghachd thar gach righ, 
Is ainm thar ainm r'a luadh. 

6 A chum do ainm an Tighearn los* 

Gu'n striochd gach uile ghlun, 
Sna neamhaibh shuas, air talamh bhos, 
Gu h-urramach 's gu h-umh'l. 

7 Seadh striochd aidh dhasan mar an ceudn', 

Is geillidh ifrinn shios : 
Gach treubh is teangadh 's duil a t' ann, 
Aidichidh 'ainm gu sior. 

LAOIDH LIIL 1 Tessal. iv. 13—18. 

1 JBiodh misneach aig luchd-muinntir Chriosd, 

Tra chi iad luchd an gaoil 

A' dol gu codal ann an Ios', 

Cha 'n i so crioch an sao'il. 

2 C'ar son ma ta bhios sibh ri bron, 

Mar dhream gun dochas mbr ; laoidh lit. mm 

Am bheil sa' bhas ach teachdair sith 
'Gail gairni gu riogh'chd na gloir ? 

3 Mar chaochail Criosd, 's mar dhuisg e suas 

Le buaidh o staid a' bhais : 
Is amhluidh dh'eireas fos a shluagh 
Le luaghair la a bhrath. 

4 thig an la sail tuirling Criosd, 

Le h-iolaich, o na neoil, 
Le guth Ard-aingil's fuaim na truimp r 
A chluinn gach marbh is beo. 

5 'N sin ath'rraichear an dream tha beo r 

'S duisgear na sloigh ta marbh ; 
Liubhraidh gach uaigh na fhuair i fein 5 , 
'S bidh sleibht' air chrith gu garbh. 

6 Eiridh na naoimh a suas air tus, 

'n uir, le h-aoibhneas mor ; 
Ni aingle Dhe an coinneachadh, 
'S an togail leo gu gloir. 

7 Le cheile theid iad suas gu h-ait, 

Gu tigh an Athar chaoimh, 
Sam faigh iad comhnuidh shior le 'n Triathy 
Gun iarguin is gun chlaoidh. 

8 Fos tamul beag, is ruigidh sinn 

An caladh ait fadheoidh, 
San coinnich sinn na sgaradh uainn, 
'S cha dealaich sinn ni 's mo. 

LAOIDH LIV. 2 Tim. i. 12. 

1 Oha 'n aobhar naire leamsa Criosd, 

No 'chilis a dhion gu beachd : 
A crann a cheusaidh ni mi uaill ; 
Geilleam gach uair d'a reachd. 

2 Iosa, mo Dhia ! is eol dhomh ainm, 

Is earbam as gu brath ; 376 LAOIDH LY. 

Cha naraich esan m'anani truagh, 
J S cha chum e uam a ghras. 

3 Daingean is buan, mar chaithir Dhia, 

Gach cian tha gealladh Chriosd ; 
! 's tearuint' m'anamsa 'na laimh, 
Gu la a theachd a ris. 

4 San la sin failtichidh e ni' ainm, 

An lathair Athar chaoimh ; 
Is sealbh san Nuadh Ierasalem 
Do m'anam bheir le naoimh. 

LAOIDH LV. 2 Tim. if. 6, 7, 8, 18. 

1 LyHRiocHNAiCH mi nis mo chath 's mo reis ; 

Is dluth dhomh eug is uaigh ; 
M'anam a choisrig mi do Dhia, 
Triallaidh gn neamh le buaidh. 

2 Le armaibh neamhaidh chair mi 'n cath, 

Fo bhrataich Chriosd mo Thriath : 
Ruith mi mo reis, mo dhilseachd dhearbh, 
'S tha m' earbs' a duais o m' Dhia. 

3 Fa m' chomhair-sa thaisg Dia air neamh, 

Gu tearuint' crim na gloir' ; 
A chuireas a lamh fein mu m' cheann 
Air chionn an latha mhoir. 

4 Mo Dhia cha d' orduich dhomhsa mhain 

An coron so mar dhuais ; 
Ach do gach neach le'n ionmhuinn teachd 
A Mhic, o neamh a nuas. 

5 lochd 's o chunnart dionaidh Criosd ; 

Mo choimhead ni gach uair ; 
'S gu tearuint' m'anam treoraichidh 
Gu riogh'chd na gloire shuas. 

6 Bheir mi, le comhnadh treun mo Thriath, 

Dulan do ifrinn fein ; LAOIDH LVI. 377 

Is dhasan gu robh gloir an-ard 
Is cliu gu brath. Amen ! 

LAOIDH LYI. Titus iii. 3—9. 

1 Aidichidh sinn le tuirse cridh' 

Ro mheud ar ciont' a Dhe, 
B' amaideach faoin ar n-uile smuain, 
'S cha b'f hearr ar giulan gne, 

2 Ach thoir, m'anam, cliu is gradh 

Do ard-ainm High na sluagh, 
Nach d'fhag tliu'rn feasd, gun teasairginn, 
Am peacadh, naire, 's truaigh'. 

3 Cha 'n ann tre oibre fireantachd, 

No gniomh ar lamha fein, 
Ach tre grais Dbe 5 an Iosa Criosd, 
A shaorar sinn o phein. 

4 Is ann an trocair Dhe, a mhain, 

A ta ar muinghinn threun ; 
A thrbcair shaor ar n-anma truagh, 
J S ghlan uainn gach ciont' is beud. 

5 Tha'n Spiorad dhoirteadh oirnn trid Ios', 

A' nigheadh dhinn gach sal, 
A' fadadh teas-ghraidh feadh ar cridh', 
'S 'gar deanamh naomha glan. 

6 Mar so, lan-fhireanaicht' le gras ; 

Gach la le beatha nuaidh 
Sior-ghluaisidh sinn, 's an Spiorad leinn, 
Gu ruig ar n-oighreachd shuas. 

7 Na h-uile 'gam bheil samhuil so 

Do chreidimh 's dochas naomh, 
Sior-dhearbhadh iad, le giulan maith, 
Nach 'eil an dochas faoin. 378 LAOIDH LVIL Eabh. iv. 14. 

1 Iosa Mac Dhe, leig aon uair sios 

A bheath' air son a shluaigh, 
Tha nis a' tagradh 'n cuis air neamli 
Mar Shagart treun bheir buaidh. 

2 Trid beatha 's bais sior-leanamaid 

Ri Criosd gu daingean dluth : 
O ehreidimh 's dochas gheibh sinn neart, 
Is theid gach geilt air chul. 

3 Gu borb cha bhuin ri laigse dhaoin', 

Caomh-Shagart ard an aigh ; 
Tha 'ehridhe Ian do thruacantachd, 
Tha 'anam Ian do ghradh. 

4 Co-fhulangas tha aig an Triath 

Air iarguin 's laigs' a shluaigh ; 
Oir dh'fhiosraich e 'na cholainn fein 
Gach deuchainn agus truaigh'. 

5 Dh'fhiosraich e 'na cholainn fein, 

Gidheadh as eugmhais lochd : 
Oir nadur duine ge do ghabh, 
Cha b'aithne dha bhi olc. 

6 Bu tuirseach deurach air arson, 

A chaith e 'laith' fo 'n ghrein ; 
'S ge h-ard e nis air deas-laimh Dhe ? 
Co-mhothaichidh ar pein. 

7 Le danachd naomha, uime sin, 

Theid sinn gu 'chaithir-ghrais ; 
Is fath gach gearain doirtidh sinn 
'Na fhianuis anns gach cas : 

8 A chum gu'n comhnadh esan leinn, 

Heir saoibhireachd a ghrais ; 
'S gu'n tugadh d'ar n-an'maibh lag 
Neart agus fois gu brath. LAOIDH LTIII. Air dhoigh eile. 379 

1 San teampull am bheil Dia 'na thamh, 
(Tigh nach do thogadh riamh le laimh,) 
Tha Sagart ard a' chinne-daoin', 

Ar Slan'ear is ar caraid caoin. 

2 Esan a sheas an ait a shluaigh, 
Dhoirt 'fhuil 'nan riochd, 's a luidh san uaigh, 
Tha cuiinhneach orra fos air neamh, 

An Slan'ear is an caraid seimh. 

3 Ge h-ard e nis sna neamhaibh shuas, 
Tha 'shuil a' dearcadh oirnn a nuas ; 
Lan sgeadaichte le nadur dhaoin', 

Tha e rain-eolach air an saoth'r. 

4 Co-f hulangas tha aige ghnath, 

'S co-mhothachadh le 'r n-uile chradh ; 
Tha cuimhn' aig air a pheanas fein, 
A dheoir, a ghoimh, is 'osnaich gheur. 

5 Gach dorainn dh' fhendas oirnne teachd, 
Fo shamhuil sin rinn esan gleachd ; 

D'ar n-uile bhron tha 'chnid-san mor, 
Is bheir e cobhar dhuinn gu leor. 

6Fa'n aobhar sin theid sinn gu dan 
Le 'r n-uile ghearan gus a lath'r ; 
Is guidhidh sinn a chomhnadh treun, 
Gu 'r cuideachadh an uair ar feuni. 

LAOIDH LIX. Eabh. xii. 1—13. 

1 Jd euch neul ro-thiugh do fhianuisibh 

Ag iadhadh oirnn mu 'n cuairt ; 
An deigh, mar shine, fulang cian, 
Thug Dia leis iad a suas. 

2 Air lorg nan naomh so ruitheamaid, 

Chum Chriosd, le faighid bhuaiu ; 
Gach leth-trom 's peacadh leanailteach 
Grad-thilgeamaid fad uainn. 380 LAOIDH LIX. 

3 Ach riaghailt-stiuraidh 's fearr na so ? 

'S ion thoirt fainear air tus ; 
Eiseimpleir Ios' a stiiiras sinn, 
Tfid creidirnh chum ar cruin. 

4 Ri 'r Ceannard, suas siar-dhearcamaid, 

Neach, air son aoibhncis mhbir 
Bha roimhe, dh'fhuiling ceusa' 's nair' ? 
'S an tras tlia riaghladh 'n gloir. 

5 Ma ghiulan Criosd gu foighidneach 

An-cainnt is fanoid sluaigh, 
'N ion duinne, 'n uair ar saruchaidh, 
Bhi gearan craidh no truaigh' ! 

6 Ri feuchainn ghairbh an d' rinn sibh stri 

Mar Ios', gu fuil is bas ? 
Is focal De 'n do dhearmaid sibh, 
Tha gealltuinn duibh a ghrais. 

7 A mhic, deir e, le foighidinn, 

Sior-fhuiling mo chaomh-smachd, 
Is creid, 'nuair dhearbhas amhghar thu ? 
Gu bheil aig Dia dhiot tlachd. 

8 Teagaisgidh 'n t-Athair caomh mar so 

A naomh-chlann dhileas fein. 
'Q am fiosrachadh le docair chruaiclh, 
? S le iomadh truaigh is pein. 

9 Chi sinn mar so gur toigh leis sinn, 

Tra smachdaichear sinn leis, 
? S nach leig e uaith air seach'ran sinn, 
Gun suim air bith d'ar leas. 

10 Do ghuth ar n-Athar thalmhaidh bhos, 

Nach trie a thug sinn geill % 
'S do thoil ar n-Athar neamhaidh shuas 
Nach toir sinn suas sinn fein ? 

11 Bheir athair talmhaidh smachd gu trie, 

Gun fhios c'ar son d'a chloinn; LAOIDH LXI. 381 

Ach Dia a rnlmin a chum ar leas, 
Bheir docair 's easlaint dhuinn. 

12 Is deacair leinne achmhasan 

Is sinachdaehadh ar De ; 
Ach toradh sith is fireantachd 
Gu siorruidh thig 'nan deigh„ 

13 A nis ma ta na meathar sinn 

Le mi-mhisnich ni 's mo ; 
Ach earbamaid a trocair Dhe, 
'S dha geilleamaid r'ar beo. 

LAOIDH LX. Eabh. xiii. 20, 21. 

1 Athair na sith, 's a Dhe na seirc ! 

Do d' neart bheir sinne cliu ; 
An neart a dhiiisg ar n-Aodhair suas, 
Le buaidh, o ghlais na h-uir'. 

2 O'n uir thog thu ar Triath an aird, 

Gun spairn o chuibhreach bais ; 
Mar sin le 'f huil is 'aiseirigh, 
Shior-naisg e 'n cumhnant grais. 

3 Le d' spiorad seulaich sinn, a Dhe, 

Is dean sinn umh'l do d' thoil ; 
Chum as o d' naomh-reachd nach bi sinn 
Air seach'ran truagh a' dol. 

4 ! sgriobh do lagh air clar ar cridh', 

'Nar gniomh sior-dhealradh e ! 
'JS" sin ruigidh sinn, fo cheannsal Chriosd, 
Air seilbh an rioghachd neimh. 

LAOIDH LXI. 1 Pead. i. 3—4. 

1 JDeannaiciit' gu robh ar Dia gu sior, 
Caomh- Athair Chriosd ar Triath ; 
Beannaicht' gu robh a thrbcair mhor, 
^S a mhorachd feadh gach ial. SagS LAOIDH LXIL 

2 O'n uaigh tra thog thu ris do mhac, 

'S a ghlac thu e gu neamh, 
Lan-chinnteach rinn thu sinue fos 
Gu'n toir thu beo sinn fein. 

3 Ri oighreachd shiorruidh ami an gloir 

Beo dhochas thug thu dhuinn ; 
Oighreachd neo-thruaillidh saor o smal, 
A mhaireas feadh gach linn. 

4 Gu ruige sin, le d' chumhachd treun, 

Lan thearuint' bidh gach naomh ; 
Trid creidimh stiurar sinn gu slaint' 
Le gras do Spioraid Naoinih. 

LAOIDH LXIL 2 Pead. iii. 3—14. 

.I Jc euch ! anns na laithibh deireannach, 
Suas eiridh gineal olc ; 
D'am miannaibh peacach bheir iad srian, 
'S 'nam briathraibh their mar so : 
2 C a bheil an gealladh thuirt o shean 
Gu robh am Breitheamh dluth f 
linn ar sinnsear gus a so, 
Cha'n f haic sinn gne do mhuth'. 

5 Tha bliadhn' air bhliadhnai' ruith gun tamh, 

Mar bha o thus an t-saogh'l ; 
'S mar thonn air thuinn a' ruith gu traigh, 

Gu brath bidh gineal dhaoin'. 
4 So deir iad, aineolach d'an deoin 

Gu'n d' dhoirteadh tuil a nuas, 
A sgrios an saoghal ceannairceach 

A chaidh air seach'ran truagh. 

4) Ach sgrios nach ionann gheibh an saogh'1-s' 
'S na daoine olc a t' ann ; 
JLb teine las'rach millear iad, 
'S is gearr gu ruig an t-am. LAOIDH LXIII. 383 

6 Ge fada leis na naoimh an Mn', 

? S an duil ri teachd an Triath, 
'Na shealladh-san tha la is uair 
Co buan ri mile bliadhn'. 

7 Cha dichuimhn' geallaidh rug air Crisod, 

Acli gaol bhi'n sith ri daoin' ; 
A' feitheanih dh'fheueh am pillear leo, 
'S an iarr iad trocair cliaoin. 

8 Gidheadh mar ghaduich 5 aims an oidhch' 

Nach cum na croinn a mach, 
Grad-thuirlingidh an Triath a nuas, 
'S thig fuathas air gach neach. 

9 Le tairneanaich ? s le dealan speur, 

Na neamha teiehidh as ; 
Na duilean leaghaidh, 's theid an saogh'l 
'Na chaoiribh le dian theas. 

10 O'n theid gach ni mar so a sgrios, 

Mar fhuair sinn fios o Dhia, 
Nach iomchuidh dhuinne deasachadh 
Fa chomhair teachd ar Triath. 

11 Cia naomh bu choir dhuinn bhi gach uair 

'Nar smuain', 'nar cainnt, 's 'nar gniomh, 
'Nuair tha ar suil ri crich an t-saogh'l, 
'S ri caochladh gach aon ni ? 

LAOIDH LXIII. 1 Eoin iii. 1—4. 

1 JC euch ! saoibhreas iongantach a ghraidh 

Thug Dia ar slainte dhuinn, 
Peacach is truaillidh ge do bha, 
Clann dha-san rinneadh dhinn. 

2 Folaicht' tha'n onoir so an tras, 

'S an-ard a sealladh dhaoin' ; 
Mar so air Criosd e fein san f heoil 
Neo-eolach bha an saogh'l. 384 LAOIDH LXIY. 

3 Is ard ar n-inbhe cheana bhos, 

Ach 's airde bhios sinD shuas ; 
Gidheadh an inbhe sin cha leir 
Do neach fo 'n ghrein san uairs'. 

4 Ach *s leir dhuinn so, gu faic sinn Dia 7 

Ar Triath, seadh gnuis ri gnuis ; 
'S gu'n iompaichear gu 'choslas sinn 
Tra mhosglas sinn o'n uir. 

5 Gach neach 'gam bheil an dochas so, 

T3a chomhradh is 'na ghniomh 
Biodh e sior-naomh ; '& a chridhe glan, 
Ceart amhuil a bha Criosd. 1 LAOIDH LXIY. Taisb. i. 5—9. 

JDhasan a ghradhaich anma dhaoin' 
'S a dhoirt gach braon d'a fhuil, 

A chum ar ciorit' a ghlanadh uainn, 
'S ar deanamh naomh gu tur : 

2 Dhasan rinn sagairt 's righrean dhinn, 

Air feadh gach linn, do Dhia, 
Biodh moladh, urram, agus gradh, 
Gu brath air feadh gach ial. 

3 Lionar gach beul le binn-chebl da, 

'S gach cridh' le teas-ghradh caomh, 
Air talamh canar moladh dha, 'S gu h-ard le ainglibh naomh 4 Feuch teachd mhic De air neulaibh tiugh, 

'S ro ait le 'shluagh an la ; 
Ach guilidh a luchd-casgraidh truagh, 
Le amhghar is le cradh. 

5 'S tu 'n ceud neach, 's an neach deireannach, 

'S leat bith gun tus gun chiioch ; 

Maith, glic, is uile-chumhachdach, 

Bha, tha thu, 's bithidh chaoidh. LAOIDH LXV. Taisb. v. 6. 385 

1 Am caithir rioghail 'Athar fein 

Feuch dealradh gloir an Fain ; 
Ur-urram deasaichibh d'a ainm, 
Is bibh le taing 'ga luadh. 

2 Feuch, iosal aig a chosaibh strioelidt 7 

Tha'n Eaglais shiorruidh shuas, 
Le boltrach cubhraidh \obairt thiiis, 
'S le claraibh ciuil ri fuaini. 

3 Is iad so urnuighean nan naomh, 

'S na laoidhean tha iad seinn ; 
Ri 'n urnuigh cromaidh Criosd a chinas, 
Do'n luaghair gabhaidh suirn. 

4 Run diomhair siorruidh do thoil naoimh 

Athair, co d'an leir ! 
Co ach do mhac a leughas sin, 
'S a dh'f huasgaileas gach seul ! 

5 Cluinn ! armailt neimh le'n luaghair ait, 

Timchioll na caithreach-righ ; 
Milte do mhiltibh 's Mrearnh dhoibh, 
Ach 's aon a mhain an cridh'. 

6 'S airidh an t-Uan a dh' \obaireadh, 

Deir iad, air inbh' ro-ard ! 
'S airidh, oir b'e ar n-iobairt-nc, 
Co-f hreagradh daoin' 's gach ait ! 

7 Is airidh 'n t-Uan, a striochd do'n bhas, 

Air agh is beannachd buan ; 
Biodh slaiute, gloir, is aoibhncas ard 
Gu brath air ceann an TTain ! 

8 O'r cionta shaor e sinn le 'fhuil, 

'S thug braighde truagh a pein ; 
Rinn sagairt 's righrean dhinn do Dliia, 
Gu riaghladh shuas leis fein. 

9 As gach aon teangaidh agus fir, 

Tbionail 's thug Criosd a shliochd ; 
R 386 LAOIDH LXYL 

Gach duthaich chein is innis cuain, 
Fios fhuair air saoibhreas 'iochd. 

10 'S airidh air geill 's air ceaimsal Criosd, 

Air talamh 's neamh gu brath ; 
Is cliu ni 's fearr na *s urrainn daoin', 
Thugadh naomh-aingle dha ! 

11 Gach neach tha 'g aiteachadh nan neamh, 

No chruinne-che a bhos ; 
Gach duil air bith, do High nan sluagh, 
Seinnibb gach uair gun f hois. 

12 An cruthaeh' aontaicheadh gu leir, 

Thoirt geill is cliu do 'n Triath, 
Tha riaghladh anns na neamhaibh shuas, 
'S do 'n Uan air feadh gach ial. 

LAOIDH LXYL Taisb. vii. 13. 

1 lilfaA. dealrach glbir a' mhaith-shluaigh ud ! 

An trusgain ur ' cia geal ! 
Cionnus a thainig iad gu soills', 
*S co dh'ionnlaid dhiubh gach sal ? 

2 Feuch, sud an dream a rainig neamh, 

Troimh fheuchainn ghairbh is chruaidh, 
'S a nigh an trusgain aim am fuil, 
Fuil ioch-shlainteach an Uain. 

3 Nis sleuchdar leo le glunaibh lubt' 

Gu h-umh'l aig caithir Dhia ; 
'S le an'maibh crabhach molaiclh iad 
A mhorachd feadh gach ial. 

4 Gach cridh' bidh ait le lath* reachd Dhe, 

'S gach beul am fonn gu seinn; 
Co-f hreagraidh 'n teampull naomh gach tra 
D'an ard hosanah bhinn. 

5 A eras no tart cha chlaoidh an sin, 

No boisge loisgeach gran' ; LAOIDH LXYII. 387 

'S e Dia an grian, 's o dhealradk caomh, 

Sior-sgaoilidh la an cein. 
6 Stiuraidh an t-TJan a naonih-threud fein 

Gu tobar slaint' nach traigh ; 
Is tiormaichidh gu brath o 'n gruaidh 

Deur, truaighe, broin is craidh. 

LAOIDH LXVII. Taisb. xxi. 1—9. 

1 JN ach glorinhor ard an sealladli so, 

Chithear le suilibh dhaoin ! 
Am fonn 's an f hairge gabhail seach, 
'S na speura sean maraon. 

2 neamh thig Nuadh Ierusalem, 

Lan ulluicbte d'a High ; 
Feuch nis gach ni ath-nuadhaichte ; 
Is fhuair sinn agh gu sior. 

3 Cliu seinnidb aingle coimheadachd, 

Is armailt f hlathail neinih ; 
Feucb, chi gach suil a' chaithir-righ 
Air an suidh Iosa fein. 

4 Dh' atharraich Dia chum dhaoin' a nuas 

A phailliun uasal naomh : 
Le daoiu' tha chomhnuidh; 's iad a shluagh; 
? S d'a shluagh 's e 'n tearmun caomh. 

5 Deur mulaid siabaidh e le 'laimh 

Gu cairdeal bharr an gruaidh ; 
Is eugaidh eagal, caoidh, is cradh, 
Is amhghar, bas, is uaigh. 

6 Feuch, gach ni saoghalt' caochlaidh mi ! 

So deir an Righ sior-bheo , 
An domhan as am amharc theid, 
'S cha ruith iiin' fein ni *s mo. 

7 J S mi'n ceud neach, 's an neach deireannach, 

Gun atharrach' gu brath : 388 LAOIDH LXYIL 

Ataim : so m' ainm 's mo chuimhneachan 
Air feadh gach linn gu brath. 

8 Do 'n deadh ahum' bheir mo ghrasa pailfc 

Ni maith, gun luach, gu saor ; 
O dhuine thartmhoir, 61 do dtriol 
Do 'n ioc-shlaint so nach traogh. 

9 Do'n ti bheir buaidh air eusaontas 

Bheir mise oighreachd mic ; 
Is aidichidh mi 'n lath"r gach sluaigh 
A ghluasad naomha glic. 

10 Ach daoine neoghlan 's breugairean, 

J S luchd-muirt thug speis do bhas, 
Le mheud 's a dhiult gu h-amaideach 
Mo ghras, le fanoid 's tair ; 

11 Am' fhian T jis tilgear fada sios ? 

An cuibhreach siorruidh cruaidh, 
Gu builsgein fairge lasaraich, 
Sam faigh iad peanas buan. 

12 bitheam-sa air deas-laimh Chriosd, 

Tra dhiobras fonn is cuan ; 
Is faigheam failte uaith air m'ainin 
Gu sonas anmhor buan I DANA SPIORABAXL. DANI. 

1 Am d'uile thrbcair, mo Dkia, 

Tra dheareas mi gu dluth, 
A' mosgladh suas tba m'anani blath, 
Le h-ioghnadh, gradh, is cliu. 

2 Cha 'n urrainn mi le briathraibh bebil y 

An taing a chur an ceill, 
Tha lasadh aim am chridhe stigh, 
Ach dhuits' an sin is leir : 

3 Do fhreasdal chum mo bheatha beo, 

Gun uireasbhuidh, gun di, 
Ri am dhomh bhi sa' bhroinn a'm' thosd, 
'S an crochadh ris a' chich. 

4 Ri m' ghearan is ri m'osnaich mhaoth, 

Chrom thu gu caomh do chluas, 
'S mu'm b'urrainn mi aon urnuigh dhealbh, 
Do 'n bhalbh ghabh thusa truas. 

5 Tiodhlaca lionmhor dhebnaich d'iochd 

Gu trie do m'anam maoth, 
Mun robh a'm' chridhe leanbaidh neart, 
A thoirt fainear a h-aon. 

6 Tra ruith mi dian, gun mhothachadk, 

An ceumnaibh sleamhainn big' ; 
Do lamh nach facas, dhion is stiuir, 
Is chum, gn so, mi beo. 

7 ioma slochd do-leirsinn learn, 

rib is eangach bais, 
'S o bhuairibh cealgach blasd' an uile, 
Thug thu mi teaming slan. 

8 Tra shearg mo ghruaidh fo anshocair 

Rinn thus' i nuadh le slaint' ; 390 DAN II. 

'& tra, bha mi baitht' am peac' is bron, 
Do m'anani dheonaich gras. 

9 Shruth mile sochair shaoghalta, 
d' laimh ro f haoilidh chaoin ; 
Is ami an caraid dileas dluth, 
Dhublaich thu m' uile mhaoin. 

10 Deich mile mhilte comhar' graidh 

Fhuair mi gach la o m' Dbia ; 
Is ni nach lugha, cridhe ait, 
A mheal le tlachd iad riamh. 

11 Am fad is beo mi molaidh mi 

Ard-righ mo bheatka 's m'iuil ; 
'S an deigh mo bhais, an saoghal cein 
Cniridh mi 'n ceill a chliu. 

12 Tra theirgeas neamh, is nmir, is tir, 

'S thig crioeh air la is oidhch', 
Mo chridhe taingeil seinnidh cliu. 
Do Dhia nan dul a chaoidh. 

13 Feadh linnte bith-bhuantachd gu leir 

Togaidh mi or an binn ; 
Ach ! 's ro ghoirid bith-bhuantachd 
Gu moladh Dhe a sheinu. 

DAN II. 

1 JNa speuran ard is aillidh dreach, 
'S a sgaoil an gorm-bhrat cian a maeh, 
Le 'n reulta dealrach maiseach grinn, 

Tha seinn d* an Cruith'ear co-sheirm bliinn. 

2 Tha ghrian gun sgios o la gu la, 
A' sgaoileadh cliu a Dhia 's gach ait, 
J S a' glaodhaich feadh gach tir fa leth, 

" Cia treun an Dia thug dhomh mo bhith !" 

3 An-moch, tra dh.' aomas neoil nan spcur, 
T ogaidh a' ghealach ait an sgeul; DAN III. 391 

'S do 'n talamh, chluinn le tosd a guth, 
Innsidh i co thug dhi a cruth. 

4 Na milte reul tha dh'ise dluth, 
Gach solus eile 's lochran mil, 
Canaidh an sgeul so fad' is cian, 

'n aird an ear gu ruig an iar. 

5 Samhach is ciuin ged tha an triall, 
Mu 'n talamh dhorcha so ag iadh ; 
Guth ged nach cluinnear fos no fuaim, 
'Nan imeachd dealrach tosdach shuas ; 

6 Gidheadh le cluasaibh tuigse ghlic 
Cluinnear am fonn 's an ceol gu trie, 

A' seinn gun tamh air feadh gach linn, 
"Is tusa, Dhia, a chruthaich sinn." 

DAN III. 

1 Ira dh'eireas mi le eiont' is geilt, 

leabaidh dhoirch a' bhais, 
'S a chi mi 'm Breithe' gnuis ri gnuis : 
Co ghiulaineas a lath'r. 

2 Ma 's e 's gu bheil mo chridhe fo gheilt, 

Scadh cheana leis an smuain, 
Tra dh'f heudar troeair f haotainn pailt, 
Is maitheanas gu saor ; 

3 cionnus idir sheasas mi, 

Tra dh' fhoillsichear thu, High, 
A'd' shuidh' air caithir brcitheanais, 
A thoirt air m'anam binn' ? 

4 Ach dh'innis thu do luchd a' bhroin, 

Tha leont' air son an lochd, 
Gu bac an aithreachas 's an deoir 
An dorainn so gu beachd. 

5 seall ma ta air brbn mo chridhe 

Mu 'm bi e tuille 's mall, 392 DAN Y. 

'& eisd acain bais mo Shlanuighir 
A ghuidh clhomh slaint' gu teann. 
6 Mo dhuil ri maitheanas, a Dhe, 
Cha chaill mi fein gu brath ; 

Oir 's ami a choisneadh maitheanais 
A fhuair do mhac am bas. 

DAN IV. 

1 Jc ailte do 'n la san deirich Criosd, 

Le cumhachd nios o'n uaigh ; 
'S an d' fhuair e air gach uile namh, 
Air ifrinn 's bas lan-bhuaidh. 

2 'Na leabaidh thosdaich amis an uir 

Ghabh High nan dul a thamh, 
Gu ruig an treas la glormhor sin 
A shonraich e roimh laimh. 

3 Chuir ifrinn 's uaigh an lamh r'a cheil* 

G'a chumail shios fo ghlais ; 
Ach bhrist an gaisgeach dheth gach sas, 
Is dhuisg e'n aird gu cas. 

4 Do d'ainm ro-ard, a Thriath nam buadh, 

Gach uair bheir sinne cliu ; 
'S le 'r n-ait hosanah failtichidh 
An la san d'eirich thu. 

5 Slainte is cliu gun chrioch d'ar Dia, 

An Triath le'n d' shaoradh sinn; 
Dha seinneadh neamh is fonn is cuan 
Gach uair hosanah bhinn. 

6 Do'n Ath'r, do'n Mhac, 's do'n Spiorad Naomh, 

An t-aon Dia beo is fior, 
Bioclh glbir mar bha, a ta, 's a bhios, 
Nis is a ns gu sior. 

DAN V. 

1 Jlhainig- an uair : 's tha mis' a' triall; 
Chluinn mi an guth t'am ghairm gu Dia ; A' CHRETJD. 393 

Sguireadh m' uil' amhghar nis, a Righ, 
'S ceaclaich do d'oglach triall an sith. 

2 Chriochnaich mi nis mo chath % mo reis, 
Mo dhuais tha cinnteach, 's m'anam reidh ; 
Tha m'fhianuis shuas le Dia nan gras, 

Mo theisteas aims na neamhaibh ard. 

3 M' earbsa cha 'n'eil a'm' neo-chiont fein ; 
Striochdam san dtis am fianuis De ; 

Trid fuil is fearta Chriosd a mhain, 

Tha m' earbs' a d'iochd, DMa, 's a d'slilaint. 

4 Cha chruaidh learn dealach' ris an t-saogh'l, 
Mnr cruaidh bhi fagail luchd mo ghaoil ; 
Leighis am bron, a Dhia nan gras, 

'S ri call dhoibh caraid, cum riu baigh. 

5 Air d'iarrtus tha mi falbh gun dail, 
Mo spiorad tiomnam suas clo d'laimh ; 

! sin a mach do ghairdean treun, 
'S o ghath a' bhais dion mi le d' sgeith. 

6 Thainig an uair, 's tha mis' a' triall : 
Chluinn mi an guth t'am ghairm gu Dia ; 
Sguireadh m' uiP amhghar nis, a Righ, 

'S ceadaich do d'oglach triall an sith. A 9 CHREUD. 

1 Oreideam san Dia ta uile threun, 
A thug do'n chruinne-che a bhith, 

A chruthaich neamh is talamh trom, 
An cuan agus am fonn fa leth. 

2 Creideam an Iosa Criosd ar Triath, 
Aon mhac siorruidh Dhia na gloir, 

An ti le feart an Spioraid Naoimh, 
Ghabhadh 's a rugadh le Muir' Oigh: 

3 An ti a dh'f lmiling cradh is pern, 
'S a cheusadh f 6s ri crann an aird ; 394 URNTJIGH AN TIGHEARN. 

A dh'adhlaiceadh 's a luidh san uaigh, 
'S a dh'eirich suas air an treas la : 

4 An ti a chaidh gu neamh nan neamh ; 
'S aig deas-laimh Dhe tha nis 'na thamh, 
Ach gus am pill e nuas fadheoidh, 
Thoirt breitheanais air bheo 's air mharbh. 

5 Creideam anns an Spiorad Naomh ; 
Gu bheil Eaglais a dh'aon-run ann, 

Is co-chomunn aig naomh-shluagh Dhe 
Maille ri cheile feadh gach am. 

6 Creideam an aiseirigh a' cbuirp 
O'n duslach f huair air iarrtus Ios' ; 
Creideam sa' blieatha shiorruidh bhuan, 
A mhealar leinn shuas : Amhluidh biodh. 

a' phaidir URNUIGH AN TIGHEARN. Mat. vi. 9—14. 

1 O athatr naoimh ! a ta air neamh 
Am measg nan Cerubim a'd' thamh, 

'S a chi a nuas o d' chaithir-righ, 
Gach uile ni sa' chruinne ta : 

2 Naomhaichear d'ainm, Ard-Righ na gloir, 
Co sheinneas mar is coir do chliu ; 

*S nach feud na h-aingil fein gun sgail' 
Seasamh an dealradh glan do ghnuis ; 

3 Thigeadh is buadhaicheadh do riogh'chd, 
Sgaoil Soisgeul Chriosd air feadh gach ait, 
Thoir dha mar oighreachd is mar sheilbh, 
Gach aon fhine a dhealbh do lamh. 

4 Gach fin' air an dealraich a' ghrian, 
Deanadh do riar is moladh thu ; 

Is seinneadh daoin' air thalamh bhos, 
Mar ainglibh neimh gun chlos do chliu. ! NA DEICH AXTHEANTAN. 395 

5 's tu is beatha do gach feoil, 
J S a ta cum ail an deo 'nan ere ; 

Thoir dliuinn le d' bheannachadli gacli la, 
Ar Ion gach tra mar thig ar feum. 

6 Maith dliuinn ar ciont' air sgath do ghrais, 
Mar mhaitheamaid do chach gacli uair ; 

Dean fos ar neartachadh, a Righ, 
Gu maitheanas o'r cridh' thoirt uainn. 

7 Na leig am buaire sinn chum lochd, 
Saor sinn o'n ole, is gabh dhinn truas ; 
~$o arms an am sam buairear sinn, 
Crrad-chuidich leinn is cum sinn suas. 

8 Oir's leats' an rioghachd, cumhachd, 's gloir, 
Onoir is moralachd, gu sior; 

Seuchdaidh is aoraidh dhuit gach sluagh 
Gu siorruidh buan ! gu b'amhluidh bhios. 

NA DEICH AITHEANTAK Ecsod. xx. 

AN ROIMH-EADH. 

An Reachd ro-mhaith so thabhair Dia, 

Shuas air an t-sliabh d' a phobull naomh; 

Mar riaghailt beatha agus beus 

Air feadh an re bhos anns an t-saogh'l. 

Is mis' an Tighearna do Dhia, 

Eisd thus' ri m' bhriathraibh-sa gu ceart ; 

A tir na h-Eiphit 's mi shaor thu, 

'S a tigli na daorsa dluth le m' neart. 

1 IN a sleuchd do ni, no neach ach Dia, 
An Triath a chruthaich gach aon ni, 

D' am buin a mhain urram is gloir 
Nan uile shlogh gu suthain sior. 

2 Trid iomhaigh fhaoin cha 'n aor thu c, 
No coslas gne a rinneadh leis : 

Thocal a threoraicheas gu gloir, 
Lean-sa mar sheoF, 's na dealaich ris. NA DEICII AITHEANTAX. 

3 Ainm naomh an Tighearna do Dhia 
Na luaidh gu diomhain ann ad bheul, 
Le buidheachas, urram is gradh, 
Luadhaidh tu e do ghnath gun bheud. 

4 Coimhead an t-Sabaidc gu naomh, 
Is tarruing-sa o 'n t-saogh'l do chridh' : 
Le 'shluagh, le d' theaghlach, is a'd' aonar,. 
Thoir gnath-aoradh do 'n Ard-lligh. 

5 Onoir do d' Athair is do d' Mhathair 
O lagh naduir 's dleasnach dhuit, 

'S na 's dual fa leth do gach inbhe 
Ni thu gu suilbhir sin a dhiol. 

6 Cum o Mhurtadh air ais do lamh : 
Criothnaichidh nadur dhaoin'roimh Mhurt'i 
Ach coimhead d'anam fein do ghnath, 

Is anam' chaich a reir do neirt. 

7 Adhaltrannas na cuir an gniomh ; 
An neo-ghloine na biodh do speis : 

Bi geamnuidh, subhailceach is naomh, 
Am briathraibh, smuaintibh, is am beus. 

8 Na deanar leat Meirle gu brath, 
Ach ceart do ghnath dean ris gach aon ; 
Cuid do choimhearsnaich na goid, 
Cuidich, is na grab a mhaoin. 

9 Na tog-sa fianuis leis a' bhreig; 
Na siach agus na seun a' cheart; 
Ach seas gu teann leis a f hirinn, 
Oir 's e 's fianuis ort High nam feart. 

10 Comhnuidh do choimhearsnaich gu brath, 
No 'bhean air aillead's mais' a deilbh 
Am feasd na Sanntaich-sa a' d' chridh, 
No f 6s aon ni 'gam bheil 'na sheilbh. Gradhaich-sa Dia le d' uile pfrricjh'j 
Le d'anam, d' inntinn is le d' neart ; 
'S do choimhearsnach amhuil thu fein, 
Tha 'n sin gu leir dhuit suim an reachd. a' ciiriocil